Digitalisering och säkerhet – vilket pris är samhället redo att betala?

stockholm-stad
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
3 min

Regeringen har satt ett mål om att Sverige ska vara världens mest digitaliserade land. Digitaliseringen är ofrånkomlig, men kommer till ett högt pris – inte minst med det ständigt eskalerande hotlandskapet. Den digitala säkerheten behöver betraktas som en investering, inte bara en kostnad. Här är några råd längs vägen.

Vanliga misstag kopplat till digitalisering och riskhantering

Det är vanligt att organisationer rusar in i digitaliseringen utan att först göra en grundlig riskanalys. När känsliga processer digitaliseras utan att man ställer krav på tillräckliga säkerhetsåtgärder riskerar företag att förlora kontrollen över kritisk information. Ny teknik medför både möjligheter och risker som behöver identifieras, dokumenteras och hanteras på ett strategiskt och informerat sätt.

Baksidan av tekniken

Historien är full av exempel där teknik används på sätt som inte förutsågs. Gutenberg revolutionerade informationsdelning med boktryckarkonsten – utan att föreställa sig dess framtida användning för desinformationskampanjer. Syntetiska gödningsmedel revolutionerade jordbruket, innan de användes för vapentillverkning under första världskriget.

Idag står vi inför utmaningen att säkerställa att AI-genererad information är tillförlitlig och inte missbrukas för att manipulera eller skada. Tekniska framsteg medför sällan enbart positiva effekter – utan också potentiella risker som kräver proaktiv hantering.

Beroendet av leverantörer

I takt med den ökade digitaliseringen växer även beroendet av leverantörer, som i sin tur också måste uppfylla organisationens säkerhetskrav. Detta kräver samverkan över organisationsgränser, en process som kan vara utmanande utan etablerade rutiner. Leverantörer med “digitalt monopol” inom olika områden, som exempelvis Amazon och Google, kan samtidigt utnyttja flera inlåsningsmekanismer som skapar ett ännu starkare beroende av deras tjänster och bidrar till en ökad teknisk sårbarhet.

Här är fem exempel med stora svenska organisationer som med tydlighet visar hur säkerheten inte bara påverkas av tekniken – utan även av externa leverantörer.

    1. Ett bolag i en svensk industrihamn drabbades av skadlig kod som spred sig internt och skapade omfattande konsekvenser på handelsverksamheten.
    2. Outsourcing av ett svenskt omfattande register med personuppgifter ledde till att känslig information blev tillgänglig för icke säkerhetskontrollerad personal i utlandet.
    3. Ett icke godkänt VPN från ett privat företag gav access till en stor statlig myndighets personal- och lönesystem.

    4. En svensk myndighet blev utslängd från sitt delade it-system på grund av allvarliga (men ej avslöjade) säkerhetsbrister, som de inte åtgärdat trots påtryckningar.
    5. En stor statlig myndighet outsourcade underhållet av centrala delar av sitt eget it-system till privata företag utan säkerhetsskyddsavtal.

Så utvecklas våra behov i takt med digitaliseringen

I takt med att samhället digitaliseras kommer också nya regelverk, t.ex. NIS2, DORA och AI Act, som syftar till att säkerställa att samhället kan fortsätta sin digitala utveckling utan att kompromissa med säkerheten. Parallellt med den ständigt växande hotbilden ökar också behovet av proaktiva säkerhetsåtgärder hos varje enskild organisation.

En robust och säker digital miljö är också en förutsättning för innovation och tillväxt.


Dessa åtgärder är avgörande för att kunna upprätthålla kontinuitet i verksamheten, bevara kundernas förtroende och skydda såväl användare som tekniska system. En robust och säker digital miljö är också en förutsättning för innovation och tillväxt. Allt fler organisationer utökar sina säkerhetssatsningar – inte bara för att kunna möta nuvarande hot utan även för att förbereda sig för framtida utmaningar och lagkrav.


Stratsys_Göteborg_2022-40 (1)

7 konkreta investeringar för att upprätthålla säkerheten

Säkerhetsprogramvara
Inkluderar nödvändiga verktyg som antivirus, kryptering och brandväggar för att förebygga hot.

Hårdvara
T.ex. säkra servrar, brandväggar och nätverksutrustning som stärker den fysiska säkerheten.

Utbildning
Regelbunden personalutbildning kring säkerhetsrisker och förebyggande åtgärder.

Säkerhetstester
Tredjepartsgranskning samt penetrationstester för att identifiera och åtgärda sårbarheter, med hjälp av interna eller externa resurser.

Krisberedskap
Utveckling av planer och incidenthantering, samt kostnader för externa konsulter för rådgivning, systemövervakning och krisövningar.

Egendrift vs. SaaS
Beslutet mellan on-premise och molntjänster påverkar både säkerheten och kostnaderna. On-prem kräver investeringar i lokaler, personal och energi, medan molntjänster erbjuder bättre skalbarhet och backuplösningar, men kan innebära andra säkerhetsutmaningar.

Försäkringar
Cyberförsäkringar som täcker skador från dataintrång och andra säkerhetsincidenter utgör också en ny kostnad i framtidens säkerhetsstrategier.

Potentiella kostnader vid utebliven digitalisering

Ökat manuellt arbete
Utan digitala lösningar blir arbetsprocesserna tidskrävande och resursintensiva samt leder till högre arbetskostnader och minskad produktivitet.

Större felmarginal
Manuella processer resulterar i större misstag på grund av den mänskliga faktorn. Fel i datainmatning eller dokumenthantering kan leda till dyra korrigeringar.

Missade affärsmöjligheter
En brist på digital närvaro och kapacitet begränsar företagets förmåga att nå nya kundbaser och expandera till nya marknader, vilket innebär att man går miste om potentiell inkomst och tillväxt.

Problem med lagring och spårbarhet
Att förlita sig på fysisk lagring bidrar till stora kostnader för utrymme och underhåll, men skapar också sämre spårbarhet och bidrar till ineffektiva rutiner kring t.ex. fakturaattestering.

Färre informerade beslut
Utan förmågan att snabbt samla in och analysera data blir det en utmaning att förstå kundbeteenden och marknadstrender. Detta kan i sin tur leda till mindre väl underbyggda beslut och förlorade konkurrensfördelar.Vilka fler aktuella behov och utmaningar står vi för i och med digitaliseringen – och hur ska vi hantera dem på bästa sätt? I guiden Trendspaning: GRC 2024 – Så kan ni förbereda er tillsammans kan du läsa vidare om hur rätt strategier och interna samarbeten kan förbättra organisationens gemensamma säkerhet.

trendspaning-grc-2024-guide