Så jobbar Stockholm stad med Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så jobbar Stockholm stad med Stratsys</span>
Skriven av
Joakim Stattin
Lästid
1 min

Stockholm stad har sedan 2007 hanterat sin löpande styrning och ledningen inom staden i ILS-webb, stadens interna benämning på verktyget Stratsys och styrmodellen ILS, intern styrning och ledning.

Stratsys verktyg ger kommunfullmäktige och nämnder stöd i att förmedla övergripande mål inom hela Stockholm stad, ut till förvaltningar, bolag och verksamheter. Övergripande mål fördelas till nämnder i samband med budgetprocessen. Målen planeras, konkretiseras och följs upp av nämnder och verksamheter genom mål, indikatorer och aktiviteter. Rapportering kring måluppföljningen sker i Stratsys där verksamheterna även tar fram verksamhetsplaner, tertialrapporter och verksamhetsberättelser.

 

“Vi har fått en tydligare målformulering, minskad detaljstyrning samt ett ökat fokus på analys. Ett gemensamt verktyg inom hela staden har även inneburit en ökad transparens och bidrar till en lärande organisation.”

- Petra Wårstam Larnhed, Stadsledningskontoret, Stockholm Stad.

 

Med hjälp av ett dedikerat verktyg för styrning och ledning samt ett internt utvecklingsarbete av styrningen har man under åren kunnat se en rad positiva effekter.

 

"Stratsys visualiserar stadens styrning på ett bra sätt så att det blir tydligt på respektive nivå vad som är beslutat av vem. Uppföljningen har effektiviserats genom att strukturen är lika över staden och införandet av indikatorer har också underlättat uppföljningen av målen."