Så förändrade Lindesberg sin styrning och ledning med Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så förändrade Lindesberg sin styrning och ledning med Stratsys</span>
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
2 min

I det här kundcaset berättar Anette Persson, controller, och Björn Österby, utvecklingsstrateg, i Lindesberg hur Stratsys verktyg hjälpte dem att digitalisera sin styrmodell och övergå till en mer tillitsbaserad styrning.

Bakgrund

Lindesberg är en kommun med 23 600 invånare och 1800 medarbetare. Idag använder de Stratsys för att jobba med utveckling, planering och uppföljning av sin nya, digitaliserade, styrmodell. 

En av deras största utmaningar har 
varit att det har varit stort fokus på ekonomin och kvantitet i den gamla styrmodellen och minimalt med fokus mot kvalitet. Tack vare den nya styrmodellen har de blivit bättre på att synliggöra kvaliteten, både för politiken, medborgarna och verksamheterna internt. 

Behovet av en digitaliserad styrmodell växte fram

– Det hela började med att vi såg att den gamla styrmodellen inte hade gett någon större effekt på kommunens styrning och ledning, inleder Anette. Tidigare fördelades målen uppifrån och ner till de olika verksamheterna, vilket gjorde att de inte alltid utgick ifrån respektive verksamhets grunduppdrag.


Man gjorde sina uppföljningar utifrån vad man trodde att någon annan ville ha för svar och det var ofta kvantitativa uppföljningar, som saknade fokus på själva kvalitén. I längden blev det inte hållbart, vilket ledde till att behovet av en ny, digitaliserad, styrmodell växte fram. Det var också här som Stratsys kom in i bilden.

 

– Stratsys fanns med från början och stöttade oss i arbetet med att digitalisera styrmodellen, berättar Björn vidare. De var ett bra bollplank och kom med förslag på hur vi skulle göra systemet mer användarvänligt. Eftersom Stratsys även har samarbeten med flera andra kommuner kunde de bidra med idéer och erfarenheter utifrån det.

Lindesbergs mål med den nya styrmodellen:

  • En gemensam struktur för styrning och ledning av kommunens verksamheter
  • Tydlig översikt som underlättar för att tid och energi läggs på rätt uppgifter
  • En balans mellan formell styrning, kultur, förhållningssätt, ledarskap och delaktighet
  • Ska kunna hantera alla typer av styrning som berör kommunens verksamheter
  • Ska vara ett arbetssätt för planering och uppföljning
  • Utgår från verksamheternas grunduppdrag
  • Ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ska ligga så nära medarbetare och medborgare som möjligt
  • Styrmodellen ska vara politisk neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll över tid
  • Styrningen ska baseras på tillit och inte leda till ökade krav på för detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna
  • Stratsys ska vara det verktyg som all planering och uppföljning sker i

Resultatet: bättre helhetssyn med ny styrmodell

– För oss var det viktigt att skapa en gemensam helhetssyn kring medborgaren för hela kommunens organisation, förklarar Anette. Så att vi kan säkerställa att det vi gör i vår verksamhetsutveckling även får positiv effekt på medborgarna. Att ha allt samlat i Stratsys har underlättat arbetet med styrmodellen och skapat en struktur som vi inte hade tidigare.


Med hjälp av Stratsys har Lindesberg kunnat gå över till en horisontell, tillitsbaserad, styrning. Vilket bland annat har underlättat likvärdigheten, eftersom hela organisationen nu har tillgång till samma information.

Förut klippte och klistrade man i Officepaketet när man skulle göra en sammanställning, vilket gjorde att alla rapporter såg olika ut. Nu har istället hela organisationen tillgång till en gemensam mall via Stratsys – och rapporterna på de olika verksamheterna följer samma mönster.

 

– Vi är framförallt nöjda med hur användarvänligt verktyget är, det har underlättat för att skapa ett gemensamt arbetssätt genom hela organisationen, menar Björn. Stratsys konsulter har också varit duktiga, lyhörda och stöttat oss med idéer hela vägen.