Tydligare planering-, uppföljning- och rapporteringsprocess

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Tydligare planering-, uppföljning- och rapporteringsprocess</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

Hofors kommun har sedan 2009 använt Stratsys som ett IT-stöd för den kommunala styrningen. Under 2012 påbörjades ett projekt för att även hantera det systematiskt kvalitetsarbete i verktyget. Enligt skollagen ska kommuner bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att uppfylla de nationella målen i utbildningen.

 

Barn- och utbildningsnämnden i kommunen var i behov av IT-stöd som tog hänsyn till både kommunens och de nationella målen samt tillgodosåg kraven på ett systematiskt kvalitetsarbete inom skolan. Då skolan inom de flesta kommuner anser att den nationella styrningen är av större vikt, än den kommunala, då denna handlar om utbildningens kvalitet bland annat, tar de flesta till sig den nationella styrningen bättre än den kommunala. Detta ville Hofors kommun undvika och valde därför att påbörja ett projekt för att tillgodose barn- och utbildningsnämndens önskemål att kunna arbeta med både den kommunala och den nationella styrningen simultant i verktyget Stratsys.

Projektet startades under hösten 2012 och i februari 2013 sjösattes en ny styrmodell för rektorer och förskolechefer där de i en och samma vy kan se både de nationella samt kommunalspecifika målen. De nationella målen hämtas från läroplanen och de kommunspecifika från kommunens verksamhetsplan och en röd tråd visualiserar hur dessa hänger ihop. En rektor kan nu i verktyget snabbt få en överblick över målen och skapa en arbetsplan för sin organisation där man ser vilka mål man ska prioritera samt bryta ned dessa till nyckeltal och aktiviteter. Användare kan även följa andra enheters arbete vilket möjliggör ett ökat samarbete inom kommunens skolor. Att identifiera och lyfta fram framgångsrika exempel som kan spridas till andra skolor blir därmed enklare.

 

"Med Stratsys har nu hela Hofors Kommun fått ett enklare, mer transparent och effektivt sätt att arbeta med verksamhetsstyrningen. Men framför allt kan vi inom Barn- och utbildningsnämnden nu arbeta med styrningen utifrån både de kommunala och nationella målen, i en och samma plattform. Det skapar mycket goda synergieffekter för oss alla inom kommunen", säger Anders Bjerned, rektor samt processansvarig för uppsättningen i Stratsys i Hofors Kommun.

För de centrala delarna i Hofors Kommun har Barn- och utbildningsnämndens användande av Stratsys i verksamhetsplaneringen skapat ett värde i och med att verksamheterna på ett mycket bättre sätt nu kan ta till sig den kommunala styrningen och att de kan visa upp en heltäckande karta över hela det arbete som utförs, både för kommunen och enligt de nationella styrdokumenten.

 

"Med hjälp av Stratsys kommer vi inom Barn- och utbildningsnämnden även att kunna minska antalet mantimmar i planering-, uppföljning- och rapporteringsprocessen. Stratsys ger oss nu det verktyg vi behövde, vi har nu den överblick och kontroll vi eftersträvade", avslutar Anders Bjerned.