Högre utbildning

Universitet & Högskola

BOKA DEMO

Några av våra kunder
inom sektorn.

Stratsys erbjudande

Stratsys gör det möjligt för Sveriges lärosäten att skapa rätt förutsättningar för att nå sina mål och öka kvalitén inom sina verksamhetsområden. Vi förser universitet och högskolor med en sammanhållen produkt som hjälper organisationen att arbeta strukturerat med sin verksamhetsstyrning.

Stratsys plattform med produkter och tjänster stöttar förändring och transparens samt möjliggör en mer effektiv planering och uppföljning. Vi erbjuder välbeprövade lösningar för att på bästa möjliga sätt förenkla arbetslivet för medarbetare och chefer på alla nivåer inom din organisation.

Produkter

Stratsys har lång erfarenhet av samarbeten med landets olika lärosäten. Våra digitala lösningar är anpassade och välbeprövade för att harmonisera systemfloran och öka effektiviteten i uppföljning och det administrativa arbetet.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering möjliggör att ni på ett samlat sätt kan prioritera och fokusera på att utveckla verksamheten och öka kvaliteten.

Hållbarhet

Möjliggör ett framgångsrikt hållbarhetsarbete genom att samla alla strategier, mål och KPI:er på ett och samma ställe.

Internkontroll

Planera kontrollmoment för att skapa försäkran om att vi jobbar på rätt sätt, och samtidigt hantera riskerna kring de krav vi har på oss.

Riskhantering

Identifiera och planera för risker på alla nivåer inom organisationen. Riskverktyget är anpassningsbart till den komplexitetsnivå ni önskar.

Internrevision

Med internrevisionen kan ni samla in och analysera den mest kritiska informationen kring det dagliga arbetet, skapa rekommendationer och dela.

Informationssäkerhet

Säkerställ att informationssäkerhetsarbetet håller en hög standard med hjälp av tydliga riskanalyser och handlingsplaner.

Några av våra integrationspartners

Läs mer i vår Kunskapshub!