Systematiskt arbetsmiljöarbete med Stratsys

Stratsys produkt för systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för en bra och säker arbetsplats. Få överblick över risker och åtgärder och skapa driv i era handlingsplaner.

Boka demo Utforska produkten
SAM-gadgets (2)
Undersök

Undersök verksamheten

Stratsys verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete ger er ett gemensamt arbetsflöde för att driva ert förbättringsarbete framåt. Skapa förutsättningar för lagefterlevnad genom att visualisera aktuella arbetsmiljöföreskrifter. Synliggör vilka mål, mätetal och aktiviteter som är prioriterade för året. I Stratsys finns funktioner för riskanalys och undersökningar med stöd av digitala checklistor. Öka transparensen och låt arbetet genomsyra alla nivåer i organisationen.
Förebygg

Proaktivt arbetsmiljöarbete

Arbeta proaktivt genom riskanalyser både utifrån arbetsmiljöområden och beslutade verksamhetsförändringar. Det framåtsyftande arbetet skapar förutsättningar för att identifiera potentiella risker i arbetsmiljön innan de uppstår. Genom tydliga åtgärder i handlingsplanen kan potentiella risker förhindras innan de inträffar.
Följ upp

Analysera resultaten

Säkerställ att det systematiska arbetsmiljöarbetet framskrider som planerat genom enkla analys- och uppföljningsvyer för åtgärder och mätetal. Underlätta rapporteringen för medarbetare på alla nivåer i organisationen genom att kommunicera i en gemensam yta. Allt arbete sammanställs automatiskt i fullständiga handlingsplaner och arbetsmiljörapporter. Exportera sedan färdiga rapporter i pdf- eller wordformat för utskrift eller för webbpublicering för ökad transparens och dialog.

Varför välja Stratsys verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete?

Lagefterlevnad

Gör det lätt att göra rätt och skapar förutsättningar för lagefterlevnad.

Proaktivt riskarbete

Arbeta proaktivt och riskbaserat med fokus på effektiva åtgärder.

Digitala checklistor

Undersök och följ upp verksamheten med stöd av digitala checklistor.

Enklare uppföljning

Resultat av åtgärder kan utvärderas genom samlad överblick och tydlig kommunikation.

Utveckling av arbetsmiljöarbetet i digitaliseringens fotspår

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet har ökat, i och med att man nu förstår varför man ska göra på ett visst sätt. Både chefer och medarbetare har lärt sig att förstå riskfaktorerna. När man kan följa utvecklingen i systemet är det också lättare att fortsätta med det förebyggande arbetet. Det blir roligt och enkelt när man kan se resultatet av sitt arbetsmiljöarbete och förstår vinsterna.
Christina Wallin & Camilla Ask
Region Gävleborg

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.