Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Gör det lätt att göra rätt

Stratsys produkt för systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för en bra och säker arbetsplats.
Få överblick över risker och åtgärder och skapa driv i era handlingsplaner.

TESTA GRATIS BOKA DEMO

Undersök verksamheten

Produkten för systematiskt arbetsmiljöarbete ger er ett gemensamt arbetsflöde för att driva ert förbättringsarbete framåt. Skapa förutsättningar för lagefterlevnad genom att visualisera aktuella arbetsmiljöföreskrifter. Synliggör vilka mål, mätetal och aktiviteter som är prioriterade för året. I produkten finns funktioner för riskanalys och undersökningar med stöd av digitala checklistor. Öka transparensen och låt arbete genomsyra alla nivåer i organisationen.

Arbeta riskbaserat

Arbeta proaktiv genom riskanalyser både utifrån arbetsmiljöområden och beslutade verksamhetsförändringar. Det framåtsyftande arbetet skapar förutsättningar för att identifiera potentiella risker i arbetsmiljön innan de uppstår. Genom tydliga åtgärder i handlingsplanen kan potentiella risker förhindras innan de inträffar.

Analysera resultaten

Säkerställ att det systematiska arbetsmiljöarbetet framskrider som planerat genom enkla analys- och uppföljningsvyer för åtgärder och mätetal. Underlätta rapporteringen för medarbetare på alla nivåer i organisationen genom att kommunicera i en gemensam yta. Allt arbete sammanställs automtiskt i fullständiga handlingsplaner och arbetsmiljörapporter. Exportera sedan färdiga rapporter i pdf- eller wordformat för utskrift eller för webbpublicering för ökad transparens och dialog.

Läs mer i vår Kunskapshub