Stärk er interna kontrollmiljö med Stratsys

Säkerställ att er organisation uppnår sina mål effektivt och pålitligt, samtidigt som ni efterlever gällande lagar, regler och standarder. Med hjälp av Stratsys kan ni skydda era tillgångar, främja tillförlitlig finansiell rapportering och effektivisera era processer.

Group 5754 (1)

Arbeta proaktivt

"Bygg bort" risker genom att anpassa era arbetsrutiner med stöd av Stratsys. Det ger er förutsättningarna att bli en proaktiv, motståndskraftig organisation där ni slipper lägga onödig tid på att släcka bränder.

Arbeta systematiskt och enhetligt

Maximera effektiviteten genom att smidigt integrera arbetet över hela organisationen. Med Stratsys som stöd får ni ett enhetligt arbetssätt och struktur i processerna.

Kommunicera effektivt

Säkerställ att rätt information når rätt person vid rätt tidpunkt genom ett enkelt sätt att kommunicera på alla nivåer, och inom alla dimensioner av organisationen.

Överblicka processrelaterade risker och kontrollaktiviteter

  • Arbeta utifrån ett strukturerat flöde som möter de olika behoven i första och andra försvarslinjen.
  • Flödet är helt anpassat efter deras specifika komplexitetsnivåer.
  • Säkerställ att organisationens mål och riktlinjer efterlevs.
  • Implementera lämpliga kontroller för att proaktivt minimera riskerna för förluster, felaktigheter och oegentligheter.
Group 7882-1

Stärk internkontrollmiljön

  • Granska och stärk organisationens kultur och värderingar för att säkerställa en robust internkontrollmiljö.
  • Genomför kontinuerlig självskattning för att följa upp era riskhanteringsinsatser.
  • Identifiera och åtgärda brister för att förbättra riskhanteringsförmågan.
self-assesment

Testa och verifiera

Få en verifierad och observerad verklighet och skapa en trygghet samt tillförsikt i hur verksamheten bedrivs.

  • Gör nedslag i verksamheten för att verifiera att specifika orosområden hanteras på ett fullgott sätt.
  • Säkerställ att kontroller finns på plats och ger önskad effekt. 
Group 7932

Fler funktioner för ett framgångsrikt riskarbete

Kontinuerlig riskuppföljning

Övervaka, utvärdera och hantera risker kontinuerligt för att säkerställa att hänsyn tas till förändringar i er riskmiljö.

AI-genererade förslag

Effektivisera arbetet genom AI-genererade förslag på kontrollaktiviteter och kontrolltester med en motivering till varför just dessa förslag kan hjälpa er.

Audit trail

Följ historiken för varje risk för att enkelt spåra hur den utvecklats och förändrats över tid – och få koll på exakt vem som ändrat vad och när.

Ansvarsfördelning

Genom att skapa och fördela ansvar för varje risk, kontroll och åtgärd säkerställer ni att det alltid finns en ansvarig person så att inget faller mellan stolarna.

Korrigerande åtgärder

Åtgärda brister eller ineffektiviteter i ert riskarbete och förbättra kontinuerligt er förmåga att hantera risker.

Gantt-schema

Samla era aktiviteter i ett GANTT-schema och få en tydlig bild över era åtgärder.

Utforska produkten Risk & Kontroll

Att arbeta systematiskt med internkontroll är en grundläggande del i Stratsys övergripande produkt Risk & Kontroll. Utforska fler möjligheter med produkten som hjälper er att nå framgång i riskhanteringen.

risk-and-control-view
background-3d-blobs-stratsys (1)

Boka en demo av Risk & Kontroll

Hör av dig till oss idag så kontaktar vi dig för mer information och en genomgång av produkten.  

Stratsys-CTA-3D-arcs