Ny produktversion för Systematiskt Arbetsmiljöarbete (2024Q1)

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ny produktversion för Systematiskt Arbetsmiljöarbete (2024Q1)</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
3 min

Här kan du läsa om den nya produktversionen från februari 2024 och vilka nyheter som finns i den.

Riskhanteringen utvecklas för fler perspektiv

För att bättre möta efterfrågan att dedikerat kunna arbeta med både risk- och friskfaktorer, är nu produktversionen för Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) uppdaterad med ett utvecklat och mer sammanhållet flöde där ovan kan analyseras och hanteras utifrån: 

  1. Undersökande checklistor kopplat till arbetsmiljöområden (Uppföljande)
  2. Riskidentifiering kopplat till den dagliga arbetsmiljön (Löpande)
  3. Planerade verksamhetsförändringar (Förändringsbaserat)
  4. Friskfaktorer och dess möjligheter (Hälsofrämjande)

De utvecklade sätten att hantera och följa upp risk- och friskfaktorer innebär att olika verksamheter och delar av verksamheter kan lägga fokus på de områden som är mest relevanta och ändamålsenliga för just dem. Den nya produktversionen stöttar därmed ett mångfacetterat arbetssätt och möter organisationers behov på ett mer heltäckande sätt. 

Arbetsflöde för efterlevnadskrav till internationell standard

I produktversionen finns också en särskild modul för Efterlevnad av ISO 45001 som kan användas för hantering och uppföljning av kontrollaktiviteter och handlingsplaner kopplade till standardens kravkällor. 

Stratsys AI

Vi fortsätter utrullningen av Stratsys AI och nu finns funktionen tillgänglig inom SAM-produkten. Inom det proaktiva riskarbetet kan man nu skapa åtgärder med stöd av tre AI-genererade åtgärdsförlag. Syftet med utvecklingen är att hjälpa användaren  att driva och säkerställa ständiga förbättringar i processerna. 

image 152 (1)

Ny och förbättrad vytyp för hela arbetsflödet

För att skapa ett bättre och enklare arbetsflöde har flertalet vyer i SAM-produkten nu uppgraderats till den nya vytypen som Stratsys lanserat. Syftet är att skapa en bättre helhetsupplevelse som användare och det blir betydligt färre vyer att arbeta i.

Förutom ett förenklat sätt att lägga till information samt det estetiska lyftet, så innebär de nya vyerna också nya möjligheter att gruppera och sortera information, vilket underlättar för användaren att hantera stora mängder information. 

För att skapa en bättre totalupplevelse har också en översyn och kvalitetshöjning av hela produkten och dess olika komponenter genomförts.

image 142 (1)

Undersökningar genom checklistor stöds fortsatt av Stratsys Forms

Undersökningar i verksamheten stöds fortsatt av den nyutvecklade och förbättrade checklistefunktionaliteten Stratsys Forms. Det gör det enkelt att administrera och hantera undersökningar och uppföljning av kvaliteten i verksamheten. Checklistorna kan besvaras långt ut i organisationen, överblick av resultat sammanställs och stora mängder data aggregeras på ett visuellt och lättillgängligt sätt. 

För att ytterligare underlätta arbetet finns nu ett centralt mallbibliotek med ett flertal färdiga checklistor från Prevent. De är särskilt anpassade för det systematiska arbetsmiljöarbete med syftet att snabbt kunna komma i gång med undersökningar och handlingsplaner. 

image 143 (1)


Ny och förbättrad riskmatris

Som en fortsättning på arbetet med den nya vytypen så finns nu också en ny och förbättrad riskmatris. Den dynamiska riskmatrisen går att dölja i vyn, om man vill fokusera på tabellerna med information i syfte att förenkla analys- och åtgärdsarbetet. All filtrering som görs i matrisen återspeglas också direkt i den underliggande tabellen, vilket underlättar att snabbt kunna fokusera på önskad information.

image 144 (1)

Nya gadgets för att förbättra överblick

I den nya produktversionen finns möjlighet att arbeta med nya förbättrade gadgets. Dessa ger er möjlighet att skapa snabb överblick över ert arbete genom att se en total riskfördelning för organisationen samt se status för ett mål eller ett arbetsmiljöområde för dess indikatorer och åtgärder. Gadgets kan aktiveras och anpassas på era startsidor.

Frame 8047 (1)

Ökat fokus på Årlig Uppföljning

I den nya produktversionen lyfts den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet fram med stöd av en särskild checklista i Stratsys Forms, vilket blir en viktig kvalitativ uppföljning av arbetet under året. 

Arbetsgivaren har en skyldighet att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Om det inte fungerat väl ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. Den årliga uppföljningen berör hela organisationen och ska genomföras på arbetsplatsnivå, förvaltningsnivå och central nivå.

image 151 (1)

Nya arbetsmiljöföreskrifter inför 2025

I samband med Arbetsmiljöverkets regelförnyelse så är den nya produktversionen för SAM redan förberedd med de nya föreskrifter som träder i kraft 1 januari 2025. 

Den nya strukturen innebär att dagens 67 föreskrifter slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter. Det är hög tid att förbereda sig inför det nya regelverket. Gör det genom att läsa in er på de nya föreskrifterna, se över era dokumenterade rutiner samt uppdatera era riskanalyser. Tillsammans med era förberedelser och nytt tillgängligt regelverk i SAM-produkten står verksamheterna redo inför 2025. 

Måttbibliotek med HR-indikatorer 

I den nya produktversionen erbjuds ett måttbibliotek med HR-indikatorer för arbetsmiljöarbetet. Dessa kan enkelt hämtas in till produkten för att snabbt kunna komma igång med visuell mätning, för att följa resultat över tid samt med möjligheten att sätta in förbättringsåtgärder där det behövs. 

Stratsys Alerts i risk- och checklistearbetet

Vi arbetar ständigt med att göra Stratsys mer relevant för dig som användare och ett viktigt led i detta är att användaren skall förses med notifieringar när kritisk information förändras i produkterna. I samband med den nya produktversionen släpps Stratsys Alerts, där du som användare och chef får notifieringar om riskstatus förändras och/eller när checklistor besvarats, skickats in och/eller uppdaterats med en samlad bedömning.

Syftet är att du skall bli uppmärksammad på kritiska förändringar som behöver hanteras och är viktiga för fortsatt åtgärdsarbete. 

MicrosoftTeams-image (11) 1


För att se mer av den nya versionen, se vår
fördjupade produktguide.

Vi vill såklart att ni ska börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta din kundansvarig för hur ni ska gå tillväga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion?

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!