Vad är egenkontroll?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad är egenkontroll?</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Egenkontroll innebär att en verksamhet själv gör en kontroll för att säkerställa att aktuella lagar och regler efterlevs. I det här blogginlägget reder vi ut definitionen av egenkontroll, vem det påverkar och hur det kan gå till rent praktiskt.

Kort om egenkontroll

Alla verksamheter som har någon påverkan på människors miljö eller hälsa omfattas av kravet på egenkontroll. Det kan till exempel handla om verksamheter inom miljö, livsmedel eller vård- och omsorg.

Syftet med egenkontroll (förutom att säkerställa att lagar och regler efterlevs) är att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.

Definitionen av egenkontroll; att verksamhetsutövare genomför kontroll av den egna verksamheten för att efterleva lagar och regler.

Dokumentation av egenkontroll

 Att dokumentera arbetet med egenkontroll är A och O för ett löpande förbättringsarbete. För verksamheter som har ett lagstiftat krav på egenkontroll är detta extra viktigt för att kunna redovisa sitt arbete för tillsynsmyndigheter. Dokumentation av egenkontroll kan antingen ske i ett digitalt verktyg eller manuellt.

Enligt Socialstyrelsens krav (föreskrift (2011:9) ska alla vård- och omsorgsgivare i Sverige genomföra egenkontroller. Kravet på egenkontroll finns också i bland annat livsmedelslagen, miljöbalken och plan- och bygglagen.

Hur genomförs egenkontroll?

Egenkontroll går ut på att skapa rutiner som underlättar för att verksamhetsrelaterade lagar och regler följs. Det kan handla om att planera arbetet så att eventuella miljörisker motverkas, eller så att patientsäkerheten säkerställs, beroende på vilken bransch du befinner dig i.

 Innan egenkontroll kan utföras behöver det finnas en tydlig planering för hur verksamheten ska förhålla sig till olika situationer och risker. Det kan till exempel handla om att säkerställa arbetsmiljörutiner på ett företag, eller se till att inflyttningen av en ny kund på ett äldreboende sker i enlighet med beslutade rutiner.

 Egenkontroller genomförs ofta med hjälp av checklistor, där verksamhetsutövare får kartlägga sitt arbetssätt genom att svara på diverse frågor. Det är viktigt att egenkontrollen genomförs systematiskt – att den sker på ett konsekvent sätt, med återkommande rutiner.

Att tänka på innan du genomför egenkontroll:

  • Vilka områden ska kontrolleras?
  • Hur ofta ska egenkontroll genomföras?
  • Hur ska resultatet dokumenteras och presenteras?
  • Vem ansvarar för genomförandet?
  • Vem följer upp och analyserar resultatet?
  • Vad är syftet med egenkontrollen? (Vad ska resultatet leda till?)