Framtidens hållbarhetsarbete: därför bör du investera i ett digitalt verktyg idag

Två medarbetare arbetar tillsammans med hållbarhetsarbete på en laptop
Skriven av
Sanna Fredriksson
Lästid
2 min

Idag är hållbarhetsarbetet en central del av företags och organisationers verksamhet. För att framgångsrikt hantera och förbättra sin hållbarhetsprestation väljer allt fler verksamheter att investera i digitala verktyg. Här listar vi tre starka skäl till varför det är avgörande att införa ett verktyg för hållbarhetsarbete redan idag.

1. Framtidssäkring av verksamheten

Det ställs allt högre krav på verksamheter när det gäller hållbarhetsarbete. Intressenter, såsom kunder, investerare och samhället i stort, förväntar sig att företag och organisationer tar ansvar för att minska sin miljöpåverkan, främjar social rättvisa och bedriver verksamheten på ett etiskt och hållbart sätt.  
 
Genom att investera i ett verktyg för hållbarhetsarbete kan organisationer säkerställa att de är rustade för framtida krav och att de kan visa upp sitt engagemang på ett strukturerat och trovärdigt sätt. 

Hantering av hållbarhetsrisker

 Ett verktyg för hållbarhetsarbete kan hjälpa verksamheter att identifiera och hantera potentiella hållbarhetsrisker som kan påverka deras framtid. Genom att analysera och förebygga risker kan verksamheten minimera negativa konsekvenser och skapa en mer stabil och hållbar affärsmodell. 

Konkurrensfördelar

Genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och kommunicera sina framsteg kan verksamheter bygga upp en positiv och trovärdig image. Ett verktyg för hållbarhetsarbete underlättar insamling och rapportering av data, vilket ger möjlighet att transparent visa upp sina hållbarhetsprestationer.

people-working-in-stratsys-platform

2. Effektiv hantering av hållbarhetsdata

För att utveckla och implementera en framgångsrik hållbarhetsstrategi krävs en systematisk hantering av hållbarhetsdata. Ett verktyg för hållbarhetsarbete underlättar genom att erbjuda en strukturerad och effektiv plattform för insamling, analys och rapportering av hållbarhetsdata. Verktyget gör det möjligt att fatta välgrundade beslut och följa upp framsteg på ett enklare sätt. 

Centraliserad lagring och åtkomst

Genom att använda ett digitalt verktyg kan hållbarhetsdata lagras på en central plattform. Det möjliggör enkel åtkomst och delning av data inom organisationen, vilket främjar samarbete och kunskapsutbyte.

Visualisering och rapportering

Ett digitalt verktyg kan generera visuella rapporter och grafer som tydligt presenterar hållbarhetsdata. Det gör det enklare för användare att förstå och kommunicera resultaten till intressenter och beslutsfattare på ett övertygande sätt.

MicrosoftTeams-image (1)-Aug-09-2023-04-08-45-8308-PM

Sanna Fredriksson, Product Growth Manager Sustainability 

3. Efterlevnad av regelverk inom hållbarhet

För att kunna möta kommande lagkrav och undvika onödig stress och resursförbrukning är det fördelaktigt att ha ett strategiskt verktyg för hållbarhetsarbetet på plats. CSRD/ESRS är exempel på lagkrav som kommer att kräva mer av det strategiska hållbarhetsarbetet. Genom att agera proaktivt och implementera ett verktyg i förväg kan organisationer vara redo att möta de kommande kraven smidigt och effektivt. 

Stöd för relevanta ramverk

Genom att ha en tydlig struktur med ramverk direkt i verktyget blir det enklare att komma igång med hållbarhetsarbetet och organisationen kan lägga fokus på att arbeta mot sina hållbarhetsmål. Ett verktyg kan också skapa goda förutsättningar för att säkerställa lagefterlevnad, vilket bidrar till att skapa trygghet i verksamheterna.

Stöd för klimatberäkningar som underlättar spårbarhet 

Ett digitalt verktyg kan underlätta hantering av klimatberäkningar. Genom att mata in relevanta data och använda emissionsfaktorer i verktyget kan verksamheter få en tydlig bild av sina utsläpp och sin klimatpåverkan. Ett verktyg bör även förenkla spårbarheten i beräkningarna.

Avslutningsvis är det tydligt att införandet av ett verktyg för hållbarhetsarbete är en strategisk och nödvändig åtgärd för dagens verksamheter. Läs mer i guiden "Så väljer du rätt systemstöd för hållbarhetsarbetet”.

Kopia av Image based CTA - end of blog post (8) (1)