Så fick Stora Sköndal ett enhetlig arbetssätt med Stratsys som systemstöd

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så fick Stora Sköndal ett enhetlig arbetssätt med Stratsys som systemstöd</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Verksamheten finns bl.a. inom äldreomsorg, neurologisk rehabilitering och socialpsykiatri.

 

I takt med en växande organisation såg stiftelsen Stora Sköndal ett behov av att skapa ett enhetligt arbetssätt och att effektivisera verksamhetsstyrningen och det systematiska kvalitetsarbetet inom hela organisationen. Därför valde man under 2016 att köpa in Stratsys som systemstöd.

Tidigare använde vi oss av ett ledningssystem där flera delar bestod av officedokument som vi hanterade manuellt.

 

Framförallt upplevde vi med det en svårighet att ”få ihop” all information – både vad gäller planering men framförallt uppföljningsbiten. Det ser vi redan nu, i ett tidigt skede, att Stratsys har hjälpt oss med. Med Stratsys blir det visuellt mycket tydligare för alla i organisationen, berättar Sanna Tidala, kvalitetschef på Stora Sköndal.

Tidigare jobbade organisationen med rapporter och i viss mån även egenkontroller i Word. För uppföljningsdokumentation användes Excel både på enhetsnivå och för hela organisationen. Med Stratsys samlar man nu allt på ett ställe.

 

- Det vi kan se är att vi med Stratsys får all dokumentation samlad på ett ställe. Både planeringen, i form av verksamhetsplaner och handlingsplaner, men också resultat och uppföljningen av dessa.

Stiftelsen Stora Sköndal planerar att utöka sitt användande av Stratsys och ser redan nu ytterligare potential med verktyget:


Vår ambition är att koppla våra övriga system (via Qlikview) med Stratsys. Detta så att vi automatiskt kan få in resultat av nyckeltal etc i verktyget. Vi planerar också att utöka användandet av Stratsys i stort och koppla på det systematiska arbetsmiljöarbetet, liksom en del av våra ytterligare egenkontroller – till exempel internrevisionerna, fortsätter Sanna Tidala, kvalitetschef på Stora Sköndal.

Ett utökat användande av Stratsys ser man som ett ytterligare steg på vägen för att kvalitetssäkra Stora Sköndals alla verksamheter, från förskola till äldreomsorg.

 

-  Med Stratsys märker vi att tiden för administration minskar, vilket innebär att det blir mer tid för utveckling av enheterna. Vår förhoppning är att detta ska leda till förbättrade insatser för våra kunder i slutändan. Vi får dessutom en bättre och tydligare struktur på de aktiviteter som ska genomföras inom Stora Sköndal, vilket är direkt kopplat till förbättringsmöjligheter för enheterna, avslutar Sanna Tidala, kvalitetschef på Stora Sköndal.