En bättre översikt över aktuella ramverk, minskad administrativ arbetsbörda och ett ökat internt engagemang, var några av önskemålen när Norex skulle effektivisera sitt hållbarhetsarbete.   

Norex är entreprenörer inom stålindustrin som säljer sekunda stål från stålverk till kunder som i sin tur använder det i sin produktion. Till stålverken erbjuder de även tjänster i form av hantering av skrot och sidoströmmar från produktionen. Bolaget har en tydlig hållbarhetsvision som går ut på att göra det mesta möjliga av världens stål och inte låta något gå till spillo.   

Som ett led att uppnå Norex hållbarhetsvision, såg man behov av ett mer effektivt arbetssätt för hållbarhetsrapporteringen såväl som ett verktyg som kunde hjälpa dem att leva upp till aktuella lagkrav och ramverk.  

  

Rapportering i ständig utveckling   

Josefin Lindell, hållbarhetskoordinator på Norex beskriver utmaningarna med arbetet idag. Mycket tid gick åt till att ta fram den årliga hållbarhetsrapporten, ett arbete
som innebar omfattande manuell administration. 
 

- Vi skrev en hållbarhetsrapport varje år eftersom vi har det som lagkrav och varje gång blev det en otrolig insats att ta fram den data som behövdes, förklarar Josefin.
 

Utöver krav på en mer effektiv process för rapportering, fanns också ett stort behov om ett verktyg där möjligheten att kunna jobba med flera olika hållbarhetsramverk på en och samma plats. Ett verktyg att växa med, som kan anpassas oavsett om verksamheten växer eller nya ramverk behöver implementeras.  

 

- Att kunna visa upp hållbarhetsarbetet utifrån de olika ramverken är smidigt. Vi jobbar väldigt mycket ur ett ESG-perspektiv inom hela organisationen, det är så vi har valt att lägga upp vårt arbete med hållbarhet. Men vi vill ju också kunna följa upp arbetet utifrån till exempel GRI och Agenda 2030, för att se hur de olika ramverken återspeglar varandra.
- Josefin Lindell, Norex

- Det vi gillar med Stratsys är att vi inte har köpt en statisk produkt, utan att den är under ständig utveckling. Vi kommer få det som krävs för att vi ska kunna klara av att leverera på hållbarhetsfrågorna - både idag och i framtiden.  

 

 Tydlighet och transparens ökar det interna engagemanget   

Josefin beskriver en ytterligare utmaning med hållbarhetsarbetet är att få organisationen att känna att man kan göra skillnad i det dagliga arbetet och hålla uppe motivationen och förståelsen för hållbarhetsarbetet. Att få ut hållbarhetsarbetet i hela organisationen, så att det når alla orter och medarbetare på rätt nivå.   

- Med Stratsys blir hållbarhetsarbetet tydligt för hela organisationen utan att man behöver bli överväldigad. Man kan själv bestämma om man vill ta del av hela den stora och komplexa bilden eller om man vill zooma in på ett specifikt område, menar Josefin. I slutändan är det trots allt individen som ska ta till sig informationen.

norex (1)
Utmaning
Att komma igång med hållbarhetsarbetet på riktigt, på ett kontinuerligt, strategiskt och strukturerat sätt som engagerar hela organisationen.
Lösning
Att sammanställa, förtydliga och kommunicera ut hållbarhetsfrågorna på rätt nivå i organisationen med hjälp av Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning.
Resultat
Ett löpande hållbarhetsarbete som företaget kan känna sig nöjda med, bra stöd för de olika hållbarhetsramverken, minskad administration och bättre överblick.
Expandera Minska

Upptäck verktyget Norex använder för sitt hållbarhetsarbete

Stratsys hållbarhetsstyrning hjälper dig att planera, genomföra och följa upp hållbarhetsarbetet, så att du kan vara trygg med att ni följer dagens lagkrav.

Prioritera tid på rätt saker som leder till förbättringar   

Josefin berättar att Norex även använder Stratsys på strategisk nivå där de jobbar med jämförelser av KPI:er för att identifiera och prioritera förbättringsåtgärder.

- Vi kan till exempel använda Stratsys för att hålla koll på diesel- och elförbrukning per månad och enhet, förklarar Josefin. På enheter där bolaget har samma typ av produktion kan vi enkelt jämföra och ifrågasätta. Den här enheten får de här resultaten men använder mindre energi, hur kommer det sig? Man får väldigt mycket gratis bara genom att lägga in någon extra parameter.

- Stratsys möjliggör att man kan ha så många olika rapportörer och att man kan rapportera på sitt eget område. För egen del, minskar den administrativa bördan där kan jag exkluderas från den löpande rapporteringen, för att den som äger data ska rapportera det. Det är tid som jag kan ägna åt att fokusera på de viktiga frågorna, vilket har varit till stor hjälp med att ha Stratsys. 

Kundbemötande i fokus

Josefin berättar avslutningsvis att införandet av Stratsys har inneburit en enorm skillnad för strukturen på det dagliga hållbarhetsarbetet och deltagandet i organisationen.

- Någonting som jag tycker borde lyftas fram är hur måna Stratsys är om att vi som företag verkligen ska komma i gång på riktigt och lyckas med hållbarhetsarbetet.
- Det känns inte bara som att man är en kund som blir fakturerad, utan det finns en vilja för att jag som person och Norex som företag ska lyckas. Man får ett otroligt varmt bemötande och känner sig verkligen sedd, avslutar Josefin.

Boka demo idag och se vad Stratsys kan göra för er organisation