Riskanalys - vad är det och hur går man tillväga?

Vad innebär riskanalys, varför är det viktigt för företag och hur går processen till? Det går vi igenom här.

iStock-1312666894

Vad är riskanalys

Riskanalys är en process som syftar till att identifiera och hantera potentiella hot som kan påverka företagets framgång. Risker kan inkludera allt från tekniska fel och systemproblem till mänskliga faktorer som korruption, bedrägeri och andra oegentligheter.

Tre fördelar med att arbeta med riskanalys

 • Undvik kostsamma konsekvenser: Genom att identifiera potentiella hot och utmaningar kan man arbeta med förebyggande åtgärder för att minimera risken att de blir verklighet. På så sätt kan företaget spara både tid och pengar på lång sikt genom att undvika kostsamma problem och olyckor.
 • Effektivare hantering av resurser: Med hjälp av riskanalys kan man identifiera de viktigaste områdena att fokusera på i stället för att försöka hantera allt på en gång. Det hjälper till att optimera företagets resurser och förhindra att de slösas bort på mindre viktiga områden.
 • Positivt för varumärket: Genom att visa att man tar riskhantering på allvar kan företaget öka kundernas förtroende och bidrar till att stärka företagets rykte och varumärke på lång sikt.

Läs mer: Så arbetar ni förebyggande med oegentligheter

pexels-michael-burrows-7129010 (2)

Exempel på olika typer av risker

Finansiella
Hur utmanas vi om våra största kunder misslyckas med att betala?

Tekniska
Vad händer om vårt affärssystem slutar fungera och hur kan detta påverka vår verksamhet?

Juridiska
Vilka lagliga risker är vi utsatta för och hur kan dessa påverka vår verksamhet?

Personella
Finns det kritiska beroenden på enskilda personer och vilka personella säkerhetsrisker kan uppstå?

Kundrelaterade
Är vi beroende av några specifika kunder eller finns det känsliga branscher vi arbetar med som kan påverka vår verksamhet?

Processrelaterade
Finns det varuflöden eller andra processer som kan störas av olyckor eller väderförhållanden?

Leveransrelaterade
Vad händer om leveranser försenas och hur påverkar det vår verksamhet?

Miljörelaterade
Hur påverkar vår verksamhet miljön?

Läs mer - Har ni koll på era ESG-risker?

Vad ingår i en riskanalys

Identifiera

Till att börja med behöver man samla in information om organisationen, genom exempelvis historiska data, enkäter, dokumentgranskning, eller andra metoder. Utifrån underlaget kan man sedan identifiera riskerna genom att titta på vilka faktorer som kan påverka verksamheten negativt.

Utvärdera

Under utvärderingen bedömer man hur allvarliga och sannolika de identifierade riskerna är. I den här delen av riskanalysen kan man använda sig av olika bedömningsmetoder. Till exempel genom en riskmatris där man bedömer hotens allvarlighetsgrad och sannolikhet på en skala. På så sätt kan man tydligare avgöra vilka risker som behöver hanteras först.

Läs mer om riskmatris - vad, hur och varför?

riskmatris-stratsys (1)-1

Bedöma

När man har bedömt hotens allvarlighetsgrad och sannolikhet behöver man bedöma de potentiella konsekvenserna av hoten.

Det kan exempelvis handla om

 • Ekonomiska konsekvenser som minskad försäljning eller högre kostnader.
 • Tekniska konsekvenser som förlorad data eller systemhaveri.
 • Miljömässiga konsekvenser som förorening.
 • Sociala konsekvenser som nedsatt rykte.

Läs mer om konsekvensanalys

Handlingsplaner

Efter att de mest betydande riskerna har identifierats och prioriterats är det dags att utveckla riskhanteringsplaner och därefter implementera dem i organisationen.

Övervakning och utvärdering:

Riskanalysen bör ses som en kontinuerlig process, där man regelbundet övervakar och utvärderar resultaten för att se till att de har önskad effekt samt identifiera nya risker som kan uppstå.

Vad är en riskworkshop?

Det första steget i en riskanalys handlar om att samla in en hel del information. Så hur gör man det på smidigast sätt? Ett av de mest effektiva sätten är att genomföra en riskworkshop.

 • En riskworkshop är en process där deltagarna samlas för att identifiera, utvärdera och hantera risker som kan påverka en organisation eller projekt.
 • Workshopen leds oftast av en moderator och kan involvera personer från olika delar av organisationen eller projektgruppen.
 • Genom att involvera deltagarna kan man dra nytta av deras kunskaper, erfarenheter och olika perspektiv för att få en bredare och mer komplett bild av riskerna.

Läs mer: Så håller du en effektiv riskworkshop

Guide till att förstå riskanalys

I den här guiden får du veta:

 • Om din organisation behöver riskhantering och varför.
 • Hur du identifierar risker.
 • Vad en riskaptit är och varför det är relevant för din organisation.

Ladda ner guide

www.stratsys.comhubfsriskanalys-guide-thumbnail

Riskanalys - Så kan Stratsys hjälpa er

Ett system för att arbeta med riskanalys ger dig bättre möjligheter att effektivisera arbetet. Det hjälper dig att automatisera rutinmässiga uppgifter, standardisera riskanalysprocessen och underlätta samarbetet mellan olika team och avdelningar. Vill du veta mer om vad ett system för riskhantering kan göra för din organisation? Läs mer om Stratsys produkt Risk & Kontroll