3 av framtidens stora utmaningar inom cybersäkerhet

Kvinna jobbar med cybersäkerhet i en serverhall
Skriven av
Per Gustavsson
Lästid
3 min

Vad behöver din organisation veta om cybersäkerhet för att kunna förebygga framtida hot? Här får du ta del av tre av framtidens stora utmaningar inom cybersäkerhet. Du får även veta vad som menas med begreppet cybersäkerhet och varför det är viktigt för din verksamhet.   

Vad menas med cybersäkerhet? 

Cybersäkerhet handlar om att skydda system, program, datorer, mobila enheter, nätverk, information och individer mot cyberattacker, så att en organisation eller person inte ska hindras i sitt arbete eller fritid. 

Vad är en cyberattack? 

En cyberattack är en elektronisk attack på ett system, program, dator, mobila enhet, nätverk eller individ. Syftet med en cyberattack är att få åtkomst till system och nätverk för att ändra eller förstöra information.  
 
Det vanligaste är att kriminella utför cyberattacker för ekonomisk vinning. Det förekommer även att utländska stater och terrororganisationer utför cyberattacker för att sprida rädsla i samhället, eller att hackers attackerar organisationer eller företag. Det är mindre vanligt att cyberattacker kommer från grupper eller individer som söker spänning.  
 
Idag har olika former av cyberattacker blivit allt vanligare. För att en cyberattack ska lyckas krävs sårbarheter i system, program, datorer, mobila enheter, nätverk eller att individer kan luras.  
 
Det är viktigt att organisationer gör cybersäkerhet till en del av det förebyggande arbetet med riskhantering, för att snabbt kunna agera på framtida hot.  

3 utmaningar inom cybersäkerhet som alla företag behöver ha koll på 


1. Digitaliseringen rör sig snabbare än utvecklingen inom cybersäkerhet

I RISE rapport "Cyberhot mot Sverige” kan vi läsa om hur utvecklingen av cybersäkerhet tar för lång tid i förhållande till den ständigt växande digitaliseringen av samhället. I sin rapport “Sveket mot cybersäkerheten” tar även Fores upp problematiken kring den snabba digitaliseringstakten och hur den ökar sårbarheten i samhället. 
 
Många organisationer tror att implementering av tekniska lösningar räcker för att lösa problemen. Men att byta system, installerandet av skyddsmekanismer och begränsa nyttjande är inte tillräckligt. Medarbetare måste bli medvetna om sin roll i cybersäkerheten, arbetsprocesser behöver anpassas och stor hänsyn tas till laglighet och lämplighet. 
 
Mognadsgraden i organisationen styrs av medarbetares medvetenhet om cybersäkerhet, vad som är lämpligt, lagligt och vilka processer som är tillämpningsbara. Först efter det kommer vikten av vilken teknik som kan ge ytterligare skydd. 

Organisationer behöver bli motståndskraftiga mot cyberattacker för att kunna hänga med i den digitala utvecklingen.  

2. Ökad hotbild för cyberattacker  

Cyberattackerna mot Sverige ökar, både i antal och omfattning. Idag står Ryssland och Kina högst upp på listan över stater som utför regelbundna försök till cyberattacker mot Sverige.  
Det förändrade säkerhetsläget i världen, i samband med kriget i Ukraina, har gjort oss allt mer medvetna om vårt beroende till digital infrastruktur och vad konsekvenserna kan bli om vi inte kan använda våra digitala system.   
 
Cyberattackerna påverkar inte bara störningar i samhällets infrastruktur, de kan också ha som mål att skapa oro bland medborgare och förstöra tilliten till landets myndigheter.  
 
Alla organisationer, myndigheter, kommuner, regioner, företag behöver kunna fortsätta sin verksamhet under och efter en cyberattack. Därför behövs kontinuitetshantering med reservrutiner och de behöver övas och prövas.  

3. Behovet av motståndskraft genom kompetensförsörjning

Just nu befinner vi oss i vad EU kallar The Digital Decade. Tillsammans strävar vi efter att digitalisera stora delar av vår infrastruktur, en uppgift som kräver ökad kompetens inom bland annat cybersäkerhet.  
 
Många organisationer upplever dessvärre att det är svårt att rekrytera personer med kompetens inom området. Under de senaste åren har efterfrågan på olika former av IT-kompetens växt snabbare än tillgången.  
 
Organisationer behöver satsa mer på att hitta och vidareutbilda unga talanger inom områden som cybersäkerhet, för att säkra kompetens för framtiden. Därför behöver organisationer närma sig Universitet och högskolor och samverka mer. 

Hur kan organisationer jobba förebyggande med cybersäkerhet? 

När vi digitaliserar behöver vi samtidigt vara medvetna om att det även innebär förändring av arbetssätt, att det kommer nya och förändrade regler och lagar och att det kommer finnas sårbarheter som en antagonist kan använda för att utföra cyberattacker mot oss.  
 
Det är lätt att tänka att vi går en dystopisk framtid till mötes, men den enskilt viktigaste faktorn i att lyckas med ett förebyggande arbete med cybersäkerhet är medarbetarnas vilja och villighet. Det vi ser runt omkring oss är att de flesta organisationer arbetar med någon form av riskhantering, vilken även inkluderar cybersäkerhet.  
 
Här behövs det stöd och för att ta det förebyggande säkerhetsarbetet till nästa nivå behöver verksamheter skapa hållbara och effektiva arbetsprocesser.  
 
Det finns många fördelar med att samla all säkerhetsrelaterad information på en gemensam samarbetsyta, till exempel i ett dedikerat verktyg för riskhantering. Då kan arbetet enkelt hanteras och delas med berörda parter, såväl interna som externa. 

Proaktiv riskhantering med Stratsys 

Med Stratsys verktyg för riskhantering länkar ni samman alla affärsfunktioner, får en fullständig överblick över de ärenden som rör företagets risker vilket genererar insikter som hjälper ditt företag att fatta mer proaktiva beslut. Kontakta oss idag så berättar vi mer.