Vattenfall Vattenkraft verksamhetsplanerar med Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vattenfall Vattenkraft verksamhetsplanerar med Stratsys</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
3 min

Ökad transparens, förbättrad struktur och proaktivt beslutsfattande har varit några av fördelarna när Vattenfall Vattenkraft implementerade Stratsys verktyg för verksamhetsplanering. Här berättar Carina Sundström, Business Developer, hur företaget använder sig av Stratsys i sitt arbete med verksamhetsplanen.

Bakgrund

Vattenfall Vattenkraft äger och driver ett hundratal vattenkraftverk, varav de flesta finns i Sverige och en del finns i Finland, Tyskland och Nederländerna. Vattenkraft står för en stor andel av moderbolaget Vattenfalls totala elproduktion, och det är det viktigaste förnybara energislaget inom Vattenfalls produktion. Koncernen har som mål att bli fossilfritt och klimatneutralt senast år 2050. För att uppnå detta mål såg Vattenkraft behovet av en effektiv och strukturerad verksamhetsplanering som tydligt stödjer deras strategiska vision.

Arbetet före och efter införandet av Stratsys

Innan Vattenfall Vattenkraft implementerade Stratsys verktyg för verksamhetsplanering hade företaget olika lagringsplatser för sina verksamhetsplaner, vilket gjorde det svårt att få överblick på arbetet och skapa en enhetlig struktur för hela organisationen.

– Vi jobbade med olika enheter som vi kallar det, förklarar Carina. Produktion är till exempel en enhet, Underhåll en annan, Projekt och teknik en tredje och så vidare. Alla de här enheterna hade sina verksamhetsplaner i egna Excel och PowerPoints, vilket gjorde det svårt att få överblick.

– Jag har nog sällan hört så många positiva reflektioner i de grupper jag haft förmånen att få vara med och visa Stratsys i. Det är till och med så att grupper själva har talat om för mig att det här är första gången de riktigt ser hur allting hänger ihop, från koncernens stora strategi ända ner till gruppnivå. Vi har även grupper som själva har tagit initiativ och vill lägga in aktiviteter för att stötta upp så att vi når målen.

"Nu kan vi erbjuda medarbetarna en fantastisk transparens.”


Vattenfall kundcase bild-2

Carina Sundström, Business Developer

 

Hon berättar vidare att det har varit värdefullt att få alla verksamhetsplanerna samlade på en plats och kunna visa för medarbetarna hur allt hänger ihop.

– Nu kan vi erbjuda den här fantastiska transparensen, där alla anställda kan gå in i Stratsys och titta på verksamhetsplanerna. På ett avdelningsmöte eller gruppmöte kan vi enkelt plocka upp Stratsys för att se hur det går för oss, vilket inte var möjligt tidigare år.

Verksamhetsplanering från företagsledning till avdelningsnivå

Innan Stratsys kom in i bilden var det upp till varje enhet att lagra sin planering och uppföljning på sitt sätt, vilket skapade en rörig och svårhanterlig situation.

– Den största skillnaden efter att vi infört Stratsys är mer ordning och reda. Idag lägger vi in våra strategiska aktiviteter i verksamhetsplanen i Stratsys och bryter ner dem, så att alla förstår hur de ska bidra för att vi ska klara det stora målet. Det finns en tydlighet i Stratsys som är svår att få till i Excel eller något annat hemmasnickrat system.

 

"Den största skillnaden efter att vi infört Stratsys är mer ordning och reda."


Hos Vattenfall Vattenkraft har transparens och struktur varit några av de största skillnaderna efter att företaget implementerat Stratsys Verksamhetsplanering. Det har varit en stor vinst att man från alla olika enheter kan gå in och titta på varandras rapporteringar och se hur det går för övriga verksamheten. Målet med investeringen i Stratsys var att införa ordning och reda och det tycker Carina att de lyckats med.

– Jag märker det framför allt på vårt ledningsgruppsmöte. Tidigare tog det betydligt längre tid att komma fram till vad vi skulle rapportera på. Nu kan vi enkelt förbereda oss inför mötet med hjälp av Stratsys, samtidigt som vi får tid över och kan börja tänka mer proaktivt.

Användarvänligt med den röda tråden i fokus

Stratsys har också varit en del av företagets arbete med att bli mer datadrivna. Vattenfall Vattenkraft arbetar aktivt med att digitalisera sina processer och höja den lägsta kompetensen hos sina anställda så att alla ska ha en basnivå i digitalisering.

– Det är klart att Stratsys har bidragit till digitaliseringen, med ett verktyg som är lättillgängligt för alla. Ett verktyg som är användarvänligt och där man enkelt hittar det man letar efter. Det är lätt att förstå och har en tydlig röd tråd, menar Carina.

Genom att börja i mindre skala och bygga på över tiden har organisationen kunnat anpassa sig och utöka sitt användande i verktyget i en hanterbar takt.

– Verktyget är intuitivt och det är inte svårt att förstå hur man hittar i Stratsys. Det är byggt så att man kan prova sig fram och lära sig med tiden. Vi har också valt att skala av ganska mycket till en början. En fördel är att vi kunnat börja i mindre skala och bygga på det allteftersom, det är en klar framgångsfaktor att man kan göra så.

Framgångsrik implementering med outstanding support 

– Våra erfarenheter av att implementera Stratsys har varit mycket goda, berättar Carina. En stor framgångsfaktor med implementeringen var att Stratsys konsulter var med som stöd hela vägen. Vi fick goda råd och hade möjlighet att bygga upp arbetet stegvis.

–  Avslutningsvis vill jag säga att supporten är fantastisk och väldigt snabb. Jag har fått jättefin hjälp med bilder och instruktioner som förklarar steg för steg hur jag ska göra. Stratsys användarmanual är också outstanding och bidrar till användarvänligheten i produkten. Det är också kul att det händer mycket i produkterna, det märks att de uppdateras och att det som finns där är aktuellt och värdefullt, avslutar Carina.

 

"Avslutningsvis vill jag säga att supporten är fantastisk och väldigt snabb."