Så förbättrade Statistiska centralbyrån sin verksamhetsuppföljning

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så förbättrade Statistiska centralbyrån sin verksamhetsuppföljning</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Med en tydlig bild av hur verksamhetens risker och mål hänger ihop, och en enhetlig process för systematisk riskhantering lever SCB upp till de krav som FISK ställer på verksamheten.

 

SCB:s process för planering och uppföljning innebar bland annat att rapporter i Word- och Excelformat samlades in från de olika avdelningarna. Det var ofta ganska omfattande beskrivningar och det var svårt att få en överblick och sålla fram det som utgjorde problem som behövde åtgärdas. Det var upprinnelsen till att de började leta efter ett verktyg som kunde stötta processen.

 

”Vi såg inte skogen för alla träd när det gällde verksamhetsuppföljningen”, säger Åsa Trankvill, Verksamhetscontroller på SCB.

När kraven i FISK, förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll infördes, kom systematisk riskhantering på alla nivåer upp på agendan vilket också ställde krav på enhetlig dokumentation i hela organisationen.

 

”Det var nu många fler som skulle arbeta aktivt med att genomföra riskanalyser och de skulle dokumenteras och följas upp på ett gemensamt sätt. Det ställde krav på renodling och förenkling av metoden”, berättar Åsa.

Stratsys har haft stor betydelse för SCB:s planeringsprocess och hur organisationen jobbar med kopplingen mellan långsiktiga och ettåriga mål. Ända ner till enheternas egen planering. Stratsys visualiserar också kopplingen mellan risker och mål på ett väldigt tydligt sätt och det har blivit lättare att förmedla till medarbetarna anser Åsa.

 

”Stratsys gör att det blir enklare att få en överblick och att fokusera på det som är viktigt att åtgärda. Tydliga underlag gör det lättare att sätta fingret på problemen så att vi kan avhjälpa dem i tid. Röda aktiviteter i handlingsplanerna och kritiska risker är i fokus i uppföljningen.”

”Verktyget är väldigt flexibelt och vi har byggt våra styrmodeller så att det passar våra behov och det är lätt att ändra när behoven ändras”, avslutar Åsa.