Ytterligare en myndighet digitaliserar verksamhetsstyrningen

Med hjälp av Stratsys får Statens museer för världskultur en förenklad styrning samt ett effektivare arbetssätt med både årsredovisning och budgetering av aktiviteter.

Statens museer för världskultur är en statlig myndighet som har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer med ursprung utanför Sverige. Verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg där myndigheten även har sitt säte.

För att förbättra styrningen och arbeta mer effektivt införde Statens museer för världskultur under våren 2017 Stratsys som stöd för sin verksamhetsstyrning. Utöver att digitalisera myndighetens verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering valde man också att använda verktyget för att hantera aktivitetsrelaterade kostnader. Genom att knyta resurser som kostnader och tid till aktiviteterna i sin verksamhetsplan får myndigheten en tydligare överblick och ges möjligheter att budgetera och prognostisera kostnader på ett smidigt sätt.   

Under hösten valde myndigheten även att börja hantera sin årsredovisning i Stratsys. Detta för att öka kvaliteten, förenkla processen och därmed spara tid. Nästa steg är att utöka användandet bland medarbetarna och utreda vidare potential att digitalisera andra centrala arbetsområden inom verksamheten.