3 insikter från Di It och Strategi 2021

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >3 insikter från Di It och Strategi 2021</span>
Skriven av
Samir El-Garhi
Lästid
3 min

Under konferensen Di It och Strategi 2021 samlades beslutsfattare, experter och visionärer för att diskutera näringslivets viktigaste frågor. Kompetensförsörjning, cyberhot, hållbarhet och digitala affärsmodeller är bara några av ämnena som togs upp. Här delar vi med oss av tre värdefulla insikter från konferensen.

1. Växande digitaliseringsbehov inom bygg och fastighet

Ett ämne som togs upp på konferensen var den digitala transformationen inom bygg- och fastighet. Under de senaste åren har branschen präglats av låga räntor och hög efterfrågan på såväl kontorslokaler som bostäder. Långa hyreskontrakt har gett stabila kassaflöden och hög byggtakt, men desto lägre förändringstakt. Pandemin har tryckt på behovet att förändra den traditionella synen på bygg och fastighet – med stort fokus på processutveckling och digitalisering.

Under pandemin har tre av fyra tjänstemän jobbat hemifrån, men vad kommer hända framöver och vad betyder det för branschen? Vissa företag väljer att låta sina medarbetare fortsätta jobba hemifrån på heltid eller halvtid, medan andra går tillbaka till hur det var före pandemin.

För bygg- och fastighetsbranschen innebär detta ökade krav på flexibilitet. Kravbilden har förändrats drastiskt, inte minst för kontor. Före pandemin låg fokus på kostnaden per kvadratmeter, bra adress och hur många som får plats i lokalen. Nu handlar diskussionerna mer om innehållet – vad ska vi fylla kontoret med och vilka tjänster behöver vi? Faktorer som ljus, ljud, teknik och luft har blivit allt viktigare.

2. Teknikens bidrag till hållbarhetsutvecklingen

Ett annat återkommande ämne var hur tekniken kan bidra till hållbarhetsarbetet. Genom att utveckla tekniska lösningar som främjar hållbarhetsutvecklingen kan vi få insikt i hur våra handlingar faktiskt påverkar klimatet – och vad vi kan göra för att förändra det.

Med hjälp av satellitsystem, sensorer och självkörande fordon kan vi idag samla in mer data än vi någonsin haft tillgång till tidigare. Varje år placerar vi ut 1000 nya satellitsystem med syfte att samla in data i realtid. Satellitsystemen låter oss se hur vi påverkar planeten, genom till exempel utsläpp och överfiske.

För att mäta hur haven mår använder vi oss av självkörande vattenfordon utrustade med kameror. Det gör att vi kan fånga upp havsområden som behöver återhämtning från mänsklig aktivitet, till exempel där all fisk håller på att dö ut. Med hjälp av satellitsystemen kan vi styra bort fiskebåtar och transporter från just de här delarna av havet, så att de får en chans att vila.

Ett annat exempel på teknik som främjar hållbarhetsutvecklingen är sensorerna som placeras på djur för att kartlägga djurens rörelse mellan länder. Tack vare sensorernas datainsamling kan vi förutspå hela 80 % av världens migration av djur. Det gör att vi kan planera mänskliga aktiviteter, till exempel transporter till fabriker och jordbruk, i förhållande till detta för att undvika att störa djurlivet. Sammanfattningsvis har teknik och data en stor roll i hållbarhetstransformationen och vi kan räkna med att se allt fler nya lösningar utvecklas framöver.

3. Hanteringen av växande cyberhot

Hotbild och beredskap var två ämnen som Charlotte von Essen från Säkerhetspolisen lyfte under konferensen. Idag vet vi att andra länder dagligen bedriver inhämtning av hemlig information från Sverige – och den snabba teknikutvecklingen har ökat sårbarheten.

Främmande makter och enskilda aktörer använder sig av verktyg som påverkansoperationer, strategiska uppköp av företag och cyberangrepp för att skaffa sig ekonomiska fördelar. Det förekommer även elektroniska sabotage mot elförsörjning, betalningssystem och sjukvård, vilket kan komma att få allvarliga konsekvenser för samhället. Teknikutvecklingen gör att underrättelseinhämtningen kan ske snabbare och mer anonymt än tidigare. Säkerhetsskyddet har tyvärr inte ökat i samma takt som utvecklingen av ny teknik. Cyberhoten mot svenska verksamheter (offentliga såväl som privata) är idag omfattande, målinriktade och långsiktiga.

Vad kan landets myndigheter och företag göra för att hantera de ökade hoten? Det är viktigt att alla säkerhetsincidenter rapporteras och att det förebyggande säkerhetsarbetet prioriteras. Säkerhetsanalyser inför upphandlingar och löpande säkerhetsprövning av personal är två av de områdena som kommer att behöva lyftas framöver. Precis som cyberhoten behöver säkerhetsarbetet vara omfattande, målinriktat och långsiktigt.

Avslutande tankar

Digitaliseringen är inte på väg, den är redan här. Organisationer kommer inte kunna hantera den ökade tillväxttakten i deras bransch, cyberhot från främmande makter och enskilda aktörer, eller ökade hållbarhetskrav enbart med hjälp av tunga Excel-dokument.

Digitalisering är inte längre det som bör stå på agendan utan systematisering är den nivån som måste uppnås - något som bara har accelererat i samband med coronapandemin och den ökade efterfrågan om flexibilitet i arbetet. Först när organisationerna har uppnått detta kan de utnyttja den data som kommer leda dem rätt.

Utmaningen att reducera tröskeln till system måste göras med hjälp av utformningen av systemen och dess produkter samt tydlig grund i utrullningen - det ska inte vara ett jättekliv för organisationen. Vi på Stratsys har därför utformat våra produkter för att bland annat hjälpa kunder att ta systematiseringsstegen efter förmåga.

läs mer om stratsys här

Upptäck mer