Generelle vilkår

Stratsys AB, 2023

1. Bakgrunn

1.1    Disse generelle vilkårene (de "Generelle Vilkårene") beskriver de juridiske vilkårene som gjelder for samtlige av Stratsys' produkter og tjenester.

1.2    Ord og uttrykk med stor forbokstav er definert sist i disse Generelle Vilkårene, i vedlegget "Definisjoner". 

2. Generelt om Stratsys' produkter

2.1    Stratsys leverer Produkter som standardiserte skytjenester på en skybasert Plattform som Kunden kjøper. Kunden kan velge hvilket eller hvilke Produkt(er) Kunden vil tegne abonnement for. For å kunne bruke Produktene kjøper Kunden også et antall Brukerlisenser (som det betales et løpende gebyr for support og vedlikehold for). 

2.2    Når Kunden har bestilt et Produkt, gis Kunden rett til å bruke dette Produktet i det tidsrommet avtalen gjelder. Retten er ikke-eksklusiv, tidsbegrenset og ikke-overførbar og gjelder for den del av Kundens egen virksomhet som partene har blitt enige om.

2.3    Kunden kan nedskalere bruken av Produkter i henhold til det som er angitt i punkt 11.

2.4    Kunden har rett til å bruke Produkt for det antall Brukere som Kunden har kjøpt Brukerlisenser for. Retten gjelder under forutsetning av at Kunden oppfyller sine betalingsforpliktelser og øvrige forpliktelser etter Avtalen.

2.5    Stratsys har rett til å forbedre, endre og foreta tillegg til Produkter. Et Produkt er levert når Stratsys gjør Produktet tilgjengelig ved Tilkoblingspunktet.

3. Stratsys' plikter

3.1    Stratsys skal levere Produkter og Konsulenttjenester på en profesjonell, teknisk kompetent og fagmessig måte.  

3.2    Dersom et Produkt ikke oppfyller det partene har blitt enige om i henhold til Avtalen, skal Stratsys innen rimelig tid der det er praktisk mulig, rette Feil som Kunden har reklamert innen den frist som er angitt i punkt 14.5. Stratsys' plikt til å rette Feil gjelder ikke hvis rettingen medfører ulemper og kostnader for Stratsys som er urimelig store i forhold til Feilens betydning for Kunden. 

3.3    Stratsys er ansvarlig for leveringen av Produkt som f.eks. en skytjeneste inklusive drift, support og vedlikehold. Ansvaret omfatter ansvar for den fysiske sikkerheten til servere, backup av Kundens Data og teknisk utstyr koblet til driften av servere, som er nødvendig for å levere Produktet.

3.4    Stratsys skal samarbeide med Kunden samt delta ved utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser eller sammenlignbar eller relatert dokumentasjon. Stratsys skal løpende delta i arbeidet med sikkerhetsrevisjon eller oppfølging av slik sikkerhetsrevisjon som Kunden, eller en tredjepart på oppdrag fra Kunden, gjennomfører for å verifisere at Stratsys oppfyller avtalte krav.  

3.5    Stratsys er ikke ansvarlig for feil eller funksjoner i Tredjepartsprodukter som eventuelt leveres i henhold til Avtalen, eller integrasjoner til disse. For Tredjepartsprodukter som leveres i henhold til Avtalen, gjelder i stedet det som er angitt i lisensvilkårene for det respektive Tredjepartsproduktet hva gjelder feil og bruk. 

4. Kundens plikter

4.1    Kunden er ansvarlig for Kundens, herunder dennes ansattes og konsulenters, bruk av Produkt. Dette omfatter også ansvar for sikkerheten, kvaliteten og lovligheten av Kundens Data. Kunden skal ved bruk av Produkt følge gjeldende lovgivning. 

4.2    Kunden skal ikke bruke, kopiere, endre eller gi tilgang til Produkt, programvare inkludert i Produkt eller Dokumentasjon, i større utstrekning eller på annen måte enn det som ligger innenfor Produktets tiltenkte bruksområde, eller det som er avtalt gjennom Avtalen. Kunden skal heller ikke på noen måte laste opp ulovlig informasjon i Produkt.  

4.3    Stratsys er ikke ansvarlig for endringer i Produkt eller Konsulenttjenester som skjer på grunn av endringer hos Kunden.

4.4    Dersom Kunden ikke overholder vilkårene i henhold til Avtalen og ikke retter opp forholdet innen 10 (ti) dager fra Stratsys underrettet Kunden om den manglende overholdelsen, har Stratsys rett til å stenge av og/eller slutte å levere Produkt eller Konsulenttjenester til slik rettelse er foretatt. Kunden skal holde Stratsys skadesløs for alle kostnader eller krav som oppstår som følge av at Kunden bruker Produkt i strid med vilkårene i Avtalen. 

4.5    Kunden plikter å levere dokumentasjon som Stratsys etterspør for at eventuell konfigurasjon skal kunne utføres i henhold til det som partene har blitt enige om, f.eks. vedrørende tidsplan og utførelse.

5. Tilgjengelighet, support og vedlikehold (SLA)

5.1    Stratsys skal levere Produkt i henhold til gjeldende servicenivåer og support for Produkt som angitt i Stratsys' til enhver tid gjeldende SLA. 

5.2    Ved Feil eller mangler i et Produkt er Kunden ansvarlig for omgående å varsle Stratsys slik som det er angitt i SLA. Feil i Produkter rettes i henhold til det som er angitt i SLA. 

5.3    Stratsys' ansvar for levering av Produkt i henhold til det som er angitt i dette punkt 5, utgjør Stratsys' totale forpliktelser og ansvar overfor Kunden. 

6. Konsulenttjenester

6.1    For at Kunden skal få maksimalt utbytte av Produkt, tilbyr Stratsys Konsulenttjenester innen rådgivning, tilpasninger, konfigurering, implementering og opplæring. 

6.2    Dersom partene har avtalt at Stratsys skal utføre Konsulenttjenester, skal Stratsys utføre disse tjenestene i henhold til det som er angitt i Avtalen. Konsulenttjenester skal alltid utføres fagmessig og av medarbeidere som er egnet og kvalifisert for oppdraget. 

6.3    Partene kan avtale at Stratsys enten skal utføre oppdrag ved bruk av konsulentressurser (Konsulentbestilling) i henhold til punkt 6.6, eller utføre oppdrag som prosjekt, f.eks. tilpasning av Produktet til Kundens arbeidsmetoder, innføringsprosjekt eller andre implementeringer, (Prosjektbestilling) i punkt 6.7. Ved Prosjektbestilling skal det inngås avtale om oppdragets innhold. Dersom det ikke er inngått slik avtale, og/eller partene ikke tydelig har angitt at det dreier seg om en Prosjektbestilling, skal avtalen anses å utgjøre en Konsulentbestilling.

6.4    Partene skal samarbeide og konsultere hverandre om gjennomføringen av Konsulenttjenestene.

6.5    Dersom ikke annet er avtalt, utføres Konsulenttjenester etter løpende regning til den pris som er angitt i Stratsys' til enhver tid gjeldende prisliste.

6.6    Ved Konsulentbestilling leverer Stratsys Konsulenttjenester innenfor den kompetanse og i det omfang som partene har blitt enige om, f.eks. et visst antall timer. Ved Konsulentbestilling har Stratsys ikke resultatansvar, men er ansvarlig for å utføre et arbeid til avtalt tid med Kundens resultatansvar. Kunden er ansvarlig for at konsulentene har tilgang til eventuelle nødvendige interne ressurser og tillatelse til å utføre oppdraget. 

6.7    Ved Prosjektbestilling skal prosjektets innhold samt eventuelle tidsplaner, f.eks. implementeringsplan og resultat som Stratsys er ansvarlig for, presiseres. Prosjektet utføres under Stratsys' ledelse og metodikk dersom ikke annet er avtalt. Kunden skal utføre de oppgaver som påhviler Kunden, samt bistå med alle nødvendige ressurser for at avtalt resultat skal kunne oppnås.  

6.8    Kunden skal, om ikke annet fremgår av Avtalen, kontrollere at resultatet oppfyller Prosjektbestillingen før avslutningsmøtet for prosjektet.  Kunden skal gjennomføre slik kontroll innen avtalt dato for godkjennelse. Leveransen godkjennes på avslutningsmøtet, og dette protokollføres. 

6.9    Dersom det foreligger Feil i forhold til avtalt Konsulentbestilling eller Prosjektbestilling, har Stratsys, etter å ha mottatt Kundens skriftlige melding om Feilen, plikt til å rette Feilen. Retting skal  skje ved at Stratsys oppfyller Konsulentbestillingen eller Prosjektbestillingen og korrigerer eventuell Feil på en måte som Stratsys finner egnet. Dersom retting ikke foretas innen rimelig tid etter Kundens skriftlige melding om Feilen, har Kunden rett til reduksjon i den avtalte prisen i henhold til Konsulentbestillingen eller Prosjektbestillingen med et beløp som med rimelighet kan anses å tilsvare Feilen. For at Kunden skal ha rett til retting eller prisreduksjon som angitt ovenfor, må Kunden  skriftlig varsle Stratsys om Feilen innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget Feilen. Under alle omstendigheter må krav om retting eller prisreduksjon i henhold til ovenstående alltid fremsettes skriftlig av Kunden til Stratsys senest 3 (tre) måneder etter at Konsulenttjenesten i henhold til en Konsulentbestilling er sluttført, eller faktisk godkjennelsesdato har inntruffet. I motsatt fall vil kravet anses tapt. Det som er angitt i dette punkt 6.9, skal utgjøre Kundens eneste mulige sanksjoner ved Feil i utførelsen av en Konsulenttjeneste. Ved Konsulentbestilling har Stratsys rett til kompensasjon for den tid som har medgått til å rette Feilen, med mindre Feilen skyldes forsømmelse fra Stratsys side. 

6.10    Kunden skal godkjenne resultatet når de krav som fremgår av Prosjektbestillingen, er oppfylt. Faktisk godkjennelsesdato er den dato da resultatet godkjennes i henhold til noen av punktene (a)-(e) nedenfor;

a)    Resultatet er godkjent av Kunden;

b)    perioden for akseptkontroll i henhold til punkt 6.8 ovenfor har utløpt uten at Kunden har kommet med en berettiget innsigelse;

c)    perioden for akseptkontroll i henhold til punkt 6.8 ovenfor har utløpt, og kravene i Prosjektbestillingen er ikke oppfylt, men dette skyldes omsendigheter som Stratsys ikke er ansvarlig for;

d)    Resultatet oppfyller kravene i Prosjektbestillingen (etter at Stratsys har etterkommet eventuelle berettigede innsigelser som er protokollført og fremsatt av Kunden i akseptkontrollen); eller

e)    Kunden tar resultatet i bruk i sin virksomhet uavhengig av om resultatet oppfyller kravene i Prosjektbestillingen, og uavhengig av om Kunden har godkjent resultatet eller ikke. 

6.11    Når faktisk godkjennelsesdato har inntruffet, er prosjektet avsluttet og overlevert til Kunden. All konsultasjon og/eller ytterligere arbeid utføres som Tilleggsbestillling i henhold til punkt 7.

6.12    Avvik fra Prosjektbestillingen som ikke vesentlig påvirker Produktets tiltenkte bruk, skal ikke hindre at faktisk godkjennelsesdato inntreffer.

6.13    Stratsys' forsinkelse inntrer dersom faktisk godkjennelsesdato inntreffer senere enn den dato som er avtalt for godkjennelse i Prosjektbestillingen, og dette skyldes faktorer som Stratsys er ansvarlig for etter Avtalen.

6.14    Stratsys har rett til rimelig fristforlengelse dersom Stratsys blir forsinket på grunn av omstendigheter som Stratsys ikke er ansvarlig for. 

6.15    Dersom Stratsys på grunn av omstendigherter som skyldes Kunden eller et forhold på Kundens side, ikke kan utnytte de ressursene som er avsatt til Konsulenttjenester, har Stratsys etter å ha varslet Kundens kontaktperson om dette, rett til å kreve kompensasjon for slik avsatt tid som ikke kan utnyttes. Dette gjelder i den grad Stratsys ikke kan allokere avsatte ressurser til annet arbeid. 

6.16    Kunden skal gi Stratsys tilgang til den informasjon og det underlagsmateriale vedrørende Kundens virksomhet som kreves for at Stratsys skal kunne utføre Konsulenttjenestene i henhold til Avtalen.

7. Tilleggsbestillinger

7.1 I avtaleperioden har Kunden mulighet til, i henhold til Avtalens vilkår, å kjøpe flere Brukerlisenser samt tegne abonnement for nye Produkter og bestille Konsulenttjenester til den pris som er angitt i Stratsys' til enhver tid gjeldende prisliste, eller i henhold til separat tilbud.

8. Priser og betaling

8.1    Kunden skal betale de priser for Produkt og Konsulenttjenester som fremgår av Stratsys' til enhver tid gjeldende prisliste.  Dersom Partene har gjort avtale om prisen i Hovedavtalen, gjelder slike priser i stedet.

8.2    Stratsys har rett til å justere prisene årlig per kalenderår i henhold til endringer i SCB:s Labour Cost Index för tjänstemän (LCI tjm), foreløpig indeks for informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet (kode J), eller tre (3) prosent, avhengig av hva som er høyest. Basisperioden er i henhold til siste puliserte kvartal to (2) på tidspunkten for avtalesigneringen.  

8.3    Alle faste gebyrer fakturereres forskuddsvis. Første faktura sendes i forbindelse med at Hovedavtalen inngås.

8.4    Konsulenttjenester faktureres løpende månedsvis på etterskudd i takt med at arbeidet gjennomføres.

8.5    Betaling av fakturaer skal skje innen 30 (tretti) dager fra utstedelse av faktura dersom ikke annet er skriftlig avtalt. 

8.6    Ved sen eller ufullstendig betaling har Stratsys rett til forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m 17. desember 1976 nr. 100, og purregebyr og/eller inkassogebyr i henhold til gjeldende lovgivning.

8.7    Dersom betaling ikke er mottatt av Stratsys innen 10 (ti) dager fra den dato da skriftlig purring ble sendt, har Stratsys, i tillegg til øvrige tilgjengelige midler i henhold til Avtalen, rett til (i) omgående å stenge Produkt og/eller (ii) si opp Avtalen i henhold til punkt 10.3.

9. Personopplysninger

9.1    Stratsys vil behandle personopplysninger på vegne av Kunden innenfor rammen for oppfyllelse av sine plikter i henhold til denne Avtalen. Innenfor rammen for slik behandling er Kunden behandlingsansvarlig og Stratsys databehandler.

9.2    Partene har for dette formålet inngått en databehandleravtale. 

10. Avtaleperiode og oppsigelse

10.1    Med mindre partene har avtalt noe annet, trer Avtalen i kraft når Hovedavtalen er inngått (f.eks. ved at Kunden godkjenner Stratsys' tilbud), og løper i 3 (tre) år. Deretter fornyes Avtalen automatisk med 1 (ett) år av gangen til den sies opp. Slik oppsigelse skal skje skriftlig minst 90 (nitti) dager før fornyelse.

10.2    Hver av partene har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom:

a)    den andre parten har begått et vesentlig brudd på Avtalen og ikke foretar full retting av et slikt brudd innen 30 (tretti) dager etter at den andre parten skriftlig varslet om bruddet; eller 

b)    den andre parten slås konkurs, trer i likvidasjon, er gjenstand for en omstrukturering, innstiller sine betalinger eller på annen måte med rimelighet kan antas å være insolvent.

10.3    Stratsys har rett til å si opp Avtalen med 30 (tretti) dagers varsel dersom:

a)    en tredjepartsleverandør eller under-leverandør sier opp en avtale med Stratsys, og det som følge av dette ikke finnes noen tilsvarende leverandør på markedet for et bestemt Produkt, og det derfor ikke er mulig for Stratsys å fortsette å levere Produktet i henhold til Avtalen; eller

b)    ved Kundens brudd på noen av Kundens forpliktelser i henhold til punkt 4 eller 8.7, eller dersom Stratsys ikke kan oppfylle Kundens endrede dokumenterte instruksjoner for behandling av personopplysninger.

10.4    Når Avtalen har opphørt å gjelde eller er sagt opp av Stratsys i henhold til punkt 10.3, skal Kunden omgående slutte å bruke Produkt, og begge parter skal levere tilbake eller slette informasjon underlagt konfidensialitet i henhold til punkt 16, herunder Dokumentasjon.

10.5    Stratsys skal på skriftlig anmodning fra Kunden levere tilbake Kundens Data i et allment akseptert format som Stratsys velger. Kunden skal dekke Stratsys' rimelige kostnader i forbindelse med tilbakeleveringen. 

11. Endringer

11.1    Alla endringer i denne Avtalen skal gjøres skriftlig og undertegnes av begge parter, med unntak av det som angis nedenfor i dette punkt 11. 

11.2    Med mindre partene har avtalt noe annet, kan Kunden velge å nedskalere antall Produkter årlig før hver ny betalingsperiode. Kunden må informere Stratsys om slike endringer 3 (tre) måneder før ny betalingsperiode. For øvrig skal endringer foretas i henhold til dette punkt 11.

11.3    Dersom grunnlaget for Avtalen endres vesentlig som følge av endringer i lovgivning, forordning eller påbud fra myndighetene, skal Stratsys alltid ha rett til, med om mulig minst 3 (tre) måneders skriftlig varsel, å ensidig endre Avtalen. Kunden har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom en slik endring innebærer vesentlig ulempe for Kunden.

12. Immaterielle rettigheter

12.1    Stratsys eller Stratsys' lisensgivere innehar samtlige rettigheter, herunder immaterielle rettigheter, til Produkt og Dokumentasjonen (herunder, uten begrensning, utvikling eller forbedring som gjennomføres spesifikt på oppdrag fra Kunden, og alle resultater av Konsulenttjenester), og tilhørende programvare og kildekode. Intet i denne Avtalen skal tolkes som en overdragelse av slike rettigheter, eller del av slike rettigheter, til Kunden. 

12.2    Kunden har samtlige rettigheter, herunder immaterielle rettigheter, til Kundens Data. Stratsys kan i avtaleperioden bruke Kundens Data og data relatert til Kundens bruk av Produkt (dog ikke personopplysninger) for å kunne utvikle Plattformen, produkter og for øvrig levere Produkt og Konsulenttjenester på best mulig måte. 

12.3    Stratsys skal (opp til og med ansvarsbegrensningen) kompensere Kunden for skade som Kunden lider ved eventuelle krav fra tredjeparter (utenforstående) pga. krenkelse av slik tredjeparts immaterielle rettigheter.

12.4    Stratsys' plikt til å holde Kunden skadesløs i henhold til dette punkt 12 gjelder bare under forutsetning av at Kunden:

a)    uten unødig opphold skriftlig underretter Stratsys om krav som rettes mot Kunden;

b)    tillater Stratsys å kontrollere forsvaret og alene fatte beslutninger i alle relaterte forliksforhandlinger; og

c)    handler i samsvar med Stratsys' instruksjoner og samarbeider med og bistår Stratsys i den grad Stratsys med rimelighet ber om det.

12.5    Hvis det fastslås endelig eller Stratsys får kjennskap til at det foreligger krenkelse av en tredjeparts immaterielle rettigheter, kan Stratsys velge å enten:

a)    sikre Kunden en fortsatt rett til å bruke Produkt; 

b)    endre Produkt slik at det ikke lenger foreligger en krenkelse; 

c)    erstatte Produkt eller en del av dette med en annen tilsvarende tjeneste som ikke innebærer en krenkelse; eller

d)    avslutte eller midlertidig slutte å levere Produkt og, med fradrag for Kundens rimelige fordel, tilbakebetale det gebyret Kunden har betalt for Produkt, uten rente.

12.6    Stratsys' ansvar for feil eller krenkelse av immaterielle rettigheter vedrørende Tredjepartsprodukter er begrenset til en plikt til omgående å rapportere feilen/krenkelsen til relevant tredjeparts¬leverandør. 

12.7    Stratsys har rett til fritt å benytte den kunnskap, den fagkunnskap, erfaring og ferdigheter som Stratsys tilegner seg gjennom eller i forbindelse med levering av Produkt.

12.8    Stratsys' forpliktelser i henhold til dette punkt 12 er betinget av at Kunden utelukkende har brukt Produkt i henhold til vilkårene i Avtalen.

12.9    Dette punkt 12 utgjør Stratsys' totale ansvar overfor Kunden for krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter.

13. Underleverandører

Stratsys har rett til å benytte underleverandører i utførelsen av sine forpliktelser etter Avtalen. Stratsys er ansvarlig for underleverandørenes arbeid som for sitt eget arbeid.

14. Ansvarsbegrensninger

14.1    Stratsys er, med de begrensninger som er angitt nedenfor, ansvarlig for skade som oppstår på grunn av uaktsomhet fra Stratsys' side ved levering av Produkt og Konsulenttjenester.

14.2    Stratsys er ikke ansvarlig for skader forårsaket av (i) Tredjepartsprodukter eller (ii) modifikasjoner eller endringer i Produkt som er foretatt etter Kundens instruksjoner, eller som er utført av andre enn Stratsys (herunder, men ikke begrenset til, Kunden og Kundens leverandører).

14.3    Stratsys er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for Kundens tap av fortjeneste, tap av inntekter, oppsparte midler, goodwill, tap på grunn av drifts,- strøm- eller nettverksbrudd, tap av data, Kundens eventuelle ansvar overfor tredjepart eller indirekte eller følgeskader av enhver art; med forbehold av bestemmelsene i punkt 12.3.

14.4    Partenes erstatningsansvar er begrenset til 100 % av det beløp som Kunden har betalt til Stratsys for Produkt i henhold til Avtalen i løpet av de siste 12 (tolv) månedene før skadetidspunktet. Partene er likevel ikke i noe tilfelle ansvarlig for uteblitt fortjeneste eller annen indirekte skade eller tap av informasjon.

14.5    Stratsys er ikke ansvarlig for skader dersom Kunden ikke skriftlig underretter Stratsys om dette senest 90 (nitti) dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget den faktiske skaden eller tapet, dog aldri senere enn 6 (seks) måneder etter at skaden inntraff. 

15. Force majeure

15.1    Hver part skal være fri for erstatningsansvar for unnlatelse av å oppfylle en forpliktelse i henhold til denne Avtalen i den grad oppfyllelse hindres av en omstendighet som ligger utenfor partens kontroll, som f.eks. begrensning i internett eller treg oppkobling, strømbrudd, nettverks-inntrengning, lovbestemmelse, pandemi, arbeidskonflikter, bortfall av kommunkasjon, mobilisering eller innkalling til militære av større omfang, forordninger, rasjonering av drivstoff, varer eller energi, samt feil og forsinkelser i leveranser fra underleverandører som skyldes omstendigheter utenfor partens kontroll, forutsatt at den andre parten omgående varsles om dette.

15.2    Partene har rett til å si opp Avtalen med 30 (tretti) dagers varsel dersom force majeure-situasjonen fortsetter eller åpenbart kommer til å fortsette i mer enn 60 (seksti) dager.

16. Konfidensialitet

16.1    Stratsys skal behandle Kundens Data strengt konfidiensielt og sørge for at ingen av Stratsys' ansatte har tilgang til Kundens Data med mindre det er strengt nødvendig for at Stratsys skal kunne utføre sine tjenester, f.eks. support- og vedlikehold ("need-to-know-basis"). Stratsys skal videre sørge for at Kundens Data bare gjøres tilgjengelig rent teknisk for Stratsys' ansatte, og da bare for de ansatte som har behov for slik tilgang for å oppfylle Stratsys' forpliktelser etter Avtalen. Stratsys skal sikre at Stratsys' ansatte ikke får innsyn i eller kan videreformidle Kundens Data eller annen relatert informasjon som finnes i Produkter. 

16.2    Begge parter forplikter seg til ikke uten den andre partens skriftlige samtykke å publisere eller på annen måte utlevere opplysninger til tredjepart om den andre partens virksomhet som er, eller med rimelighet kan antas å være, konfidensielle, med unntak av:

a)    opplysninger som er eller har blitt allment kjent uten brudd på denne Avtalen fra mottakende parts side;

b)    opplysninger fra en tredjepart uten taushetsplikt som er allment kjent for mottakende part;

c)    opplysninger som uten taushetsplikt var kjent for mottakende part før opplysningene ble mottatt fra utleverende part;

d)    utlevering eller bruk av opplysninger når det kreves i henhold til lov, forskrift eller av en tilsynsmyndighet. Ved slik utlevering skal den utleverende parten om mulig varsle den andre parten før slik utlevering skjer; eller

e)    utlevering som skjer til rådgivere som i sin tur er underlagt taushetsplikt.

16.3    Opplysninger som en part har angitt som konfidensielle, skal alltid anses som konfidensielle.

16.4    Hver part er ansvarlig for at deres respektive underleverandører, konsulenter og ansatte overholder denne konfidensialitetsklausulen. Taushetsplikten etter denne klausulen gjelder i avtaleperioden samt i en periode på tre år etter Avtalens opphør. For Kundens Data gjelder taushetsplikten i ubegrenset tid.

16.5    Stratsys skal videre sørge for at det finnes et kontrollsystem som innebærer at Stratsys' underleverandører, ansatte og konsulenter ikke kan få innsyn i Kundens Data. Det skal videre være mulig for Kunden, gjennom f.eks. å ta del i logging etc., å kontrollere at Stratsys ikke har fått innsyn i eller på annen måte spredt Kundens Data. Videre skal Stratsys tilse at sikkerhetsbeskyttelsen for Produkter er tilstrekkelig for at Stratsys skal kunne sikre kravene til konfidensialitet. 

16.6    Stratsys skal videre følge de konfidensialitetsbestemmelser som Partene til enhver tid blir enige om, samt sørge for at berørte ansatte, samt eventuelle underleverandører, følger disse bestemmelsene.  En egen konfidensialitetserklæring skal på Kundens anmodning undertegnes av både Stratsys' ansatte som er involvert i levering av Produkter, og av underleverandører som benyttes og deres ansatte, innen arbeidet starter. 

17. Markedsføring

17.1 I forbindelse med inngåelse av avtalen gis Stratsys rett til å bruke kundens logo og navn som referanse i sin markedsføring.

18. Diverse bestemmelser

18.1    Kunden og Stratsys skal oppnevne kontaktpersoner som skal være ansvarlige for å opprette og opprettholde et effektivt samarbeid om Avtalen. Partene kan endre kontaktperson ved skriftlig å underrette den andre parten. 

18.2    Det primære kommunikasjonsmiddelet mellom partene når det gjelder Produkt eller Konsulenttjenester, skal være Stratsys' hjelpesenter, sekundært e-post. 

18.3    Avtalen utgjør partenes fulle regulering av alle forhold som berører Avtalen. Alle skriftlige eller muntlige forpliktelser og løfter som forelå før Avtalen, erstattes av innholdet i Avtalen.

18.4    De respektive dokumenter som beskrives i definisjonen av Avtalen, skal ha innbyrdes prioritet i henhold til følgende ordning: (i) Tilleggsbestilling, (ii) Hovedavtalen, (iii) Generelle vilkår og (iv) eventuelle vedlegg. Eventuelle vedlegg skal ha innbyrdes prioritet i henhold til den ordning som er angitt i Hovedavtalen.

18.5    Avtalen kan ikke overdras til en tredjepart uten den andre partens skriftlige forhåndssamtykke. Stratsys har likevel rett til å overdra Avtalen til en tredjepart dersom det skjer i forbindelse med overdragelse av Stratsys' virksomhet eller del av denne. Stratsys har også rett til å overdra Avtalen til selskap innenfor samme konsern som Stratsys.

18.6    En parts unnlatelse av å utnytte en rettighet etter denne Avtalen eller unnlatelse av å påtale et bestemt forhold vedrørende denne Avtalen skal ikke innebære at parten har frafalt sin rett i så henseende.

18.7    Følgende punkt gjelder også etter denne Avtalens opphør: 9 (Avtaleperiode og oppsigelse), 12 (Immaterielle rettigheter), 14 (Ansvarsbegrensning), 16 (Konfidensialitet), 18 (Lovvalg og tvisteløsning).

19. Lovvalg og tvisteløsning

19.1 Avtalen skal være underlagt norsk lov, og tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen, skal avgjøres ved norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

DEFINISJONER

"Avtale" betyr alt det som utgjør avtaleinnhold mellom partene; Hovedavtalen, Generelle Vilkår, eventuelle vedlegg som omtales i Hovedavtalen eller i Generelle Vilkår, samt eventuelle Tilleggsbestillinger. 

"Brukere" betyr de som skal bruke Produkter, og som Kunden kjøper Brukerlisenser for.

"Brukerlisens" betyr den lisens som kjøpes av Kunden for at Kundens brukere skal kunne bruke Produkt. Hvilke typer brukerlisens Kunden har kjøpt, spesifiseres i Hovedavtalen. 

"Dokumentasjon" betyr de eventuelle instruksjoner eller annen dokumentasjon som Stratys til enhver tid gir Kunden. 

"Feil" betyr avvik fra det partene uttrykkelig har blitt enige om i en Konsulentbestilling eller Prosjektbestilling, eller at Produktet avviker fra Produktspesifikasjonen. Avvik som skyldes omstendigheter utenfor Stratsys' kontroll, utgjør imidlertid aldri feil.

"Hovedavtalen" betyr den kommersielle overenskomst partene har inngått som regulerer hvilke produkter og tjenester Stratsys skal levere til Kunden. Hovedavtalen kan være en bestilling gjort av Kunden på Stratsys' nettsted eller bestå av et tilbud som Stratsys har gitt og Kunden har godkjent, eller et undertegnet avtaledokument. 

"Konsulenttjenester" betyr de konsulenttjenester som Stratsys utfører på oppdrag fra Kunden, og som enten er avtalt ved inngåelsen av Avtalen, eller som Tilleggsbestilling.

"Kundens Data" betyr alle data som Kunden, eller Stratsys på oppdrag fra Kunden, legger inn i Produkt, eller som skapes i Produkt, og som ikke utgjør en del av Produkt eller Dokumentasjonen eller på annen måte kan anses å utgjøre Stratsys' data.

"Kunden" betyr det selskap som angis som Kunde i Hovedavtalen, eller den som på annen måte  avtaler bruk av Produkter.

"Plattformen" betyr Stratsys' standardplattform som Kunden bruker produkter med ulike funksjoner gjennom.  

"Produkt" eller "Produkter" betyr Plattformen samt ett eller flere skybaserte produkter som Stratsys tilbyr Kunden som en skybasert standardtjeneste, og som Kunden kjøper eller på annen måte gjør avtale om produktlisenser for. 

"Produktspesifikasjon" betyr beskrivelse av Produkt som finnes på Stratsys' hjemmeside.

"Tilkoblingspunkt" betyr punktet eller punktene der Stratsys kobler Produkt til internett.

"Tilleggsbestilling" betyr kjøp av et nytt Produkt eller kjøp av ytterligere Konsulenttjenester som ikke er avtalt i Hovedavtalen.

"Tredjepartsprodukter" betyr programvare eller maskinvare som tilhører et annet foretak enn Stratsys – med mindre annet fremgår av Avtalen – eller programvare og maskinvare som ellers er angitt som Tredjepartsprodukter i Avtalen.