Övrigt

Begreppslista

I denna artikel finns förklaringar till ett antal vanliga begrepp som används i Stratsys.

| A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö |

A

AD-synk

AD står för Active Directory, vilket är ett användarregister som vissa organisationer har för att hantera alla sina användare och deras behörigheter på ett och samma ställe för alla digitala applikationer.

Genom att ha AD-synk kan era Stratsys-användare administreras i ert interna AD-system. På så sätt slipper ni lägga till och ta bort användare på flera olika ställen.

Administrationen

Om du är administratör i Stratsys kommer du se kugghjulet som dig tillgång till administrationsgränssnittet där du kan göra en stor mängd inställningar:

Administratör

Det finns två nivåer av administratörer i Stratsys: 

  • Fullständig administratör: Har tillgång till samtliga funktioner i administrationen.
  • Lokal administratör: Har en begränsad tillgång till funktionerna i administrationen.

Se även Roller, som kompletterar administratörsbehörigheterna. 

Aktivitet

En aktivitet i Stratsys är en nodtyp som används för något som ska utföras under en begränsad tid med ett definierat start- och slutdatum. Aktiviteter har en status som visar hur arbetet med dem fortgår. 

Beroende på vilken produkt eller användningsområde du arbetar i så kan aktivitetsnoderna kallas för aktiviteter, åtgärder, kontrollaktiviteter osv. Läs mer under Aktivitetsnoder.

Ansvarsroll

Ansvarsroller styr vilka ansvar olika användare har för enskilda noder.  Andra användare kan se vem de ska kontakta med eventuella frågor och de ansvariga kan få en överskådlig lista över sina ansvarsområden i form av påminnelser på startsidan och i e-postmeddelanden. Läs mer under Ansvarsroller.

Användare

Någon som använder Stratsys produkter. Läs mer under Användare.

Att göra-lista

En lista på din startsida som visar vilka uppgifter du har ansvar för att utföra inom ett tidsintervall. Den är filtrerbar, och genom att klicka på att göra-listans kort kommer du direkt till uppgiften. 

Läs mer: Att göra-listan

 

B

Behörighet

Behörigheten styr vad du som användare får göra i verktyget, exempelvis vilka menyer du har åtkomst till och vilka mål och mått du får läsa och ändra i. En användare har alltid en huvudbehörighet men kan också ha extrabehörigheter. 

Behörighetsgrupper

Behörighetsgrupper styr behörigheter för en större eller mindre grupp användare och du kan justera behörigheter för många användare på ett smidigt sätt. Läs mer under Behörighetsgrupper.

Beredningsfas

Beredningsfas läggs till som ytterligare ett steg mellan Rapportera och Klar i rapporteringsprocessen. Beredningsfasen är tänkt att användas som en avstämningspunkt för att nämnder, styrelser eller annan instans först skall skriva ett formellt beslut, kommentar eller liknande. Läs mer under Beredningsfas.

Beskrivningsfält

Beskrivningsfält används för att beskriva olika egenskaper hos noder. Ett beskrivningsfält kan t.ex. efterfråga olika förtydliganden så som beskrivning, konsekvensanalys, önskad effekt etc. Läs mer under Beskrivningsfält.

C

Checklista

En checklista är en speciell typ av styrmodell där du kan samla in svar på frågor från dina enheter. Svaren kan följas upp i vyer och rapporter i form av diagram eller olika sorters summeringar. Se även Forms, vilket är en mer modern typ av checklista! Läs mer under Checklistor.

 

D

Dashboard

En dashboard är en startsida som samlar och presenterar information för att ge dig en lätthanterlig översikt av dina aktiviteter, mått, mål och rapporter. Det finns en allmän startsida och det går också att ha en startsida för varje produkt. Dashboarden byggs upp med så kallade ”gadgets” som läggs till på sidan. Läs mer om dashboards.

Diagram

Diagram används för att visualisera data i Stratsys för olika mått. Hur diagrammen ska se ut ställs in för respektive mått men det kan också sättas vad som ska vara standard via diagraminställningar i administrationen. Läs mer om diagram.

Diagramgadget

På startsidan finns det möjlighet att skapa gadgets med diagram baserade på de mått ni arbetar med i verktyget. Läs mer här.

 

E

Eller-logik

Eller-logik går  att använda mellan flera alternativ i samma nyckelordsgrupp eller mellan flera olika nyckelordsgrupper i samma styrmodellskolumn. Aktiverar du denna inställningen innebär det att noder som innehåller nyckelord från minst en av nyckelordsgrupperna som finns i vyn kommer visas.

Enheter

Enheterna bygger upp organisationsträdet i Stratsys. Läs mer under organisation

Enhetsgrupper

Du kan dela in era enheter i olika enhetsgrupper för att lättare administrera dem som en sammanhängande entitet i en speciell situation.  Läs mer under Enhetsgrupper.

Enhetsväljare

Via Enhetsväljarens kan du växla vilken enhet du vill visa information om och arbeta med. Vilka enheter som en viss användare har tillgång beror på behörigheten.  Läs mer här.

Exportvy (Exportvyinställningar)

Med exportvyinställningarna kan man på ett generellt sätt exportera data från Stratsys till andra system. För att definiera vad som ska exporteras bygger man upp en sk exportvy. Informationen i vyn kan sedan exporteras till en tabbseparerad fil eller en json-fil som kan importeras vidare till andra system.

Extern sida (gadget)

På startsidan har ni möjlighet att skapa gadget som visar innehåll från externa sidor och system. Kravet är att du som användare har full behörighet eller är lokal administratör samt att länken som ni önskar länka till har ett SSL-certifikat. 

 

F

Filter

I vyer och rapporter kan du välja vilken information som skall visas. Du kan även välja vilka möjligheter användaren skall ges att informationen i en vy. Läs mer under Filter, Filtertratten, Favoritfilter & Standardfilter.

Forms

Med Forms kan du dela ut enkäter/checklistor till olika enheter. Forms används till exempel för egenkontroller och arbetsmiljörundor. Svaren kan följas upp i form av diagram eller olika sorters summeringar. Läs mer under Forms.

 

G

Gadget

Används på Startsidor/Dashboards för att bygga upp dessa med för användaren användbar information så som årshjul, diagram med mera.

Gantt-vy

Ett gantt-vy är ett grafisk presentation av de aktiviteter som planerats in under det aktuella året. Aktiviteterna visas horisontellt där varje aktivitets genomförandetid, start- och slutdatum och status åskådliggörs. 

H

Hjälpcenter

Via frågetecknet längst ner till vänster finner du bra hjälpmedel som FAQ, manual och kontakter för din organisation. Har du rätt att kontakta support finner du även här kontaktuppgifter till Stratsys support.

Huvudenhet (för noder)

När en nod (ex mål, mått, aktivitet) skapas på en organisatorisk enhet, så blir denna nodens huvudenhet. Härifrån kan noden sedan synliggöras eller fördelas ner till underliggande enheter. Det går att ändra en nods huvudenhet uppåt eller nedåt i organisationsträdet genom "Ändra huvudenhet för nod" i administrationen.

 

I

 

J

 

K

Kolumner

Används i styrmodeller för att dela upp informationen. Exempelvis kan en vanlig verksamhetsplan bestå av kolumnerna Övergripande mål, Verksamhetsmål, Mätetal och Aktiviteter. Kolumnerna kopplas sedan ihop med hjälp av kopplingsregler.

Kommentarsmall

Kommentarsmallar är en funktion för att fördefiniera vilken text som ska synas i en kommentar när användaren börjar skriva. Mallen är enbart tänkt som en stöd vid rapporteringen och användarna kan själva välja om malltexten ska stå kvar eller ej när kommentaren skrivs. Läs mer under Kommentarsinställningar.

Kommunikationsyta

Kommunikationsytan är en funktion som ger möjlighet att nå ut med aktuell information som berör hela eller delar av organisationen. Endast användare med full behörighet har rätt att göra ändringar i denna yta. Det finns här möjlighet att ange titel och beskrivning för inläggen samt länka till information. Läs mer om Kommunikationsytan och hur du aktiverar funktionen här.

Konsolidering

Konsolidering innebär att sammanställa eller sammanföra information till en ovanliggande enhet, alternativt skicka ned ett gemensamt värde till underliggande enheter. Detta möjliggörs via fliken välj enheter via ändrafönstret. Konsolidering sker med hjälp av konsolideringsformler (för mått) eller genom att konsolidera status (för aktiviteter). 

Konsolideringsfält

Konsolideringsfält gör det lättare att lägga till och justera information i konsolideringskedjor. Funktionen innebär att en ändring som görs på noden högst upp i en konsolideringskedja får effekt i hela konsolideringskedjan. Dessa administreras via Konsolideringsfält i administrationen.

Kopplingar/Kopplingsgrenar

Kopplingar i Stratsys innebär att förhållandet mellan noder i två eller flera styrmodellskolumner. Kopplingar sker alltid från höger till vänster mellan noderna i styrmodellskolumner i en vy. Det betyder att man först skapar noder i den först kolumnen till vänster och därefter kopplar på noder i nästa kolumn i vyn mot dessa o.s.v. Kopplingsreglerna för hur noder får kopplas mellan olika kolumner i Styrmodellen styrs via rubriken Styrmodeller i Administratörsgränssnittet.

Källsystem & externa koder

Ett externt källsystem måste finnas i Stratsys för att kunna skapa integration med ett annat källsystem. Till ett externt system behöver också externa koder skapas för att kunna mappa ihop enheter, mått och måttkolumner i Stratsys med enheter, mått och måttkolumner i källsystemet. Läs mer under Källsystem och externa koder.

 

L

 

M

Meny

En meny kan byggas upp av dashboards, vyer, rapportsida och/eller externa sidor och kan även hämta information från hela databasen, d.v.s. vyer från olika styrmodeller kan finnas i samma meny. Menyflikar kan visualiseras i processform eller inte och man kan ta bort en meny utan att radera information i noderna. Användarens behörighet styr vilka menyer hen har tillgång till. Man kan därmed skapa flera menyer för olika användartyper. Läs mer här.

Menylist

Den rödmarkerade raden i bilden är din Menylist, denna innehåller alla vyer som lagts till för Menyn. 

Måttdata

Måttdata avser den data i form av siffror/text som anges för respektive datakolumn i en Måttnod. Måttdatan kan användas för beräkningar mellan olika datakolumner och kan redovisas direkt i vyn vid behov för enklare inrapportering och visualisering.

Måttkolumner

Här kan du ändra befintliga och lägga till nya typer av Måttkolumner. Måttkolumnerna kan sedan väljas när du skapar ett standardmått eller anpassar måttet i en nod. Det Namn du anger för måttkolumnerna visas under Inställningsfliken för ett mått när en måttkolumn ska innehålla SvarsalternativVärdet visas i valet av data i t.ex. måttens Dataflik eller i Rapporteringsläget

Måttmall

En måttmall innehåller en grundstruktur för alla generella inställningar som berör
måttets inställningsflik Här görs inställningar för periodicitet och måttkolumner. Läs mer under Måttmallar.

Måttnod

I en måttnod sparas värden som är förknippade med ett mått. I Stratsys används mått för att mäta något med ett visst periodiskt intervall. En måttnod har alla beståndsdelar som en Textnod har och tillkommande inställningar för att möjliggöra datarapportering Läs mer under Måttnoder.

 

N

Noder

Noder är de huvudsakliga informationsbärarna i Stratsys. De kan vara av typerna Text, Aktivitet, Mått/Riskmått. I er modell kan dessa heta Indikator, Mål, Vision, Nyckeltal, Risk, Område, Egenkontroll, Åtgärd etc.

Nodegenskaper

Varje nodegenskap beskriver en del av noden som kan visas i en vy eller i en rapportdel. Med nodegenskaper kan du skräddarsy vilken information som skall visas var.   Läs mer under Nodegenskaper.

Nyckelord

Nyckelord fungerar som en taggning av noder. Med hjälp av nyckelorden skapas fler möjligheter till filtrering och sortering av information i vyer och rapportdelar. Läs mer under nyckelord

Nyckelordsgrupper

Du kan skapa nyckelordsgrupper och lägga till en samling nyckelord i dem. Det går att ställa in vilka nivåer i styrmodellen som ska ha vilka nyckelordsgrupper och om nyckelorden ska gälla för hela noden eller om de ska sättas per period.Läs mer under nyckelord

 

O

Organisation

Under Organisation kan du skapa enheter och ange var de ska finnas i organisationsstrukturen. Du kan även ange Standardrapportörer för varje enhet. Det finns en organisationsstruktur för aktuellt år och en för planeringsversionen. Vill du göra organisationsändringar behöver du först se till att du står i rätt version. Läs mer under Organisation.

 

P

Periodicitet

En periodicitet innebär i systemet en frekvens av hur ofta något ska följas upp. En periodicitet används på många ställen i verktyget, ex. vid filtrering i vyer och rapporter och vid kommentering. Periodiciteten omfattar olika perioder i form av tertial, kvartal, år etc. Läs mer under Periodiciteter och deadlines.

Plattformsroller 

Se Roller.

Q

 

R

Rapporter

Rapporter är ofta slutprodukten av arbetet i Stratsys, exempelvis i form av en verksamhetsplan, årsredovisning, intern kontrollplan. En rapport skapas på en viss nivå i enhetsträdet och därefter knyts rapporterande enheter till denna. Här hittar du en grundläggande introduktion till rapporter och här hur du administrerar och skapar rapporter.

Rapportkategorier

Det går att sortera in rapporter i olika kategorier. Kategorierna syns på rapportsidan – dvs den sida som samlar alla rapporter i en databas, med tillhörande rapporter under.

Rapportör

De användare som blir tillagda som rapportör får alltid tillåtelse att rapportera på rapporten. Ett sådant fall kan vara om användaren blir rapportör på en enhet som ligger ovanför personens vanliga behörighet. I detta fall kommer användaren ändå att kunna rapportera på rapporten.

Riskmatris

Riskmatrisen kan med fördel användas som ett bra stöd vid hanteringen av tex. Internkontroll, Systematiskt arbetsmiljöarbete och SOSFS 2011:9 i Stratsys. Du kan använda Riskmatriser som Visningsläge i vyer men även lyfta in dessa i önskad rapport. Utöver de filtreringinställningar som du kan göra direkt i Riskmatrisvyn kan du även modifiera Riskmatrismallen i Administrationen, du återfinner denna under avsnittet Inställningar. Läs mer i riskmatris

Roller

Roller, eller Plattformsroller ger behörigheter i Stratsys Plattform för att administrera användare med mera. Läs mer här

Röda Tråden

Röda tråden är ett visningsläge för informationen i en Vy. Den största fördelen med visningsläge är att det är enkelt och tydligt hur målnedbrytningen ser ut från översta nivån ut till den operativa delen av organisationen. Ytterligare en fördel värd att nämna är att vyn gör det enkelt att koppla om noder inom en styrmodellskolumn i vyn. 

 

S

SSO

Med Single Sign On (SSO) underlättas användarnas vardag med automatisk inloggning i Stratsys. De behöver inte komma ihåg flera lösenord utan loggas direkt in i Stratsys. Läs mer under SSO - Single Sign On.

Startsidan

Startsidan gör det enkelt för dig att förstå vad som ska göras i verktyget och ger dig samtidigt en visuell överblick av din verksamhet. Startsidan består av en visuell dashboard med möjlighet att skapa relevant och personligt innehåll med hjälp av gadgets, en tydlig Att göra-lista samt en kommunikationsyta som samlar viktig information kring ert arbete.

Status

Status används för att visa hur arbetet med en aktivitet framskrider. Du kan ex. välja att visa statusen i vyer och ev. filtrera en vy eller en rapportdel så att de bara visar ex. aktiviteter med en vald status. Läs mer under Aktivitetsinställningar/Status.

Standardrapportör

För att snabba upp planeringsarbetet kan ni definiera vilka användare som automatiskt ska läggas till som ansvariga i respektive Ansvarsroll. Varje enhet kan ha en eller flera standardansvariga. Dessa personer blir automatiskt ansvariga för nya noder som skapas på eller skjuts ner till enheten. Det går att administrera standardrapportörerna per enhet under Organisation / Standardrapportörer och standardansvariga för en enhet eller per användare. Läs mer under Organisation/Standardrapportör.

Styrmodeller

En styrmodell är den grundläggande strukturen för hur informationen lagras och kopplas samman i Stratsys. Det finns i regel en Styrmodell per produkt/arbetsprocess. Läs mer under Styrmodeller/Kolumner

Styrmodellskolumner

Används för att dela upp informationen i en vy och arbetsprocessen i flera steg så att man kan se hur t.ex. en Vision/mål har brutits ned på strategisk- och operativnivå. Läs mer under Styrmodeller/Kolumner.

 

T

Textnod

En textnod lagrar text. Textnoder används med fördel i de första kolumnerna av en styrmodell, exempelvis mål eller process. Textnoder läggs oftast till under en planeringsfas och är oftast skapade på högsta eller någon av de högre enheterna i organisation.

Todo

Se Att göra-lista.

Träd- & Tabellvy

Vyn visar informationen i trädstruktur i en tabell. Används vanligen vid uppföljningsvyer som ger större överblick. Vyn kan exporteras till Word, Pdf och Excel. En fördel med med visningsläget är att informationssammanställningen är kompakt men samtidigt lämnar utrymme för att se vilka noder i högerled som är kopplade mot varandra. 

 

U

Uppföljningsfönstret

I uppföljningsfönstret har du möjlighet att få ett underlag för din rapportering för att underlätta för dig när du gör din analys av måluppfyllelse utan att behöva hoppa mellan olika organisatoriska nivåer. På så sätt kan ni få en samlad bild på hur ni ligger till i avseende till ett mål. Under Uppföljningsfönstret kan du läsa mer om detta.

Utseende

I den här inställningen i administrationen anpassas delar av systemets utseende så att layouten stämmer överens med er grafiska profil.

Utseendemall

Här ställer du in hur standardutseendet ska vara på de tabeller som skapas direkt i rapporter, eller genom inklistring från Excel. Det går att ha olika utseendemallar för olika syften. Användare som skapar tabeller får välja en utseendemall, men kan sedan frångå mallen och göra egna utseendeinställningar om de vill. En förinställd utseendemall underlättar när nya tabeller läggs till i en rapport, då man kan få förinställningar direkt in i den nya tabellen Här går det att ställa in allt som rör tabeller i en rapport, t ex färger i celler, textjustering och enhetstillagda raders inställningar.

 

V

Versionshantering

Stratsys versionshanterar databasen en gång per år. Detta innebär att den nuvarande aktuella versionen arkiveras, och att planeringsversionen istället blir aktuell version med en ny planeringsversion som läggs till. Här kan du läsa mer.

Versionsväljare

Via versionsväljaren väljer du om du vill arbeta i aktuell version eller i den kommande planeringsversionen. Om den visas eller inte beror på inställningar i systemet.

Visningsläge

Visningsläge, eller vytyp, är en inställning för vyer. Olika visningsläge stödjer olika typer av arbetsprocesser. Exempel på visningslägen är Ganttvy, Tabellvy och Riskmatris.

Vyer

Vyerna visualiserar styrmodellen och dess kolumner med de noder som ligger i respektive kolumn. Det går att skapa hur många vyer som helst baserat på en styrmodell och välja ut precis den information man önskar i varje vy med hjälp av nodegenskaper och filter. Läs mer här.

 

W

 

X

 

Y

 

Z

 

Å

Årshjul

Årshjulet är ett verktyg som visar de viktigaste tidpunkterna för möten, redovisningar, rapporter med mera för ett flertal olika enheter under ett och samma år.

I årshjulet kan du skapa händelser i olika kategorier som kan upprepas årligen och fördelas på valfria enheter. Läs mer under Årshjul

 

Ä

 

Ö