Ordliste

| A | B | C | D | Og | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Den | P | Q | R | S | T | i feltet | V | I | X | Og | Z | Å | Lignende | Øya |

 

A

AD-synk

Administrasjon

Hvis du er systemadministrator eller lokal administrator i Stratsys, gir de tre gir deg tilgang til Administrationsgränsnittet der du som administrator gjør innstillinger for Stratsys funksjonalitet.

Aktiviteter

En oppgave i Stratsys er noe som bør utføres over en tidsperiode med en definert start-og sluttdato. Aktiviteter gir status som viser hvordan arbeidet med dem fortsetter. Lukkede aktiviteter blir ofte filtrert ut av en visning. I tillegg til tidsperioden for aktiviteten kan det også angis noen post datoer. På sluttdatoen og avstemmingsdatoen kan lederne motta påminnelser fra systemet. Les mer under Aktivitetsnoder.

Aktivitetsnod

En aktivitetsnod defineres ofte som en planlagt spesial innsats for å forbedre ytelsen til målet (tekstnode). Les mer under Aktivitetsnoder.

Ansvarsroller

Ansvars roller kontrollerer ansvar for forskjellige brukere i systemet. Ansvars roller har ingenting å gjøre med rettighetene til enhetsgruppen. Til forskjell fra en enhetsgruppe, styrer ansvars rollen i detalj nøyaktig hva en bruker er ansvarlig for i en node.

Ansvars rollene brukes til å la flere personer være ansvarlige for ulike områder av samme mål/mål-aktivitetsnod. Andre brukere kan se hvem som skal kontakte med EV. Spørsmål og ledere kan få en klar liste over deres ansvar i form av påminnelser på startsiden/dashbordet og i e-postmeldinger. Les mer under Ansvarsroller.

Brukere

Her over du kanne se en liste over alle aktuelle og fortid brukernes inne systemet. Enten brukeren som legges til gjennom dette grensesnittet, eller de kan synkroniseres fra f.eks. Active Directory. Hvis brukere legges til direkte i Stratsys, kan du legge til nye og endre eksisterende brukere på denne siden. Du kan også bruke søkefunksjonen til å søke etter et utvalg brukere. Du kan også se hvordan ulike lisenser brukes av ulike enheter i organisasjonen. Les mer under Brukere.

 

B

Behörighetsgrupper

Denne tillatelsen kontrollerer hva du kan gjøre i verktøyet, for eksempel hvilke menyer brukeren kan angi, hvilke kolonner brukeren har tillatelse til å arbeide i, og hvordan brukeren har tillatelse til å arbeide i rapporter. En bruker har alltid en hoved tillatelse og kan ha extrabehörigheter. Tillatelse angir kontroll tillatelser for en stor eller liten gruppe med brukere, og du kan enkelt justere tillatelser for mange brukere. Les mer under Behörighetsgrupper.

Beredningsfas
Forberedelsesfasen legges til som et skritt videre mellom rapportering og klar i rapporteringsprosessen. Den forberedende fase er ment å bli brukt som en målestokk for styrene, styrene eller andre organer for å være nødvendig å skrive en formell beslutning, kommentar eller lignende. Les mer under Beredningsfas.

Beskrivningsfält

Beskrivelses feltene i Stratsys brukes til å formidle informasjon i et nodpopup om ulike former for rapportering. Et beskrivelsesfelt kan for eksempel Inkluder en direkte instruksjon på hvordan brukeren er forventet å rapportere i noden, hvorfor en beregning blir brukt, vekten av organisasjonen, etc. Les mer under Beskrivningsfält.

 

C

Sjekkliste

Du kan opprette sjekklister for de gjeldende enhetene for å rapportere data ved å velge mellom forhåndsdefinerte svar. Disse kan deretter enkelt følges opp i visninger og rapporter i form av diagrammer eller ulike typer Sammendrag.

 

D

Dashboard

er siden som brukeren står overfor umiddelbart etter innlogging i og som er utgangspunktet for å gå videre i Stratsys. Denne siden viser brukerens ansvar for noder og rapporter, men også Årshjul og annen generell informasjon.

Et instrumentbord er en startside som samler og presenterer informasjon for å gi deg en oversikt over dine aktiviteter, beregninger, mål og rapporter. Den kan for eksempel brukes som hjemmeside, destinasjonsside eller analyse side. Fra begynnelsen, dashbordet er helt tomt, og er deretter bygget med såkalte "gadgets" som er lagt til på siden.Tabellen oppgave og mål rapportering, Rapporten, årshjul, Koblinger Oppslagstavle Eller Bilder.

Hvis du vil legge til et miniprogram i instrumentbordet, må du tilhøre et tillatelsessett som er en global administrator. Som lokal administrator kan du bare endre eksisterende miniprogrammer. For å nå en dashboardsida å administrere den, må det være i en meny.

Diagrammet

Diagrammer brukes til å visualisere data i Stratsys for ulike målinger. Diagrammer er delt i to kategorier hvor du kan gjøre:

  1. Innstillingene for Diagrammallar
  2. Innstillinger For størrelsen på diagrammene

Innstillingene du angir her, påvirker innstillingsalternativene som brukerne får tilgang til når de bruker diagrammer i visninger.

 

Og

eller logikk

Eller logikk, for eksempel, er å bruke mellom flere alternativer i samme søkeord gruppe eller mellom flere ulike søkeord grupper i samme kontroll modell kolonnen. Hvis du aktiverer denne innstillingen, vil noder som inneholder søkeord fra minst én av søkeord gruppene som finnes i visningen, vises.

Enheter

Enheter inkluderer valgene som er under enhets velgeren. Disse kan endres gjennom kategorien Organisasjon Der du plasserer enheter under enhetsgrupper.

Enhetsgrupper

Du kan dele enhetene i forskjellige enhetsgrupper slik at de blir enklere å administrere dem som en sammenhengende enhet i en bestemt situasjon. Det kan for eksempel være en enhetsgruppe der bare det administrative nivået for kommunen skal inkluderes eller en enhetsgruppe for alle barnehager fra ulike rektorsområden. Dette er nyttig hvis du for eksempel vil angi ulike standardfiltre i visningene av ulike nivåer i organisasjonshierarkiet. Les mer under Enhetsgrupper.

Enhetsväljare

Over menylinjen finner du Device Selector, ved hjelp av nedtrekksmenyen på enheten velgeren, kan du bytteenheten du er på i Stratsys (i bildet "bystyret"). Enhetene som en bestemt bruker har tilgang til, avhenger av Sensurnivået. Tillatelsene kan også variere avhengig av enheten du er på, og tillatelsessettet du tilhører.

Exportvy (Exportvyinställningar)

Med Exportvyinställningarna kan du eksportere data fra Stratsys til andre systemer i en generell måte. For å definere hva som skal eksporteres du bygge opp en såkalt exportvy. Dataene i visningen kan deretter eksporteres til en Tabbseparerad-fil eller en JSON-fil som kan importeres til andre systemer. Les mer under Exportvyinställningar.

 

F

Filter

I visningen kan du velge hvilken informasjon som skal vises som standard når en bruker besøker visningen, kan du også velge hvilke muligheter brukeren skal gis til å filtrere om informasjonen i visningen. Les mer under Filter, Filtertratten, Favoritfilter & standardfilter.

 

G

Gadget

Brukes på hjemmesider/oversikter og destinasjonssider å fylle disse med brukeren nyttig informasjon som Årshjul, rapportering tabellfiltre, oppslagstavle og andre.

Gantt-skjema

En ganttschema er en grafisk fremstilling av aktivitetene som er planlagt i inneværende år. Aktivitetene vises vannrett, og viser implementerings tid for hver aktivitet, start-og sluttdatoer og status.

 

H

Hjälpcenter

Via den grønne spørsmålstegn øverst til høyre på Stratsys finner du gode hjelpemidler som FAQ, online manuell, kontakter for å se lokale kontaktpersoner og systemadministrator (er).

Hovedenhet (for noder)

Når en node opprettes på en organisasjonsenhet, blir den hovedenheten for den noden. Herfra kan noden være synlig eller distribuert til underliggende enheter. Du kan endre en nikker Master kjøre opp eller ned i organisasjonen treet.

 

I

Indikatorgrupp

Indikator grupper brukes når du vil at brukerne skal kunne velge mellom forhåndsdefinerte alternativer når de rapporterer i en tabellcelle i en rapport.

 

J

 

K

Kolonner

Brukes til å dele dataene i én visning og arbeidsprosessen i flere trinn slik at du for eksempel kan se hvordan En visjon/mål er brutt ned på strategisk og operativt nivå. Les mer under Kontroll modeller/kolonner.

Kolada

Kommentarsmall

Kommentarsmallar er en funksjon for å forfrø som tekst er synlig i en kommentar når brukeren begynner å skrive. Malen er bare ment som en støtte for rapportering, og brukere kan velge om de vil bruke malteksten eller ikke når kommentaren skrives. Les mer under Kommentarsinställningar.

Konsolidering
Konsolidering omfatter kompilering eller sammenslåing av informasjon til en felles rapport. I Stratsys, bruker vi begreper for å beskrive hvordan, for eksempel tiltak og Aktivitetsnoder kan kopieres ned fra deres hovedenhet til underliggende rapportering enheter og deretter kompilere resultatene av sin rapportering på den øverste noden via såkalte Konsoliderings formler.

Konsolideringsfält

Konsoliderings felt gjør det enklere å legge til og justere informasjon i Konsoliderings kjeder. Denne funksjonen betyr at en endring som gjøres i noden øverst i en Konsoliderings kjede, vil ha en effekt i hele Konsoliderings kjeden.

Kopling/kopling grener
Sammenføyninger i Stratsys betyr at relasjonen mellom noder i to eller flere kolonner for kontroll modell. Tilkoblinger skjer alltid fra høyre mot venstre mellom nodene i kolonnene for kontroll modell for en visning. Dette betyr at du først oppretter noder i den første kolonnen på venstre, og deretter sammenføyer noder i den neste kolonnen i visningen mot disse, og så videre, og så videre, kan tilkoblings reglene for hvordan noder kobles mellom forskjellige kolonner i Styrmoellen, kontrolleres av overskrift kontroll modellene i Administrator grenseflate.

Kilde system og eksterne koder

Et eksternt kilde system må finnes i Stratsys for å kunne opprette integrering med et annet kilde system. Til et eksternt system, må du også opprette eksterne koder for å kartlegge enheter, mål og måle kolonner i Stratsys med enheter, mål og måle kolonner i kildesystemet. Les mer under kilde system og eksterne koder.

 

L

Landningssida

Brukes vanligvis sammen med miniprogram undermenyen, som deretter viser alle underliggende visninger med beskrivende tekst som ligner på en innholdsfortegnelse.

 

M

Meny

En meny kan bygges opp av oversikter, synspunkter, kontrollrom, rapportside og/eller eksterne sider og kan også hente informasjon fra hele databasen, dvs. visninger fra ulike kontroll modeller kan være i samme meny. Båndet kan visualiseres i prosess form eller ikke, og du kan slette en meny uten å slette informasjon i nodene. Brukerens tillatelse styrer hvilke menyer de har tilgang til. Du kan opprette flere menyer for forskjellige typer brukere.

Menylist

Den svarte bord som strekker seg fra venstre til høyre i bildet er din Menylist, som inneholder alle visninger lagt til menyen valgt i meny velgeren i "Microsoft Power bi" bildet. I organisasjonen kan du velge om du vil bruke én eller flere menyer. En meny er en samling av Visninger, Rapporten Og Oversikter.

Menyväljaren

Til høyre i menylinjen finner du meny velgeren, via denne rullegardinmenyen kan du velge mellom menyene som din tillatelse gir deg tilgang til i Stratsys.

Måttdata
Måttdata refererer til dataene i form av tall/tekst som er angitt for hver datakolonne i en Måttnod. Måttdatan kan brukes til beregninger mellom ulike datakolonner og kan gjenkjennes direkte i visningen etter behov for enklere rapportering og visualisering.

Måttkolumner

Her kan du endre eksisterende og legge til nye typer Måttkolumner. Målkolonnene kan deretter velges når du oppretter et standard mål eller tilpasser målet i en node. Det navn Du angir for målkolonnene, vises under Inställningsfliken For et mål når en mål-kolonne skal inneholde Alternativer for svar. Verdi Som vises i datautvalget i, for eksempel Den Dataflik eller i Rapporteringsläget. Les mer under Måttkolumner.

Måttmall

En måttmall inneholder en grunnleggende struktur for alle generelle innstillinger som er relatert til dimensjonene for inställningsflik. Mål malen definerer innholdet for kostnaden. Dette gjør innstillinger for periodisk og mål kolonner. Kostnaden representeres av et mål som opprettes fra malen, og som plasseres i kontroll modellens kostnads kolonne når oppgaven opprettes. Målet får en tilknytning til aktiviteten og samme synlighet som aktiviteten. Dimensjons malen har samme navn som kostnaden den representerer. Les mer under Måttmallar.

Måttnod (er)

I en måttnod lagres verdier som er knyttet til et mål. Tiltak brukes ofte som en måte å måle hvor godt organisasjonen når et definert mål (Text node). I Stratsys brukes målinger til å måle noe med et bestemt periodisk intervall. En MÅTTNOD har alle elementene Textnod Har. I tillegg kan kolonnene der brukerne rapporterer forskjellige verdier med jevne mellomrom. Les mer under Måttnoder.

Beregninger
Metrics er et annet ord for Måttnoder og brukes til å spore rapporterte data i Stratsys. Vi alltid lar deg som kunde bruke ønsket terminologi og du har full mulighet til å endre navn på alle vilkår via Sråkinställningarna i Stratsys administrator grensesnitt.

 

N

Noder

(grå bokser) Er din indikator, mål, visjon, forholdstall, areal, selvkontroll, action, og mer. Du har gratis hender til term disse i samsvar med organisationstermologi din. Men i Stratsys, Dom er navngitt noder og kommer i 3 forskjellige former tekstlig, dimensjonale og Aktivitetsnoder og funksjonaliteten er som det høres ut.

Nodegenskaper

All informasjonen i en node kan vises direkte i visningen, gjør du dette ved å angi egenskapen Nodegenskapen for hver kolonne for kontroll modell, og deretter vises nodene i den kolonnen tilsvarende. Les mer under Nodegenskaper.

Søkeord

Nøkkelord er en funksjon som innebærer at du merker noder med bestemte begreper. Nøkkelordene oppretter flere muligheter for filtrering og sortering av informasjon i visninger og rapportdeler.

Nyckelordsgrupper

Her kan du opprette søkeord grupper og legge til en samling med søkeord i dem. det er mulig å angi hvilke nivåer i kontroll modellen som skal ha søkeord grupper og om nøkkelordene skal gjelde for hele noden, eller om de skal angis per periode.

 

Den

Og-logikk

Brukes til å filtrere ut mål som ikke har noen verdier i alle kolonnene som er dekket av målingsdata filteret.

Organisasjon

Under Organisasjon , kan du opprette enheter og angi hvor du vil bo i organisasjonsstrukturen. Du kan også angi standard bidragsytere for hver enhet. Det finnes en organisasjonsstruktur for inneværende år og én for planleggings versjonen. Hvis du vil gjøre endringer i organisasjonen, må du først kontrollere at du har riktig versjon. Les mer under Organisasjon.

 

P

Periodisitet

En periodisitet i systemet betyr en hyppighet av hvor ofte noe skal følges opp. En periodisk bruk brukes mange steder i verktøyet, for eksempel når du filtrerer i visninger og rapporter, og når du kommenterer. Periodisitet omfatter ulike perioder i form av trimester, kvartal, år osv. Les mer under Periodisk og tidsfrister.

Processmeny

På en prosess-meny kan du kontrollere hvilke versjons brukere som kommer til når de klikker et bånd (Dette gjelder både hovedkategoriene og Undermenyflikarna). Dette kan gjøre det enklere for brukere som ikke har støtte, som ellers risikerer å gjøre endringer i feil versjon når planlegging av arbeid er aktiv.

Aktivering av prosess utse ende for en meny betyr at båndet får en pilutseende som gjør det enklere å visualisere en prosess i menyen for brukerne.

 

Q

 

R

Rapporten

Rapportsiden viser alle gjeldende rapporter for enheten du er på. Det finnes tre typer rapporter å velge mellom, stående rapport, trestruktur og tabell. I en gjentakelses struktur av rapporter kan du opprette en mal for å unngå å gjenskape rapporter kontinuerlig.

Rapportkategorier

Du kan sortere rapporter i forskjellige kategorier. Kategoriene vises på rapportsiden, det vil si siden som samler inn alle rapportene i en database, og relaterte rapporter under

Rapporteur

Brukere som legges til som bidragsytere, har alltid lov til å rapportere i rapporten. En slik sak kan være hvis brukeren blir en reporter på en enhet som er over personens vanlige tillatelse. I dette tilfellet vil brukeren fortsatt kunne rapportere i rapporten.

Rapporteringstabellsfilter

Brukes til å vise dine egne ansvarsområder og aktivere rapportering for ulike typer noder på et instrumentbord. Hver rapporttabell filter kan bare håndtere én node per filter (tekst, mål eller aktivitet). Et rapporterings tabellfilter kan hente en node fra flere kontroll modell Kol onner. Den kan velges hvis kolonnen for kontroll modell er avledet fra skal være synlig eller ikke.

Riskmatris

Riskmatrisen kan brukes som en god støtte i forvaltningen av intern kontroll og SOSFS 2011:9 i Stratsys. Du kan bruke Riskmatriser som Visningsläge I visninger, men også markere dem i ønsket rapport. I tillegg til filtreringsinnstillingene du kan gjøre direkte i Riskmatrisvyn, kan du også Modfiera
Riskmatrismallen Inne administrasjonen, du ville finner denne under avsetningene avdeling.
 
Risiko verdier angis i Riskmatrisen i henhold til skalaen:
  • 0-1
  • 1-2
  • 2-3
  • 3-4
  • 4-5

Rød tråd
Den røde tråden er en Vinsingsläge for informasjonen i en visning. Hoveddelen av Visiningsläget er at det er lett og tydelig hvordan målet fornedrelse ser ut fra ledelsen rett ut til den operative delen av organisasjonen. En annen fordel verdt å nevne er at visningen gjør det enkelt å koble noder i en kontroll modell kolonne i visningen.

 

S

SOSFS

Sso

Enkel pålogging (SSO) forenkler brukernes hverdagsliv med automatisk pålogging. Ved å komme direkte inn i systemet opplevelsen forbedrer og brukeren blir lykkeligere og mer motivert til å begynne å jobbe i systemet. Reduserer også følelsen av at du arbeider i flere ulike systemer. Hvis Tex Årshjul er knyttet til kundens intranett, kan brukeren klikke på handlinger i systemet og kommer direkte inn i Stratsys og følge opp på systemet uten å måtte logge inn hver gang. Les mer under SSO-enkel pålogging.

Status

Statusen brukes til å vise hvordan arbeidet på en aktivitet skrider frem. Du kan for eksempel velge å vise statusen i visninger og EV. Filtrere en visning eller rapport del for å vise bare aktiviteter med en valgt status. Les mer under Aktivitetsinställningar/status.

Standardrapportör

Hvis du vil gjøre planleggingen raskere, kan du definere hvilke brukere som automatisk skal legges til som ledere i hver Ansvarsroll. Hver enhet kan ha én eller flere standard operatorer. Disse personene vil automatisk være ansvarlig for nye noder som opprettes på eller skyves ned til enheten. Det er mulig å administrere standard bidragsytere per enhet under organisasjon/standard bidragsytere og standard operatører av en enhet eller per Brukere. Les mer under Organisasjon/Standardrapportör.

Styrkort

Målstyringer er en metode for å kontrollere organisasjoner og firmaer. Målstyringen må være tilpasset det spesifikke selskapets forhold, inkludert når det gjelder markeds-og interne organisatoriske forhold. Den balanserte målstyringen er basert på selskapets visjon som brytes ned i ulike strategiske mål, basert på selskapets viktige perspektiv. Det neste trinnet er å identifisere de faktorene som er nødvendige for å møte de strategiske målene, kjent som kritiske suksessfaktorer. Etter det, er målinger tatt for å vise i hvilken grad suksessfaktorene er oppfylt.

Styrmodeller

Er selve hjertet av Stratsys og er grunnlaget stein som du bygger din forretningsplan, SOSF ' s intern kontroll, etc. i Stratsys. Du oppretter vanligvis en kontroll modell per prosjekt/arbeidsprosess. Les mer under Kontroll modeller/kolonner.

Styrmodellskolumner

Brukes til å dele dataene i én visning og arbeidsprosessen i flere trinn slik at du for eksempel kan se hvordan En visjon/mål er brutt ned på strategisk og operativt nivå. Les mer under Kontroll modeller/kolonner.

 

T

Textnod

En tekstnode lagrer tekst. Type noder brukes advantageously i de første kolonnene i en kontroll modell. Vanligvis legges nodene til i en planleggingsfase, og opprettes vanligvis øverst eller én av enhetene på høyere nivå i organisasjonen.

Tre-og tabellvisning

Visningen viser informasjonen i trestrukturen i en tabell. Brukes vanligvis i uppföljningsvyer som gir større synlighet. Visningen kan eksporteres til Word, PDF og Excel. Sammendrag og delsummer. En fordel med å bruke visningsmodus er at informasjons kompileringen er kompakt, men lar plass se hvilke noder i högerled som er koblet til hverandre. Så det blir ekstra klart exmepelvis hvilke aktiviteter som er koblet til hvilket tiltak i visningen.

 

i feltet

Utseende

Dette justerer utseendet på systemet slik at oppsettet samsvarer med den grafiske profilen din.

Utseendemall

Angir hvordan standard utseende skal være på tabellene som opprettes direkte i rapporter, eller ved å lime inn fra Excel. Det er mulig å ha forskjellige utseendemallar til forskjellige formål. Brukere som oppretter tabeller har lov til å velge en utseendemall, men kan deretter avvike fra malen og lage sine egne innstillinger for utseende hvis de ønsker det. En forhåndsinnstilt utseendemall gjør det enklere å legge til nye tabeller i en rapport, og når du kan få forhåndsinnstillinger direkte inn i den nye tabellen her, kan du angi alt som er relatert til tabeller i en rapport, for eksempel farger i celler, tekstjustering og Enhetstillagda rad Innstillinger

 

V

Versionshantering

Stratsys Versionshanterar database en gang i året. Dette betyr at gjeldende gjeldende versjon er arkivert, og at planleggings versjonen vil i stedet være gjeldende versjon med en ny planleggings versjon lagt til.

Versionsväljare

Versjons velgeren er plassert til høyre for enhets velgeren, her kan du angi hvilken versjon du bør stå i, operativ versjonen eller planleggings versjonen. Sistnevnte presenterer neste års versjon av hvordan den har til hensikt å arbeide i organisasjonen.

Visningsläge
Visningsmodus er en samlings term for alle de forskjellige måtene du kan vise informasjon i en visning på. For å støtte alle aspekter av en arbeidsprosess, finnes det en rekke visningsmodi, med sine karakteristiske fordeler, for eksempel Gantt-visning, tabellvisning, rød Trådenvyn og andre.

Visninger

Visualiserer kontroll modellen og kolonnene med nodene i hver kolonne. Du kan opprette antall visninger basert på en kontroll modell som ønsket, og vise bare så mange av kontroll modell kolonnene som du vil.

 

I

 

X

 

Og

 

Z

 

Å

Årshjul

Den årlige Wheel er et verktøy som gjør det enkelt å holde seg oppdatert med de viktigste timings for møter, årsregnskap, rapporter og mer for en rekke enheter i samme år. I det årlige hjulet kan du opprette en ny manuell årshjul, legge til en eksisterende årshjul som ble opprettet tidligere, eller basere det årlige hjulet på en visning og vise gjeldende noder for visningen på enhets nivået du står på. Les mer under Gadgets/Årshjul.

 

Lignende

 

Øya


Mange konsepter, vet vi. Forhåpentligvis har vi sortert ut i det minste noe av det forvirring om de ulike konseptene vi daglig kaster oss på støtte. Hvis du har spørsmål om dette, eller noe annet for den saks skyld, ikke nøl med å kontakte oss på Support@stratsys.se. Vi lover å gjøre vårt beste for å hjelpe deg videre.