Lägg till och följ upp information

Lägg till, ändra och ta bort textnoder

I denna artikeln får ni en bättre förståelse hur textnoder skapas och ändras

Snabblänkar:

  
En textnod lagrar text. Vanligt förekommande namn på kolumner som innehåller textnoder är ex. mål, perspektiv, delmål, områden, framgångsfaktorer, fokusområden etc.

Lägg till en ny nod

För att lägga till en ny textnod klickar du på Plustecknet på det stället där du vill lägga till noden. I vyer som visar röda tråden kan det finnas en inställning att man behöver aktivera redigeringsläget genom att först klicka på ikonen med plustecken som visas i verktygsfältet till höger för att därefter få möjlighet att lägga till information.
När du har klickat på Plustecknet, öppnas ett fönster med två flikar, Allmänt och Enheter som du behöver gå igenom för att skapa din textnod.

Flik: Allmänt

Vilka textrutor och övriga fält som visas vid skapandet av en nod varierar då dessa fält är helt konfigurerbara. Därför kan antalet fält variera både i antal och vad man har döpt dessa till. En vanlig uppsättning kan innehålla:

1. Namn

Här anges namnet på noden. Även om långa namn är tillåtna, (dock max 50), är det rekommenderat att hålla namnet kort och lägga en mer utförlig text i beskrivningsfältet.

2. Beskrivning

Här anges beskrivningen av noden. Det kan vara lämpligt att här ge en mer utförlig och kompletterande beskrivning till namnet. 

3. Ansvariga

Här anges den eller de personer som är ansvariga för noden (målet, området etc). Att man blir satt som ansvarig betyder att man har möjlighet och skyldighet att följa upp, beroende på hur detta är inställt i själva ansvarsrollen. Noden kommer också att visas på startsidan för användaren när det är dags för rapportering, förutsatt att att göra-listan är inställd att titta på denna kolumn. Du börjar skriva in namnet på den användare du vill ange som ansvarig och väljer från en lista som dyker upp. Man behöver inte tillhöra den enhet du arbetar ifrån för att bli satt som ansvarig, det går alltså att arbeta över organisationsgränserna i denna roll. 

Tips! Önskar du veta mer om hur ansvarsroller fungerar finns det ytterligare artiklar kring detta i manualen.

4. Nyckelordsgrupp

Eventuella nyckelord väljs genom att klicka på pil-knappen under rubriken med nyckelordsgruppens namn. Det går även bra att skriva in namnet på nyckelordet. I rullgardinslistan som öppnas finns en lista på nyckelord där du väljer vilket nyckelord som ska knytas till noden.

Klicka på Nästa knappen för att komma till steget enheter, alternativt Spara och stäng om noden endast ska finnas på den enhet där den skapas.

Flik: Enheter

Här visas ett eller två alternativ beroende på inställningarna som rör synligheten av den textnod som du håller på att skapa. Alternativet endast på betyder att noden som du skapar endast kommer att visas på den enhet som du står på när du skapar noden. Alternativet På "Organisation" och flera enheter gör att noden visas i vyn för de enheter som du väljer. De enheter kommer endast att kunna läsa informationen i noden, inte göra någon rapportering eller editering (beroende på om kommentarsinställningen en kommentar för varje enhet är vald, så får varje enhet skriva en egen kommentar. Läs mer i kommentarsinställningar). Du använder kryssrutorna för att välja vilka enheter som textnoden skall visas för.

Klicka på Nästa för att komma till slutsteget i skapandet av noden.

Flik: Bekräftelse

Här visas en sammanfattning av den konfiguration av textnoden du har gjort där du får en överblick på hur noden kommer att se ut. Klicka på Slutför för att skapa textnoden.

Välj in

I vyns inställningar kan en administratör ange om noder ska kunna väljas in från andra produkter och användningsområden. Om det alternativet är aktiverat får du en valmöjlighet när du lägger till en ny nod, antingen att lägga till en helt ny eller att välja in. Tar du Välj in får du möjlighet att välja in noder från den styrmodell du står på eller andra styrmodeller. Vilka kolumner och styrmodeller du får välja mellan beror på vilka inställningar ni har i styrmodellen. 

Detta alternativ skapar en ny koppling på en befintlig nod. Det innebär att rapportering och kommentering endast behöver göras en gång och informationen visas i alla styrmodeller som den är invald till

Tips! Vill du veta mer om hur du ställer in möjligheten att välja in hittar du mer information i denna manualartikel.

Ändra nod

För att uppdatera eller ändra en befintlig nod för du musen över noden och klickar på ändrafönstret i den svarta panel som dyker upp. Alternativt kan en skiftnyckelsikon finnas direkt i vyn bredvid noderna.

Tips! Vi rekommenderar inte att man har båda alternativen påslagna utan försöker hålla sig till ett, där synlig ikon vanligen upplevs mest användarvänligt. 


Noden öppnas nu och du har möjlighet att göra önskade justeringar.

Flik: Allmänt

Här kan du ändra namn, men även andra fält som är inställda i din uppsättning. 

Flik: Kopplingar

Här visas de kopplingar som noden har. Om noden har flera kopplingar betyder det att den syns på flera olika ställen i Stratsys. Om du exempelvis ändrar nodens namn på ett av dessa ställen så kommer ändringen synas på alla ställen dit noden är kopplad. 

Lägg till koppling

När du trycker på knappen Lägg till koppling öppnas ett fönster där du ska göra inställningar inom följande områden: 

Styrmodell

I de fall då kopplingsreglerna tillåter att noden där du gör inställningar får kopplas mot en annan styrmodell, anger du i rullgardinslistan vilken styrmodell som noden ska kopplas till. I de fall då det inte finns två styrmodeller mellan vilka kopplingar är tillåtna, syns inte rullgardinslistan Styrmodell i fönstret.

Kolumn att placera i

Ange i rullgardinslistan Kolumn att placera i vilken nivå i den valda styrmodellen (angiven i rullgardinslistan Styrmodell) som noden ska placeras i.

Nod att koppla mot

Här syns alla de noder som är möjliga att koppla mot. Bläddra i listan och markera den nod som du vill koppla mot.

Ordning

Här anger du vilken placering noden ska ha i förhållande till övriga noder som är kopplade mot samma föräldernod. Detta innebär inte att noden kommer att ha samma ordning på alla underliggande enheter.

Inkludera även

Beroende av tidigare inställningar finns här maximalt två kryssrutor, endast ett alternativ är möjligt att välja:

Allt som är kopplat mot noden - markera här om du vill flytta med hela nodens kopplingskedja till den nya föräldernoden.

Den underliggande konsolideringskedjan - markera här om du vill flytta med hela nodens konsolideringskedja till den nya föräldernoden.

När du gjort dina val bekräftar du genom att klicka på knappen Spara.

Ändra koppling

Här kan du ändra kopplingen på den aktuella raden. När du trycker på skiftnyckeln (ändra) öppnas ett fönster där du gör inställningar inom samma områden som beskrevs i Lägg till koppling.

När du gjort dina val bekräftar du genom att klicka på knappen Spara.

Tips! Om du ändrar en koppling byter du plats på informationen, detta kan vara ett bra stöd i exempelvis planeringsarbetet så att man kan flytta om information från en plats till en annan. Har man noder som sitter ihop med information som är markerad för borttagning kan dessa noder då få en ny plats för att säkerställa att dessa finns kvar.

 

Ta bort koppling

Här kan du ta bort kopplingen från den aktuella raden. Tryck på ta bort, så visas en ta bort dialog med alla noder som också påverkas av att kopplingen tas bort. Notera att det är möjligt att noder på andra enheter än den du står på kommer att tas bort. Det är inte alltid som dessa noder visas i vyn som du ser. Om man bara har en koppling kvar och man vill ta bort den så går inte det. Hela noden måste då tas bort istället eftersom minst en koppling måste finnas för en nod.


Ta bort nod

Klicka på skiftnyckeln (ändra) för att komma in i redigeringsläget

Klicka på knappen Ta bort längst ned till vänster i noden. Står du i planeringen kommer du istället se knappen Markera för borttagning.

Tips! Vill du veta mer om hur man arbetar med noder i planeringen finns det flera manualartiklar till stöd för detta. Sök ex på "Markera för borttagning" eller "Planering".

Bekräfta för att genomföra borttagningen. 

Om noden har flera kopplingar öppnas en ruta där du får välja om du vill ta bort kopplingen eller ta bort alla kopplingar (raderar helt). Gör ditt val och bekräfta sedan borttagningen genom att klicka på Bekräfta.

Observera! Om finns andra noder kopplade till den nod du vill ta bort, kommer allt som är kopplat till noden också tas bort. Du får i dialogrutan upp information om allt som raderas så var uppmärksam så att du inte tar bort information du önskar ska finnas kvar. Om du i planeringen markerar för borttagning sker inte själva raderingen förrän i samband med versionshantering.