Lägg och följ upp till information

Lägg till och ändra textnoder

I denna artikeln får ni en bättre förståelse hur noder kan skapas och ändras

Snabblänkar:

 

I den här artikeln beskrivs också sådana inställningar som är samma för de andra två nodtyperna (aktivitets- och måttnod). Inställningar som bara gäller textnod är tydligt utmärkta.

 
En textnod lagrar text och används oftast i de första kolumnerna av en styrmodell. Textnoder är är oftast skapade på högsta eller någon av de högre enheterna i organisation men synliggörs till underliggande enheter. 

Vanligt förekommande namn på kolumner som innehåller textnoder är ex. mål, perspektiv, områden, framgångsfaktorer och fokusområden. 

Lägg till en ny nod

För att lägga till en ny nod går du till en planeringsvy. Där klickar du på den blå länken Lägg till X på det stället där du vill lägga till noden. I vissa vyer behöver du först klicka ikonen med plustecken som visas i verktygsfältet till höger. När du har klickat på Lägg till , öppnas ett fönster med två flikar, Allmänt och Enheter

Flik: Allmänt

Vilka textrutor och övriga fält som visas vid skapandet av en nod varierar då dessa fällt är helt konfigurerbara. Därför kan antalet fält variera både i antal och vad man har döpt dessa till. En simpel uppsättning kan innehålla:

 

1. Namn

Här anges namnet på noden. Även om långa namn är tillåtna, (dock max 50), är det rekommenderat att hålla namnet kort och lägga mer utförlig text i beskrivningsfältet.

2. Beskrivning

Här anges beskrivningen av noden. Det kan vara lämpligt att här ge en mer utförlig och kompletterande beskrivning till namnet. 

3. Ansvariga

Här anges de personer som är ansvariga för noden. Beroende på behörighet kan du här ta bort eller lägga till ansvariga. Noden kommer att visas på startsidan för användaren när det är dags för rapportering, förutsatt att att göra-listan är inställd så. Du börjar skriva in namnet på den användare du vill ange som ansvarig och väljer från en lista.

4. Nyckelordsgrupp

Eventuella nyckelord väljs genom att klicka på pil-knappen under rubriken med nyckelordsgruppens namn. Det går även bra att skriva in namnet på nyckelordet. I rullgardinslista som öppnas finns en lista på nyckelord där du väljer vilket nyckelord som ska knytas till noden.

Klicka på nästa knappen för att komma till steget enheter.

Flik: Enheter

Här visas ett eller två alternativ beroende på inställningarna som rör synligheten av den textnod som du håller på att skapa. Alternativet endast på betyder att noden som du skapar endast kommer att visas på den enhet som du står på. Alternativet På "Organisation" och flera enheter gör att noden visas i vyn för de enheter som du väljer i enhetssteget undertill. De enheter kommer endast att kunna läsa informationen i noden, inte göra någon rapportering eller editering (beroende på om kommentarsinställningen en kommentar för varje enhet är vald, så får varje enhet skriva en egen kommentar. Läs mer i kommentarsinställningar). Du använder kryssrutorna för att välja vilka enheter som textnoden skall visas för.

Klicka på Nästa för att komma till slutsteget i skapandet av noden.

Flik: Bekräftelse

Här visas en sammanfattning av den konfiguration av textnoden du har gjort där du får en överblick på hur noden kommer att se ut. Klicka på slutför för att skapa textnoden.

 

Välj in textnod/måttnod/aktivitetsnod

I vyns inställningar kan en administratör ange om noder ska kunna väljas in från andra styrmodeller. Om det alternativet är aktiverat får du en valmöjlighet när du lägger till en ny nod, antingen att lägga till en helt ny eller att välja in. Tar du Välj in får du möjlighet att välja in noder från den styrmodell du står på eller andra styrmodeller. Vilka kolumner och styrmodeller du får välja mellan beror på vilka inställningar ni har i styrmodellen. 

Du börjar med att välja styrmodell med den rullgardinslista som heter styrmodell.

I fritextsökningen kan du skriva in ett namn och söka upp textnoden du vill välja in. Klickar du på visa alla visas alla textnoder utifrån det val du gjorde för styrmodellen. Resultatet av sökningen visas i textrutan nedanför. Vissa noder går inte att välja. För du musen över namnet kommer det upp en informationsruta som förklarar anledningen till varför du inte får välja just den noden, vanligaste fallet är att noden redan finns i styrmodellen. Du väljer nod genom att klicka i den kryssrutan som är till vänster om nodnamnet.

Efter ditt val av nod kan man välja att inkludera allt som är kopplat mot noden eller hela konsolideringskedjan genom att kryssa i kryssrutan till höger om noden i sökresultatet. Det är dock inte möjligt att välja både hela konsolideringskedjan och allt som är kopplat mot noden.

Klicka på spara och stäng för att skapa noden.

Detta alternativ skapar en ny koppling på en befintlig nod. Det innebär att rapportering och kommentering endast behöver göras en gång och informationen visas i alla styrmodeller som den är invald till
Funktionen är användbar om exempelvis en risk ska finnas både i styrmodellen för Intern kontroll och Systematiskt arbetsmiljö. 

 

Ändra nod

För att uppdatera eller ändra en befintlig nodför du musen över noden och klickar på ändrafönstret i den svarta panel som dyker upp. Alternativt kan även denna skiftnyckelsikon finnas direkt i vyn bredvid noderna beroende på hur uppsättningen ser ut.

Ett fönster öppnas med tre flikar: Allmänt, Kopplingar och Enheter

Flik: Allmänt

Utseendet på den här fliken styrs av vilka inställningar som gjorts i systemet om vad som skall visas. Dock visas alltid samma information i alla noder i samma kolumn. Fliken innehåller olika beskrivningsfält, hantering av ansvariga och nyckelord.

Flik: Kopplingar

Här visas de kopplingar som noden har. Om noden har flera kopplingar betyder det att den syns på flera olika ställen. Om du exempelvis ändrar nodens namn på ett av dessa ställen så kommer ändringen synas på alla ställen dit noden är kopplad. Glöm inte att klicka på knappen Spara när du har gjort en ändring.

Lägg till koppling

När du trycker på knappen Lägg till koppling öppnas ett fönster där du ska göra inställningar inom följande områden: 

Styrmodell

I de fall då kopplingsreglerna tillåter att noden där du gör inställningar får kopplas mot en annan styrmodell, anger du i rullgardinslistan vilken styrmodell som noden ska kopplas till. I de fall då det inte finns två styrmodeller mellan vilka kopplingar är tillåtna, syns inte rullgardinslistan Styrmodell i fönstret.

Kolumn att placera i

Ange i rullgardinslistan Kolumn att placera i vilken nivå i den valda styrmodellen (angiven i rullgardinslistan Styrmodell) som noden ska placeras i.

Nod att koppla mot

Här syns alla de noder som är möjliga att koppla mot. Bläddra i listan och markera den nod som du vill koppla mot.

Ordning

Här anger du vilken placering noden ska ha i förhållande till övriga noder som är kopplade mot samma föräldernod. Detta innebär inte att noden kommer att ha samma ordning på alla underliggande enheter.

Inkludera även

Beroende av tidigare inställningar finns här maximalt två kryssrutor, endast ett alternativ är möjligt att välja:

Allt som är kopplat mot noden - markera här om du vill flytta med hela nodens kopplingskedja till den nya föräldernoden.

Den underliggande konsolideringskedjan - markera här om du vill flytta med hela nodens konsolideringskedja till den nya föräldernoden.

När du gjort dina val bekräftar du genom att klicka på knappen Spara.

Ändra koppling

Här kan du ändra kopplingen på den aktuella raden. När du trycker på redigerarikonen öppnas ett fönster där du gör inställningar inom samma områden som beskrevs i Lägg till koppling.

När du gjort dina val bekräftar du genom att klicka på knappen Spara.

OBS! Skillnaden på att ändra en koppling jämfört med att ta bort för att sedan lägga till en ny, är att när du ändrar så hänger även kopplingsträdet (som ligger under kopplingen) med till den nya positionen.

 

Ta bort koppling

Här kan du ta bort kopplingen från den aktuella raden. Tryck på ta bort, så visas en tabort dialog med alla noder som också påverkas av att kopplingen tas bort. Notera att det är möjligt att noder på andra enheter än den du står på kommer att tas bort noder och eller kopplingar. Det är inte alltid som dessa noder visas i vyn som du ser. Om man bara har en koppling kvar och man vill ta bort den så går inte det. Hela noden måste då tas bort istället eftersom minst en koppling måste finnas för en nod.


Ta bort nod

Klicka på redigeringsikonen 

Klicka på knappen Ta bort längst ned till vänster i noden.

Om ingenting är kopplat mot noden på enheten du befinner dig eller underliggande enheter öppnas en ruta där du får välja om du vill ta bort kopplingen eller ta bort noden från alla styrmodeller. Önskar du att ta bort noden från styrmodellen men med möjlighet att kunna välja in den vid senare tillfälle väljer du att ta bort koppling annars kan du ta bort noden permanent genom att ta bort den från samtliga styrmodeller. Sedan bekräftar borttagningen genom att klicka Bekräfta.

OBS! Om finns andra noder kopplade till den nod du försöker ta bort, kommer allt som är kopplat till noden också tas bort. 

När du klickar på knappen Ta bort och det finns kopplingar i andra styrmodeller på noden som du ska ta bort ställs du inför en tabell med kolumnerna Styrmodell, Noder och kopplingar som ska tas bort.

I kolumnen Styrmodell ser du vilka styrmodeller som noden finns med i.

I kolumnen Noder som ska tas bort ser du hur många noder som är kopplade till noden som du ska tas bort (dessa noder kommer också tas bort).

I kolumnen Noder där en koppling tas bort ser du hur många noder som är kopplade till noden som också kommer påverkas (dessa kopplingar kommer också tas 

Klicka på knappen Bekräfta