Styrmodellsinställningar

Styrmodeller

En styrmodell representerar själva grundstenen er produkt är uppbyggd på och är uppdelad i styrmodellskolumner för tydlig visualisering av information.

Navigering på sidan:

Visa och ändra styrmodeller

Allmänt

Ta bort en styrmodell

En bruttolista var för alla mått och aktiviteter

Fliken: Övrigt

 

Vad är en styrmodell? 

I Stratsys kallas en hierarkisk sammanställning av strategisk information för en styrmodell. Exempel på styrmodeller kan vara: verksamhetsplan, affärsplan, miljöplan, plan för internkontroll eller systematiskt kvalitetsarbete inom skolväsendet och det sociala. Era styrmodeller är grundstommen i verktyget och våra konsulter hjälper er därför gärna vid uppsättning av nya planer så att ni får en bra, enkel och tydlig struktur redan från början. Hitta till dina kontakter genom att klicka på frågetecknet längst ner till vänster i menyn.

En styrmodell är oftast uppdelad i kolumner och beroende av kundens specifika behov innehåller kolumnerna olika typer av information. Det är vanligt att kolumnerna innehåller information som exempelvis: strategiska mål, framgångsfaktorer, mått och aktiviteter. Varje kolumn kan endast innehålla en typ av information, det vill säga text-, mått- eller aktivitetsnoder.

 


Visa och ändra styrmodeller

Hit går du för att byta namn eller periodicitet på en hel styrmodell samt för att göra inställningar som påverkar styrmodellskolumner. För att visa eller ändra inställningarna för en styrmodell klickar du på  Skiftnyckeln till vänster om styrmodellens namn.

mceclip0.png

Sidan Ändra styrmodell öppnas och där kan du göra ändringar inom områdena: 

Allmänt 

mceclip0.png

Allmänt
Klicka på styrmodellens namn om du vill ändra till något annat. Du kan även välja en annan generell periodicitet för hela styrmodellen. Valet påverkar endast nya kolumner som läggs till i styrmodellen. Periodicitet i befintliga kolumner påverkas inte av ändringen!

Avsluta genom att bekräfta ditt val med knappen Spara.

Kolumner

mceclip1.png

Lägg till eller ändra en styrmodellskolumn
Om du vill lägga till en ny styrmodellskolumn börjar du med att klicka på  Lägg till kolumn under listan med kolumner. Vill du istället redigera en kolumn klickar du på  Kugghjulet till höger. Oavsett om du väljer att lägga till en kolumn eller att ändra en kolumn så visas en liknande sida. Här beskrivs förfarandet för båda dessa scenarier.

OBS! Planera noga vilka styrmodellskolumner ni behöver innan arbetet påbörjas och ta gärna hjälp av våra konsulter för att hitta en bra struktur! Hitta till dina kontakter genom att klicka på frågetecknet längst ner till vänster i menyn. Det går att ta bort en styrmodellskolumn, men om kolumnen används så kan det bli både tidskrävande och svårt. Då kolumnen kan användas på många olika sätt i verktyget, och dessa behöver tas bort först. Det är inte möjligt att i efterhand byta plats på två styrmodellskolumner.

 

Inställningarna delas upp i:

 • Allmänt - Generella inställningar. Se Allmänt.

 • Kan kopplas till inom styrmodellen - Ange vilka kolumner som text-/mål-/aktivitetsnoder i denna kolumn ska kopplas till (inom samma styrmodell). Se Kan kopplas till inom styrmodellen.

 • Kan väljas in till i andra styrmodeller - Välj från vilka andra styrmodeller som text-/mål-/aktivitetsnoder från denna kolumn ska kunna väljas in (få en ny koppling). Se Kan väljas in till i andra styrmodeller.

 • Ansvarsroller - Välj vilka ansvarsroller som ska vara möjliga att ange i alla text-/mål-/aktivitetsnoder som visas i denna styrmodellskolumn. Se Ansvarsroller.

 • Beskrivningsfält - Ange vilka beskrivningsfält som text-/mål-/aktivitetsnoderna i denna kolumn ska innehålla. Se Beskrivningsfält.

 • Nyckelordsgrupper - Välj vilka nyckelordsgrupper som text-/mål-/aktivitetsnoderna i denna kolumn ska kunna taggas med. Se Nyckelordsgrupper.

 • Kommentarsmallar - Ska kommentarerna i denna kolumn innehålla någon förvald text väljer du rätt kommentarsmall (eller skapar en ny) här. Se Kommentarsinställningar.

 • Kommentarsanvisningar - Om du vill att olika anvisningar ska visas under olika delar av året kan du här välja vilken kommentarsanvisning som ska visas/varje period. (Se exempel). Använder kolumnen periodiciteten År är det bara möjligt att ange en anvisning för hela året. Se Kommentarsinställningar/Anvisningar.

 • Externa koder - Används för att specificera vart data som läses in från andra system ska placeras. Kontakta er konsult för ytterligare frågor. Hitta till dina kontakter genom att klicka på frågetecknet längst ner till vänster i menyn.

Allmänt

Namn
I textrutan kan du skriva in ett nytt Namn för kolumnen. I exemplet nedan heter kolumnen redan Aktiviteter.

Nodtyp
Om kolumnen inte har några tillagda noder går det att byta nodtyp. Har kolumnen tillagda noder är alternativet inaktiverat. Exemplet ovan är av nodtypen Aktivitet.

Definition
I fältet Definition kan du skriva en text som kommer synas i vyerna när du för musmarkören över kolumnnamnet. Texten kan förklara vad som menas med kolumnnamnet, ex. Nämndens mål eller Kritisk framgångsfaktor. Definitionen visas även i hjälptexten till namnfältet i nodens Ändraläge. Bilden nedan visar var definitionen visas i en vy av typen Träd - Drag and drop.

mceclip2.png

Periodicitet
Du har även möjlighet att välja att styrmodellskolumnen ska ha en annan periodicitet än styrmodellen. Detta styr bland annat nodernas deadline, se Periodiciteter och deadlines. I bildexemplet överst i denna artikel är periodiciteten Tertial angiven.

OBS! Periodiciteten för en styrmodellskolumn går alltid före inställningen för hela styrmodellen. Ändrar du periodicitet för styrmodellen slår ändringen inte igenom i styrmodellskolumnen.

 

Placera
När du skapar en ny styrmodellskolumn kan du välja var den ska läggas till i relation till andra kolumner. Du har ej möjlighet att flytta en styrmodellskolumn i efterhand (efter att den första noden är skapad i kolumnen)! I bildexemplet över i artikeln är noder redan skapade - därför är placeringen inaktiverad med inställningen den senast angivna placeringen - Sätt sist.

 

OBS! Vi rekommenderar att ni inte använder kolumner av nodtypen Text efter kolumner av typen Mått eller Aktivitet. Om dessa textnoder kopplas till konsoliderade mått eller aktiviteter som ligger till vänster i en vy går textnoderna inte att synliggöra nedåt till underliggande enheter med denna uppsättning . I de allra flesta fall ser uppsättningen ut så att alla textkolumner ligger först i styrmodellen.

 

 

Kan kopplas till inom styrmodellen

Det är här du bestämmer var behöriga användare ska ha tillåtelse att koppla nya noder. Det kan handla om helt nyskapade noder eller noder som behöver kopplas om, d.v.s. flyttas från ett ställe i styrmodellen till ett annat. En omkoppling kan även innebära att du kopplar en nod till mer än ett ställe. Du styr mot vilken kolumn det ska vara möjligt att lägga/koppla en nod.

Det är möjligt att skapa kopplingar till alla kolumner som ligger före den aktuella styrmodellskolumnen, oavsett kolumntyp. Noder som ska läggas till i styrmodellens första kolumn eller kopplas förbi första kolumen kopplas mot visionen. Av den anledningen finns visionskolumnen alltid med som ett alternativ i ovanliggande bild.

mceclip3.png

Kryssa i de kolumner du vill att det ska vara möjligt att koppla mot. Om ni har funktionen Enhetsspecifika kopplingsregler aktiverad är det även möjligt att välja vilka enhetsgrupper som ska ha möjlighet att skapa denna koppling. I bilden ovan ser du ex. att det bara ska vara möjligt att skapa en koppling (från i det här fallet en måttkolumn) till ett verksamhetsmål om du hör till en enhet som tillhör Enhetsgruppen Verksamheter & enheter. Ta kontakt med er konsult för ytterligare frågor kring detta. Hitta till dina kontakter genom att klicka på frågetecknet längst ner till vänster i menyn.

Ifall ni inte använder Enhetsspecifika kopplingsregler visas enbart en kryssruta som styr möjligheten att koppla alla enhetsgrupper på en gång mot vald styrmodellskolumn.

Bilden nedan visar hur det kan se ut i en drag and drop-vy när ett nytt mått skapas och kopplas mot en annan kolumn (som heter Övergripande mål).

 

mceclip5.png

 

Kan väljas in till andra styrmodeller

Välja in i samma version

Om ni använder er av flera olika styrmodeller kan ni ibland ha nytta av att kunna hämta information från en styrmodell till en annan styrmodell. Du väljer vilka andra styrmodellers kolumner det ska vara möjligt att välja in noder ifrån. Samtliga val som är möjliga finns angivna och du väljer genom att markera i kryssrutorna intill kolumnnamnen. Det går enbart att välja styrmodellskolumner som är av samma typ som den du vill välja in ifrån. Ex. måttkolumn till måttkolumn.

OBS! Det går inte att kryssa ur ett val ifall det redan finns noder som delas mellan styrmodellskolumnerna.

 

Varför är vissa kolumnval inaktiva?

 • Anledningen till att kryssrutan för Miljöindikatorer (Tertial) är inaktiv är att det redan finns invalda noder och att funktionaliteten då inte går att avaktivera förrän dessa kopplingar tagits bort.
 • Det går bara att välja in noder från kolumner som har samma periodicitet. Enskilda mått behöver däremot inte ha samma periodicitet som deras måttstyrmodellskolumn.

 

Du behöver aktivera denna funktionalitet i de vyer du vill att användarna ska kunna välja in noder. Se mer information i Aktivera möjlighet att välja in noder och Välj in textnod/måttnod/aktivitetsnod, Välj in mått från en annan styrmodell eller Välj in aktivitet.

När användaren klickar på Lägg till Miljöindikatorer i en vy öppnas en dialogruta där hon/han får välja att skapa en ny miljöindikator eller att välja in en måttnod från någon annan styrmodell.

Välja in till planeringen från aktuell version
Ett annat vanligt användningsområde är att kunna välja in till planeringen från aktuell version. Om ni i samma styrmodell vill välja in från aktuell version till planeringen behöver ni inte aktivera något här, det räcker att slå på funktionaliteten i vyn. Se Aktivera möjlighet att välja in noder.

Extern kod

Detta alternativ syns enbart om ni har ett kopplat källsystem. Se Källsystem och externa koder.

Ta bort en styrmodell

Det går att ta bort en befintlig styrmodell men eftersom innehållet kan användas på väldigt många olika sätt i verktyget behöver alla dessa beroenden tas bort innan styrmodellen raderas. Villkoren för att ta bort en styrmodell är följande:

 • Inga noder får finnas i någon av styrmodellskolumnerna
 • Inga vyer får bero på styrmodellen
 • Inga rapporter får bero på styrmodellen (gäller även arkiverade rapporter)
 • Inga kolumner från andra styrmodeller får vara kopplade mot styrmodellen

Vill du ta bort en styrmodell klickar du på Skiftnyckeln till vänster om styrmodellens namn och sen väljer du Ta bort. Om det fortfarande finns något beroende kvar kommer du få ett meddelande om detta.

mceclip6.png

OBS! Vi rekommenderar att ni pratar med er konsult innan ni tar bort en styrmodell som varit i tidigare bruk. Hitta till dina kontakter genom att klicka på frågetecknet längst ner till vänster i menyn.

 

 

En bruttolista var för alla mått och aktiviteter - Flik: Övrigt


I Stratsys finns två automatiskt genererade styrmodeller som innehåller alla mått respektive alla aktiviteter i hela databasen oberoende av vilken styrmodell de har en koppling till eller vilken periodicitet de har. Dessa bruttolistor används bland annat för att det i systemet ska vara möjligt att ta bort översta enheten i mått eller aktiviteter som är konsoliderade (kopierade nedåt till underliggande enheter).

Lägger du in nya aktiviteter/mått i någon styrmodell kopplas de automatiskt till denna styrmodell och visas i dess vyer.

Bruttolistorna kan även användas för att välja in aktiviteter/mått. Se Kan väljas in till i andra styrmodeller.

Det är inte möjligt att ta bort bruttolistorna.

Aktivera att bruttolistorna ska vara synliga i verktyget
Om ni har behov av att kunna se alla mått i t.ex. en och samma vy kan ni aktivera att bruttolistorna ska användas under Styrmodeller på fliken Övrigt (se bild nedan). Då kommer bruttolistorna visas ex. på måtten och aktiviteternas kopplingsflik och i administrationen under Vyer av styrmodeller. De kommer även vara valbara när ni skapar nya rapportdelar.

 

OBS! Var varsam med ändringar av noder i bruttolistan då ex. raderingar härifrån inte går att ångra på samma sätt som raderingar i en vanlig styrmodell.

 

OBS! Vi rekommenderar att ni inte använder en vy som baseras på en aktivitets-/måttbruttolista för inrapportering ifall ni använder olika styrmodellsperiodiciteter för olika aktivitets-/måttkolumner. Det kan t.ex. vara svårt för användarna att se vilken period ex. kommentarer kommer skrivas i vid just detta användningsområde.

Fliken: Övrigt

Under fliken övrigt i Styrmodeller anger ni om ni arbetar aktivt med någon av Bruttolistorna för mått och aktiviteter. Aktivt innebär att ni har skapat vyer baserade på dessa två styrmodeller vilka användas i det dagliga arbetet som med övriga vyer.

 

OBS! Om ni har skapat vyer baserat på styrmodellerna men inte klickat i att de används aktivt riskerar ni att i samband med Versionshantering förlora de noder som endast har koppling mot bruttolistorna eftersom detta är normalfallet då det anses var inaktiva noder som inte används i ert arbete.