Styrmodellsinställningar

Styrmodeller

En styrmodell representerar själva grundstenen er produkt är uppbyggd på och är uppdelad i styrmodellskolumner för tydlig visualisering av information.

Navigering på sidan:

Visa och ändra styrmodeller

Fliken - Allmänt

Ta bort en styrmodell

Bruttolistor

Vad är en styrmodell? 

I Stratsys kallas en hierarkisk sammanställning av strategisk information för en styrmodell. Exempel på styrmodeller kan vara: Verksamhetsplan, Kvalitetsarbete för skolan eller Risk & Kontroll. 

En styrmodell är uppdelad i en eller flera kolumner. Det är vanligt att kolumnerna innehåller information som exempelvis: strategiska mål, framgångsfaktorer, mått och aktiviteter. Varje kolumn kan endast innehålla en typ av information, det vill säga text-, mått- eller aktivitetsnoder.

Visa och ändra styrmodeller

Hit går du för att byta namn eller periodicitet på en hel styrmodell samt för att göra inställningar som påverkar styrmodellskolumner. För att visa eller ändra inställningarna för en styrmodell klickar du på  Skiftnyckeln till vänster om styrmodellens namn.

Sidan Ändra styrmodell öppnas och där kan du göra ändringar inom områdena:Fliken - Allmänt 

Allmänt
Klicka på styrmodellens namn om du vill ändra till något annat. Du kan även välja en annan generell periodicitet för hela styrmodellen. Valet påverkar endast nya kolumner som läggs till i styrmodellen. Periodicitet i befintliga kolumner påverkas inte av ändringen!

Avsluta genom att bekräfta ditt val med knappen Spara.

Kolumner

Lägg till eller ändra en styrmodellskolumn
Om du vill lägga till en ny styrmodellskolumn börjar du med att klicka på  Lägg till kolumn under listan med kolumner. Vill du istället redigera en kolumn klickar du på  Kugghjulet till höger. Oavsett om du väljer att lägga till en kolumn eller att ändra en kolumn så visas en liknande sida. Här beskrivs förfarandet för båda dessa scenarier.

Notera! Planera noga vilka styrmodellskolumner ni behöver innan arbetet påbörjas och ta gärna hjälp av våra konsulter för att hitta en bra struktur! Hitta till dina kontakter genom att klicka på frågetecknet längst ner till vänster i menyn. Det går att ta bort en styrmodellskolumn, men om kolumnen används så kan det bli både tidskrävande och svårt. Då kolumnen kan användas på många olika sätt i verktyget, och dessa behöver tas bort först. Det är inte möjligt att i efterhand byta plats på två styrmodellskolumner.

 

Inställningarna delas upp i:

 • Allmänt - Generella inställningar. Se Allmänt.

 • Kan kopplas till inom styrmodellen - Ange vilka kolumner som text-/mål-/aktivitetsnoder i denna kolumn ska kopplas till (inom samma styrmodell). Se Kan kopplas till inom styrmodellen.

 • Kan väljas in till i andra styrmodeller - Välj från vilka andra styrmodeller som text-/mål-/aktivitetsnoder från denna kolumn ska kunna väljas in (få en ny koppling). Se Kan väljas in till i andra styrmodeller.

 • Ansvarsroller - Välj vilka ansvarsroller som ska vara möjliga att ange i alla text-/mål-/aktivitetsnoder som visas i denna styrmodellskolumn. Se Ansvarsroller.

 • Beskrivningsfält - Ange vilka beskrivningsfält som text-/mål-/aktivitetsnoderna i denna kolumn ska innehålla. Se Beskrivningsfält.

 • Nyckelordsgrupper - Välj vilka nyckelordsgrupper som text-/mål-/aktivitetsnoderna i denna kolumn ska kunna taggas med. Se Nyckelordsgrupper.

 • Kommentarsmallar - Ska kommentarerna i denna kolumn innehålla någon förvald text väljer du rätt kommentarsmall (eller skapar en ny) här. Se Kommentarsinställningar.

 • Kommentarsanvisningar - Om du vill att olika anvisningar ska visas under olika delar av året kan du här välja vilken kommentarsanvisning som ska visas/varje period. (Se exempel). Använder kolumnen periodiciteten År är det bara möjligt att ange en anvisning för hela året. Se Kommentarsinställningar/Anvisningar.

 • Externa koder - Används för att specificera vart data som läses in från andra system ska placeras. Kontakta er konsult för ytterligare frågor. Hitta till dina kontakter genom att klicka på frågetecknet längst ner till vänster i menyn.

Allmänt

Namn
I textrutan kan du skriva in ett nytt Namn för kolumnen. I exemplet nedan heter kolumnen redan Aktiviteter.

Nodtyp
Om kolumnen inte har några tillagda noder går det att byta nodtyp. Har kolumnen tillagda noder är alternativet inaktiverat. Exemplet ovan är av nodtypen Aktivitet.

Beskrivning
I fältet Beskrivning kan du skriva en text som kommer synas i vyerna när du för musmarkören över kolumnnamnet. Texten kan förklara vad som menas med kolumnnamnet, ex. Nämndens mål eller Kritisk framgångsfaktor. Beskrivningen visas även i hjälptexten till namnfältet i nodens Ändraläge

Periodicitet
Du har även möjlighet att välja att styrmodellskolumnen ska ha en annan periodicitet än styrmodellen. Detta styr bland annat nodernas deadline, se Periodiciteter och deadlines. I bildexemplet överst i denna artikel är periodiciteten Tertial angiven.

Observera! Periodiciteten för en styrmodellskolumn går alltid före inställningen för hela styrmodellen. Ändrar du periodicitet för styrmodellen slår ändringen inte igenom i styrmodellskolumnen.

Placera
När du skapar en ny styrmodellskolumn kan du välja var den ska läggas till i relation till andra kolumner. Du har ej möjlighet att flytta en styrmodellskolumn i efterhand (efter att den första noden är skapad i kolumnen)! I bildexemplet över i artikeln är noder redan skapade - därför är placeringen inaktiverad med inställningen den senast angivna placeringen - Sätt sist.

Notera! Vi rekommenderar att ni inte använder kolumner av nodtypen Text efter kolumner av typen Mått eller Aktivitet. Om dessa textnoder kopplas till konsoliderade mått eller aktiviteter som ligger till vänster i en vy går textnoderna inte att synliggöra nedåt till underliggande enheter med denna uppsättning . I de allra flesta fall ser uppsättningen ut så att alla textkolumner ligger först i styrmodellen.

 

Kan kopplas till inom styrmodellen

Det är här du bestämmer var behöriga användare ska ha tillåtelse att koppla nya noder. Det kan handla om helt nyskapade noder eller noder som behöver kopplas om, d.v.s. flyttas från ett ställe i styrmodellen till ett annat. En omkoppling kan även innebära att du kopplar en nod till mer än ett ställe. Du styr mot vilken kolumn det ska vara möjligt att lägga/koppla en nod.

Det är möjligt att skapa kopplingar till alla kolumner som ligger före den aktuella styrmodellskolumnen, oavsett kolumntyp. Noder som ska läggas till i styrmodellens första kolumn eller kopplas förbi första kolumen kopplas mot visionen. Av den anledningen finns visionskolumnen alltid med som ett alternativ i ovanliggande bild.

Kryssa i de kolumner du vill att det ska vara möjligt att koppla mot. Om ni har funktionen Enhetsspecifika kopplingsregler aktiverad är det även möjligt att välja vilka enhetsgrupper som ska ha möjlighet att skapa denna koppling. I bilden ovan ser du ex. att det bara ska vara möjligt att skapa en koppling (från i det här fallet en måttkolumn) till ett verksamhetsmål om du hör till en enhet som tillhör Enhetsgruppen Verksamheter & enheter. Ta kontakt med er konsult för ytterligare frågor kring detta. Hitta till dina kontakter genom att klicka på frågetecknet längst ner till vänster i menyn.

Ifall ni inte använder Enhetsspecifika kopplingsregler visas enbart en kryssruta som styr möjligheten att koppla alla enhetsgrupper på en gång mot vald styrmodellskolumn.

Kan väljas in till andra styrmodeller

Välja in i samma version

Om ni använder er av flera olika styrmodeller kan ni ibland ha nytta av att kunna hämta information från en styrmodell till en annan styrmodell. Du väljer vilka andra styrmodellers kolumner det ska vara möjligt att välja in noder ifrån. Samtliga val som är möjliga finns angivna och du väljer genom att markera i kryssrutorna intill kolumnnamnen. Det går enbart att välja styrmodellskolumner som är av samma typ som den du vill välja in ifrån. Ex. måttkolumn till måttkolumn.

Notera! Det går inte att kryssa ur ett val ifall det redan finns noder som delas mellan styrmodellskolumnerna.

 

Varför är vissa kolumnval inaktiva?

 • Anledningen till att kryssrutan för Miljöindikatorer (Tertial) är inaktiv är att det redan finns invalda noder och att funktionaliteten då inte går att avaktivera förrän dessa kopplingar tagits bort.
 • Det går bara att välja in noder från kolumner som har samma periodicitet. Enskilda mått behöver däremot inte ha samma periodicitet som deras måttstyrmodellskolumn.

Du behöver aktivera denna funktionalitet i de vyer du vill att användarna ska kunna välja in noder. Se mer information i Aktivera möjlighet att välja in noder och Välj in textnod/måttnod/aktivitetsnod, Välj in mått från en annan styrmodell eller Välj in aktivitet.

När användaren klickar på Lägg till Miljöindikatorer i en vy öppnas en dialogruta där hon/han får välja att skapa en ny miljöindikator eller att välja in en måttnod från någon annan styrmodell.

Välja in till planeringen från aktuell version
Ett annat vanligt användningsområde är att kunna välja in till planeringen från aktuell version. Om ni i samma styrmodell vill välja in från aktuell version till planeringen behöver ni inte aktivera något här, det räcker att slå på funktionaliteten i vyn. Se Aktivera möjlighet att välja in noder.

Extern kod

Detta alternativ syns enbart om ni har ett kopplat källsystem. Se Källsystem och externa koder.

Ta bort en styrmodell

Det går att ta bort en befintlig styrmodell men eftersom innehållet kan användas på väldigt många olika sätt i verktyget behöver alla dessa beroenden tas bort innan styrmodellen raderas. Villkoren för att ta bort en styrmodell är följande:

 • Inga noder får finnas i någon av styrmodellskolumnerna
 • Inga vyer får bero på styrmodellen
 • Inga rapporter får bero på styrmodellen (gäller även arkiverade rapporter)
 • Inga kolumner från andra styrmodeller får vara kopplade mot styrmodellen

Vill du ta bort en styrmodell klickar du på Papperskorgen till höger om styrmodellens namn och sen väljer du Ta bort.

Observera! Vi rekommenderar att ni pratar med er konsult innan ni tar bort en styrmodell som varit i tidigare bruk. Hitta till dina kontakter genom att klicka på frågetecknet längst ner till vänster i menyn.

 

Bruttolistor


Se följande artikel: 

Bruttolistor för mått och aktiviteter