Styrmodellsinställningar

Styrmodeller

Styrmodellen är den struktur där er data definieras och lagras och består av ett antal kolumner med olika egenskaper.

Beskrivning

Ändra inställningar i Styrmodeller

Allmänna inställningar

Styrmodellskolumner

Ta bort en styrmodell

Bruttolistor

Beskrivning

I Stratsys struktureras informationen i styrmodeller. Styrmodellen kan vara en egen produkt, men flera styrmodeller kan också tillsammans bilda en mer komplex produkt.

Exempel på styrmodeller/produkter kan vara Verksamhetsplan, Kvalitetsarbete för skolan och Risk & Kontroll. 

En styrmodell är indelad i ett eller flera områden, som vi kallar styrmodellskolumner. Kolumnerna innehåller information runt exempelvis strategiska mål, framgångsfaktorer, mått, risker, aktiviteter och åtgärder.

Varje kolumn kan endast innehålla en typ av information. De typer som finns är text-, mått- och aktivitetsnoder. Risker är i detta sammanhang en typ av mått.

Läs gärna Introduktion till vyer och styrmodeller för en mer utförlig förklaring.

Tips: Har du behov av fler Styrmodeller eller produkter? Kontakta kundansvarig på Stratsys så hjälper vi dig vidare.

Ändra inställningar i Styrmodeller

För att se vilka inställningar en viss styrmodell har och ändra dessa, går du till administrationen och väljer menyn Styrmodeller under Inställningar.

Klicka på skiftnyckeln till vänster om den styrmodell som du vill undersöka för att komma till sidan där du kan ändra inställningarna. 

Allmänna inställningar

1) Byt namn på styrmodellen genom att klicka i namnfältet. Ett namnbyte påverkar bara administrationsgränssnittet.

2) Du kan byta periodicitet på Styrmodellen. Periodiciteten är en generell periodicitet för hela styrmodellen, men varje kolumn kan också ha sin specifika periodicitet. Valet av periodicitet här påverkar endast nya kolumner som läggs till i styrmodellen, som då får denna som standard. Periodicitet i befintliga kolumner påverkas alltså inte av ändringen.

3) Styrmodellen är vanligen kopplad till en produkt. Vilken produkt ser du i fältet under periodiciteten. En ändring av produkttillhörighet kan påverka behörigheter, menyer och rapporter. Kontakta Stratsys innan du byter produkt.

4) Du kan lägga till en beskrivning av styrmodellen. Denna visas endast i administrationen.

Glöm inte att spara dina ändringar.

Styrmodellskolumner

Lägg till eller ändra en styrmodellskolumn
Om du vill lägga till en ny styrmodellskolumn börjar du med att klicka på "Lägg till kolumn" under listan med kolumner.

Vill du ändra en befintlig kolumn klickar du på kugghjulet till höger. 

I bägge fallen visas en liknande administrationssida.

Notera: Planera noga vilka styrmodellskolumner ni behöver innan arbetet påbörjas och ta gärna hjälp av våra konsulter för att hitta en bra struktur.

Det går att ta bort en styrmodellskolumn, men om kolumnen har börjat användas så kan det bli både tidskrävande och svårt.

Nedan visas snabblänkar till olika inställningar för Styrmodellskolumner. Vissa länkar leder till andra artiklar som då öppnas i en ny flik: 

 • Allmänt - generella inställningar. 

 • Kan kopplas till inom styrmodellen - Ange vilka kolumner som text-/mål-/aktivitetsnoder i denna kolumn ska kopplas till inom samma styrmodell. 

 • Kan väljas in till i andra styrmodeller - Välj från vilka andra styrmodeller som noder från denna kolumn ska kunna väljas in, dvs få en till koppling.

 • Ansvarsroller - Välj vilka ansvarsroller som ska vara möjliga att ange i alla text-/mål-/aktivitetsnoder som visas i denna styrmodellskolumn.

 • Beskrivningsfält - Ange vilka beskrivningsfält som text-/mål-/aktivitetsnoderna i denna kolumn ska innehålla. 

 • Nyckelordsgrupper - Välj vilka nyckelordsgrupper som text-/mål-/aktivitetsnoderna i denna kolumn ska kunna taggas med.

 • Kommentarsanvisningar  - Om du vill att olika anvisningar ska visas under olika delar av året kan du här välja vilken kommentarsanvisning som ska visas/varje period. Använder kolumnen periodiciteten År är det bara möjligt att ange en anvisning för hela året. Se Kommentarsinställningar/Anvisningar.

 • Kommentarsmallar - Ska kommentarerna i denna kolumn innehålla någon förvald text väljer du rätt kommentarsmall eller skapar en ny här. Se Kommentarsinställningar.

 • Teckenbegränsning för kommentarer - här kan du styra hur många tecken som användarna kan skriva för en viss kommentarstyp då den används i denna kolumn. 
 • Externa koder - Används för att specificera vart data som läses in från andra system ska placeras.  Detta alternativ syns enbart om ni har ett kopplat källsystem. Se Källsystem och externa koder. Kontakta Stratsys för ytterligare frågor.

Ändra Styrmodellskolumn: Allmänt

1) Ange eller ändra namn för kolumnen. I bildexemplet heter kolumnen Risk. Att ändra namn på en kolumn går bra att göra när som helst.

2) Du kan använda ett avvikande namn för kolumnen i planeringsversionen

3) Välj nodtyp: Text, Mått eller Aktivitet. Har kolumnen redan tillagda noder går detta inte att ändra. 

4) Tagga upp kolumnen om det är en kolumn tänkt för Riskmått eller för Beräkning av utsläpp (gäller endast mått). Läs mer om Riskmått.

5) Välj eventuell nummerserie för noderna. Detta ger noderna ett unikt nummer. Läs mer om Serienummer.

.

6) Kolumnen kan ha en annan periodicitet än själva Styrmodellen. Periodiciteten styr bland annat nodernas deadline. Periodiciteten på kolumnen ändras inte om du byter periodicitet för styrmodellen. Du kan ändra Periodiciteten på kolumnen i efterhand, läs då först detta.

7)  Välj var styrmodellskolumn ska placeras i relation till andra kolumner. Det går inte att flytta en styrmodellskolumn efter att den första noden är skapad i kolumnen.

8) Beskrivningen visas i vyerna när du för musmarkören över kolumnnamnet. Texten kan förklara vad kolumnen är tänkt att användas till. Beskrivningen visas även i hjälptexten till namnfältet i ändrafönstret.

Notera: Placera inte kolumner av typen text efter (till höger om) kolumner av typen mått eller aktivitet, eftersom textnoderna då inte går att synliggöra till underliggande enheter.

Ändra Styrmodellskolumn: Kan kopplas till inom styrmodellen

Här anger du inom vilka enhetsgrupper det skall gå att skapa och koppla noder i denna kolumn. Inställningarna gäller både nyskapade noder och noder som behöver kopplas om eller få en extra koppling. En omkoppling kan även innebära att du kopplar en nod till mer än ett ställe.

Det är möjligt att tillåta kopplingar till alla kolumner som ligger ovanför/till vänster om den aktuella styrmodellskolumnen, oavsett kolumntyp.

Noder som ska läggas till i styrmodellens första kolumn kopplas alltid till Visionsnoden, men även andra kolumner kan tillåtas koppla mot Vision. 

I bildexemplet nedan går det och skapa och koppla indikatorer till "Målnivå 1" och "Målnivå 2" om du är på enheter som ingår i gruppen "Nivå 1", men bara mot "Målnivå 2" om du är på enhetsnivå 2. På nivå 3, 4 och 5 går det inte att skapa eller koppla indikatorer alls.

Kryssa i de enhetsgrupper och styrmodellskolumner där du vill tillåta kopplingar och spara. Läs mer om  Enhetsgrupper

Ändra Styrmodellskolumn: Kan väljas in till andra styrmodeller

Om ni använder er av flera olika styrmodeller kan ni ibland ha nytta av att kunna hämta information från en styrmodell till en annan styrmodell. Kopplingen är enkelriktad - för att kunna välja in ömsesidigt mellan två styrmodellskolumner, måste inställningen även aktiveras för motsvarande styrmodellskolumn i den andra Styrmodellen. 

1) Välj vilka andra styrmodeller som får lov att hämta in noder från denna styrmodellskolumn genom att markera i kryssrutorna intill kolumnnamnen.

2) Det går inte att kryssa ur ett val ifall det redan finns noder som delas mellan styrmodellskolumnerna.

3) Det går enbart att välja styrmodellskolumner som är av samma nodtyp och som har samma periodicitet som den du vill välja in ifrån. De styrmodellskolumner som inte uppfyller dessa villkor är utgråade i listan. 

Du behöver också aktivera möjligheten att välja in noder från andra styrmodeller i de vyer du vill att användarna ska kunna välja in noder.

Se mer information i artikeln Tillåt att välja in noder/mått i vyer 

Ta bort en styrmodell

Det går att ta bort en befintlig styrmodell men eftersom innehållet kan användas på väldigt många olika sätt i verktyget behöver alla dessa beroenden tas bort innan styrmodellen raderas. Villkoren för att ta bort en styrmodell är följande:

 • Inga noder får finnas i någon av styrmodellskolumnerna
 • Inga vyer får bero på styrmodellen
 • Inga rapporter får bero på styrmodellen (gäller även arkiverade rapporter)
 • Inga kolumner från andra styrmodeller får vara kopplade mot styrmodellen

Vill du ta bort en styrmodell klickar du på Papperskorgen till höger om styrmodellens namn och sen väljer du Ta bort.

Observera: Vi rekommenderar att ni pratar med Stratsys innan ni tar bort en styrmodell som varit i tidigare bruk.

Hitta till dina kontakter genom att klicka på frågetecknet längst ner till vänster i menyn.

 

Bruttolistor


Se följande artikel: 

Bruttolistor för mått och aktiviteter