Användar- administration
 1. Manual
 2. Användar- administration

Behörighetsgrupper

Behörighetsgrupper styr behörigheter för grupp användare och du kan justera behörigheterna för bland annat rapportering, planering och uppföljning.

För att förenkla när fler användare ska ha samma behörigheter så går det att skapa grupper med skräddarsydd behörighet.

I administrationens meny Behörighetsgrupper hittar du alla nu existerande behörighetsgrupper. 

I listan kan du se namn, beskrivning, vilka menyer behörighetsgruppen har tillgång till samt vilken licensnivå gruppen har.

Ändringar i licensnivå kan bara göras av Stratsys. 

På denna sida kan du lägga till, ta bort och ändra era behörighetsgrupper. Se också gärna våra exempel på tre vanliga behörighetsgrupper.

Lägg till en behörighetsgrupp

För att lägga till en grupp klickar du på knappen  Lägg till under listan med de befintliga grupperna. Nedan förklaras de olika inställningar som går att göra.

Allmänt

Namn
Ange namnet som behörighetsgruppen ska ha.

Beskrivning
Om du fyllt i en beskrivningen syns den i listan under Administration/Behörighetsgrupper. Tänk på att uppdatera den när du gör ändringar för att underlätta för andra administratörer.

Språk
Anger ett generellt språk för behörigheten. Användaren har ändå själv möjlighet att ställa in språk för sitt individuella konto. 

Synliga enheter
Välj vilka organisatoriska enheter som ska vara synliga för denna behörighetsgrupp i organisationsträdet.

Meny
Välj vilken meny som användarna i gruppen skall komma till när loggar in. Inställningar för vilka menyer de ska ha tillåtelse att välja emellan i menyväljaren hittar du under Tillåt grupper att växla mellan olika menyer.

Administratörsbehörighet
Det finns tre alternativ att välja mellan:

 • Ingen - Har ej tillgång till administrationen

 • Fullständig administratör - Gruppen kommer åt samtliga administrationsinställningar

 • Lokal administratör - Gruppen får begränsad rätt att administrera, se bild nedan. Administration av användare och Organisationsträd gäller endast på de enhetsnivåer som den lokala administratören själv har tillgång till.

   Lokala administratörer får även administrera redan skapade gadgets på Dashboards

Plattformsrollen "Användaradministratör" krävs också för att uppdatera och impersonera användare - Lokal administratörs-behörighet ger endast tillgång till menyn. 

 

Tillåt import av måttdata
Tillåter gruppen att komma åt administrationssidan Importera måttdata (se här) - alternativet visas bara om behörigheten är satt Lokal administratör.

Tillåt planering
Tillåter gruppen att se versionsväljaren och därigenom att planera nästa verksamhetsår i en planeringsversion. Vad de har rätt att göra i planeringsversionen styrs av övriga behörighetsinställningar. Versionsväljaren syns enbart om en planeringsversion är skapad. Se Planering.

Behörighet att skriva nya meddelanden
Inställningen styr vilka användare som ska ha rätt att skriva nya meddelanden i gadgeten Anslagstavla - vi rekommenderar dock att ni använder den nya kommunikationsytan istället.

Visa dolda enheter
Tillåt gruppens medlemmar att se enheter som är märkta som dolda. 

Information från dolda enheter kan bli synlig för alla användare genom filtrering på underliggande enheter samt genom rapporter skapade av användare med behörighet att se dolda enheter. Se Lägg till en ny enhet för information om dolda enheter.


Produktspecifik behörighet
Här har ni möjlighet att ange att behörigheten skall gälla Alla produkter eller en Enskild produkt via drop-down-listan. Läs mer  här: Produktspecifik behörighet

För att aktivera produktspecifika behörighetsgrupper - kontakta Stratsys.

Planering och operativt arbete

Styr behörighet för att skapa, ta bort, ändra och kommentera i vyerna.

För att lägga till en behörighet för gruppen klickar du på knappen  Lägg till. Ett nytt fönster öppnas i vilket det finns tre inställningar genom vilka gruppens behörigheter kan ställas in: OrganisationBehörighet och Område.

Tänk på är att användarna får samma behörighet i alla styrmodeller, såvida inte begränsningar gjorts i Kolumnspecifika behörigheter eller genom Produktspecifik behörighet.

Organisation
Anger vilken enhet som behörighetsinställningarna ska gälla för. Du kan välja mellan:

 • Alla

 • Min och underliggande

 • Min, underliggande och en nivå upp

 • Top och min

 • Min

Behörighet

Ange vilken behörighet som ska gälla för det område (text, mått och/eller aktivitet) som väljs i nästa steg. 

Läsa dokument är fristående från övriga och inkluderas ej i någon annan behörighet. Resterande behörigheter ger automatiskt alla underliggande behörigheter,  med undantag för Kommentera som inte automatiskt ger behörighet att Ändra måttdata

Väljer du Skapa och ta bort får behörighetsgruppens medlemmar även rätt att ÄndraKommentera och Ändra måttdata. Följande alternativ finns:

 • Skapa och ta bort

 • Skapa

 • Ändra - Ex. byta namn, ändra beskrivningsfältens texter, ändra nyckelord och byta ansvarig. Ger även behörighet att ändra kopplingar, konsolideringar och göra inställningar på måttfliken Inställningar.

 • Kommentera

 • Ändra måttdata

Läsa dokument - Fanns tidigare som en separat behörighet att ange per enhetsnivå. Då detta ofta gav upphov till problem sätts den numera per automatik i bakgrunden. Detta innebär att man får läsa dokument som har lagts till på nod oavsett vilken enhetsnivå de har lagts till på.

Se Nodtypsinställningar för information om hur du aktiverar möjligheten att ladda upp dokument och Ladda upp dokument och Dokumentvyn för information om hur själva uppladdningen går till.

Område
Ett område utgörs av en av de tre nodtyperna text, mått eller aktivitet. Du kan även välja Alla. Bekräfta dina val genom att klicka på knappen Spara.

Kolumnspecifika behörigheter
Om du vill att behörighetsgruppen ska ha en avvikande behörighet för en specifik styrmodellskolumn kan du ställa in det här. Dessa behörigheter kan både begränsa och utöka behörigheten för de valda kolumnerna. De kolumner du väljer här får enbart behörigheten som anges här även om den generella behörigheten är högre. Så här gör du: 

 1. Klicka på Ställ in kolumnspecifika behörigheter.

 2. Välj Organisation och Behörighet på samma sätt som det beskrivs ovan.

 3. Där du i den generella behörighetsinställningen väljer Område anger du här exakt vilken styrmodellskolumn inställningen ska gälla för.

Lägger ni till en ny styrmodell kan ni behöva gå igenom alla era behörighetsgrupper för att säkerställa att användarna inte får för hög behörighet i den nya styrmodellen då den initialt inte har några kolumnspecifika begränsningar.


Ta bort en behörighet
För att ta bort en rättighet klickar du på  Soptunnan till höger om behörigheten.


Rapporter

Styr behörighet för vad som får göras i rapporterna.

Tillagda rapportbehörigheter visas de i en sammanfattande lista där du ser behörigheterna och vilken del av organisationen de gäller för. Vill du göra ändringar i redan tillagd rapportbehörighet tar du bort den och lägger till den igen. Klicka på  Soptunnan och sen  Lägg till.

mceclip0.png

Behörighet

 • Skapa och administrera rapporter
  Ger behörighet att skapa nya rapporter, ändra på befintliga rapporter samt kopiera befintliga rapporter. Ger även behörighet att Inaktivera en rapportmall och att arkivera rapporter.  

 • Ta bort rapporter
  Ger behörighet att radera befintliga rapporter.

 • Ändra enhetsanpassade rapporter
  Ger behörighet att administrera enhetsanpassade rapportmallar, ange Särskild behörighet för rapport och att aktivera rapporter för inrapportering.   

 • Skriva i rapporter
  Ger behörighet att rapportera/skriva i rapporter. Om användaren har behörighet men ändå saknar rapporteraknapp kan det bero på att rapporten eller rubriken har Särskild behörighet inställd. Detta innebär att endast utvalda användare får skriva på rubriken eller i rapporten.  

 • Godkänna klarmarkerade rubriker/avsnitt i rapporter
  Ger behörighet att godkänna rubriker som blivit klarmarkerade av de som rapporterat. Se Klarmarkera en rubrik.  

 • Godkänna hela rapporter
  Ger användare övergripande ansvar för att godkänna hela rapporter på de enheter de har behörighet. D.v.s. Skicka rapporten till Klar eller Beredning. Det är även denna behörighet som tillåter användare att skriva Ingress på försättssida och Förord i rapporter och att Slutredigera rapporter utan att några andra användare samtidigt får åtkomst till dem.  

 • Backa status på rapport från inrapportering till enhetsmall (enhetsanpassad rapportmall)
  Ger tillåtelse att Backa status på rapport från inrapportering till enhetsanpassad rapportmall på ens egen enhet.  

 • Backa status på klara utdelade rapporter
  Ger tillåtelse att Backa status från Beredning till Rapportera och från Klar till Rapportering eller Beredning (för rapporter utan beredningsfas) på alla rapporterande enheter dit rapporter delats ut.

 • Backa status på klara tilldelade rapporter
  Ger behörighet att backa status för klara rapporter på enheter dit rapporten tilldelats. Används för att tillåta rapportören att backa status från Klar på enbart sin egen enhet.  

 • Bereda tilldelade rapporter
  Användare med behörighet att bereda tilldelade rapporter får tillgång till beredningsfasen på den enhet där de har behörighet att rapportera. Inställningar görs i Beredningsfas.

 • Bereda utdelade rapporter
  Användare med behörighet att bereda utdelade rapporter får tillgång till beredningsfasen på rapportens alla rapporterande enheter. Inställningar görs i Beredningsfas.

Gemensamt för alla utdelade rapporter är att användaren måste ha behörighet på rapportens översta enhet för att kunna göra ändringar som rör själva rapportmallen.


Enhet
Välj vilken del av organisationen behörigheten ska gälla för.
 

Du måste klicka på Lägg till för att rapporteringsbehörigheten ska läggas till i listan. Innan du lämnar sidan behöver du även klicka på Spara.

Avancerade inställningar 

  I vyer får användarna endast se information från enheter som syns i enhetsväljaren
Inställningen begränsar användarna från att använda enhetsfiltrering som ett sätt att få fram information från underliggande enheter. Med inställningen aktiverad kan användare i gruppen endast se information från de enheter som de har i organisationsträdet.
 
 Särskild rapporteringsbehörighet
Inställningen medför att användarna i gruppen får rapportera i måttkolumner och nyckelordsgrupper som är inställda på att särskild rapporteringsbehörighet krävs. Inställningen används för att kunna låsa värden i vissa kolumner (ex. målvärden) för andra användare.
Särskild rapporteringsbehörighet kan även ge tillåtelse att lägga till nyckelord i en nyckelordsgrupp. Se Lägg till en nyckelordsgrupp.
 

Denna inställning gäller enbart särskild rapporteringsbehörighet i mått, ej rubriker i rapporter.

 
 Endast som extrabehörighet
Tillåter endast att behörigheten används som extrabehörighet. Extrabehörigheter visas bara i listan över extrabehörigheter för att den vanliga listan över behörigheter ska bli mer lättöverskådlig hos er som har många olika behörighetsgrupper.

Ändra behörighetsgrupp

För att ändra en behörighetsgrupp klickar du på  Skiftnyckeln till vänster om gruppens namn. Därefter följer du samma steg som i Lägg till en behörighetsgrupp.

 

Ta bort en behörighetsgrupp

Klicka på  Soptunnan till höger om behörighetsgruppen du vill ta bort. Godkänn sedan raderingen genom att klicka på OK.
 
Du kan inte ta bort en behörighetsgrupp som används som huvudbehörighet av en eller flera användare. Du får då först ändra huvudbehörighet för berörda användare innan du kan ta bort den.


Tillåt grupper att växla mellan olika menyer

 Längst till höger om respektive Behörighetsgrupp finner du möjligheten att lägga till/ta bort menyer tillgängliga för Behörighetsgruppen. 

 
Klicka i checkboxen framför respektive Meny som du vill att Behörighetsgruppen skall har tillgång via Menyväljaren i Stratsys.

En av menyerna kommer att vara utgråad och går inte att klicka ur. Detta beror på att alla Behörighetsgrupper måste ha en meny vald för att systemet skall veta vilken information som skall visas för användaren efter inloggning. 

Om du ändå vill ta bort denna meny får du först byta meny för Behörighetsgruppen:
  
  

Exempel på tre vanliga behörighetsgrupper

Nedan följer exempel på tre vanligt förekommande grupper och hur dessa konfigureras:

1) Behörighetsgrupp "Global administratör" - personer som ska ha fullständig behörighet att göra inställningar på alla enheter i organisationen.

 • I rullgardinslistan Synliga enheter under Allmänt anger du alternativet Alla.

 • I rullgardinslistan Administratörsbehörighet under Allmänt anger du alternativet Fullständig.

 • Under Allmänt tillåter du Planering och Behörighet att skriva nya meddelanden på startsidan.

 • Under Behörigheter för Planering och operativt arbete anger du objektet Alla, behörigheten Skapa och Ta bort och enheten Alla.

 • Under Behörigheter för Rapporter anger du alla behörigheter utom ev. Bereda tilldelade rapporter och Bereda utdelade rapporter. Dessa ska hos vissa kunder enbart vara tillgängliga för utvalda personer som då tillhör en egen behörighetsgrupp. Under Enhet väljer du Alla.

2) Behörighetsgrupp  "Skapa och ändra min enhet" - exempelvis enhetschefer som ska ha rätt att skapa och ändra endast på sin egen enhet och dess underliggande enheter.

 • I rullgardinslistan Synliga enheter under Allmänt anger du alternativet Alla.

 • I rullgardinslistan Administratörsbehörighet under Allmänt anger du alternativet Ingen.

 • Under Allmänt tillåter du vare sig Planering eller Behörighet att skriva nya meddelanden på startsidan.

 • Under Behörigheter för Planering och operativt arbete anger du objektet Alla, behörigheten Skapa och Ta bort och enheten Min.

 • Under Behörigheter för Rapporter anger du Ändra enhetsanpassade rapporterSkriva i rapporter och Godkänna klara avsnitt i rapporter. Under Enhet väljer du Min och underliggande.

3) Behörighetsgrupp "Läsa alla enheter" - personer som inte arbetar aktivt med systemet men ändå ska kunna vara inne och följa målstyrningsarbetet

 • I rullgardinslistan Synliga enheter under Allmänt anger du alternativet Alla.

 • I rullgardinslistan Administratörsbehörighet under Allmänt anger du alternativet Ingen.

 • Under Behörigheter för Planering och operativt arbete anger du objektet Alla, behörigheten Läsa dokument och enheten Alla.

 • Under Behörigheter för Rapporter lägger du inte till något alls.