Användar- administration
 1. Manual
 2. Användar- administration

Behörighetsgrupper

Behörighetsgrupper styr behörigheter för grupp användare och du kan justera behörigheterna för bland annat rapportering, planering och uppföljning.

Beskrivning

För att förenkla när fler användare ska ha samma behörigheter så går det att skapa grupper med skräddarsydd behörighet.

I administrationens meny Behörighetsgrupper hittar du alla nu existerande behörighetsgrupper. 

I listan kan du se namn, beskrivning, samt vilka menyer behörighetsgruppen har tillgång till.

På denna sida kan du lägga till, ta bort och ändra era behörighetsgrupper. Se också gärna våra exempel på tre vanliga behörighetsgrupper.

Lägg till en behörighetsgrupp

För att lägga till en grupp klickar du på knappen "Lägg till" under listan med de befintliga grupperna. Nedan förklaras de olika inställningar som går att göra.

Allmänt

Ange namn och beskrivning för gruppen. En bra beskrivning underlättar när man skall välja behörighet för användare. Tänk på att uppdatera den när du gör ändringar.

Du kan ange ett generellt språk för behörigheten. Användaren har ändå själv möjlighet att ställa in språk för sitt individuella konto.

Välj vilka enheter som skall gå att se/välja för denna behörighetsgrupp i organisationsträdet i Synliga enheter. 

Välj den meny som användarna i gruppen skall landa i när de loggar in. Inställningar för vilka menyer de sedan ska ha tillåtelse att välja emellan i menyväljaren hittar du under Tillåt grupper att växla mellan olika menyer.


Det finns tre alternativ att välja mellan vad gäller "Administratörsbehörighet":

 • Ingen Har ej tillgång till administrationen

 • Fullständig administratör - Gruppen kommer åt samtliga administrationsinställningar

 • Lokal administratör - Gruppen får begränsad rätt att administrera, se bild nedan på de menyer Lokala administratörer får tillgång till. Administration av användare och Organisationsträd gäller endast på de enhetsnivåer som den lokala administratören själv har tillgång till.

  Lokala administratörer får även administrera redan skapade gadgets på Dashboards

Notera: Plattformsrollen "Användaradministratör" krävs också för att uppdatera och impersonera användare då "Lokal administratörs"-behörighet ger endast tillgång till användarmeny. Denna roll sätts per användare.

Övergripande behörigheter

Olika alternativ visas här beroende på administratörsbehörighet som är satt i förra steget.

Tillåt planering ger gruppen tillgång till planeringsversionen. Vad de har rätt att göra i planeringsversionen styrs av övriga behörighetsinställningar. Versionsväljaren syns enbart om en planeringsversion är skapad. Se Planering.

Tillåt möjlighet att skapa händelser i årshjul på gamla dashboards - visas endast om "ingen" administratörsbehörighet valts, då behörigheten ingår om man är lokal eller fullständig. administratör. Vi rekommenderar att de nya årshjulen används, se Årshjul

Behörighet att skriva nya meddelanden styr vilka användare som ska ha rätt att skriva nya meddelanden i gadgeten "Anslagstavla" på den äldre typen av startsida - vi rekommenderar dock att ni använder den nya kommunikationsytan istället.

Visa dolda enheter tillåter gruppens medlemmar att se enheter som är märkta som dolda. 

Observera: Information från dolda enheter kan bli synlig för alla användare genom filtrering på underliggande enheter samt genom rapporter skapade av användare med behörighet att se dolda enheter. Se Lägg till en ny enhet för information om dolda enheter. Se även Läsbehörighet och Hemliga noder för säkrare alternativ för information som skall hållas hemlig.

Tillåt administration av externa länkar och Tillåt administration av källsystem och externa koder visas endast om behörigheten är satt Lokal administratör och ger dessa möjlighet att hantera dessa inställningar som en extra behörighet. Administration av källsystem och externa koder gör det möjligt att importera måttdata. 


Produktspecifik behörighet

Här har ni möjlighet att ange att behörigheten skall gälla Alla produkter eller en enskild produkt via drop-down-listan. Läs mer  här: Produktspecifik behörighet

För att aktivera produktspecifika behörighetsgrupper - kontakta Stratsys.

Planering och operativt arbete

Styr behörighet för att skapa, ta bort, ändra och kommentera i vyerna.

Tänk på är att användarna får samma behörighet i alla styrmodeller via dessa inställningar, såvida inte begränsningar gjorts i Kolumnspecifika behörigheter eller genom Produktspecifik behörighet. Var därför restriktiv med att ge för bred Standardbehörighet!

För att lägga till en behörighet för gruppen klickar du på knappen "Lägg till". Under Enhet anger vilken eller vilka enhet som behörighetsinställningarna ska gälla för. 

Ange vilken behörighet som ska gälla för de områden (text, mått och/eller aktivitet) som väljs i nästa steg. 

Med Skapa och ta bort/Skapa kan du hantera noder på utvalda enheter och i dessa inkluderas underliggande behörigheter,

Med behörigheten Ändra kan du bland annat byta namn, ändra beskrivningsfältens texter, ändra nyckelord och byta ansvarig på noden. Den ger även behörighet att ändra kopplingar, konsolideringar och göra inställningar på måttfliken. Kommentera och Ändra måttdata ingår i rätten att Ändra.

Kommentera ger behörighet att kommentera på valda nivåer, och med behörigheten Ändra måttdata kan du rapportera data för mått i uppföljningsfönstret. 

Om ni använder funktionen "Hemlig nod" finns även "Rätt att hemliggöra" med i listan. 


Vad gäller Uppladdade dokument så får användare läsa dokument som har lagts till på en nod oavsett vilken enhetsnivå dokumentet har lagts till på, om du har rätt att se noden. Ingen speciell behörighet styr alltså läsbarhet av uppladdade dokument.

Se Nodtypsinställningar för information om hur du aktiverar möjligheten att ladda upp dokument och Ladda upp dokument och Dokumentvyn för information om hur själva uppladdningen går till.

Område
Ett område utgörs av en av de tre nodtyperna text, mått eller aktivitet. Du kan även välja Alla. Bekräfta dina val genom att klicka på knappen Spara.

Kolumnspecifika behörigheter
Om du vill att behörighetsgruppen ska ha en avvikande behörighet för en specifik styrmodellskolumn kan du ställa in det här. Dessa behörigheter kan både begränsa och utöka behörigheten för de valda kolumnerna. De kolumner du väljer här får enbart behörigheten som anges här även om den generella behörigheten är högre. Så här gör du: 

 1. Klicka på Ställ in kolumnspecifika behörigheter.

 2. Välj Organisation och Behörighet på samma sätt som det beskrivs ovan.

 3. Där du i den generella behörighetsinställningen väljer Område anger du här exakt vilken styrmodellskolumn inställningen ska gälla för.

Lägger ni till en ny styrmodell kan ni behöva gå igenom alla era behörighetsgrupper för att säkerställa att användarna inte får för hög behörighet i den nya styrmodellen då den initialt inte har några kolumnspecifika begränsningar.


Ta bort en behörighet
För att ta bort en rättighet klickar du på  Soptunnan till höger om behörigheten.


Rapporter

Styr behörighet för vad som får göras i rapporterna.

Tillagda rapportbehörigheter visas de i en sammanfattande lista där du ser behörigheterna och vilken del av organisationen de gäller för. Vill du göra ändringar i redan tillagd rapportbehörighet tar du bort den och lägger till den igen. Klicka på  Soptunnan och sen  Lägg till.

 

Behörighet

 • Skapa och administrera rapporter
  Ger behörighet att skapa nya rapporter, ändra på befintliga rapporter samt kopiera befintliga rapporter. Ger även behörighet att Inaktivera en rapportmall och att arkivera rapporter.  

 • Ta bort rapporter
  Ger behörighet att radera befintliga rapporter.

 • Ändra enhetsanpassade rapporter
  Ger behörighet att administrera enhetsanpassade rapportmallar, ange Särskild behörighet för rapport och att aktivera rapporter för inrapportering.   

 • Skriva i rapporter
  Ger behörighet att rapportera/skriva i rapporter. Om användaren har behörighet men ändå saknar rapporteraknapp kan det bero på att rapporten eller rubriken har Särskild behörighet inställd. Detta innebär att endast utvalda användare får skriva på rubriken eller i rapporten.  

 • Godkänna klarmarkerade rubriker/avsnitt i rapporter
  Ger behörighet att godkänna rubriker som blivit klarmarkerade av de som rapporterat. Se Klarmarkera en rubrik.  

 • Godkänna hela rapporter
  Ger användare övergripande ansvar för att godkänna hela rapporter på de enheter de har behörighet. D.v.s. Skicka rapporten till Klar eller Beredning. Det är även denna behörighet som tillåter användare att skriva Ingress på försättssida och Förord i rapporter och att Slutredigera rapporter utan att några andra användare samtidigt får åtkomst till dem.  

 • Backa status på rapport från inrapportering till enhetsmall (enhetsanpassad rapportmall)
  Ger tillåtelse att Backa status på rapport från inrapportering till enhetsanpassad rapportmall på ens egen enhet.  

 • Backa status på klara utdelade rapporter
  Ger tillåtelse att Backa status från Beredning till Rapportera och från Klar till Rapportering eller Beredning (för rapporter utan beredningsfas) på alla rapporterande enheter dit rapporter delats ut.

 • Backa status på klara tilldelade rapporter
  Ger behörighet att backa status för klara rapporter på enheter dit rapporten tilldelats. Används för att tillåta rapportören att backa status från Klar på enbart sin egen enhet.  

 • Bereda tilldelade rapporter
  Användare med behörighet att bereda tilldelade rapporter får tillgång till beredningsfasen på den enhet där de har behörighet att rapportera. Inställningar görs i Beredningsfas.

 • Bereda utdelade rapporter
  Användare med behörighet att bereda utdelade rapporter får tillgång till beredningsfasen på rapportens alla rapporterande enheter. Inställningar görs i Beredningsfas.

Gemensamt för alla utdelade rapporter är att användaren måste ha behörighet på rapportens översta enhet för att kunna göra ändringar som rör själva rapportmallen.


Enhet
Välj vilken del av organisationen behörigheten ska gälla för.
 

Du måste klicka på Lägg till för att rapporteringsbehörigheten ska läggas till i listan. Innan du lämnar sidan behöver du även klicka på Spara.

Avancerade inställningar 

  I vyer får användarna endast se information från enheter som syns i enhetsväljaren
Inställningen begränsar användarna från att använda enhetsfiltrering som ett sätt att få fram information från underliggande enheter. Med inställningen aktiverad kan användare i gruppen endast se information från de enheter som de har i organisationsträdet.
 
 Särskild rapporteringsbehörighet
Inställningen medför att användarna i gruppen får rapportera i måttkolumner och nyckelordsgrupper som är inställda på att särskild rapporteringsbehörighet krävs. Inställningen används för att kunna låsa värden i vissa kolumner (ex. målvärden) för andra användare.
Särskild rapporteringsbehörighet kan även ge tillåtelse att lägga till nyckelord i en nyckelordsgrupp. Se Lägg till en nyckelordsgrupp.
 

Denna inställning gäller enbart särskild rapporteringsbehörighet i mått, ej rubriker i rapporter.

 
 Endast som extrabehörighet
Tillåter endast att behörigheten används som extrabehörighet. Extrabehörigheter visas bara i listan över extrabehörigheter för att den vanliga listan över behörigheter ska bli mer lättöverskådlig hos er som har många olika behörighetsgrupper.

Ändra behörighetsgrupp

För att ändra en behörighetsgrupp klickar du på  Skiftnyckeln till vänster om gruppens namn. Därefter följer du samma steg som i Lägg till en behörighetsgrupp.

Om behörighetsgruppen har licensnivå "Rapportör" eller "Medlem" behöver du kontakta Stratsys för att begära ändringar. Fälten är då utgråade och följande information visas: 

 

Ta bort en behörighetsgrupp

Klicka på  Soptunnan till höger om behörighetsgruppen du vill ta bort. Godkänn sedan raderingen genom att klicka på OK.
 
Du kan inte ta bort en behörighetsgrupp som används som huvudbehörighet av en eller flera användare. Du får då först ändra huvudbehörighet för berörda användare innan du kan ta bort den.


Tillåt grupper att växla mellan olika menyer

 Längst till höger om respektive Behörighetsgrupp finner du möjligheten att lägga till/ta bort menyer tillgängliga för Behörighetsgruppen. 

 
Klicka i checkboxen framför respektive Meny som du vill att Behörighetsgruppen skall har tillgång via Menyväljaren i Stratsys.

En av menyerna kommer att vara utgråad och går inte att klicka ur. Detta beror på att alla Behörighetsgrupper måste ha en meny vald för att systemet skall veta vilken information som skall visas för användaren efter inloggning. 

Om du ändå vill ta bort denna meny får du först byta meny för Behörighetsgruppen:
  
     

Exempel på tre vanliga behörighetsgrupper

Nedan följer exempel på tre vanligt förekommande grupper och hur dessa konfigureras:

1) Behörighetsgrupp "Global administratör" - personer som ska ha fullständig behörighet att göra inställningar på alla enheter i organisationen.

 • I rullgardinslistan Synliga enheter under Allmänt anger du alternativet Alla.

 • I rullgardinslistan Administratörsbehörighet under Allmänt anger du alternativet Fullständig.

 • Under Allmänt tillåter du Planering och Behörighet att skriva nya meddelanden på startsidan.

 • Under Behörigheter för Planering och operativt arbete anger du objektet Alla, behörigheten Skapa och Ta bort och enheten Alla.

 • Under Behörigheter för Rapporter anger du alla behörigheter utom ev. Bereda tilldelade rapporter och Bereda utdelade rapporter. Dessa ska hos vissa kunder enbart vara tillgängliga för utvalda personer som då tillhör en egen behörighetsgrupp. Under Enhet väljer du Alla.

2) Behörighetsgrupp  "Skapa och ändra min enhet" - exempelvis enhetschefer som ska ha rätt att skapa och ändra endast på sin egen enhet och dess underliggande enheter.

 • I rullgardinslistan Synliga enheter under Allmänt anger du alternativet Alla.

 • I rullgardinslistan Administratörsbehörighet under Allmänt anger du alternativet Ingen.

 • Under Allmänt tillåter du vare sig Planering eller Behörighet att skriva nya meddelanden på startsidan.

 • Under Behörigheter för Planering och operativt arbete anger du objektet Alla, behörigheten Skapa och Ta bort och enheten Min.

 • Under Behörigheter för Rapporter anger du Ändra enhetsanpassade rapporterSkriva i rapporter och Godkänna klara avsnitt i rapporter. Under Enhet väljer du Min och underliggande.

3) Behörighetsgrupp "Läsa alla enheter" - personer som inte arbetar aktivt med systemet men ändå ska kunna vara inne och följa målstyrningsarbetet

 • I rullgardinslistan Synliga enheter under Allmänt anger du alternativet Alla.

 • I rullgardinslistan Administratörsbehörighet under Allmänt anger du alternativet Ingen.

 • Under Behörigheter för Planering och operativt arbete anger du objektet Alla, behörigheten Läsa dokument och enheten Alla.

 • Under Behörigheter för Rapporter lägger du inte till något alls.