Administration av Användare
 1. Manual
 2. Administration av Användare

Behörighetsgrupper

Behörighetsgrupper styr behörigheten för en grupp användare

Lägg till en behörighetsgrupp

Allmänt

Övergripande behörigheter

Produktspecifik behörighet

Planering och operativt arbete

Rapporter

Avancerade inställningar 

Ändra behörighetsgrupp

Ta bort en behörighetsgrupp

Tillåt grupper att växla mellan olika menyer

Exempel på tre vanliga behörighetsgrupper

Global administratör

Fullständig användare

Behörighet att läsa

Beskrivning

För att förenkla när fler användare ska ha samma behörigheter så går det att skapa grupper med skräddarsydd behörighet.

I administrationens meny "Behörighetsgrupper" hittar du alla existerande behörighetsgrupper samt har möjlighet att lägga till, ta bort och ändra i behörighetsgrupperna. 

I listan kan du se namn, beskrivning, samt vilka menyer behörighetsgruppen har tillgång till. Via papperskorgen kan du ta bort en existerande behörighetsgrupp, och på skiftnyckeln har du möjlighet att genomföra ändringar. 

Lägg till en behörighetsgrupp

För att lägga till en grupp klickar du på knappen "Lägg till" under listan med de befintliga behörighetsgrupperna. Nedan förklaras de olika inställningar som går att göra för respektive behörighetsgrupp.

Allmänt

Ange namn och beskrivning för gruppen. En bra beskrivning underlättar när man skall välja behörighet för användare. Tänk på att uppdatera den när du gör ändringar! 

Du kan ange ett generellt språk för behörigheten. Användaren har ändå själv möjlighet att ställa in språk för sitt individuella konto.

Välj vilka enheter som skall gå att se/välja för denna behörighetsgrupp i organisationsträdet under "Synliga enheter". 

Välj den "Meny" som användarna i gruppen skall landa i när de loggar in, då denna grupp används som huvudbehörighet. Inställningar för vilka menyer de sedan ska ha tillåtelse att välja mellan i menyväljaren hittar du under Tillåt grupper att växla mellan olika menyer.


Det finns tre alternativ att välja mellan vad gäller "Administratörsbehörighet".

 • Ingen - Användare får ej tillgång till administrationen

 • Fullständig administratör - Gruppen kommer åt samtliga administrationsinställningar i Stratsys

 • Lokal administratör - Gruppen får begränsad rätt att administrera. Se bild nedan på de menyer Lokala administratörer får tillgång till. Administration av användare och Organisationsträd gäller endast på de enhetsnivåer som den lokala administratören själv har tillgång till. Väljer du alla kommer den lokala administratören komma åt detta för hela organisationen, även enheter ovanför den egna huvudenheten.

  Lokala administratörer får även administrera redan skapade gadgets på Dashboards

Notera: Plattformsrollen "Användaradministratör" krävs också för att uppdatera och impersonera användare då "Lokal administratörs"-behörighet ger endast tillgång till användarmeny. Denna roll sätts per användare.

Övergripande behörigheter

Olika alternativ visas här beroende på vilken eventuell administratörsbehörighet som är satt för gruppen då vissa inställningar ingår per automatik för den grupp som är satt som administratör.

Tillåt planering ger gruppen tillgång till planeringsversionen. Vad de har rätt att göra i planeringsversionen styrs av övriga behörighetsinställningar. Versionsväljaren syns enbart om en planeringsversion är skapad. Se Planering.

Tillåt möjlighet att skapa händelser i årshjul på gamla dashboards - visas endast om "ingen" administratörsbehörighet valts, då behörigheten ingår om man är lokal eller fullständig. administratör. Vi rekommenderar att de nya årshjulen används, se Årshjul

Behörighet att skriva nya meddelanden styr vilka användare som ska ha rätt att skriva nya meddelanden i gadgeten "Anslagstavla" på den äldre typen av startsida - vi rekommenderar dock att ni använder den nya kommunikationsytan istället.

Visa dolda enheter tillåter gruppens medlemmar att se enheter som är märkta som dolda. 

Observera: Information från dolda enheter kan bli synlig för alla användare genom filtrering på underliggande enheter samt genom rapporter skapade av användare med behörighet att se dolda enheter. Se Lägg till en ny enhet för information om dolda enheter. Se även Läsbehörighet och Hemliga noder för säkrare alternativ för information som skall hållas hemlig.

Tillåt administration av externa länkar och Tillåt administration av källsystem och externa koder visas endast om behörigheten är satt som Lokal administratör och ger dessa möjlighet att hantera dessa inställningar som en extra behörighet. Administration av källsystem och externa koder gör det möjligt att importera måttdata. 

Produktspecifik behörighet

Här har ni möjlighet att ange att behörigheten skall gälla Alla produkter eller en enskild produkt via drop-down-listan. Läs mer om betydelsen av detta här: Produktspecifik behörighet

Notera! För att aktivera produktspecifika behörighetsgrupper - kontakta Stratsys.

Planering och operativt arbete

Styr behörighet för att skapa, ta bort, ändra och kommentera i vyerna. Ni kan välja mellan att ge standardbehörighet eller kolumnspecifikbehörighet.

Standardbehörighet (gäller ej för bruttolistorna)
Tänk på är att användarna får samma behörighet i alla styrmodeller via dessa inställningar, såvida inte begränsningar gjorts i Kolumnspecifika behörigheter eller genom Produktspecifik behörighet. Var därför restriktiv med att ge för bred Standardbehörighet!

Under Enhet anger du för vilken eller vilka enheter som behörighetsinställningarna ska gälla. 

Ange vilken Behörighet som ska gälla för de Områden (text, mått eller aktivitet) som väljs i nästa steg. 

Med Skapa och ta bort kan du lägga till ny information samt ta bort samma information. Bockar du ur Skapa och ta bort och endast låter Skapa vara i bockat kommer du kunna lägga till ny information men inte ta bort.

Med behörigheten Ändra kan du bland annat byta namn, ändra beskrivningsfältens texter, ändra nyckelord och byta ansvarig på noden. Den ger även behörighet att ändra kopplingar, konsolideringar och göra inställningar på måttfliken. Kommentera och ändra måttdata ingår i rätten att ändra. Det betyder att du inte kan ha i bockat möjligheten att ändra utan att också ha möjlighet att kommentera och ändra måttdata.

Kommentera ger behörighet att kommentera, och med behörigheten Ändra måttdata kan du rapportera data för mått i uppföljningsfönstret. 

Om ni använder funktionen "Hemlig nod" finns även Rätt att hemliggöra med i listan, vilket ger gruppen rätt att ange på en nod att denna ska vara hemlig. 

Notera! Vad gäller Uppladdade dokument så får användare läsa dokument som har lagts till på en nod oavsett vilken enhetsnivå dokumentet har lagts till på, om du har rätt att se noden. Ingen speciell behörighet styr alltså läsbarhet av uppladdade dokument.

Område
Ett område utgörs av en av de tre nodtyperna text, mått eller aktivitet. Du kan även välja Alla

Kolumnspecifika behörigheter
Om du vill att behörighetsgruppen ska ha en avvikande behörighet för en specifik styrmodellskolumn kan du ställa in det här. Dessa behörigheter kan både begränsa och utöka behörigheten för de valda kolumnerna. De kolumner du väljer här får enbart behörigheten som anges här även om den generella behörigheten är högre. 

 1. Klicka på Ställ in kolumnspecifika behörigheter.

 2. Välj Organisation och Behörighet på samma sätt som det beskrivs ovan.

 3. Där du i den generella behörighetsinställningen väljer Område anger du här exakt vilken styrmodellskolumn inställningen ska gälla för.

Observera! Lägger ni till en ny styrmodell kan ni behöva gå igenom alla era behörighetsgrupper för att säkerställa att användarna inte får för hög behörighet i den nya styrmodellen då den initialt inte har några kolumnspecifika begränsningar.


Ta bort en kolumnspecifik behörighet
För att ta bort en rättighet klickar du på Soptunnan till höger om behörigheten.

Rapporter

Styr behörighet för vad som får göras i rapporterna.

Tillagda rapportbehörigheter visas i en sammanfattande lista där du ser behörigheterna och vilken del av organisationen de gäller för. Vill du göra ändringar i redan tillagd rapportbehörighet tar du bort den och lägger till den igen. Klicka på Soptunnan och sedan Lägg till.

Behörighet

 • Skapa och administrera rapporter
  Ger behörighet att skapa nya rapporter, ändra befintliga rapporter samt kopiera befintliga rapporter. Ger även behörighet att Inaktivera en rapportmall och att arkivera rapporter.  

 • Ta bort rapporter
  Ger behörighet att radera befintliga rapporter.

 • Ändra enhetsanpassade rapporter
  Ger behörighet att administrera enhetsanpassade rapportmallar, ange Särskild behörighet för rapport och att aktivera rapporter för inrapportering.   

 • Skriva i rapporter
  Ger behörighet att rapportera/skriva i rapporter. Om användaren har behörighet men ändå saknar rapporteraknapp kan det bero på att rapporten eller rubriken har särskild behörighet inställd. Detta innebär att endast utvalda användare får skriva på rubriken eller i rapporten.  

 • Godkänna klarmarkerade rubriker/avsnitt i rapporter
  Ger behörighet att godkänna rubriker som blivit klarmarkerade av de som rapporterat.

 • Godkänna hela rapporter
  Ger användare övergripande ansvar för att godkänna hela rapporter på de enheter de har behörighet, dvs skicka rapporten till Klar eller Beredning. Det är även denna behörighet som tillåter användare att skriva Ingress på försättssida och Förord i rapporter och att Slutredigera rapporter utan att några andra användare samtidigt får åtkomst till dem.  

 • Backa status på rapport från inrapportering till enhetsmall (enhetsanpassad rapportmall)
  Ger tillåtelse att Backa status på rapport från inrapportering till enhetsanpassad rapportmall på ens egen enhet.  

 • Backa status på klara utdelade rapporter
  Ger tillåtelse att Backa status från Beredning till Rapportera och från Klar till Rapportering eller Beredning (för rapporter utan beredningsfas) på alla rapporterande enheter dit rapporter delats ut.

 • Backa status på klara tilldelade rapporter
  Ger behörighet att backa status för klara rapporter på enheter dit rapporten tilldelats. Används för att tillåta rapportören att backa status från Klar på enbart sin egen enhet.  

 • Bereda tilldelade rapporter
  Användare med behörighet att bereda tilldelade rapporter får tillgång till beredningsfasen på den enhet där de har behörighet att rapportera. Inställningar görs i Beredningsfas.

 • Bereda utdelade rapporter
  Användare med behörighet att bereda utdelade rapporter får tillgång till beredningsfasen på rapportens alla rapporterande enheter. Inställningar görs i Beredningsfas.

Notera! Gemensamt för alla utdelade rapporter är att användaren måste ha behörighet på rapportens översta enhet för att kunna göra ändringar som rör själva rapportmallen.

Enhet

Välj vilken del av organisationen behörigheten ska gälla för.

Notera! Du måste klicka på Lägg till för att rapporteringsbehörigheten ska läggas till i listan. Innan du lämnar sidan behöver du även klicka på Spara.

Avancerade inställningar 

I vyer får användarna endast se information från enheter som syns i enhetsväljaren
Inställningen begränsar användarna från att använda enhetsfiltrering som ett sätt att få fram information från underliggande enheter. Med inställningen aktiverad kan användare i gruppen endast se information från de enheter som de har tillgång till i organisationsträdet.
Särskild rapporteringsbehörighet
Inställningen medför att användarna i gruppen får rapportera i måttkolumner och nyckelordsgrupper som är inställda på att särskild rapporteringsbehörighet krävs. Inställningen används för att kunna låsa värden i vissa kolumner (ex. målvärden) för andra användare.
Särskild rapporteringsbehörighet kan även ge tillåtelse att lägga till nyckelord i en nyckelordsgrupp. Se Lägg till en nyckelordsgrupp.
 

Notera! Denna inställning gäller enbart särskild rapporteringsbehörighet i mått, ej rubriker i rapporter.

 
Endast som extrabehörighet
Tillåter endast att behörigheten används som extrabehörighet. Extrabehörigheter visas bara i listan över extrabehörigheter för att den vanliga listan över behörigheter ska bli mer lättöverskådlig hos er som har många olika behörighetsgrupper.

Ändra behörighetsgrupp

För att ändra en behörighetsgrupp klickar du på Skiftnyckeln till vänster om gruppens namn. 

För vissa licensnivåer hanteras behörighetsgruppen av Stratsys, kontakta din kundansvariga för att ändra licensnivån eller få hjälp att ändra inställningar i gruppen.

 

Ta bort en behörighetsgrupp

Klicka på Soptunnan till höger om behörighetsgruppen du vill ta bort. Godkänn sedan raderingen genom att klicka på OK.
Du kan inte ta bort en behörighetsgrupp som används som huvudbehörighet av en eller flera användare. Du får då först ändra huvudbehörighet för berörda användare innan du kan ta bort den.

Tillåt grupper att växla mellan olika menyer

Längst till höger om respektive Behörighetsgrupp finner du möjligheten att lägga till/ta bort menyer tillgängliga för Behörighetsgruppen. 

 
Klicka i checkboxen framför respektive Meny som du vill att Behörighetsgruppen skall har tillgång via Menyväljaren i Stratsys.

En av menyerna kommer att vara utgråad och går inte att klicka ur. Detta beror på att alla Behörighetsgrupper måste ha en meny vald för att systemet skall veta vilken information som skall visas för användaren efter inloggning. 
Om du ändå vill ta bort denna meny får du först byta meny för Behörighetsgruppen:
 

Exempel på tre vanliga behörighetsgrupper

Nedan följer exempel på tre vanligt förekommande grupper och hur dessa kan konfigureras. Observera att detta endast är exempel och ni behöver självklart ta ställning till vilka inställningar som är relevanta för er organisation för respektive behörighetsgrupp som ni har eller avser att ha.

1) Behörighetsgrupp "Global administratör" - personer som ska ha fullständig behörighet att göra inställningar på alla enheter i organisationen.

 • I rullgardinslistan Synliga enheter under Allmänt anger du alternativet Alla.

 • I rullgardinslistan Administratörsbehörighet under Allmänt anger du alternativet Fullständig.

 • Under Allmänt tillåter du Planering och Behörighet att skriva nya meddelanden på startsidan.

 • Under Behörigheter för Planering och operativt arbete anger du objektet Alla, behörigheten Skapa och Ta bort och enheten Alla.

 • Under Behörigheter för Rapporter anger du alla behörigheter utom ev. Bereda tilldelade rapporter och Bereda utdelade rapporter. Dessa ska hos vissa kunder enbart vara tillgängliga för utvalda personer som då tillhör en egen behörighetsgrupp. Under Enhet väljer du Alla.

2) Behörighetsgrupp "Fullständig användare" - exempelvis chefer som ska ha rätt att skapa och ändra på sin egen enhet och dess eventuella underliggande enheter.

 • I rullgardinslistan Synliga enheter under Allmänt anger du alternativet Alla.

 • I rullgardinslistan Administratörsbehörighet under Allmänt anger du alternativet Ingen.

 • Under Allmänt tillåter du vare sig Planering eller Behörighet att skriva nya meddelanden på startsidan.

 • Under Behörigheter för Planering och operativt arbete anger du objektet Alla, behörigheten Skapa och Ta bort och enheten Min och underliggande.

 • Under Behörigheter för Rapporter anger du Ändra enhetsanpassade rapporterSkriva i rapporter och Godkänna klara avsnitt i rapporter. Under Enhet väljer du Min och underliggande.

3) Behörighetsgrupp "Läsa" - personer som inte arbetar aktivt med systemet men ändå ska kunna vara inne och följa det som sker

 • I rullgardinslistan Synliga enheter under Allmänt anger du alternativet Min och underliggande.

 • I rullgardinslistan Administratörsbehörighet under Allmänt anger du alternativet Ingen.

 • Under Behörigheter för Planering och operativt arbete anger du objektet Alla, behörigheten Läsa dokument och enheten Alla.

 • Under Behörigheter för Rapporter lägger du inte till något alls.