Lägg och följ upp till information

Lägg till och ändra måttnoder

En måttnod är en av de tre nodtyperna som återfinns i Stratsys som används när data eller svarsalternativ behövs

 

Generell beskrivning av hur noder läggs till, ändras och tas bort hittar du här. Den här artikeln fokuserar på de inställningar som är specifika för just måttnoder.

Snabblänkar:

Lägg till en måttnod

Guide: steg-för-steg

Ändra en måttnod

Mått används ofta som ett sätt att mäta hur väl organisationen når upp till ett definierat mål. I Stratsys används mått för att mäta något med ett visst periodiskt intervall, antingen med hjälp av data eller fördefinierade svarsalternativ.

En måttnod har alla beståndsdelar som en textnod har. Utöver detta finns kolumner där användarna kan rapportera in olika värden under regelbundna intervaller. Det är vanligt att mått är uppbyggda på så sätt att användarna rapporterar in ex. utfall och målvärde. Flera mått är ofta uppsatta på liknande sätt och kan baseras på Måttmallar.

Förutom data används måttnoder för risker och checklistor, där användaren fyller i sitt utfall/bedömning utifrån svarsalternativ.

Användarna har även möjlighet att t.ex. skriva kommentarer som hör ihop med ex. periodens utfall. Vid slutdatum kan de ansvariga få påminnelser från systemet.

Vanligt förekommande namn på kolumner som innehåller måttnoder är indikatorer, nyckeltal, risk, styrmått och mätetal.

Lägg till en Måttnod

Gå till en planeringsvy och klicka på Lägg till. När du har klickat på knappen Lägg till X, öppnas ett fönster med fem flikar: allmänt, kopplingar, konsolidering, definition och data.

Steg-för-steg guide för att skapa en måttnod


För att göra det enklare att skapa, kopiera och konsolidera mått finns en steg-för-steg guide där alla inställningar finns i den ordning som de skall utföras.


Steg 1: Flik - Allmänt

Läs mer om fälten i allmänt här

Steg 2: Flik - Måttmall

I denna flik ställer du in hur måttet är tänkt att mätas genom att välja en måttmall. I Stratsys finns ett par fördefinierade måttmallar som är redo att användas. De är inställda utefter att mäta inmatad data på ett specifikt sätt, så ta en extra funderare vid val av måttmall då det inte går att ändra när noden är sparad. Du kan även skapa upp nya måttmallar i administrationen. Läs mer om måttmallar här.

I exemplet nedan vill vi mäta hur många besökare som fann information som de sökt efter, därav väljer vi måttmallen "Ju HÖGRE desto bättre" och vill att utfallet ska visas i procent. 

Steg 3: Flik - Inställningar

I fliken Inställningar går det att göra generella samt mer avancerade inställningar som påverkar hur vi kommer att arbeta med måttet.

1. Periodicitet 

I periodiciteten väljs i vilket intervall som måttet ska rapporteras på. Vanligen finns det ett flertal alternativ att välja på, men vilka som syns i listan beror också på vilka Periodiciteter som är skapade i er uppsättning. 

2. Uppföljning
Här väljer du vilken period som uppföljning ska börja ske. Valen tillgängliga avgörs av tidigare vald periodicitet.
3. Hoppa över period
Om det ska vara möjligt att hoppa över en period (exempelvis tertial 2) i rapportering bockar ni i rutan. Annars förväntas uppföljning ske kontinuerligt enligt den valda periodiciteten.
 
Avancerade inställningar
Som tidigare nämnt går det inte att ändra valet av måttmall när man väl gått igenom alla steg och sparat måttnoden. Dock kan du göra korrigeringar i måttets inställningar för just den noden du skapar. Notera att du inte gör ändringar som slår igenom för alla noder som använder måttmallen, dessa avancerade inställningar gäller endast för noden i fråga. 
A. Kolumner
Kolumnerna definierar hur inmatning av data sker i måttet och eventuella beräkningar. Här hittar du samtliga beräkningsformler som finns och hur de kan användas, och här vad kolumntyp innebär. I fallet nedan är det förvalt enligt tidigare vald måttmall att ha de tre kolumnerna Utfall, Mål, Måluppfyllnad där varje fyller en egen funktion:
Utfall: I denna kolumnen anger användaren data.
Mål: Användaren sätter upp det målet som strävas efter att uppnås.
Måluppfyllnad: En kolumn som genom beräkningsformel räknar ut hur väl målet är uppnått. Detta görs genom att använda de tidigare två kolumnerna.
B. Färginställningar
Beroende på hur väl måttet är uppnått, finns det en färgkodning som visas i uppföljningsfönstret alternativt i vyn. Utan att behöva se över inrapporterad data ger färgen en bra överblick på hur väl arbetet gått. Här ändrar ni vilken kolumn som färgen ska knytas an till samt vilken av de tre färger som väljs in beroende på angivna siffror i fälten för respektive färg. 
C. Trendpil
Kan betraktas som ett komplement till färger i vyer, alternativt ersätta dessa. En trendpil visas i vyn för måttet och visar positiv eller negativ trend beroende på den data som matats in under tidigare uppföljning. 
D. Diagraminställningar
Mått visualiseras ofta i form av diagram. Önskar ni justera vilka kolumner som ska användas för diagrammet, eller vilken stil det ska ha, gör ni inställningarna för det här. Läs här om hur diagraminställningarna fungerar under Diagram i mått
 

Steg 4: Flik - Enheter

Likt andra noder kan måttnoder kopieras till underliggande enheter för att konsolideras. Det är något som ofta förekommer vid mått där en enhet samlar in data från underliggande enheter och sammanställer informationen. Väljer användaren att fylla i enheter på underliggande nivå kommer måttet konsolideras till enheterna och uppföljning förväntas göras enligt tidigare vald periodicitet. Här kan du läsa mer om konsolideringsformlerna.

Steg 5: Flik - Data

I fliken Data kan användaren välja att rapportera in data i antingen kolumnen Utfall eller Mål. Notera att kolumnen Måluppfyllnad är utgråad, vilket beror på att denna kolumn endast hämtar data från de två tidigare och beräknar uppfyllnadsgrad. 

I exemplet nedan ser vi att målet är 80%, men där utfallet endast resulterade i 40%. När vi är klara med skapandet av måttnoden och sedan öppnar upp den via uppföljningsfönstret kommer vi se att kolumnen Måluppfyllningsgrad genererat en siffra som visar 50%. Se bild under nästkommande steg.

 
 

Steg 6: Flik - Slutför

I sista fliken presenteras vi med en överblick på all information som vi fyllt i samt de inställningar som vi gjort för måttnoden. Här klickar vi på Slutför och ser att noden hamnar bland resterande måttnoder i vyn.

Ändra eller ta bort en Måttnod

Du ändrar en måttnod genom att föra muspekaren över måttets namn och klicka på redigeringsikonen  

Knappen Ta bort finns längst ned till vänster i noden.

Mer information om att ändra och ta bort kan du läsa här.