Måttnoder

Måttmallar

Måttmallar används när många mått med samma inställningar ska skapas upp eller ändras.

Lägg till en måttmall

Ändra en måttmall

Ta bort en måttmall

Lås en måttmall

Sätt som standard

Allmänt

En måttmall innehåller en grundstruktur för alla generella inställningar som berör måttets inställningsflik och även konsolideringsinformation under enheter.

Du kan skapa flera olika måttmallar som användaren sedan får välja bland när ett nytt mått skapas. Om det finns flera måttmallar anges alltid en som standard vilket innebär att den är förvald för användarna. Vill användaren använda någon annan mall måste hon/han göra ett aktivt val när måttet skapas.

Tänk på att vara noga med namngivningen av måttmallarna så att det lätt framgår vad den passar för, exempelvis "Antalsmått - Ju HÖGRE utfall desto bättre".

Efter måttet har skapats påverkar inte ändringar i måttmallen måtten längre; men du kan uppdatera mått från ändringar i måttmallen senare - se ändra flera mått.

Bilden nedan visar ett exempel på en uppsättning för en måttmall.

Lägg till en måttmall

Gå till Administrationen och menyn Måttmallar under Måttinställningar.

Klicka på "Namn..." längst ner i tabellen för att lägga till en ny mall.

Lägg till en beskrivning som hjälper användarna att välja rätt mall och välj var måttmallen skall vara tillgänglig/synlig - om inget val sker blir mallen tillgänglig i samtliga styrmodellskolumner.

Om du vill begränsa synligheten, så väljer du styrmodellskolumner där du tror att den kan vara användbar. Det går att ändra denna inställning i efterhand. Efter att måttmallen är sparad blir den valbar för användarna när de ska lägga till nya mått i valda styrmodellskolumner.

Spara sedan för att kunna göra dina inställningar i din nya måttmall genom att klicka på Ändra måttmall.

Ändra måttmall
Klicka på Ändra måttmall vid den aktuella måttmallen i måttmallstabellen.
1) Periodicitet
Här anger du hur ofta data ska rapporteras in för måttet. I rullgardinslistan väljer du den periodicitet du önskar. Om du saknar den periodicitet du vill ha kan du först skapa den under Periodicitet och deadlines i administrationen.
2) Uppföljning

Här anges vilken period uppföljningen skall påbörjas. Rekommendationen är att lämna denna tom för en måttmall, och istället ange detta när måttet skapas. 

3) Kolumner
Här designar du vilken data som skall kunna läggas till i måttet. Mallen kommer med en standarduppsättning som du behöver ändra på. Du kan läsa fördjupad information om kolumntyper och beräkningsformler via länkarna.
4) Färginställningar

Färg sätts antingen automatiskt, där färgen räknas fram från inmatad data i en utvald kolumn, eller manuellt av användaren.

Färg är en viktig komponent i mått - läs mer nedan.

5) Trendpil

Trend kan användas som ett komplement till eller istället för färg i vyer. Trend jämför värden över tid. Ange vilken kolumn trenden ska baseras på, vilket värde den ska jämföras med samt vilken trend som är positiv.

6) Diagraminställningar

Här ställer du in hur ditt mått skall representeras när det visas i ett diagram. Se Diagraminställningar.

7) Konsolideringsformler (flik: Enheter)

Här ställer du in vilka konsolideringsformler som skall gälla för dina mått när de fördelas ner på olika enheter. Läs mer nedan.

OBS! Du kan inte ha både en konsolideringsformel och en beräkningsformel på samma måttkolumn.


Ta bort en Måttmall

Om du vill ta bort en måttmall pekar du på måttmallen och klickar på  Soptunnan.

Ett alternativ till att ta bort en måttmall kan vara att ändra dess synlighet - se Lägg till en måttmall.

OBS! Det går inte att ångra en borttagen måttmall. De mått som baseras på måttmallen när de skapades påverkas inte av att mallen raderas.

 

Lås en Måttmall 

Som fullständig administratör är det möjligt att låsa en måttmall. Detta görs under administrationen för måttmallar genom att markera checkboxen i kolumnen ”Låst” för den måttmall som önskas låsas och sedan spara sidan.

Låsningen innebär att inställningsfliken (bortsett från diagraminställningar) för mått som skapats och skapas med denna måttmall låses. Om startperiod inte är satt i måttmallen sätts den till nuvarande period då måttet skapas.

Alla värden visas fortfarande under inställningsfliken, men gråas ut och är inte längre möjliga att ändra på:

Syftet med funktionen är att göra det enklare för er som organisation att få en gemensam och enhetlig uppsättning för mått som baseras på samma mall. Detta kan exempelvis vara användbart vid arbete med risker, där alla nya risker som skapas skall ha samma kolumner vilka inte får ändras.

OBS! Låsningen gäller alla mått som någon gång har skapats med denna måttmall, alltså även befintliga mått. Ändringar i måttet som utfördes innan låsningen kommer vara kvar. Att måtten är låsta med måttmallen är alltså ingen garanti för att alla mått ser enhetliga ut.

Sätt måttmall som standard

Flaggan framför måttmallen anger vilken måttmall som är förvald då användaren skapar ett nytt mått. Byt standardmall genom att klicka på flaggan framför mallen och spara sedan sidan.

Färginställningar

Färg är ett bra verktyg för att visa måttets status - har vi lyckats nå våra uppsatta mål eller inte Det är en viktig markör för mått i systemet på många sätt: 

- Kolumnen som färgen baseras på är kolumnen som avgör om måttets data är färdigrapporterad

- I vyer där "Senaste värdet" visas (typiskt Analysvyer) visas data från senaste perioden som har en färg satt.

Färg kan användas också användas för att filtrera fram utmärkande innehåll i vyer eller rapportdelar.

Färg beräknas automatiskt från data i en utvald kolumn, eller anges manuellt av en rapportör.

Manuell färg
Väljer du manuell färg får användaren välja färg för måttet i samband med kommentering. Se Kommentarsinställningar för mer detaljerad information.

Automatisk färg
Vid automatisk beräkning av färgen väljer du en kolumn för beräkning av färg, Färgkolumn, och sätter sedan vilka gränsvärden som gäller för de olika färgerna.

Eftersom ett högt tal kan vara positivt i en mätning och negativt i en annan måste du ange Ju större desto bättre eller Ju mindre desto bättre.

Du har även Intervall som alternativ, där du kan ange ett visst intervall inom vilket utfallet av mätningen anses positivt respektive negativt.

Vi rekommenderar att färgen baseras på en kolumn med en procentuell formel för att få en representativ färg över tid även om utfallet varierar.

Konsolideringsformler

Att konsolidera ett mått innebär att du får möjlighet att beräkna data från ett eller flera andra underliggande enheters mått, eller tvärt om skicka ner ett värde från en ovanliggande enhet till alla underliggande enheter. 
Här kan du läsa om hur de fungerar.