Noder i vyer och nodegenskaper

Nodegenskaper

Nodegenskaper specificerar vilken information i dina noder som visas upp i vyer och rapportdelar

Välja nodegenskaper

Anpassa och formatera

Beskrivning av egenskaper

Beskrivning

Genom nodegenskaper väljer du ut vilken information som ska visas i dina vyer och och rapportdelar, och styr hur det skall visas genom formatering.

Man kan jämföra det spotlights, där du kan belysa det som är som för tillfället är det mest intressanta, utan att påverka övrig information.

För ett mått kanske du vill välja ut datapunkter och visa i ett diagram: 

För en aktivitet kanske du vill se status för dessa ett visst datum: 

Du kan alltså välja de egenskaper som är mest användbara för det aktuella ändamålet. Vissa nodegenskaper är bara användbara i för noder av en speciell typ. Aktiviteter och mått har  sina speciella nodegenskaper. De nodegenskaper som inte är tillgängliga för en viss nodtyp kommer automatiskt filtreras bort i listan när du väljer egenskaper - du kan alltså inte välja in fel av misstag.

Välja nodegenskaper

Allmänt

I vyer når du nodegenskaperna via pusselbiten till höger om vyn. Ser du inte denna har du inte behörighet att ändra nodegenskaper för vyn.

 

När du klickar på pusselbiten får du sedan välja vilken kolumn du vill konfigurera egenskaperna för. Du konfigurerar och sparar för en kolumn i taget.  

I rapportdelar ser det lite annorlunda ut, exempelvis så här. Där når du nodegenskaperna via kugghjulen i innehållet.  

När du har valt kolumn visas editorn för nodegenskaper. 

1) Vald styrmodellskolumn - här kan du byta kolumn

2) Sökfält för nodegenskaper - skriv in namnet om du vet vad du söker

3) Egenskaper och Formateringsmöjligheter

4) Valda egenskaper i sina sektioner

5) Valda tooltipegenskaper i sina sektioner

6) Förhandsvisning av valda egenskaper

Nodegenskaperna grupperas i de vita boxarna, som kallas sektioner. Varje ny sektion bildar en ny kolumn i en tabellvy, eller rad i "röda tråden" - beteendet skiljer sig åt i olika vytyper.

Lägg till en nodegenskap

Du lägger till in en nodegenskap genom att:

1) Söka på namn och klicka i söklistan eller

2) Dra och släppa nodegenskapen från vänster till höger eller

3) Genom att klicka på nodegenskaper i listan och trycka på plustecknet. 

Ta bort en nodegenskap

Du tar bort en sektion (vit box) eller nodegenskap (grön box) genom att: 

1) För sektion: Klicka på kugghjulet och sedan papperskorgen; för nodegenskap: Klicka i den gröna boxen och sedan på papperskorgen; eller

2) Dra och släpp sektionen/egenskapen tillbaks till listan 

Sortera om nodegenskaper

Du kan sortera om nodegenskaper genom att 

1) Ta tag i kryss-pilen och släppa sektionen på valfritt ställe, också inuti andra sektioner:

2) Dra och släppa en nodegenskap på valfri plats.

Anpassa och formatera

Visa egenskap direkt eller i expanderat läge (tooltip)

Det finns två alternativ för visning - antingen direkt i vyn, eller som tooltip - användaren måste här expandera noden för att se all information. Tooltip-egenskaperna hittar du längst ner, och dessa fungerar i övrigt på samma sätt som "vanliga" egenskaper.

Resultatet blir så här: 

Klicka på pilen för att visa tooltipegenskaper:

Anpassa nodegenskaper

För många av egenskaperna går det att göra anpassningar och formateringar. Du hittar dessa möjligheter genom att klicka på den gröna boxen.

Nedan ser vi ett exempel för egenskapen "Namn", där det går att formatera texten med fetstil (B), kursiv (I) och visa namnet inom parentes.

Ett mer komplext exempel är anpassningarna som är möjliga för egenskapen "Kommentar", Tryck på "dubbelpilarna" vid siffrorna för att se alla alternativ (röd pil).

Ändra rubrik för sektion 

Sektionerna får automatiskt ett namn som sen skrivs ut som rubrik i den kolumnen.

Namnet visas längst upp i varje sektion och i förhandsgranskningen. Om sektionen innehåller egenskapen Namn får kolumnen automatiskt styrmodellskolumnens namn som rubrik. Ex. "Aktivitet".

Vill du avvika från den automatiska rubriken klickar du på  Kugghjulet längst upp till höger i sektionen och anger att du vill använda ett eget namn. Du har även möjlighet att välja Eget namn och sen lämna den tom ifall du inte vill att kolumnen ska ha någon rubrik.

Du kan sätta en egen en  med sammansatta egenskaper - detta gör du under kugghjulet i boxen:

Här kan du också välja att visa mindre information - detta sparar plats i vyn om man till exempel har långa kommentarer: 

Kopiera sektioner

Du kan kopiera en sektion med egenskaper, antingen som en exakt kopia (1) eller till nästa år (2) - det senare alternativet är endast valbart endast om någon egenskap är periodiserad.

Beskrivning av nodegenskaperna

Nedan beskrivs de flesta nodegenskaper som går att välja under respektive kategori. 

Formatering

Det finns två alternativ för formatering: Radbrytning lägger till en radbrytning mellan de olika delarna av den sammansatta nodegenskapen. Ny spalt lägger till ett litet avstånd till nästa egenskap på samma rad.

Ansvarsroller

Välj att visa ansvariga personer från en utvald ansvarsroll, från alla ansvarsroller eller från standardrollen (markerad med blå flagga i administrationen).

I formateringsdelen kan du välja att lägga till personernas huvudenhet.

Avstämningsdatum

Endast för aktivitetsnoder. Du kan välja om du vill se enbart avstämningsdatumen eller även deras beskrivningar. 

Beskrivningsfält

Välj ett av de beskrivningsfält som ni har skapat, eller samtliga beskrivningsfält. Texten i beskrivningen kommer att visas med namnet på beskrivningsfältet som rubrik.

Datatabell

Endast för måttnoder.

Datatabell visar en tabell över måttets värden för årets alla perioder.

Konsolideringstabell visar en tabell över enheterna i konsolideringskedjan, dess kolumnvärden och period (se konsolidering).

Datum

Endast för aktivitetsnoder. 

Du kan välja att visa Startdatum, Slutdatum eller Ursprungligt slutdatum.

Diagram

Endast för måttnoder.

Diagram visas i vyn/rapportdelen med eller utan rubrik. Diagrammet är klickbart och är då interaktivt för användarna som kan välja att visa exempelvis tillhörande kommentarer eller att välja vilka kolumner som ska jämföras. 
Diagram-ikon visar en ikon, som vid klick öppnar diagrammet i vyn och ger samma interaktionsmöjligheter som diagram. 
Diagramsida-ikon visar en ikon som vid klick öppnar en egen sida som visar diagram av den äldre typen samt kommentarer. Sidan har begränsad funktionalitet jämfört med diagram som visas med de ovanstående nodegenskaperna. Går att exportera till .pdf och .png.

Dokument

Visar en dokumentikon i de fall det finns dokument uppladdade till noden. Klickar man på ikonen visas en klickbar lista över dokumenten och en länk som öppnar dokumentfliken i noden.

Enhet

Enhet visar namnet på enheten som noden tillhör. 
Annan enhet visar enhetsnamnet för enhetens rotenhet, det vill säga översta förälder, om du står på annan enhet i organisationsträdet. 
Dold enhet visar enhetsnamnet på noden vid underliggande filtering.
Enhetsbeteckning visar enhetsbeteckningen för enheten som noden tillhör.
Synliga enheter visar en lista med alla enheter som noden är synlig på.
Konsoliderade enheter (mått) visar en lista med de enheter dit noden är konsoliderad (se konsolidering)
Konsolideringsrot (mått) visar namnet på den översta enheten i konsolideringskedjan (se konsolidering)

Extern sida

Här kan du välja att lägga till en länk till någon av era i förväg skapade externa sidor.

Färg

Visar nodens färg. Du kan visa den som ikon och/eller text, och välja vilken kommentarstyp färgen skall komma ifrån samt välja vilken period färgen skall visas för.

Genomförande

Endast för aktivitetsnoder. 

Genomförande visar en procentsats från 0-100% för hur mycket av aktiviteten som är genomförd. Visas bara om det är aktiverat under aktivitetsinställningarna.

Händelser

Händelser visar information om ändringar av noden.
Senast uppdaterad visar datumet när noden senast uppdaterades. Gäller ej ändringar i kommentarer eller inställningar kopplade till kommentarer (ex. periodiserade nyckelord m.m.)
Senast uppdaterad av visar för- och efternamn på personen som senast sparat en ändring i noden. Gäller ej ändringar i kommentarer eller inställningar kopplade till kommentarer (ex. periodiserade nyckelord m.m.)
Siffror senast uppdaterade visar datumet för senaste ändringen av något datavärde i måttet.  Datumet uppdateras oavsett vilken period ändringen skedde i och uppdateras för ändringar av alla kolumntyper. Svarsalternativ i mått räknas också som "siffror" i detta hänseende.
Skapad visar datum när noden skapades.
Skapad av visar för- och efternamn på personen som skapat noden. 

Information

Period
Visar perioden för noden. Baseras på vyns eller rapportens periodinställningar. 

Period, startdatum   
Periodens första datum (bryr sig ej om ev. förskjutningar) 

Period, slutdatum     
Periodens sista datum (bryr sig ej om ev. förskjutningar)

Nästa rapportering  
Endast måttnoder. Under rubriken Rapportera senast visas datumet då den aktuella perioden har sitt slutdatum. Går alltid på aktuell period och lyssnar på förskjutningar för inrapportering av måttdata.

Färgintervall
Endast måttnoderSkriver ut om måttets färg baseras på Ju mindre desto bättre eller Ju större desto bättre. Används Intervall lämnas fältet tomt. Se även Färginställningar.

Klarmarkering

Visar ikon om den aktuella kommentaren är klarmarkerad. 

Kommentarer

Visar den aktuella kommentaren utifrån vyns/rapportens periodinställning och filtrering. Kan fås med och utan rubrik. Det går också att välja egenskapade kommentarstyper att visa.

 Periodinställningarna kan visa den senaste kommentaren inom eller före perioden som är angiven i vyn eller rapporten. Observera att perioden för kommentaren inte stämmer alltid överens med ex. måttkolumnernas period ifall nodegenskapen "Senaste kommentar" används. 

Det går också att visa enhet och historik, t.ex visa alla kommentarer som är skrivna under året.

Konsolidering 

Endast mått- och aktivitetsnoder.

Visar en ikon om noden följs upp även på andra enheter. Klicka på ikonen för att öppna nodens konsolideringsvy. Ikonen visas på olika sätt beroende på om måttet/aktiviteten följs upp på denna och ovanliggande enheter och/eller underliggande enheter. 

Konsoliderade enheter visar en lista med de enheter dit noden är konsoliderad (ligger under egenskapen Enheter)

Konsolideringsrot visar namnet på den översta enheten i konsolideringskedjan (ligger under egenskapen Enheter)

Konsolideringstabell visar en tabell över enheterna i konsolideringskedjan, dess kolumnvärden och period (ligger under Datatabell)

Kopplingar 

Röda tråden  visar ikonen i vyn. Vid "mouse over" för ikonen visas hela kopplingskedjan för noden.
Kopplad till visar namnet på den närmaste kopplingen i en kolumn som används i vyn/rapporten. Nodegenskapen har nu också alternativet "Visa samtliga kopplingar inom styrmodellen", vilket gör det möjligt att visa flera kopplingar mot exempelvis Perspektiv eller Områden inom en styrmodell. 

Styrmodeller
Skriver ut namnet på alla styrmodeller som respektive noder är invalda/kopplade till. Observera att denna egenskap kan göra vyn långsam att ladda.

Källsystem 

Externa kod visar koden för det valda källsystemet för dataenheten.

Ikon för källsystem visar en ikon för ett källsystem - tanken är att enkelt kunna visualisera vilket källsystem som ett mått integrerar mot.

Länkar 

Länkar används för att kunna gå direkt till en annan vy med vald nod redan framfiltrerad. Kontakta er konsult eller Stratsys support om denna nodegenskap ej är aktiverad hos er.
Här väljer du vilken vy du vill att länken ska leda till samt om den ska se ut som en ikon eller om vynamnet ska skrivas ut som text.

Mätare 

Används i textkolumner och visar fördelningen av färger i de mått som är kopplade till textnoden och som är synliga i vyn. Måttkolumnen måste vara invald i vyn för att mätaren ska visa några värden.
 
Måluppfyllnadsdiagram 

Visar ett diagram över en genomsnittlig färg för alla mått som är kopplade mot målet per enhet. Färgen visualiseras med ett procentvärde, och beräknas enligt följande:

Röd=0, Gul=0,5, Grön=1. Den totala poängen för alla mått summeras och multipliceras sedan med hundra för att få fram mätarens värde. Mått som saknar värde i aktuell period räknas inte med i antalet.

Antal aktiviteter
Räknar antalet aktiviteter som är direkt kopplade mot just denna nod (utan mellanliggande led).

Måluppfyllelse (antal / procent)
Antal/procent visas baserat på färg eller status för de kolumner som valts (se bildexempel)

Måttkolumn 

Endast måttnoder.

Måttkolumnens namn
Välj den måttkolumn du vill visa. Samtliga måttkolumnsnamn listas för vald styrmodell. 

Om det visas väldigt många olika måttkolumner beror det på att måtten inte bara baseras på en och samma Måttmall utan även har blivit individuellt anpassade. Datavärden visas endast för de mått som har en måttkolumn med exakt det namnet som är valt. 

Målkolumn, Prognoskolumn och Utfallskolumn
Om du väljer någon av Målkolumn, Prognoskolumn eller Utfallskolumn visas värden från de kolumner i måtten som har denna måttkolumnstyp. Noder från olika styrmodeller behöver alltså inte ha samma namn så länge de är tillagda som denna kolumnsort under Måttkolumner.

Bestämd och relativ period 

En måttkolumn med bestämd period används för att skapa en vy eller rapportdel där data från olika perioder ska jämföras intill varandra i olika kolumner. Det kan ex. vara utfall för olika år eller olika månader. Klicka på nodegenskapen i listan i höger och ange sen vilken periodisering som ska gälla, ifall du vill välja en bestämd eller en relativ period och vilket år just denna nodegenskap ska visa.

Väljer du relativ period får du välja antal perioder framåt eller bakåt jämfört med vyns eller rapportdelens period.

Svarsalternativ

Nodegenskaperna som ligger i Måttkolumn fördelningMåttkolumn diagram och Måttkolumn, svarsalternativ används bara till checklistor. Här kan du läsa specifikt om hur de används. Se även checklistedelen i Konsolideringsformler.

Namn

Visar namnet på noden, med möjlighet att ställa in fet/kursiv stil.

Nyckelord

Alla nyckelord visar alla nyckelord aktiva för kolumnen grupperad under namnet på nyckelordsgruppen som rubrik. 

Nyckelordsikon visar alla nyckelordsikoner från alla nyckelordsgrupper aktiva för kolumnen. Det är inte möjligt att bara visa en ikon från en av nyckelordsgrupperna. Ingen rubrik visas. 

Egna nyckelord - alla egna nyckelord som är aktiva för kolumnen finns tillgängliga att välja in. De valda nyckelorden kommer att visas under en rubrik med nyckelordsgruppens namn.

Periodicitet

Endast måttkolumner.

Visar periodicitet för mått - användbart då olika mått kan ha olika periodicitet i samma styrmodellskolumn. 

Risk 

Nodegenskapen för risk används bara i vytypen Riskmatris. Denna egenskap beskrivs i en separat artikel. Se separat artikel för Riskmatris.

Trend

Visar trendpil för måttnoder, enligt hur trend är uppsatt i måttets inställningar.

Verktygsikoner 

Uppföljningsfönster (ikon)  
Visar ikonen för att öppna nodens Uppföljnings/Rapporteringsläge. Använd för att enkelt kunna följa upp direkt från vyn.

Ändrafönster (ikon)
Visar ikonen för att öppna Ändraläget för noden. 

Analysvy (ikon)
Används för sambandsanalys. Se separat artikel för Analysvyn.

Senaste extern länk

Måttbeskrivning 

Öppnar en ny vy med en beskrivning av olika måttegenskaper.

Aktivitetsbeskrivning 

Öppnar en ny vy med en beskrivning av olika aktivitetsegenskaper.