Nya vytyper

Nya vytypen

Här beskrivs de nya funktioner som den nya vyn innebär.

Beskrivning

Behörighetskrav och aktivering

Hitta i den nya vytypen

Verktygsfält

Översiktsläge

Tabelläge

Följ upp objekt

Nya nodegenskaper

Filterering

Skapa och ändra objekt (annan artikel)

Administration av nya vyn (annan artikel)

Beskrivning

Den nya vytypen och objektfönstret har tagits fram för att skapa en bättre överblick samt att minska behovet av att växla mellan olika typer av vyer, utan istället kunna hantera fler uppgifter från samma vy.

I den nya vyn finns ett översiktsläge för att snabbt kunna bilda sig en uppfattning om var fokus bör ligga, samt ett tabell-läge för att analysera och justera mer i detalj.

Så här kan vyn se ut i översiktsläget: 

image-png-Dec-22-2023-10-28-38-5263-AM

Mönstren för att lägga till och ändra information har också förbättrats. Filter- och sökfunktioner är mer synliga och lättare att nå för att effektivisera arbete med stora informationsmängder.   

Notera! Utvecklingen av den nya vyn är pågående. Information i denna artikel kommer därför att uppdateras löpande i takt med att nya funktioner tillkommer och når fler produkter.

Behörighetskrav och aktivering

För att få tillgång till de nya gränssnitten krävs i nuläget en produktlicens. Nya vyn aktiveras av Stratsys. För aktivering eller om ni vill veta mer, kontakta er kundansvarige.

Hitta i den nya vytypen

Verktygsfält

Högst upp i vyn hittar du verktygsfältet. Här kan du växla mellan översikt och tabell, filtrera hela vyn, söka i vyn och göra inställningar som rör hela vyn. Vilka komponenter du ser i fältet beror på din behörighet.

Sökfunktionen i verktygsfältet markerar dina sökträffar i vyn och minskar ner urvalet, vilket gör att det enklare att arbeta med stora datamängder. 

Vyn har en inställning för att göra den mer eller mindre kompakt. Dessa inställningar syftar till att möta tillgänglighetskrav för bland annat läsbarhet. Det mest kompakta läget visas som standard för alla användare. 

Läs mer om funktionerna i verktygsfältet nedan.

Översiktsläge

Översiktsläget presenterar informationen på ett samlat och överskådligt sätt. Med en tydlig översikt blir det exempelvis enklare att upptäcka potentiella risker och problem och hantera dem innan de blir stora och kostsamma.

Elementen i översikten

Klicka på "gruppera"-ikonen för att komma till översiktsläget:


Elementen i grupperingselementen är klickbara, och fungerar som filter. Du kan exempelvis klicka på elementet som visar hur många risker det finns med nivå "Hög" för att filtrera fram just dessa risker: Genom att placera muspekaren över elementen kan du också få mer detaljerad information i en tooltip, i bildexemplet visas information runt status för direktåtgärder kopplat till risktypen:

image-png-Dec-22-2023-10-30-17-1541-AM


I verktygsfältet väljer du utifrån vilket område du vill få en översikt. I bildexemplet byter vi översikt från från "Process" till "Risk category".

 

Genom att expandera valt område får du tillgång till all information som hör till detta. Du expanderar genom att klicka på själva grupperingsraden.

Gruppering i översikten

Översikten i översiktsläget bygger på att det finns relevanta grupperingar konfigurerade. I översiktsläget kan du som administratör ställa in en översikt för användarna genom att välja vilka kolumner i styrmodellen som informationen ska vara grupperad på.

En av de stora fördelarna med översiktsläget är att du kan gruppera på fler av styrmodellens kolumner än vad som har angetts i "kolumner synliga i vyn". Detta innebär att du kan ge en samlad översikt utifrån flera relevanta grupperingar/skärningar utan att vyn behöver innehålla flertalet kolumner som i sin tur medför scroll i sidled. På så vis kan användarna få relevant översikt både i översikten men också när de växlat tillbaka till tabelläget.

Skapa gruppering

Du kommer åt grupperingsinställningarna via verktygsfältets trepunktsmeny:

image-png-Feb-07-2024-04-20-06-4465-PM

  1. Du lägger till en gruppering genom att först välja vad för innehåll som ska överblickas...
  2. Genom att välja en kolumn. Du väljer bland alla kolumner som finns i modellen. Om du exempelvis vill att vyn ska visa en översikt av risker väljer du risker i detta steg. I praktiken väljer du vad som ska visas först i tabellen direkt under grupperingsraden.
  3. När du har valt fokus kan du nu i detta steg välja vad du önskar gruppera riskerna på.
  4. När du har valt gruppering finns det möjlighet att välja upp till en undernivå. Detta styr hur översikten presenteras i vyn:

image-png-Feb-07-2024-03-58-36-9439-PM

Gruppering utan undernivå:

image-png-Feb-07-2024-04-08-48-1978-PM

Gruppering med en undernivå:

image-png-Feb-07-2024-04-14-16-0758-PM

5. När du har valt gruppering, välj "Applicera" för att inställningarna ska sparas och synas för användarna. Det behövs minst en gruppering för att kunna spara inställningarna.

6. Du kan lägga till flera grupperingar och ha olika fokuskolumner för respektive gruppering. Exempelvis vill du kanske visa översikt över risker gentemot process och delprocess i en gruppering samt åtgärder gentemot mål och strategier i en annan gruppering.

image-png-Feb-07-2024-04-15-28-5361-PM

Välj element

När du har skapat gruppering kan du nu välja översiktselement. Du kommer åt grupperingsinställningarna via verktygsfältets trepunktsmeny:

image-png-Feb-07-2024-04-20-42-7188-PM


image-png-Feb-07-2024-04-48-21-9133-PM

  1. Börja med att lägga till element. Elementen gäller oavsett gruppering.
  2. Vilka element du har att välja mellan beror på vad för innehåll du visar i vyn. Exempelvis om du inte har några risker i vyn kommer du inte få förslag på riskvärdesfördelning. Börja med att välja det element du vill ska placera sig först i vyn.
  3. I exemplet har vi valt riskvärdesfördelning. För att kunna lägga till elementet behöver nodegenskaperna "risknivåfärg" vara invalda med korrekt matris..
  4. Du kan också välja att visa om något innehåll saknar ansvarig med elementet "Saknas ansvarig". Detta kan vara viktigt exempelvis gällande risker för att säkerställa att inget faller mellan stolarna till följd av att risker inte har ansvarsfördelats.
  5. Du kan välja att visa status över olika typer av innehåll, vanligen svarsalternativ som här illustreras med kontrollaktiviteter respektive åtgärder. Om lägg till-knappen är inaktiverad är det för att du har valt de maximalt fem element som går att välja. När du gjort alla dina val väljer du "Applicera". 

image-png-Feb-07-2024-04-55-40-9770-PM

Med hjälp av grupperingarna och översiktselementen kan användarna nu via verktygsfältet titta på informationen ur olika perspektiv för att bättre förstå och analysera status och vad de behöver agera på:image-png-Feb-07-2024-04-18-21-7266-PM

Tabelläge

Växla till tabelläget i verktygsfältet:

Tabelläget ger dig en mer traditionell vy, där alla objekt blir synliga: 

Följ upp objekt

Justering av terminologi: Med termen "objekt"  avser vi text-, mått och aktivitetsnoder i Nya vyer och ändrafönstret. 

Följ upp genom att klicka på ikonen "penna och block" . Du kommer då till det vanliga uppföljningsfönstret.

Du kan även följa upp på underliggande nivåer genom att klicka på ikonen med en nedåtpil .

Detta tar dig till konsolideringsvyn där du kan följa göra uppföljning på flera av de enheter som har objektet i samma vy.

Nya nodegenskaper

Kopplingsträd
Nodegenskapen för kopplingar är nu en visuell komponent som visar hela kopplingsträdet. Kopplingsträdet ger en översikt över ett objekts samtliga kopplingar, både inom en produkt/styrmodell men även till andra produkter/styrmodeller.

Du når den genom att klicka på kopplingsikonen som ser ut som en sinusvåg:

Fördelningsstapel

Den nya egenskapen "fördelningsstapel" kan användas för att visa hur status för exempelvis aktiviteter och kontroller som är kopplade till ett visst objekt är fördelade statusmässigt:

Filtrering

Filtrering går att utföra för hela vyn och för enskilda kolumner. 

Filter som påverkar hela vyn

Med hjälp av filtertratten i verktygsfältet går det att göra filtreringar som är generella för hela vyn, exempelvis vilken period som ska visas. 

När ett filter är aktivt markeras filtertratten med turkos färg. Klicka på filtertratten i verktygsfältet för att visa de aktuella filtreringarna i vyn.

Du kan återställa filtret till inställningarna i standardfiltret genom knappen "Återställ filterering":

Lägg till en egen filtrering med hjälp av knappen "+ Lägg till filter". Resultatet av filtreringarna visas direkt i vyn så fort ett filter ändrats.

Om du som användare gör ändringar i filtret så kommer filtreringen finnas kvar i vyn när du kommer tillbaks nästa gång. Filtret ändras dock bara för den enskilda användaren.

Filter som påverkar enskild kolumn

Om det redan finns ett aktivt filter för kolumnen, visas filtertratten hela tiden och är då turkos:

Om den inte är synlig, hittar du den genom att peka med musen vid sidan av kolumnnamnet.  Klicka på tratten för att ändra filtret.