Kommentarer, nyckelordsgrupper och beskrivningsfält
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Kommentarer, nyckelordsgrupper och beskrivningsfält

Beskrivningsfält

Skapa, ändra, ta bort och arbeta med Beskrivningsfält

Skapa ett nytt beskrivningsfält

Typ av beskrivningsfält

Välj beskrivningsfält för kolumner

Ändra ett beskrivningsfält

Ta bort ett beskrivningsfält

Vad är ett beskrivningsfält? 

Ett beskrivningsfält används för att förklara för användarna hur det är tänkt att olika styrmodellskolumner ska användas.

Det kan exempelvis vara en förklaring till hur det är tänkt att fältet för Syfte ska användas i en speciell textkolumn eller vilka aspekter ni anser vara viktigast när en mätmetod ska beskrivas. Det går att använda samma beskrivningsfält för noderna i en eller flera styrmodellskolumner.

I exemplet nedan visas en måttnod som har beskrivningsfältet "Beskrivning". Beskrivningsfältet har i sin tur en egen beskrivning/hjälptext som visas då man klickar på frågetecknet (blå ruta i bilden nedan).

Beskrivningsfälten visas också i uppföljningsfönstret under fliken "Information":

Du kan använda gemensamma eller unika beskrivningar för dina mått- och aktivitetsnoder, eller ett mellanting - se avsnittet om att skapa ett nytt fält nedan.  

Notera: Noden på översta nivån måste sparas för att texten i beskrivningsfältet eller de valda nyckelorden ska skickas ut till underliggande enheter vid gemensam beskrivning.

Skapa ett nytt beskrivningsfält

Gå till menyn Beskrivningsfält i administrationen:

Scrolla längst ner på sidan och skriv in namnet på det nya beskrivningsfältet samt en eventuell beskrivning. 

Typ för beskrivningsfält

Välj vilken typ beskrivningsfältet skall ha. "Fördelad, kan anpassas per enhet" är den rekommenderade inställningen.

När du använder beskrivningsfältet i textnoder som synliggörs på flera enheter spelar valet mindre roll - beskrivningsfältet styrs då alltid från den översta enheten, oavsett typ. Välj den rekommenderade inställningen.

Typen har följande effekt på mått- eller aktivitetsnoder som är kopierade/nerfördelade: 

1) Fördelad, kan anpassas per enhet: Rekommenderad inställning.

Beskrivningstexten som skrivs för måttet/aktiviteten på den översta enheten visas för alla underliggande enheter som inte har en egen beskrivning.

Varje enhet kan anpassa sin beskrivning. Ändringar i texten på översta enheten påverkar bara enheter som inte har en egen beskrivning.

2) Unik för varje enhet: Varje underliggande enhet med mått- eller aktivitetsnoden får skriva sin egen beskrivning som passar enheten. Det som skriv syns endast på aktuell enhet.

3) Fördelad, kan inte anpassas: Beskrivningstexten för måttet/aktiviteten på den översta enhetens beskrivning visas alltid på alla underliggande enheter. Underliggande enheter kan inte göra egna anpassningar.

Spara ditt nya beskrivningsfält.

Om beskrivningsfältet skall vara obligatoriskt klickar du på den grå checkboxen, vilket gör att en text måste skrivas för att noden skall gå att spara. Detta kan vara praktiskt om beskrivningsfältet ofta missas att fyllas i.

Klicka på knappen Välj beskrivningsfält för kolumner för att välja var det nya beskrivningsfältet ska visas i verktyget.

Ändra ett beskrivningsfält

Ändra Namn- och Beskrivningsfält: Klicka i texten och editera direkt - glöm inte att spara.

Ändra "Synlig för noder i dessa kolumner": Scrolla längst ned och klicka på "Välj beskrivningsfält för kolumner".

Ändra obligatorisk: Klicka direkt på checkboxen - glöm inte att spara.

Ändra typ: Beroende från och till vilken typ du ändrar får du olika effekter. Du får alltid en beskrivning av vad som händer. Glöm inte att spara.

Observera: Text i redan ifyllda beskrivningsfält kan gå förlorad när du byter typ. Läs alltid beskrivningen noga. När du byter till "Fördelad, kan inte anpassas" skrivs alltid underliggande enheters beskrivningsfält över.

Välj beskrivningsfält för kolumner

Längst ner på sidan hittar du Välj beskrivningsfält för kolumner. Här väljer du  vilka beskrivningsfält som ska visas för alla noder i en specifik styrmodellskolumn.

Börja med att välja styrmodell i dropdownlistan och klicka sen på Skiftnyckeln vid den kolumn som du vill ändra beskrivningsfält för.   

Markera ett eller flera beskrivningsfält i listan "Tillgängliga" och flytta över dem till fältet "Valda" genom att klicka på pilarna, eller tvärt om om du vill ta bort beskrivningsfält och spara sedan.

   
 

Byta ordning på / sortera beskrivningsfält

Klicka på "Välj beskrivningsfält för kolumner" som du hittar längst ner på sidan. Markera beskrivningsfältet i listan till höger och byt ordning med piltangenterna enligt bild och spara sedan.

Ta bort ett beskrivningsfält

Att ta bort ett beskrivningsfält kan innebära två olika saker. Antingen vill du dölja beskrivningsfältet i noder som hör till en speciellt styrmodellskolumn eller så vill du radera hela beskrivningsfältet och dess beskrivningstext på alla ställen i hela verktygsfältet där det används.

OBS! Det är inte möjligt att ångra en borttagning av ett beskrivningsfält så prata gärna med er konsult ifall du känner dig osäker kring hur du vill att borttagningen ska gå till och påverka systemet. 

Dölj ett beskrivningsfält i en styrmodellskolumns alla noder
Se Välj beskrivningsfält för kolumner.

OBS! Om du väljer att inte visa ett beskrivningsfält i en styrmodellskolumn och sen ångrar dig och lägger till det igen återfår du dina tidigare beskrivningar i de aktuella noderna.

Radera ett helt beskrivningsfält
Klicka på papperskorgen längst ut till höger om beskrivningsfältet. Tänk på att beskrivningsfältet och alla de beskrivningar som lagts till i olika noder som använt detta beskrivningsfält kommer att tas bort. Om detta är vad du önskar klickar du på papperskorgen och scrollar sedan ner samt sparar.