Allmänt

Rapporter - en introduktion

Artikeln innehåller övergripande information om hur rapporter fungerar i Stratsys

Rapporten är slutprodukten i Stratsys. En rapport skapas på en viss nivå i enhetsträdet och därefter knyts rapporterande enheter till denna. Bilden nedan visas en skiss av exempelrapporten Hållbarhetsredovisning, skapad på enhetsnivån Organisation. Till rapporten har ett antal  enheter knutits, bland annat Försäljning, Produktion och Fastigheter med flera.

Innehåll och struktur i rapporten

En rapport byggs alltid upp genom en gemensam mall. I detta läge definieras rubrikföljdtextavsnitt, tabeller och rapportdelar (innebörden av rapportdelar behandlas senare). Här vilka rubriker som är obligatoriska, respektive möjliga att dölja för underliggande rapporterande enheter. Figuren nedan visar hur gemensam mall till rapporten Hållbarhetsredovisning uppbyggd.

Rapportdel

Rapportdelar är en funktion i rapporter som kan hämta in information från produkterna/styrmodellerna i Stratsys. Beroende på vilken rapport som ska skapas, kan information från olika styrmodellskolumner lyftas in i en rappordel. Det går att styra själv vilka kolumner i styrmodellen som ska in i rapportdelen, se exempel i bilden nedan, och hur informationen ska visualiseras. Rapportdelarna gör att information inte behöver skrivas flera gånger, har exempelvis nämnden lagt in mål och mätetal i en planeringsvy kommer rapportdelen automatiskt uppdateras med den informationen.


Enhetsanpassat läge

När den gemensamma mallen är klar är det upp till respektive rapporterande enhet att anpassa rapporten efter hur de önskar att den ska se ut; det vill säga dölja eller lägga till rubriker, textavsnitt eller tabeller. Den ursprungliga strukturen i gemensam mall anpassas helt enkelt efter respektive rapporterande enhets behov.  


Rapporteringsläge

Då gemensam mall är skapad och enhetsanpassningarna är gjorda, kan rapporten skickas till rapporteringsläge. Det är i detta läge som den faktiska inrapporteringen av text och siffror sker. Om en rapportdel har skapats är det i detta läge som information från styrmodellen hämtas in. Figuren nedan illustrerar hur det kan se ut i rapporteringsläget, då information från kolumnen mätetal har hämtats in. Notera att det även framgår vilka mål som nyckeltalen är kopplade till.