Allmänt

Rapporter - en introduktion

Artikeln innehåller övergripande information om hur rapporter fungerar i Stratsys.

Rapporten är slutprodukten i Stratsys. En rapport skapas på önskad nivå i enhetsträdet och därefter knyts rapporterande enheter till denna genom att rapporten fördelas ut. Bilden nedan visar rapporten Hållbarhetsredovisning, som är skapad på enhetsnivån Organisation och därefter fördelad till ett antal ytterligare enheter (Försäljning, Produktion och Fastigheter).

Innehåll och struktur i rapporten

En rapport byggs alltid upp genom en gemensam mall. I detta läge definieras rubriksföljdtextavsnitt, tabeller och rapportdelar, rapportens så kallade byggstenar. Här anges även vilka rubriker som ska rapporteras på vilka enheter, och vart en rubrik eventuellt ska döljas. Bilden nedan visar hur den gemensamma mallen till rapporten Hållbarhetsredovisning är uppbyggd.

Rapportdel

Rapportdelar är en funktion i rapporter som kan hämta in information från Styrmodellerna i Stratsys. Beroende på vilken rapport som ska skapas, kan information lyftas in i en rapportdel. Det går att styra själv vilka kolumner i en styrmodell som ska in i rapportdelen, och hur informationen ska visualiseras. Rapportdelarna gör att information inte behöver skrivas flera gånger, har exempelvis nämnden lagt in mål och mätetal i en planeringsvy kommer rapportdelen, och således rapporten, automatiskt uppdateras med den informationen.Enhetsanpassat läge

Finns det behov att göra enhetsanpassningar i den gemensamma mallen finns det möjlighet att dölja eller lägga till rubriker, textavsnitt eller tabeller för specifika enheter. Använder man sig av enhetsanpassningar kommer rapporterna att skilja sig åt beroende på vilken enhet som rapporterar in. 

Rapporteringsläge

Då gemensam mall är skapad och eventuella enhetsanpassningar är gjorda, kan rapporten skickas till rapporteringsläge. Det är i detta läge som den faktiska inrapporteringen av text och annan data sker. Om en rapportdel har skapats är det i detta läge som information från styrmodellen automatiskt hämtas in. Bilden nedan illustrerar hur det kan se ut i rapporteringsläget, då information från kolumnen mätetal har hämtats in. I rapportens inställningar styr man läsbarheten i rapporterna, och även hur man ska arbeta med klarmarkering och godkännande av avsnitt.