Allmänna frågor

Hur skapar jag checklistor?

Artikeln går igenom steg för steg hur du enklast sätter upp en checklista

 

Notera: Beskrivningen gäller checklistor skapade med måttnoder. För den nya typen av checklista, se denna artikel: Skapa och besvara checklistor med FORMs

Instruktion

Måttkolumner

Måttmall

Val av svarsalternativ på fliken inställningar

Vyer för checklistor

Skapa ett mått i en checklista

Rapportera med svarsalternativ

Tips: För att kunna genomföra alla moment krävs det att användaren tillhör en behörighetsgrupp som är fullständig/global administratör

Du kan skapa checklistor där de aktuella enheterna rapporterar in uppgifter genom att välja mellan fördefinierade svar. Dessa kan sen enkelt följas upp i vyer och rapporter i form av diagram eller olika sorters summeringar.

Instruktion
Bilden nedan visar en fråga som har två kolumner där användarna rapporterar med hjälp av svarsalternativ. Bilden är tagen från en ovanliggande enhet som i exemplet ser de underliggande enheternas svar i diagramform eller som en lista. Hade bilden tagits från en rapporterande enhet (lövenhet som ligger längst ner i sin rapporteringsgren) hade kolumnerna "Svar, Antal" och "Krävs åtgärd?, Antal" bara visat svaret från den enskilda enheten med färg och svarsalternativ.

För att skapa en checklista med de svarsalternativ som du önskar, börjar du med att gå till Administration - Måttinställningar - Måttkolumner

Måttkolumner
Först skapar du upp måttkolumner med de svarsalternativ som du vill att användarna ska kunna välja mellan när de rapporterar särskilda kolumner i måtten. Här väljer du namn, värde, text och färg för svarsalternativen. I exemplet ovan hade du behövt skapa en för alternativen i "Svar, Antal" (Godkänd, Delvis godkänd och Ej godkänd) och en för alternativen i "Krävs åtgärd?" (Ja och Nej).

Måttmall
Sedan går du till Administration - Måttinställningar - Måttmallar. Här skapar du en ny måttmall som användarna kan välja när de skapar nya mått. Skriv in namn och beskrivning samt välj i vilka styrmodellskolumner som användarna ska kunna skapa upp nya mått baserat på denna mallen ifrån. Tänk på att ge måttmallen en tydlig titel och beskrivning så att det blir lättare för användarna att veta vilken mall de ska välja. I exemplet nedan används måttmallen i två olika styrmodeller.

Avsluta genom att klicka på Spara.

Val av svarsalternativ på fliken Inställningar
OBS! Hädanefter förklaras inställningarna bara en måttkolumn, även om exemplet hade två, men tillvägagångssättet är densamma för båda. 

Efter att du sparat måttmallen går du in på Ändra måttmall i samma måttmall som du precis skapat.

Måttmallen har nu en eller flera måttkolumner (beroende på vilken måttmall som är inställd som standardmåttmall i ert system - visas med en blå flagga i måttmallslistan). Klicka på kolumnen som ska innehålla svarsalternativ (Svar i exemplet nedan) och ge den det önskade namnet. Gå sedan ned till Inmatning. Klicka i Svarsalternativ och välj vilken lista av svarsalternativ som ska vara tillgänglig för användarna i den kolumnen under Välj svarsalternativ. Om måttet har fler kolumner som du inte har behov av markerar du dem och klickar på Ta bort.

Konsolidering på fliken Enheter
Om du använt svarsalternativ med en fast färg har du bara möjlighet att välja konsolideringsformeln Svarsalternativ. Svarsalternativ som inte har en fast färg går att konsolidera med alla de vanliga konsolideringsformerna. Se mer om konsolidering här.

Vyer för checklistor
Det är vanligt att skapa upp flera olika sorters vyer beroende på vilken del av processen de ska användas. Ex. för planering, rapportering och uppföljning. För checklistor finns det speciella nodegenskaper som bara går att använda till mått som använder svarsalternativ. Dessa beskrivs här: Nodegenskaper för checklistor

Skapa ett mått i en checklista
Nya mått skapas på olika sätt beroende på hur den aktuella vyn är uppsatt. Vanligtvis börjar du med att klicka på Lägg till mått/mätetal/indikator/fråga i en planeringsvy. Efter att du gett måttet ett namn m.m. kan du i steg två välja att måttet ska anpassas efter den måttmall du skapade tidigare (om du ställt in att styrmodellskolumnen bara har en tillgänglig måttmall ser du aldrig detta steg).

Vidare är det även viktigt att välja om du vill att uppföljning ska göras på flera enheter för checklistan. Detta gör du under steg 4 - Enheter. Om måttet ska följas upp på flera enheter kan du även se över vilken konsolidering du vill använda för måttets olika kolumner. I exemplet nedan är det utfallskolumnen som använder svarsalternativ (med fast färg). Därför är det bara möjligt att konsolidera den kolumnen som Svarsalternativ

Rapportera med svarsalternativ
Här ser du två exempel på hur användarna sen använder sig av möjligheten att rapportera med svarsalternativ. Det övre exemplet kommer från rapportering direkt i en vy och det nedre visar rapportering i rapporteringsläget i ett öppet mått.

Rapportering direkt i en vy

Rapportering i ett måtts Rapporteringsläge.