Övriga inställningar

Periodiciteter och deadlines

Här beskrivs hur de periodicitieter (årsvis, kvartalsvis, månadsvis etc) och tillhörande deadlines ni använder kan justeras

Snabblänkar:

Lägg till en periodicitet

Ändra och Ta bort periodicitet

Deadlines

Övrigt

Här väljer du vilka periodiciteter som ska finnas att tillgå i verktyget. En periodicitet används på många ställen i verktyget, ex. vid filtrering i vyer och rapporter och vid kommentering. Med periodicitet så menar vi tex År, halvår eller tertial.

OBS! Periodiciteter är en komplex del av systemet och som påverkas av flera olika faktorer. Ändra INTE periodicitet utan att säkerställa att all inrapporterad data eller kommentering försvinner. Är du osäker kontakta er kontaktperson på Stratsys. 

Periodiciteter och deadlines hittar du som administratör i administratörsmenyn via kugghjulet. 

mceclip0.png

 

Klickar du på Skiftnyckeln får du möjlighet att ändra namn, förkortning och slutdatum för perioden. Det går även att ta bort en period genom att klicka på Soptunnan till höger om perioden. Vill du lägga till en extra period klickar du på knappen Lägg till period.

mceclip1.pngLägg till en periodicitet

Börja med att klicka på mceclip2.png längst ner i periodicitetslistan 

Allmänt

 • Namn
  Namnge periodiciteten. Ex. Tertial, Månad, Jämna år, Brutet år m.m. Tänk på att inte ge två periodiciteter samma namn!
 • Kortnamn
  En förkortning av namnet där namnet senare kan användas i ex. vyer där det egentliga namnet skulle ta för stor plats. 
 • Periodfrekvens
  Väljer man alternativet Egen, visas en dropdown-lista för perioder längre ner i gränssnittet. Man kan även välja Dag eller Vecka.

mceclip3.png

 

OBS! Det är inte möjligt att välja en annan periodfrekvens i en periodicitet i efterhand! Skapa istället en ny periodicitet.

 • Cykel (antal år)
  Bestäm hur många år periodiciteten ska vara. Tex ska det ske en slutrapportering varje år väljer du 1 ska det inte ske någon slutrapportering förens efter 3 år skriv 3. 

OBS! Det är inte möjligt att ändra cykeln i efterhand! Skapa istället en ny periodicitet.

 • Framåt-filter
  Du väljer hur många perioder framåt i tiden som användarna ska ha möjlighet att välja i dropdown-listor i verktyget. Det gäller bland annat listorna i rapporterings- och ändringsläget i noder.
 • Bakåt-filter
  Välj hur många perioder bakåt i tiden användarna ska ha möjlighet att välja i dropdown-listor i verktyget. Det gäller bland annat listorna i rapporterings- och ändringsläget i noder.
 • Startdatum
  Ställ in vilket datum du vill att periodicitetens cykel ska utgå ifrån. Baserat på detta skapas perioder upp både framåt och bakåt i tiden.
 • Aktiverad
  Är en periodicitet ej aktiverad går den ej att använda. 


Ändra en periodicitet

Klickar du på  Skiftnyckeln kommer du in i redigeringsläget för periodiciteten. Det går inte att ändra slutdatum i en periodicitet och tänk alltid på vilken typ av ändring som behöver göras. Ändras för mycket påverkar detta redan inrapporterad data och kommentarer. 


Ta bort en periodicitet

Om du tar bort en periodicitet ligger den kvar på de ställen där den tidigare använts men den raderas från listan för periodiciteter och du har ingen möjlighet att ändras dess inställningar eller välja den på nytt. Skapar du en ny periodicitet med samma namn har den ingen koppling till den tidigare periodiciteten. Periodiciteten måste ändras på de ställen den tidigare användes för att lyssna på de nya inställningar. Ta kontakt med er konsult för hjälp med detta. Se Kontakter genom att klicka på det gröna frågetecknet längst upp till höger i Stratsys.

 

Deadlines

Visas när en person senast måste rapportera för respektive period. Dessa ställer ni in genom att klicka på ändra längst till höger för respektive period. 

mceclip4.png

Visas på startsida/dashboard

Här fyller du i antal dagar innan deadline som det ska synas på startsidan och gå att rapportera på. 

Utöka periodens längd
Här ställer du in om deadline ska infalla direkt efter att en period är slut eller ifall användarna ska ha ett visst antal dagar på sig att kommentera från det att perioden är slut. Deadlinen kan förskjutas med olika antal dagar baserat på enhetsnivå eller enhetsgrupp. 

Förskjuten deadline
Väljer du Deadline infaller efter periodens slut får du även möjlighet att ställa in en förskjuten deadline. Du kan välja om förskjutningen ska gälla för samtliga enheter eller enbart för respektive organisationsnivå eller enhetsgrupp.

Deadlines för kommentering
Förskjuter deadlinen på kommentarer för alla nodtyper (mål, mått och aktiviteter), som använder sig av den aktuella periodiciteten. Inställningen får direkt effekt i vyer och på startsidan.

Deadlines för måttdata
Ger användaren det angivna antalet extradagar på sig att rapportera in måttdata t.ex. utfall, mål m.m. Inställningen får effekt även för måttkommentarer om du i fliken Övrigt har valt att måttkommentarer ska följa måttens egna periodicitet.

Deadlines för rapportering
När nya rapporter kopieras eller skapas med den valda periodiciteten så kommer de att få förskjuten deadline enligt de värden ni rapporterat in, förutsatt att rapporten använder automatisk deadline.

 

OBS! Ändringar i förskjuten deadline påverkar inte redan skapade rapporter. För att uppdatera deadline så får ni återställa deadline under administrationen för en rapport. Det är även möjligt för rapportörer att justera deadlinen för rapporten på rapportsidan genom Administrera deadlines på rapportsidan.


 

Övrigt

Kommentarsinställningar
 Använd måttens egen periodicitet för måttkommentarer
Här ställer du in att kommentarer för måttnoder alltid ska ha samma periodicitet som måttdatan. Inställningen gäller för alla måttkolumner i systemet. Ifall alternativet avaktiveras får måttets kommentarer samma periodicitet som styrmodellskolumnen.

 Kommentaren låses efter passerad deadline
Kommentarer kan inte skrivas eller ändras efter att deadlinen har passerat.

 Gör det möjligt att ställa in deadline för måttrapportering per mått
Utan denna inställning har alla mått med samma periodicitet deadline samtidigt. Deadline ställs då in i periodicitetsinställningen och kan inte påverkas i det enskilda måttet. 

Med denna inställning gör du det möjligt att ställa in så att olika mått med samma periodicitet kan ha olika deadlines. I varje mått visas standardförskjutningen men det finns även möjlighet att ange en egen förskjutning som läggs till efter periodens slut.