Anmälningsvillkor

Stratsys, 2022

Bekräftelse

När du anmält dig till en aktivitet får du en bekräftelse på din anmälan. Innan aktiviteten startar får du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen medföljer också faktura för deltagaravgiften om inte betalning ska göras på något annat sätt.

Ångerrätt

Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att du utan att ange skäl eller att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan. För att använda din ångerrätt ringer eller sänder du ett meddelande till oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på bekräftelsen eller genom vår webbplats, www.stratsys.se. I det fall du redan betalt din deltagaravgift kommer vi att återbetala den till dig inom 30 dagar från det att du använt din ångerrätt.

Förverkad ångerrätt

Om du påbörjat deltagande i en aktivitet har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Avanmälan och avbrutet deltagande

  • Om du avbryter ditt deltagande på en startad aktivitet är du i regel skyldig att betala hela deltagaravgiften.
  • Om skälet till att du avbryter aktiviteten är varaktigt hinder såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, flytt från orten, arbetslöshet eller andra jämförbara anledningar som inte kan läggas dig till last återbetalas den ännu ej utnyttjade delen av deltagaravgiften med avdrag för litteratur och material.
  • Inom 30 dagar från det att du avanmält eller avbrutit ditt deltagande enligt ovan ska vi återbetala redan inbetald deltagaravgift till dig.

Inställd eller ändrad start

Om vi ställer in en aktivitet har du rätt att återfå hela deltagaravgiften. Om starten skjuts upp mer än en vecka eller om tiden för aktiviteten ändras har du rätt att utan att ange orsak avanmäla dig och återfå hela deltagaravgiften. Eventuellt inbetald deltagaravgift återbetalas till dig inom 30 dagar.

Betalning och kostnader

Deltagaravgiften framgår av informationen som lämnas i samband med anmälan. Deltagaravgifter faktureras om ingenting annat anges i samband med anmälan och ska betalas inom 20 dagar från faktureringsdatumet. Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Så behandlar vi dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss vid anmälan till en aktivitet behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Vi använder personuppgifterna för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Samt för egen kvalitetsgranskning, utvärdering och internkontroll för att säkerställa att genomförda utbildningar levererar det värde vi har som målsättning att göra.

Dina personuppgifter kan användas för att sända dig information om pågående eller kommande verksamhet. Du kan tacka nej till fortsatt information genom att meddela Stratsys AB detta. Du har rätt att en gång per år efter skriftlig, undertecknad begäran ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig, och du har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras eller tas bort.

Tillägg GDPR

Stratsys AB arbetar aktivt med att utveckla teknik för att stödja GPDR fullt ut. Vi gör detta i samarbete med våra kunder för att försäkra oss om att lösningen är i linje med både den kommande lagen och era önskemål om tillämplighet.

Vi för även en kontinuerlig dialog med Memlin, leverantören av vårat bokningssystem för den Generella Administratörsutbildningen för att säkerställa att GDPR även här stödjs fullt ut på ett enkelt och tillämpbart sätt.