Maksimer bærekraftsinnsatsen din med Scope 3

Scope 3
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
2 min

Det blir stadig viktigere å ta tak i de indirekte klimagassutslippene. Scope 3-utslipp kommer fra forretningsaktiviteter utenfor selskapets grenser og er en nøkkelfaktor å adressere for å maksimere bærekraftsinnsatsen. Her vil vi forklare hva scope 3 er og hvordan bedrifter kan integrere det i forretningsstrategien sin for å bidra til en grønnere fremtid.  

Hva er Scope 3-utslipp? 

Scope 3-utslipp er de indirekte klimagassutslippene som oppstår utenfor virksomhetens grenser og strekker seg utover virksomhetens eget energiforbruk. Disse utslippene kan omfatte blant annet forsyningskjeden, transport, avfallshåndtering og bruk av produkter og tjenester.

Å identifisere og redusere scope 3-utslipp er en sentral del av en holistisk bærekraftsstrategi. Scope 3-utslipp er en del av klimaberegninger i henhold til GHG-protokollen, en internasjonal standard for å måle og rapportere klimagassutslipp. Ved å inkludere scope 3-utslipp i klimaberegningene sine, kan virksomheter få et mer helhetlig bilde av klimapåvirkningen sin og identifisere potensielle forbedringsområder.  

Scope 3 og utslippsfaktorer 

Utslippsfaktorer spiller en viktig rolle i beregning og rapportering av scope 3-utslipp. Utslippsfaktorer er spesifikke verdier som brukes til å konvertere aktiviteter eller forbruksmønstre til karbondioksidekvivalenter, hvilket hjelper til med å kvantifisere utslippets omfang. 
 
For scope 3-utslipp innebærer dette at ulike utslippskategorier kan ha ulike utslippsfaktorer basert på type virksomhet som genererer utslippene.

For eksempel kan transportrelaterte scope 3-utslipp ha utslippsfaktorer basert på drivstofforbruk og transportavstand, mens utslipp fra innkjøpte varer kan ha utslippsfaktorer basert på produksjonsmetoder og energikilder.

Ved å bruke nøyaktige og oppdaterte utslippsfaktorer kan organisasjoner få et mer nøyaktig estimat av scope 3-utslippene sine og identifisere hvilke områder som har størst klimapåvirkning. I Stratsys sitt verktøy for bærekraftsledelse finnes det en komplett katalog med utslippsfaktorer og mulighet for å legge til egne og gjøre klimaberegninger direkte i verktøyet.

Hvorfor er Scope 3 viktig? 

Å håndtere Scope 3-utslipp er viktig av flere grunner. For det første utgjør scope 3 vanligvis den største andelen av et selskaps totale klimagassutslipp.

Ved å fokusere på disse utslippene kan man gjøre betydelige fremskritt mot å redusere den totale klimapåvirkningen sin. Dessuten kan en ambisiøs håndtering av Scope 3-utslipp bidra til å styrke merkevaren og møte kunders og interessenters forventninger til bærekraft.
 

Scope 3

Slik kan du integrere Scope 3 i bærekraftstrategien din

1.  Kartlegging og analyse

Start med å identifisere de viktigste scope 3-kildene for ditt foretak. Ved å gjennomføre en nøye kartlegging og analyse av din leverandørkjede og andre relevante områder, kan du skape en oversikt over de viktigste utslippsdriverne. 

2. Sett mål og mål kun indikasjoner

Formuler ambisiøse, men realistiske mål for å redusere scope 3-utslippene. Definer også målbare indikatorer og fremdriftsrapporter for å overvåke og evaluere resultatene.

3. Samarbeid med leverandører

En effektiv måte å redusere scope 3-utslipp på er å jobbe tett med leverandørene dine. Ved å oppmuntre og støtte dem i å implementere bærekraftig praksis, kan dere sammen redusere deres kollektive klimapåvirkning. 

4. Opplær og engasjer ansatte

Informer og engasjer dine ansatte om scope 3 og viktigheten av å redusere indirekte utslipp. Opplæring og bevisstgjøring kan bidra til å skape en bærekraftig kultur og inspirere til felles innsats.

5. Kommuniser og del fremgang

Et viktig steg i å skape en vellykket bærekraftsstrategi er å kommunisere og dele fremgangen deres med interne og eksterne interessenter. Ved å være åpen og transparent kan dere inspirere andre og skape en positiv påvirkning i bransjen.  
 
Bruk ulike kommunikasjonskanaler, for eksempel sosiale medier, bedriftens nettside og årsrapporter for å spre informasjon om deres scope 3-mål, fremgang og initiativer. 
 
For å forenkle prosessen med å måle, analysere og rapportere scope 3-utslipp velger i dag mange bedrifter å bruke et digitalt verktøy. Et verktøy for bærekraftsarbeid kan automatisere datainnsamling, gi ny innsikt, skape åpenhet og legge til rette for samarbeid.  

Ved å inkludere scope 3-utslipp i bærekraftstrategien din tar du et viktig steg mot en grønnere fremtid. Vil du vite mer om hvordan virksomheter kan jobbe for å redusere klimagassutslipp? Stratsys sitt verktøy for bærekraftsledelse hjelper bedrifter og organisasjoner med å effektivisere klimaberegninger og effektivisere bærekraftsarbeidet.