ForumCiv velger Stratsys plattform

forum-civ-velger-stratsys
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

Organisasjonen opplevde at virksomhetsstyringen var vanskelig å forstå, det ble stort sett et dokument som havnet på hyllen og ikke ble jobbet aktivt med. Oppfølgingsarbeidet ble vanskelig og ikke spesielt systematisert. I tillegg jobbet alle avdelinger i ulike systemer, stort sett i ulike Excel-ark, noe som ikke ga den klarheten og enhetligheten de følte at de trengte. Fokuset landet snarere på å samle inn informasjon fra alle avdelingene, mer enn å diskutere og implementere forbedringer.

ForumCiv begynte derfor i 2012 å innføre en ny modell for virksomhetsstyring og oppfølging. Prosessene var basert på Lots-modellen og COSO-rammeverket. I forbindelse med dette besluttet ForumCivs ledelse å anskaffe et IT-system for å støtte organisasjonens behov for planlegging og oppfølging.

Tre hovedbehov

Det var fremfor alt tre hovedbehov som ForumCiv ønsket å tilfredsstille med anskaffelsen av en ny IT-støtte:

  1. Tilrettelegge for en rask og effektiv oversikt over gjennomføringen av forretningsplanen på ulike enheter og nivåer.
  2. Samle ulike relaterte planer og policyer i ett system (f.eks. forretningsplan, miljøpolicy, arbeidsmiljøplan) og tydeliggjøre ansvarsfordelingen for disse.
  3. Eliminere behovet for parallelle rapporteringssystemer og kommunikasjonskanaler når det gjelder organisasjonens planlegging og oppfølging.

"Å ha ryddighet og orden, samt å raskt kunne hente informasjon og dokumenter og dermed rapportere hvordan man jobber har stor verdi. Det handler om å skape tillit og gi et troverdig og korrekt bilde av organisasjonens virksomhet og arbeid", sier Mikael Drackner, ansvarlig for forretningsutviklingen i ForumCiv.

Valget falt til slutt på Stratsys-plattformen, som tilsvarte de høye kravene som ForumCiv hadde stilt, samt at det var det mest brukervennlige og fleksible systemet. At implementeringen kunne skje raskt og enkelt i organisasjonen var også en medvirkende årsak til valget av Stratsys. Prosjektet startet høsten 2012 og ble fullført ca. tre måneder senere.

 

"Etter innføringen av Stratsys sin løsning i organisasjonen har behovet for tydelighet og kontroll økt. Vi er blitt mer bevisste og mangler i vår tidligere virksomhetsstyring er blitt oppdaget. Vi er nå både tydeligere og mer konkrete i arbeidet vårt med å drive og utvikle virksomheten vår videre", sier Mikael Drackner.

I nær fremtid planlegger ForumCiv å bruke Stratsys til å administrere den interne kontrollplanen og de anbefalingene og kravene som fremkommer i ulike typer revisjoner av virksomheten. På lengre sikt planlegger ForumCiv å integrere løsningen med økonomisystemet deres.

 

"Systemet er fleksibelt og tilpasningsdyktig, samt møter behovene våre for kontroll og styring. Vi ser stadig nye muligheter der løsningen kan implementeres for å effektivisere arbeidet vårt enda mer."

"Kravet om åpenhet fra interessentene våre øker og Stratsys hjelper oss med å tydeliggjøre målene våre, følge opp arbeidet vårt bedre og kan også visuelt vise hvor vi ligger i forretningsplanleggingen og målstyringsarbeidet vårt", avslutter Mikael Drackner.