Slik fikk Stora Sköndal en enhetlig arbeidsmetodikk med Stratsys som systemstøtte

Stora Sköndal
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

Stora Sköndal er en ideell stiftelse som jobber med støtte, pleie, omsorg, utdanning og forskning. Virksomheten finnes bl.a. innen eldreomsorg, nevrologisk rehabilitering og sosialpsykiatri.

 

I takt med en voksende organisasjon, så stiftelsen Stora Sköndal et behov for å skape en enhetlig arbeidsmetodikk og å effektivisere virksomhetsstyringen og det systematiske kvalitetsarbeidet på tvers av hele organisasjonen. Derfor valgte de i 2016 å kjøpe inn Stratsys som systemstøtte.

Tidligere brukte vi et styringssystem hvor flere deler besto av office-dokumenter som vi håndterte manuelt.

 

Fremfor alt opplevde vi med det en vanskelighet med å "samle sammen" all informasjon - både når det gjaldt planlegging men fremfor alt oppfølgingsbiten. Det ser vi allerede nå, på et tidlig tidspunkt, at Stratsys har hjulpet oss med. Med Stratsys blir det visuelt mye tydeligere for alle i organisasjonen, forteller Sanna Tidala, kvalitetssjef i Stora Sköndal.

Tidligere jobbet organisasjonen med rapporter og til dels egenkontroller i Word. For oppfølgingsdokumentasjon ble Excel benyttet både på enhetsnivå og for hele organisasjonen. Med Stratsys samler man nå alt på ett sted.

 

- Det vi kan se er at vi med Stratsys får all dokumentasjon samlet på ett sted. Både planleggingen, i form av virksomhetsplaner og handlingsplaner, men også resultater og oppfølgingen av disse.

Stiftelsen Stora Sköndal planlegger å utvide sin bruk av Stratsys og ser allerede ytterligere potensiale med verktøyet:

Vår ambisjon er å koble våre øvrige systemer (via Qlikview) med Stratsys. Slik at vi automatisk kan få inn resultater av nøkkeltall etc. inn i verktøyet. Vi planlegger også å utvide bruken av Stratsys i stor grad og knytte til det systematiske arbeidsmiljøarbeidet, samt en del av våre ytterligere egenkontroller – for eksempel internrevisjonene, fortsetter Sanna Tidala, kvalitetssjef i Stora Sköndal.

Utvidet bruk av Stratsys ses på som et ytterligere steg på veien mot å kvalitetssikre hele Stora Sköndals virksomhet, fra førskole til eldreomsorg.

 

-  Med Stratsys merker vi at tidsbruken på administrasjon reduseres, noe som gjør at det blir mer tid til overs for utvikling av enhetene. Vårt håp er at dette vil til slutt føre til forbedret innsats for kundene våre. Vi får også en bedre og tydeligere struktur på aktivitetene som skal gjennomføres innenfor Stora Sköndal, hvilket er direkte knyttet til forbedringsmuligheter for enhetene, avslutter Sanna Tidala, kvalitetssjef i Stora Sköndal.