Styrmodellsinställningar

Bruttolistor för mått och aktiviteter

Bruttolistorna samlar ihop mått och aktiviteter från samtliga styrmodeller.

Syfte

Behörighet

Borttagning av noder från Bruttolista

Inställning "Använd bruttolista"

- Standardbeteende - inställning "Använd bruttolista" ej aktiverad

- Inställning "Använda bruttolista" aktiverad

- Att tänka på vid användning av Bruttolistan

Vad gäller för funktionen Läsbehörighet?

Beskrivning

Bruttolistorna är separata styrmodeller för mått och aktiviteter och de innehåller endast en kolumn med mått- eller aktivitetsnoder. Dessa styrmodeller går inte att ta bort.

Alla mått och aktiviteter som skapas får alltid en extra koppling till sin Bruttolista utöver kopplingen i den styrmodell den läggs till i. Kopplingen är alltid direkt mot visionen och går inte att ändra. 

Bruttolistorna ger därför en översikt över alla mått och aktiviteter som finns i hela databasen och dessa visas här oavsett vilka kopplingar eller vilken periodicitet de har.

Syfte och funktion

Syftet med Bruttolistorna är att kunna hitta mått och aktiviteter som saknar en koppling i den styrmodell den skapades i från början, eller som är svåra att hitta av andra skäl, till exempel på grund av komplexa filtreringar i vyer.

Mått och aktiviteter kan tappa kopplingar till exempel vid omorganisationer, och det finns då en möjlighet att återfinna måttet/aktiviteten via Bruttolistan och återställa kopplingen så att konsolideringskedjan åter hänger ihop.

Det finns också fall där man avsiktligt tar bort en koppling på en viss nivå i den ordinarie styrmodellen för att man inte vill visa noden på till exempel översta nivån. Då kan den också återfinnas i bruttolistan (för ett annat sätt att sluta visa noden på översta enheten, se Hur byter jag huvudenhet på en nod?)

Bruttolistorna kan användas för att välja in aktiviteter/mått i andra styrmodeller. Se Tillåt att välja in noder/mått i vyer

Behörighet

De användare som får behörighet att ändra och ta bort noder i Bruttolistorna kommer kunna ändra och ta bort alla noder som syns i dessa (på de enheter användare är behörig), alltså även om dessa har kopplingar i styrmodeller som användaren normalt sett inte har rättigheter till.

Var därför restriktiv med att ge ut behörigheter till bruttolistorna, speciellt om vyer till Bruttolisterna är tillagda i menyer. Standardbehörighet omfattar på grund av detta inte behörighet till just Bruttolistorna. 

Om ni har funktionen Läsbehörighet aktiverad, läs mer här: Bruttolistor för läsbehörighet

Borttagning av noder från Bruttolista

När du tar bort en nod från bruttolistan tas alltid samtliga kopplingar bort. Noden försvinner alltså från samtliga styrmodeller då de tas bort från bruttolistan. 

Observera: Noden försvinner från samtliga styrmodeller om borttagning av noden sker från bruttolistan. 

Inställning "Använd bruttolista"

Under fliken "Övrigt" i administrationsmenyn för Styrmodeller finns en inställning "Använd bruttolista...". Den är normalt sett inte ikryssad.

Namnet är lite missvisande, då bruttolistorna alltid finns i databasen oavsett denna inställning. Med "använd" avses här att man gör Bruttolistorna mer lika vanliga styrmodeller. Kopplingar till bruttolistan fungerar då mer som en vanlig koppling, men fortfarande gäller att alla mått och aktiviteter får en automatisk koppling till bruttolistan.

Denna inställning kan exempelvis passa kunder som behöver en gemensam måttdatabas som skall delas mellan flera styrmodeller. Ett bra alternativ till att använda Bruttolistan kan vara att använda en extra "vanlig" styrmodell som samlar ihop alla mått. Läs "bra att tänka" på nedan och kontakta Stratsys innan ni aktiverar "Använd bruttolista" i er befintliga databas.

Standardbeteende - inställning "Använd bruttolista" ej aktiverad

I normalläget kan kopplingen i bruttolistan beskrivas mer som en spegling till de vanliga kopplingarna, och noden visas endast i bruttolistan så länge det finns minst en koppling kvar till en annan styrmodell.

Noden kommer tas bort även från bruttolistan när sista kopplingen för sista enheten i konsolideringskedjan tas bort från noden.

Vid versionshantering kommer också eventuella noder som endast har en koppling till bruttolistan kvar att tas bort. Detta gäller även aktiviteter, oavsett status på dessa. 

När man väljer att ta bort avslutade aktiviteter efter versionshanteringen försvinner noderna från alla valda styrmodeller, dock inte från bruttolistan. Dessa kommer däremot automtiskt tas bort från bruttolistan vid nästa års versionshantering, då endast kopplingen i Bruttolistan finns kvar. Avslutade aktiviteter försvinner alltså från den vanliga styrmodellen direkt vid rensning, men från Bruttolistan först med ett års fördröjning.

Inställning "Använda bruttolista" aktiverad

När inställningen "Använd bruttolista..." är aktiverad fungerar bruttolistan mer som en vanlig styrmodell. Detta möjliggör aktivt arbete i bruttolistan, exempelvis att lägga till aktiviteter och mått direkt i dessa listor, skapa anpassade/filtrerade vyer och så vidare.

Utan inställningen påslagen skulle dessa noder försvinna automatiskt vid versionshanteringen, men med inställningen på så försvinner alltså inga noder från bruttolistan vid versionshanteringen.

Inte heller avslutade aktiviteter försvinner från bruttolistan när dessa rensas bort efter versionshantering - varken direkt eller året därpå. Det går dock att ta bort aktiviteter en och en vid behov, eller beställa en borttagning via skriptning av Stratsys mot konsultation.

Att tänka på vid användning av Bruttolistan

När inställning "Använd bruttolistan" är aktiverad ger det några sidoeffekter. Läs igenom innan ni beslutar er för att aktivera bruttolistor för användning.

Periodicitet vid rapportering:

Om noderna i bruttolistan har olika periodicitet rekommenderar vi inte att man använder vy baserad på bruttolistan för inrapportering. Det kan då vara svårt för användarna att se vilken period en kommentarer kommer skrivas i. Om alla noder har samma periodicitet i hela modellen, exempelvis År, så går det däremot bra att göra så.

Automatiskt kopiering ändrar beteende: 

Om ni använder automatisk kopiering för mått/aktiviteter, så kan dessa komma att fördelas ner till långt fler enheter än tänkt. I vanliga fall går nerfördelningen att styra via kopplingen till noden till vänster, då endast de enheter som är synliggjorda från den kopplade noden kommer att få den automatiska kopian. 

I bruttolistan sker kopplingen dock direkt mot visionen, vilket betyder att denna begränsning försvinner, och autokopieringen kommer nå alla underliggande enheter som automatkopieringen avser, oavsett hur den kopplade noden är fördelad. 

Borttagning av noder:

Borttagning av noder kommer kräva ett aktivt val av användaren, även om noden bara finns i en enda övrig styrmodell, då Bruttolistan nu räknas som en egen styrmodell. Användaren behöver då aktivt välja om endast kopplingen till den aktuella styrmodellen skall tas bort, eller om hela noden skall tas bort via alternativet "Ta bort från alla styrmodeller".

Rensning av aktiviteter:

Ingen automatisk rensning av avslutade aktiviteter kommer att kunna ske från bruttolistan om den används. Det kan innebära att den kommer att innehålla väldigt många aktiviteter på sikt. 

Hjälp med rensning kan beställas av Stratsys mot konsultation.

Vad gäller för funktionen Läsbehörighet?

Om ni har funktionen Läsbehörighet aktiverat, se följande avsnitt för vad ni bör tänka på: Bruttolistor för läsbehörighet