Integrationer - en introduktion
  1. Manual
  2. Integrationer
  3. Integrationer - en introduktion

Källsystem och externa koder

Denna artikel beskriver vad källsystem och externa koder är, vad de används till, samt hur de konfigureras.

Innehåll

Källsystem

Externa koder

Källsystem

Ett externt källsystem måste finnas i Stratsys för att kunna skapa en integration med ett annat källsystem. Till ett externt källsystem behöver externa koder skapas för att kunna mappa ihop enheter, mått och måttkolumner i Stratsys med enheter, mått och måttkolumner i det externa källsystemet.

Skapa eller redigera källsystem

För att skapa upp ett källsystem går du mot Källsystem och externa koder i administrationen. När du skapar eller redigerar ett källsystem kan följande inställningar göras:

  • Namn: Vilket namn källsystemet ska ha i Stratsys
  • Beskrivning: Ange här exemeplvis vilken typ av nyckeltalsdata detta källsystem exporterar till Stratsys.
  • Ikon: Lägg till en bild

Välj integrationstyp

Det är inte alla källsystem som kräver en integrationstyp. Beroende på vilket källsystem som används behöver en integrationstyp kopplas till källsystemet. Detta görs för att kunna konfigurera integrationen på rätt sätt. Exempelvis så gör integrationen "Användarsynkronisering - Synkronisering mot katalogtjänst" att det blir möjligt att mappa flera enheter i Stratsys till en enhet i er användarkatalog.

De alternativ som finns är följande:

Mått och måttdata

Används vid import av data från fil. Detta gäller för nyckeltalsinläsning, excelinläsning, Kolada, Kostra och måttkolumnsdata. All data som läses in genom filinläsning görs alltså genom dessa integrationer. I avsnittet Importera från fil kan du läsa mer om hur dessa integrationer används.

SOSFS - Processkartläggning

Detta alternativ används för integrationen 2c8 som används för att beskriva och förmedla processflöden. 

Användare 

Synkronisering mot katalogtjänst används för Användarsynkronisering med LDAP(S). Här använder man integrationen för att synka in användare på korrekt enhet med korrekt behörighet. Läs mer om Användarsynkronisering med LDAP(S) här.

Externa koder

Begreppet "extern kod" används av Stratsys för att översätta ett källsystems interna koder och begrepp till de organisatoriska enheter, mått och måttkolumner som finns i Stratsys. Innan externa koder kan skapas i Stratsys måste ett källsystem läggas upp.

I vilka integrationer används externa koder?

Relaterade externkodsmappningar per integrationstyp: 

Många-till-ett-mappning används enbart i användarsynkroniseringsprojekten. Den syftar till att knyta ett antal enheter i användarkatalogen till en och samma enhet i Stratsys. Läs mer om detta i avsnittet N-1 (många-till-ett) mappning.

Externa koder för Organisatoriska enheter

Öppna Organisation i administrationen för att redigera den enhet som extern kod ska anges för. Klicka på den enhet ni önskar att lägga till enhetskod för. Under Externa koder väljer ni det källsystem ni vill uppdatera i scrollistan. Mata in extern kod från källsystemet i rutan till höger och välj därefter OK för att spara. 

Här anges vilken extern kod varje källsystem respektive enhet ska ha. Om flera källsystem finns upplagda så är det här möjligt att för varje källsystem ange dess externa kod.

TIPS! För organisatoriska enheter så motsvarar extern kod ofta begreppet "kostnadställe" i källsystemet. Det är alltså källsystemets kostnadställe för denna enhet som ska anges här.

Externa koder för mått och måttkolumner

Externa koder för mått och måttkolumner ska bara anges en gång per förekommande måttnamn eller måttkolumnnamn. Om flera mått har samma måttnamn (vilket gäller för exempelvis kopierade och/eller konsoliderade mått) så ska extern kod enbart anges får ett av dessa mått.

Öppna det mått där extern kod ska anges med skiftnyckeln och välj fliken Inställningar. Scrolla längst ner för att hitta Extern kod.

Om minst ett källsystem är upplagt syns en ruta med namn Extern kod. Klicka på knappen för att öppna följande dialogruta. Här kan du per källsystem ange vilken extern kod som ska motsvara det aktuella måttnamnet. Om flera källsystem finns upplagda så är det här möjligt att för varje källsystem ange dess externa kod.


För att ange extern kod för måttkolumner görs detta i Administrationen under Källsystem och Externa koder. Välj fliken Externa koder. Välj önskat källsystem i scrollistan och välj Måttkolumner i scrollistan för Extern kod. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till en externkod för måttkolumnen.

I dialogrutan skriver du in Namnet på måttkolumnen och därunder externkoden

Ta bort en externkod

För att ta bort en externkod behöver ni klicka upp dialogrutan för externkoden och radera den befintliga externkoden så att fältet blir tomt. När ni klickar på spara så tar ni bort externkoden då den blir tom.

Återfinn externa koder

I Stratsys finns en samlingsplats för alla externa system och dess externkoder. Här har du möjlighet att se alla befintliga externkoder för Enheter, Textnoder, Måttnoder, Aktivitetsnoder, Måttkolumner, Behörighetsgrupper etc. Genom att klicka på skiftnyckeln kan ni ändra befintliga externkoder.

Du har även möjlighet att lägga till nya externkoder för de exempelvis noder eller enheter som saknar externkod. Det gör du genom att bocka i "Visa alla ___". Genom att klicka på Plustecknet kan ni lägga till nya externkoder.

Möjliga fel

En externkod endast kan skrivas en gång per källsystem. Det innebär att om du exempelvis använder Qliksense för både nyckeltal och tabellintegration så är det möjligt att återanvända externkoderna. Men det går inte att använda samma externkod på exempelvis två olika enheter för Qliksense tabellintegrationen. Då får man detta fel:

Om en extern kod skall flyttas till en annan enhet, behöver man vänta till nästa dag för att uppdatera på t.ex. den nya enheten, då koderna cachas - cachen rensas varje natt.

N-1 (Många-till-ett) mappning

Många-till-ett-mappning används enbart i användarsynkroniseringsprojekten. Den syftar till att knyta ett antal enheter i användarkatalogen till en och samma enhet i Stratsys. Det har alltså ingenting alls att göra med vilken behörighet användarna ska ha, utan syftar endast till att läsa in användare på rätt enhet i Stratsys. 

På äldreboendet Havsfågeln finns det tre avdelningar (Fiskmåsen, Pingvinen och Pelikanen) med tillhörande personal på respektive avdelning, samt en chefs- och stabsfunktion som hör till rotenheten Havsfågeln. I Stratsys finns dock endast Havsfågeln som enhet, så användare från dessa fyra enheter behöver mappas in mot rotenheten Havsfågeln

Såhär ser det ut i deras användarkatalog: 

Separera dessa underliggande enheter på ett enhetligt sätt, till exempel genom att använda ; eller , som skiljetecken eller kommatecken.

Man kan verifiera att Havsfågeln fått rätt externkod för det valda källsystemet genom att navigera till enheten i organisationsträdet.

Hur man lägger till externkoder för N-1 mappning

För att kunna lägga till externkoder för n-1 behöver en 1-1 mappning först finnas under externa koder. Det innebär att ni först mappar en enhet från ert AD till en enhet i Stratsys och därefter mappar flera enheter från ert AD till den mappade AD-enheten. I exemplet nedan så har AD-enheten 121 mappats mot en enhet i Stratsys. Därefter har AD-enheterna 1211, 1212 och 1213 mappats mot enheten 121. Detta innebär att alla användare på dessa AD-enheter tillhör den mappade enheten i Stratsys.

För att lägga till externkoder för n-1 mappning går du till Administrationen > Källsystem och externa koder > Källsystem. Öppna källsystemet med skiftnyckeln. Enheten som mappats under 1-1 skrivs under Stratsys enhet/extern kod, till vänster. Många enheterna mappas till höger, under Katalogtjänst - enhet. Spara för att avsluta.