Vyinställningar och nodegenskaper

Introduktion till vyer

Vyer använder grundstrukturen ur er styrmodell och är den primära arbetsytan i Stratsys. Här får ni lära er sambandet mellan en styrmodell och en vy.

Den här artikeln ger en introduktion till vad vyer är. Vill du läsa hur du administrerar och ändrar vyer, läs här.

Styrmodellen i Stratsys kan liknas vid ett ramverk som illustrerar hela verksamhetens målnedbrytningsstruktur. Nästa steg är att lyfta ut samtliga eller utvalda kolumner från målnedbrytningsmodellen och synliggöra dessa i en vy. Figur 1 visualiserar alla kolumner i en målnedbrytningsmodell.

Figur 1. - Illustrerar vy med alla kolumner synliggjorda

 

Jämför vi Figur 1 med efterliknande Figur 2 ser vi att många kolumner nu blivit nedsläckta och vi har valt att endast synliggöra kolumnen Nämndens mål, Verksamhetens mål samt Mätetal, då vi uteslutande vill arbeta med denna information i en arbetsprocess. På liknande sätt fungerar vyer. Beroende på bland annat verksamhetsnivån, arbetsprocess eller liknande så kan vi synliggöra den information som blir relevant och dölja det som i stunden inte är av större vikt. 

Figur 2. - Illustrerar vy med utvalda kolumner

 

En vy är alltså något du använder dig av för att visualisera hela eller delar av en eller flera Styrmodeller (om noder är invalda från en annan styrmodell). Styrmodellen som fungerar som en typ av informationsbehållare behöver minst en vy eller rapport kopplad till sig för att ni ska kunna se och modifiera informationen som ligger inom styrmodellen. Vyn åskådliggör utvalda styrmodellskolumner och de Nodegenskaper ni anser är viktigast att visa för vyns  användningsområde.

Det kan t.ex. vara en sammanställning över en enhet och dess underliggande enheters verksamhetsmål med de kopplade måttens aktuella värden eller en lista över aktiviteter och de kommentarer som är skrivna i dessa under en vald tidsperiod. Vyer kan vara speciellt uppsatta för att användas vid planering, genomförande eller för analys.

Vyerna grupperas i olika Menyer. Vilka användare som får se respektive meny styrs av de Behörighetsgrupper användarna tillhör och vilka menyer som är synliga för dessa behörighetsgrupper. På detta sätt kan du skapa anpassade vyer för olika målgrupper i organisationen.

Vilket innehåll som visas i en vy beror på vilken enhet användaren står på i organisationsträdet och vilka styrmodellskolumner och Nodegenskaper som valts in till vyn. Det är sedan möjligt att filtrera bort delar av detta eller göra speciella förvalda filtreringar beroende på vilken användare som ser vyn och vilken enhet den användaren befinner sig på.
 

OBS! Namnet på vyn kommer att innehålla perioden om kolumnerna i vyn har samma periodicitet, om någon styrmodellskolumn i vyn avviker i periodicitet från övriga syns inte perioden.

 

Exempel på vy

Nedan följer en vanlig vy i Stratsys, som visar information som finns inom den styrmodell vyn tillhör. Vi ser att:
1. Vi når vyn genom produkten ute i vänstermenyn och sedan genom att välja menyfliken "Verksamhetsplanering". 
2. Vyn innehåller tre styrmodellskolumner (kom ihåg att styrmodellen kan innehålla fler, men då ligger de just nu dolda för denna vy). 
3. Varje kolumn innehåller noder (mål, mått och aktiviteter) och nedan har man i Nodegenskaperna för kolumnen Fokusområden valt att synliggöra extra information i noden, som visas ute i vyn. 
4. Även kolumnen Indikatorer visar en statusfärg för de enskilda måtten vilket indikerar hur väl vi når målsättningen för varje mått. Likt tidigare är även detta en nodegenskap som vi väljer att visa ute i vyn men som egentligen tillhör själva måttet. 
 
Vyer kan även ha olika visningslägen där informationen kan visas i tabell, trädstruktur, gantt-schema osv. Exemplet ovan visar vyn i en Träd-struktur. Se gärna Hur ändrar jag visningsläge i en vy? för mer information om de olika visningslägena som finnas att välja på.