Måttnoder

Risker (riskmått)

Följ stegen för att börja använda eller konvertera befintliga risker/mått till typen riskmått

Översikt

Steg för dig som INTE har arbetat med risker tidigare

Steg för att konvertera befintliga risker till riskmått

Utökad analys

Översikt

Vad är Riskmått?

Riskmått är en typ av måttnod som ger utökat stöd för riskhantering med gadgets för risker, den nya vyn och den nya matrisen och har starkare koppling och stöd för riskmatrisens egenskaper.

Gadgeten för risker, den nya vyn och den nya matrisen är produktspecifika, vilket betyder att du behöver ha produktlicens för att få tillgång till just den funktionen. 

Sammanfattning 

Sammanfattninga av de inställningar som behöver göras för att ni skall kunna arbeta med Riskmått både i klassiska och nya vyer:

1) På styrmodellskolumnsnivå, tagga den kolumn som ska användas som risker med "Risk":

2) Slå på "Måttet är en risk" och ställ in riskmatriser i måttmallar, och uppdatera befintliga mått från mallen. Måtten blir då riskmått och får två fördefinierade måttkolumner per riskmatriskoppling med fasta beräkningsformler.

3) Aktivera din riskmatrismall till riskmåttstypen.

Om ni inte har arbetat med riskhantering tidigare så följer ni stegen här

Om ni har en befintlig riskhantering så behöver de befintliga riskerna konverteras till riskmått. 

Konverteringen görs genom att en riskmåttmall appliceras på valda mått/risker med hjälp av funktionen "Ändra flera mått" i administrationen. Du kan inte uppdatera ett enskilt mått till riskmått, utan måste använda funktionen "Ändra flera mått".

Följ dessa steg noggrant, då data annars riskerar att ändras eller tappas under konverteringen.

Steg för dig som INTE har arbetat med risker tidigare

 1. Tagga den/de styrmodellskolumner som ska användas som riskmått med "Risk":
 2. Skapa en Riskmatris. 

  Notera: I inställningen behöver du koppla riskmallen till mått av typen riskmått (se bild). Inställningen innebär att risker som inte konverteras till riskmått kommer döljas från riskmatrisen.

  Denna inställning är i dagsläget endast synlig för Stratsysanställda - kontakta din Stratsysansvarige för att aktivera. 

 3. Skapa Svarsalternativ med samma namn och värden som i riskmatrisen. Se Måttkolumner.
 4. Skapa en Måttmall för risker. Måttmallen skall ha två måttkolumner som har samma namn  som axlarna i riskmatrismallen (exempelvis "Sannolikhet" och "Konsekvens") och använda samma svarsalternativ som du skapade upp under punkt 2.
 5. Kryssa i "Måttet är en risk" i sektionen ”Riskmatrisinställningar” i måttmallen och välj vilken eller vilka riskmatriser riskerna ska kopplas till.
 6. Spara måttmallen. Nu genereras två nya kolumner per riskmatriskoppling, en för Riskvärde och en för Risknivå.
 7. Vi rekommenderar också att du låser måttmallen - detta minskar risken för dataförlust ifall du vid ett senare tillfälle behöver uppdatera dina riskmått.
 8. Skapa en vy av typen "Riskmatris" och konfigurera med de egenskaper som du önskar se nodegenskaper för riskmått.

Steg för att konvertera befintliga risker till riskmått

Observera: Testa alltid din konvertering i en databaskopia först - du som är Enterprisekund kan göra detta själv. För övriga, kontakta Stratsys för hjälp.

1. Analysera befintliga mått som idag används som risker

Ta först reda på vilka mått och tillhörande måttmallar som behöver uppdateras för att alla befintliga risker skall kunna konverteras till riskmått. 

För att se vilken måttmall som de befintliga riskmåtten hör ihop med lägger du till nodegenskapen ”Måttmall” i en vy som visar alla risker:

Alla måttmallar som används till riskmått behöver uppdateras - anteckna dessa till nästa steg.

Notera:

Om det finns risker med "oväntade" mallar kan det bero på följande:

När ett mått skapas får det en koppling till måttmallen som användes då. Om måttet manuellt har gjorts om, kan det finnas en koppling till en helt annan måttmall än vad man tror. 

Vi rekommenderar att avvakta med konverteringen för mått med "udda" måttmallar - ändra alltså endast mallar som i huvudsak används till riskmått. 

Avvakta också med mått som saknar koppling till en måttmall. 

Kontakta supporten för stöd vid avvikelser, exempelvis genom skriptning.

 2. Granska och justera måttmallar

Granska och justera de måttmallar som redan används för risker enligt analysen ovan.

Eftersom konverteringen skapar nya fasta kolumner för riskvärde och risknivå kan det vara bra att ta bort befintliga manuellt skapade kolumner för detta, samt kolumner som används för extra beräkningar av dessa. I detta fall försvinner historiska värden.

Om du vill spara alla historiska värden - gör så här:

- Ge kolumnerna nya namn så att det indikeras att de är gamla, t.ex. "Historiskt riskvärde"

- Sätt kolumntyp till "Standard" så att inte några påminnelser om att rapportera genereras för användare.

- Dölj dem (det är dock bara beräkningskolumner som döljs i t.ex. uppföljningsfönstret, så det är viktigt att namnen är tydliga).

Kontrollera att riskmallen har måttkolumner som har samma namn som axlarna i riskmatrisen/riskmatriserna som du vill koppla riskmåtten till (exempelvis ”Bruttokonsekvens” och ”Bruttosannolikhet”).

Kryssa sedan för att "Måttet är en risk" och välj vilken eller vilka riskmatriser riskmåtten ska tillhöra. Spara måttmallen och öppna den igen - du ser nu att de nya kolumnerna för riskvärde och risknivå har skapats:

Tips: För att spara tid kan du nu döpa om de nya kolumnerna för Riskvärde och Risknivå till samma namn som de gamla kolumnerna hade - på så sätt slipper du byta ut befintliga nodegenskaper i vyer och rapporter.

Vi rekommenderar också att du låser måttmallen - detta minskar risken för dataförlust ifall du vid ett senare tillfälle behöver uppdatera dina riskmått.

3. Tagga befintliga riskkolumner med "Risk"

Tagga den/de styrmodellskolumner som ska användas som riskmått med "Risk":

4. Aktivera kopplingen i riskmatrismallarna

Gå till inställningarna för de aktuella riskmatrismallarna och slå på "Koppla riskmall till mått av typen riskmått". Inställningen innebär även att risker som inte konverteras till riskmått kommer döljas från riskmatriser.

Denna inställning är i dagsläget endast synlig för Stratsysanställda - kontakta din Stratsyskonsult för att aktivera. 


5. Konvertera måtten till riskmått 

För att måtten skall bli riskmått använder du funktionen "Ändra flera mått" i administrationen - detta är det enda sättet att konvertera måtten.

Då ganska mycket ändras (och därför kan gå fel) rekommenderar vi att du först gör en analys om vad som kommer hända - framför allt vill vi förhindra dataförluster! 

Analys: 

Ställ dig på översta enheten i organisationsträdet och se till att du befinner dig i aktuell version (Konsoliderade mått uppdateras enbart om du står på organisationens översta enhet när funktionen används, oavsett vilken enhet måtten skapats på. Om måtten inte är konsoliderade kan den genomföras från annan enhet).

Gå till ”Ändra flera mått” i administrationen. Följ instruktionerna noga, då det annars kan bli problem att göra rätt. 

 1. Kryssa för "Uppdatera måtten i båda versionerna"
 2. Välj vilken styrmodell du vill uppdatera
 3. Kryssa för att du även vill uppdatera mått på underliggande enheter
 4. Välj att du vill ändra mått som är skapade från måttmallen som riskerna skapats ifrån enligt noteringar från tidigare steg - du kan bara ändra för en mall åt gången, så repetera processen om du har flera mallar.
 5. Välj måttmall du vill ändra inställningar till - i de allra flesta fall samma måttmall som i steget innan, som ju nu är uppdaterad till Riskmått-mall.
 6. Kryssa för vilka definitioner du vill ska uppdateras ifrån måttmallen. Om du endast gjort om mallen så att den räknas som ett riskmått behöver du bara kryssa för ”Kolumnnamn” samt
  ”Alla kolumninställningar” 
 7. Fortsätt.

Ser analysresultatet ut som i bilden nedan riskerar ingen inrapporterad data förstöras:

Om det däremot listas att kolumner kommer tas bort och/eller om det finns punkter under "Övriga avvikelser" enligt bilderna nedan,  fortsätt analysen enligt dessa steg: Utökad analys

När du är nöjd med analysen fortsätter du och klickar du på ”Uppdatera valda mått”: Kommer du direkt till denna ruta med "Uppdatera valda fält" utan att se någon analys innan? Kontrollera då: 

- Har du ändrat måttmallen till "Måttet är en risk"?

- Valde du att ”Kolumnnamn” och ”Alla kolumninställningar” ska uppdateras? 

Måtten är nu av typen riskmått i din databaskopia - grattis! 

Kontrollera att vyer och rapporter ser korrekta ut - uppdatera nodegenskaper vid behov - se Nodegenskaper för Riskmått

Upprepa för alla måttmallar som skall uppdateras.

6. Ändra i skarp databas

Kontrollera att allt ser bra ut i kopian innan du konverterar i er skarpa databas. Ge gärna någon insatt administratör tillgång till din testdatabas för att verifiera detta. 

Konvertera sedan i er skarp databas - ta gärna en till kopia innan konverteringen ifall något ändå har missats - den kan då användas som referens vid senare felsökning. 

Riskvärde

Den automatskapade kolumnen Riskvärde i riskmåttet använder en fast beräkningsformel som också heter Riskvärde. Det är inte möjligt att byta beräkningsformel eller ställa in en konsolideringsformel för riskvärdeskolumner.

Formeln hämtar riskvärdet från den kopplade riskmatrisen utifrån de värden som rapporterats in i kolumnerna för konsekvens och sannolikhet.

Om inga specifika riskvärden är angivna i riskmatrisen beräknas riskvärdet som produkten av värdet på konsekvens och sannolikhet, exempelvis "2 * 3 = 6":

Om du har angett egna riskvärden blir riskvärdet dessa angivna värden. I exemplet nedan får risken med konsekvens "2" och sannolikhet "3" riskvärdet "18". 

Risknivå

Den automatskapade kolumnen Risknivå använder en fast beräkningsformel som också heter Risknivå. Det är inte möjligt att byta beräkningsformel eller ställa in en konsolideringsformel för riskvärdeskolumner. Risknivåkolumner döljs automatiskt vid rapportering. 

Formeln hämtar risknivån från den kopplade riskmatrisen utifrån de värden som rapporterats in i kolumnerna för konsekvens och sannolikhet.

I exemplet nedan blir risknivån Medium (gul).


Vill du läsa mer kring möjligheterna att filtrera fram risker med en specifik risknivå så kan du göra detta här: Filtrering på risknivåer (Riskmått)

Nodegenskaper för Riskmått

För riskmått finns det nodegenskaper som visar matrisnummer, riskvärde och risknivåfärg. Vill du även visa risknivåns namn, exempelvis "Allvarlig", väljer du in nodegenskapen för måttkolumnen för risknivå - observera att du först måste skapa minst ett mått som har denna kolumn för att den skall gå att välja som nodegenskap.

Vill du även visa risknivåns namn, exempelvis "Allvarlig", väljer du in nodegenskapen för måttkolumnen för risknivå - observera att du först måste skapa minst ett mått som har denna kolumn för att den skall gå att välja som nodegenskap. 

Säkerställ att du väljer rätt riskmatrismall för nodegenskaperna:

Följande nodegenskaper kan användas för risker. Den sista, "Risknivå (Måttkolumn)" är inte specifik för risker, utan är en vanlig måttkolumnsegenskap.

Utökad analys

Kolumnavvikelser

Om det finns måttkolumner i spalten ”Kolumner som tas bort” (rosa-röda) behöver påverkade mått analyseras vidare för att undvika att data tas bort eller blir missvisande.

Kolumner som listas kommer antingen byta namn eller tas bort. Kolumner tas endast bort om måttmallen innehåller färre kolumner än måttet som konverteras -  i övriga fall sker ett namnbyte, vilket innebär att befintlig inrapporterad data kan bli missvisande.

Klicka på kikarsymbolen och välj vilket mått du vill titta vidare på.

Här kan du se om det finns måttdata i kolumnerna som kommer byta namn eller tas bort.

Även rapportering som gjorts på eventuella underliggande enheter inkluderas, men om du behöver analysera rapportering på underliggande enheter vidare behöver du göra det från en vy, lämpligen en konsolideringsvy då skiftnyckeln öppnar måttet på översta nivån.

Om antalet listade rader inte stämmer överens med antal mått så kan de saknade noderna vara hemliga noder. Om måttet bara finns i planeringsversionen kan du bara öppna det om analysen görs när du står i planeringsversionen.

Även om det står att kolumnerna tas bort är det inte säkert att inrapporterad data faktiskt raderas (t.ex. för äldre mått som har förändrats många gånger) - i vissa fall kommer kolumnerna endast få nya namn och befintlig data finns då kvar. Gör konverteringen i en testdatabas först!

Övriga avvikelser

Övriga avvikelser presenteras i en separat tabell och kan röra beräkningsformler och datatyp. 

I exemplet nedan finns det ett mått som just nu rapporteras med siffror men där ev. inrapporterade värden kommer börja presenteras som svarsalternativ om ändringen genomförs.

Klicka på kikaren och analysera måttet om du tror att ändringen kan ställa till med problem i de gamla riskerna.

I nästa bild nedan visas ett exempel på när en måttkolumn (Konfidentialitet) inte har en beräkning  innan, men kommer få det i 20 mått efter uppdateringen.

Inrapporterade värden kommer att bytas ut mot värdet som räknas ut genom beräkningen Identitet i detta fall.