Styringsmodeller

Vise og endre kontroll modeller

De generelle

Fjerne en kontroll modell

En brutto liste var for alle tiltak og aktiviteter

I Stratsys kalles det en hierarkisk samling av strategisk informasjon for en kontroll modell. Eksempler på kontroll modeller inkluderer: forretningsplan, forretningsplan, miljø plan, intern kontrollplan eller systematisk kvalitet arbeid i skolesystemet og sosiale. Din kontroll modeller er ryggraden i verktøyet og våre konsulenter vil derfor gjerne hjelpe deg med å sette opp nye planer slik at du får en god, enkel og klar struktur helt fra starten. Hvis du vil vise kontakter, klikker du det grønne spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne av Stratsys.

En kontroll modell er vanligvis delt inn i kolonner, og avhengig av kundens spesifikke behov, inneholder kolonnene forskjellige typer informasjon. Det er vanlig at kolonner inneholder informasjon som: strategiske mål, suksessfaktorer, tiltak og aktiviteter. Hver kolonne kan bare inneholde én type informasjon, det vil si, tekst, dimensjon eller Aktivitetsnoder.

Vise og endre kontroll modeller

Her kan du endre navnet eller periodisitet for en hel kontroll modell og for å gjøre innstillinger som påvirker Kol onne kontroll modeller.

Hvis du vil vise eller endre innstillingene for en kontroll modell, klikker du Skiftenøkkel Til venstre for kontroll modellnavnet.

mceclip0.png

Siden Endre kontroll modell Åpner og der du kan gjøre endringer i områdene:De generelle

 

De generelle
Hvis du vil endre noe annet, klikker du navnet på kontroll modellen. Du kan også velge en annen generell periode for hele styre modellen. Det merkede området påvirker bare nye kolonner som legges til i kontroll modellen. Hyppigheten av eksisterende kolonner påvirkes ikke av endringen!

For å avslutte, må du bekrefte valget ved å trykke Skyte.

Kolonner

Legge til eller endre en kolonne i kontroll modell
Hvis du vil legge til en ny kolonne for kontroll modell, starter du ved å klikke Legge Kolonnen under listen over kolonner. Hvis du vil redigere en kolonne i stedet, klikker du Gear Wheel til høyre. Om du velger å legge til en kolonne eller endre en kolonne, vises en lignende side. Fremgangsmåten for begge disse scenariene er beskrevet her.

Obs! Planlegg nøye hvilke kontroll modell kolonner du må ha før du starter dette arbeidet og ta hjelp av våre konsulenter! Hvis du vil vise kontakter, klikker du det grønne spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne av Stratsys. Det er mulig å slette en kolonne for kontroll modell senere, men når informasjonen i kolonnen kan brukes på svært mange forskjellige måter i verktøyet, og alle disse avhengighetene må fjernes før sletting, er det en svært tidkrevende og komplisert arbeid. Det kan også være vanskelig å se hvilke konsekvenser endringen kan ha på lengre sikt.

Innstillingene er delt inn i:

 • De generelle -generelle innstillinger. Se De generelle.

 • Kan kobles til kontroll modellen -Angi hvilke kolonner teksten/målet/aktivitetsnoder i denne kolonnen skal være koblet til (innenfor samme kontroll modell). Se kan kobles til i styre modellen.

 • Kan velges i andre kontroll modeller- Velg fra hvilken annen kontroll modeller tekst/mål/aktivitetsnoder fra denne kolonnen kan velges (få en ny tilkobling). Se kan velges i andre kontroll modeller.

 • Ansvarsroller -Velg hvilke ansvars roller som skal være mulig å angi i alle tekst-/mål-aktivitetsnoder som vises i kolonnen for kontroll modell. Se Ansvarsroller.

 • Beskrivningsfält- Angi hvilke beskrivelsesfelt tekst/mål-aktivitetsnoderna i denne kolonnen skal inneholde. Se Beskrivningsfält.

 • Nyckelordsgrupper -Velg hvilke søkeord grupper teksten/målet/aktivitetsnoderna i denne kolonnen skal være merket med. Nyckelordsgrupper.

 • Kommentarsmallar -Hvis kommentarene i denne kolonnen inneholder noen forhåndsvalgte tekst, velger du riktig kommentarsmall (eller Opprett en ny) her. Se Kommentarsinställningar.

 • Kommentarsanvisningar -Hvis du ønsker forskjellige instruksjoner som skal vises i ulike deler av året, her kan du velge hvilken kommentar instruksjon å vise/hver periode. (se eksempler). Bruker kolonne som periodisk År Det er bare mulig å gi en instruksjon for hele året. Se Kommentarsinställningar.

 • Eksterne koder -brukes til å angi hvor data er lastet fra andre systemer bør plasseres. Kontakt konsulenten din for flere spørsmål. Hvis du vil vise kontakter, klikker du det grønne spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne av Stratsys.

De generelle

navn
I tekstboksen kan du angi en ny navn For kolonnen. I eksempelet nedenfor er kolonnen allerede Aktiviteter.

Nodtyp
Obs! Hvis kolonnen ikke har noen lagt til noder, kan du endre noden. Har lagt noder kolonnen, er alternativet deaktivert. Eksempelet ovenfor er av node Aktivitet.

Definisjon
I-feltet Definisjon , kan du skrive inn en tekst som skal vises i visningene når du holder musepekeren over kolonnenavnet. Teksten kan forklare hva som menes med kolonnenavnet, ex. Mål av styret Eller Kritisk suksessfaktor. Definisjonen vises også i hjelpeteksten fornavn-feltet i nodens Ändraläge. Den følgende illustrasjonen viser hvor definisjonen vises i en tre-dra-og-slipp-visning.

Periodisitet
Du kan også velge at kolonnen for kontroll modell skal ha en annen periodisk enn kontroll modellen. Dette inkluderer tidsfrister for nodene, se Periodisk og tidsfrister. I bildet eksempelet øverst i denne artikkelen, Tertial Angitt.

Obs! Periodisitet for en kontroll modell Kol onnen går alltid foran innstillingen for hele kontroll modellen. Hvis du endrer periodisitet for kontroll modellen, gjenspeiles ikke endringen i kolonnen kontroll modell.

Sted
Når du oppretter en ny kolonne for kontroll modell, kan du velge hvor den skal legges til i forhold til andre kolonner. Du har ikke mulighet til å flytte kolonnen for kontroll modell senere (etter at den første noden er opprettet i kolonnen)! I bildet eksempelet ovenfor i artikkelen, er noder allerede opprettet-derfor er plasseringen deaktivert med innstillingen den siste angitte posisjonen- Måte i går.

Obs! Vi anbefaler at du ikke bruker kolonner med node Tekst Etter Kolonner av typen Måle Eller Aktivitet. Hvis disse undernodene er knyttet til konsoliderte mål eller aktiviteter som er igjen i en visning, vil ikke nodene være synlige nedover til de underliggende enhetene med dette settet. I de fleste tilfeller vil settet se slik ut slik at alle tekstkolonner er først i kontroll modellen.

Bilde eksemplet viser også to alternativer som bare gjelder for aktivitets Kol onner.

Vises i miniprogrammet for gjøremålslisten
Denne innstillingen angir at aktiviteten i denne kolonnen for kontroll modell skal vises i miniprogrammet for gjøremålsliste og at e-postpåminnelser er aktivert for denne kolonnen (Hvis E-Postinställningar er aktivert).

Kan kobles til kontroll modellen

Det er her du bestemmer hvor autoriserte brukere skal få lov til å delta i nye noder. Dette kan involvere fullstendig nylig opprettede noder eller noder som må kobles til på nytt, det vil si flyttes fra ett punkt i kontroll modellen til en annen. En tilkobling kan også innebære å koble en node til mer enn ett sted. Du styrer hvilken kolonne det skal være mulig å legge til/knytte til en node.

Det er mulig å opprette tilkoblinger til alle kolonner som kommer foran den gjeldende kolonnen for kontroll modell, uavhengig av kolonnetypen. Noder som skal legges til kontroll modellens første kolonne eller frakoblet forbi den første kolonnen er koblet til visjonen. Av denne grunn er visjon Kol onnen alltid inkludert som et alternativ i det overliggende bildet.

Merk av for kolonnene du vil at det skal være mulig å koble til. Hvis du har funksjonen Enhetsspecifika kopplingsregler Aktivert, er det også mulig å velge hvilke enhetsgrupper som skal kunne opprette denne tilkoblingen. I bildet ovenfor kan du for eksempel se at det bare skal være mulig å opprette en sammenføyning (fra dette tilfellet en mål-kolonne) til en formålserklæring hvis du tilhører en enhet som hører til Enhetsgruppen Operasjoner og enheter. Vennligst kontakt din konsulent for ytterligere spørsmål angående dette. Hvis du vil vise kontakter, klikker du det grønne spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne av Stratsys.

Hvis du ikke bruker Enhetsspecifika kopplingsregler Viser bare en avmerkingsboks som styrer muligheten til å knytte alle enhetsgrupper samtidig mot den valgte kontroll modell Kol onnen.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan den kan se ut i en dra og slipp-visning når et nytt mål opprettes og kobles til en annen kolonne (kalt Forretningsmål).

 Kan velges for andre kontroll modeller

Velg i samme versjon

Hvis du bruker flere forskjellige kontroll modeller, kan du noen ganger dra nytte av å hente informasjon fra én kontroll modell til en annen kontroll modell. Du kan velge hvilken annen kontroll modell som skal velge noder fra. Alle valgene som er mulige, vises, og du velger ved å merke av i avmerkingsboksene ved siden av kolonnenavnene. Du kan bare velge kontroll modell Kol onner som er av samme type som den du vil velge fra. Du kan for eksempel måle kolonne for å måle kolonnen.

Obs! Du kan ikke fjerne merkingen av et utvalg hvis det allerede finnes noder som deles mellom kontroll modell kolonnene.

Hvorfor er noen kolonnevalg inaktive?

 • Årsaken til avmerkingsboksen for Miljöindikatorer (Tertial) Er inaktiv, er at det allerede er valgt noder, og at funksjonaliteten ikke kan deaktiveres før disse koblingene er fjernet.

 • Bare noder fra kolonner med samme periodisk kan velges. Enkelt tiltak har imidlertid ikke samme periodisk som kolonnen for dimensjonskontroll modell.

Eksempel
I figuren ovenfor velges nodene i kolonnen gjeldende kontroll modell hvis du er i kolonnen Miljöindikatorer Vedrørende Styrings modellen Miljöplan.

Du må aktivere denne funksjonen i visningene du vil at brukerne skal kunne velge i noder. Se mer informasjon i Aktiver muligheten til å velge i noder og velg i tekstnode/måttnod/Aktivitetsnod, Velg mål fra en annen kontroll modell eller velg inn data aktivitet.

Når brukeren klikker på Legge til miljøindikatorer En visning åpner en dialogboks som hun/han har muligheten til å opprette en ny miljø indikator eller til å velge en Måttnod fra en annen kontroll modell.

Velg i for å planlegge fra gjeldende versjon
Et annet vanlig bruksområde er å kunne velge i planleggingen fra gjeldende versjon. Hvis du i den samme styre modellen du vil velge fra gjeldende versjon til planleggingen, ikke trenger å aktivere noe her, er det nok å aktivere funksjonaliteten i visningen. Se Aktiver alternativ for å velge i noder.

Ekstern kode

Dette alternativet er bare synlig hvis du har et koblet kilde system. Se kilde system og eksterne koder.

Fjerne en kontroll modell

Det er mulig å slette en eksisterende kontroll modell, men siden innholdet kan brukes på svært mange forskjellige måter i verktøyet, må alle disse avhengighetene fjernes før kontroll modellen slettes. Betingelsene for å fjerne en kontroll modell er som følger:

 • Ingen noder kan finnes i noen av kontroll modell kolonnene
 • Ingen visninger kan være avhengig av kontroll modellen
 • Ingen rapporter avhenger av kontroll modellen (gjelder også for arkiverte rapporter)
 • Ingen kolonner fra andre kontroll modeller kan være koblet til kontroll modellen

Hvis du vil fjerne en kontroll modell, klikker du Skiftenøkkel Til venstre for kontroll modellnavnet, og velg deretter Fjerne. Hvis det fortsatt er en avhengighet igjen, vil du bli varslet om dette.

Obs! Vi anbefaler at du snakker med konsulenten din før du fjerner en kontroll modell som har vært i bruk tidligere. Hvis du vil vise kontakter, klikker du det grønne spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne av Stratsys.

En brutto liste var for alle tiltak og aktiviteter kategorien:

I Stratsys er det to automatisk genererte kontroll modeller som inneholder alle målinger og alle aktiviteter i hele databasen, uansett hvilken kontroll modell de har en link til eller hva periodisk de har. Disse brutto listene brukes blant annet for at systemet skal kunne fjerne den øverste målenheten eller de samlede aktivitetene som er konsolidert (kopiert nedover til underliggende enheter).

Hvis du legger til nye aktiviteter/mål i alle kontroll modeller, kobles de automatisk til denne kontroll modellen og vises i visningene.

Brutto listene kan også brukes til å velge aktiviteter/tiltak. Se kan velges i andre kontroll modeller.

Det er ikke mulig å slette brutto listene.

Aktiver brutto listene som skal vises i verktøyet
Hvis du må kunne se alle målinger i for eksempel Samme visning, kan du aktivere Bryttolistorna til å brukes under Styrmodeller I den andre kategorien (se figur nedenfor). I dette tilfellet vil brutto listene vises ex. på dimensjonene og aktivitetene Kopplingsflik og i administrasjonen under Visninger av kontroll modeller. De vil også være valgbare når du oppretter nye rapportdeler.

OBS1! Vær forsiktig med endringer i nodene i brutto listen, som slettinger herfra ikke kan reverseres på samme måte som slettinger i en standardkontroll modell.

OBS2! Vi anbefaler at du ikke bruker en visning som er basert på en aktivitet/mål brutto liste for rapportering, hvis du bruker forskjellige styrmodellsperiodiciteter for ulike aktivitet/mål-kolonner. For eksempel Være vanskelig for brukerne å se hvilken periode, for eksempel kommentarer vil bli skrevet i for denne spesielle bruksområde.