Noder i vyer och nodegenskaper

Tillåt att välja in noder/mått i vyer

Styr om du vill välja in noder från andra styrmodeller och/eller externa system i dina vyer.

Förutsättningar

Uppsättning

Bra att veta

Exempel

Beskrivning

Du kan återanvända redan skapade noder på andra ställen i ditt system. Genom funktionen "Välj in" i vyerna får du tillgång till samma noder som du har skapat i andra styrmodeller, eller noder från externa system. När du gör detta arbetar du med samma nod och samma data - det är alltså ingen kopia som skapas.  

Inställningarna gör att vyn tillåter att mått väljs in från andra styrmodeller och/eller externa system. Det är till exempel möjligt att välja in mått från andra styrmodeller i vyer utan att samtidigt tillåta att välja in mått från externa system, och vice versa.

Kolada 

Ett fall är att man vill styra var man kan välja in mått från måttbanken Kolada. Då det endast går att välja in Kolada-mått en gång externt rekommenderar vi att "välj in från externa system" endast är påslagen för den vy som samlar ihop samtliga Kolada-mått, och avslagen för övriga.

Använd sedan funktionen "Välj in från annan styrmodell" i övriga vyer för att fördela Koladamåtten till andra styrmodeller. 

Tips: Du måste aktivt slå av möjligheten att välja in från externt system i dina vyer som tidigare har haft inställningen "välj in" aktiv, då detta är en nyare funktion som är på som standard.

Förutsättningar

  • För att kunna välja in från andra styrmodeller måste du tillåta detta från styrmodellskolumnens inställningar, läs mer här.
  • För att kunna välja in mått från Kolada måste du ha en Kolada-integration, läs mer här.

Uppsättning

För att ändra inställningarna, gå till vyinställningarna för den vy du vill ändra och sedan kolumninställningar: 

Gör de inställningar du önskar för styrmodellskolumnerna i just denna vy:

1) Skapa helt nya noder i vyn: Aktivera möjlighet att lägga till nya

2) Välja in från andra styrmodeller i vyn: Aktivera möjlighet att välja in befintliga

3) Välja in från externa system i vyn: Aktivera möjlighet att välja in från externt system

Inställningarna kan användas helt oberoende av varandra.


Exempel

Följande inställning kan passa för en vy där du vill kunna välja in färdiga mått från en nyckeltalsbank, men även skapa egna mått - till exempel i en verksamhetsplan:  

Denna inställning kan vara lämplig i en nyckeltalsdatabas, där alla era nyckeltal är tänkta att skapas och samlas: 

En ren Kolada-nyckeltals-vy kan ha följande inställning: