Introduktion

Begrepp i verktyget

I Resursplanering används många typer av begrepp som kan vara bra att känna till vid arbete i produkten, läs mer om dessa i artikeln.

Arbetslag

Ett arbetslag är en sammansättning av elever och personal. Skriv in de arbetslag enheten vill kunna gruppera eleverna och medarbetarna i. Arbetslag anges separat för hösttermin och vårtermin. 

Arbetslagen används i bemanningsplanen: Klasser/grupper och personal sorteras primärt efter arbetslag, och arbetslagen är markerade med en bakgrundsfärg.  

Bemanningsplan
I bemanningsplanen skapas tjänstefördelningen på enheten. Varje block motsvarar ett antal minuters bemanning för ett ämne/uppdrag i en klass/grupp för en viss personal.

Personalens arbetstid visas som bemannad undervisningstid (blå stapel) och bemannad arbetstid totalt, inklusive uppdrag (orange stapel).

Driftsbudget
Sida för att precisera planerad drift gällande fasta utgifter. 

Driftskostnader
Yta för att ange fasta kostnader. Lämpligt är att mata in de stora huvudområdena för kontoplanen i denna yta, och sedan förfina planeringen i Driftsbudgeten.

Fördela personal
I budgetfördelning anger du den procentsats i heltal som medarbetaren skall arbeta under innevarande termin. Fördelningen anges separat för hösttermin och vårtermin. 

Grundanställning
Samma som står på anställningsavtalet. Finns med för att stödja chefen i sitt arbetsgivaransvar.

Grundtimplan
För att timplanen skall kunna beräknas korrekt måste tiden per ämne anges för varje årskurs först. Lägg till tid i minuter per vecka för varje årskurs och ämne i Grundtimplanen, som du hittar i menyn på sidan Ämnen/Uppdrag. Tiden du anger här skickas sedan vidare till Timplanen, där du kan göra finjusteringar på klassnivå, elelr gruppnivå om du väljer undervisning i grupp.

Importer
Under Importer kan du importera olika grunddata i systemet via tabellimport på formatet .csv (stöds av bland annat Excel). Du kan också exportera befintlig data för att få en fil som du kan använda som mall för en import under respektive uppsättningsvy. Behörighetsimport för hela kommunen/organisationen stöds också på format som skickas från Skolverket.

Intäkter
Planerade intäkter för enheten,  t.ex. Tilläggsbelopp och Statsbidrag.

Justering
Används i budgetfördelningen om en medarbetare har en större avvikelse från den förväntade terminens kostnad eller arbetsinsats. Skriv ett belopp i hela kronor; positivt om kostnader ökar tillfälligt och negativt om kostnader förväntas minska med viss storlek.

Välj kommentar bland de givna alternativen.

Klasser/Grupper
Skapa de klasser och grupper som du vill skall vara synliga i timplanen och bemanningsplanen. Klasser/grupper skapas separat för vårterminen respektive höstterminen.

Grupper kan användas för språkval med mera. Grupper läggs in i timplanen och bemanningsplanen.

Ett tips är att skapa en grupp som heter ”Övrigt” eller liknande, som kan användas för bemanning av olika sysslor i bemanningsplanen.

Kopiera
När du vill testa en ny plan med liknande grundinformation, men kanske ändra antalet klasser eller bemanningen så kan du kopiera en befintlig plan. För test och simulering för samma år, välj "kopiera till samma år". Du kan också välja att föra med dig informationen från hösttermin till vårtermin för att lägga grunden till nästa budgetår - då väljer du kopiera till nästa år. Du kopierar planer från menyn "Planer".

Kostnadsfördelningsgrupp
Skapa de olika typer av kostnadsfördelningsgrupper som enheten behöver. Namnge dem så att de passar er enhet. Ange om de skall kopplas till timplan, förskoleklass, fritidshem eller ingen tjänstetyp. Du kan också koppla till den kostnadsfria kategorin. Använd detta för att fördela ledig personal i olika kategorier.

För de kostnadsfördelningsgrupper som kopplas till timplan gäller det tal som är ”Schablon för undervisningstid” som uträkningsbas för behov av tjänster. 

Personal
Lista över anställd personal. Denna lista används som underlag i Personalbudgeten för att bemanna enheten under ht och vt. Här anger du grundanställningen för personalen (dvs inte hur mycket vederbörande arbetar den innevarande terminen – detta anges i personalbudget).

Personalbudget
Under personalbudget och fördela personal bemannar du och beräknar kostnader för din tänkta organisation för vårtermin samt hösttermin. Vårterminen beräknas över 7 månader (jan-juli) och höstterminen beräknas över 5 månader (aug-dec).

Plan
En plan är ett förslag på planeringen för ett budgetår och dess inre organisation och all dess data.

PO-kostnader
Ett tal som kommunen använder för uträkning av personalkostnader som inkluderar sociala avgifter med mera. 

Observera att semestertillägg läggs som en egen konstant (standardplanen har 1,6%) och skall alltså inte ingå i PO-talet. 

Du justerar både PO och semestertillägg under Planinställningar.

Schablon undervisningstid
Detta tal är en beräkningsgrund för att timplanen, bemanningsplanen och antal tjänster skall kunna beräknas och beskriver hur många minuter en pedagog i snitt undervisar per vecka.

Siffran skall betraktas som ett flexibelt tal och ändras när det behövs eller när man prövar olika organisationer samt sätt att arbeta. Talet anges i minuter per vecka.

Tillfälliga kostnader
Planeringsyta för hur mycket enheten skall vara beredd på att bekosta för externa vikarier och annan personal som inte finns med i den personallistan/personalbudgeten. Anges som en summa kronor på hela budgetåret och skall inkludera PO-kostnader och semestertillägg för t.ex. vikariekostnader.

Timplan
I timplanen planeras behovet för organisationen och där utläses också vilka bemanningsbehov enheten har av respektive ämneskategori.

Uppehållstjänst
En typ av anställning där personalkostnaden beräknas på 92% av helårskostnaden. Anges per person i personallistan.

Utfall planerad organisation
Uträkning av hur mycket behörig personal som krävs i respektive ämne enligt lag i planerad organisation samt faktiskt antal tjänster som har budgeterats. Beräknas i förhållande till hur mycket elevtid som enheten använder som bas.

Verksamhetsanslag
Den av huvudmannen anslagna budgeten för enheten, dvs skolpeng för samtliga skolans elever.

Ämnen/Uppdrag
Här finns alla typer av ämnen och uppdrag som man vill att medarbetare skall kunna bemannas på alternativt ha som behörighet. Många ämnen är förskapade. Välj om ämnet skall ingå i timplanen eller inte - endast ämnen som ingår i timplanen genererar tjänstebehov.

Ämnesbehörighet
Den kompetens och behörighet som medarbetare har i sin legitimation eller diplom från sin utbildning. Om man vill lägga till behörighet som inte redan finns så skapar du ett nytt ämne under ”Ämnen/Uppdrag” på sammanfattningssidan.