Introduktion

Begrepp i verktyget

I Resursplanering används många typer av begrepp som kan vara bra att känna till. Följ länkar för att läsa mer!

Arbetslag

De arbetslag ni använder på er skola. Skapa de arbetslag ni vill kunna gruppera klasser och pedagoger i. Arbetslag skapas separat för hösttermin och vårtermin. 

Arbetslagen används i bemanningsplanen där klasser/grupper och personal sorteras efter dessa. 

Bemanningsplan
I bemanningsplanen skapas tjänstefördelningen på enheten. Varje ämnes- eller uppgiftsblock motsvarar ett antal minuters bemanning i en klass/grupp för en viss personal.

Personalens arbetstid visas som bemannad undervisningstid (blå stapel) och bemannad arbetstid totalt, inklusive uppdrag (grön stapel).

Delad plan

Plan som är tillgängliggjord för nyckeltalsberäkning.

Driftsbudget
Sida för att precisera planerad drift gällande fasta utgifter. 

Driftskostnader
Yta för att ange fasta kostnader. Lämpligt är att mata in de stora huvudområdena för kontoplanen i denna yta, och sedan förfina planeringen i Driftsbudgeten.

Fördela personal
I budgetfördelning anger du den procentsats i heltal som medarbetaren skall arbeta under innevarande termin. Fördelningen anges separat för hösttermin och vårtermin. 

Grundanställning
Samma som står på anställningsavtalet. Finns med för att stödja chefen i sitt arbetsgivaransvar. Anges för varje personal.

Grundtimplan
För att timplanen skall kunna beräknas korrekt anges tiden per ämne anges för varje årskurs i Grundtimplanen.

Tiden du anger här skickas sedan vidare till Skolans timplan, där du kan göra förstärkningar på klassnivå eller gruppnivå.

Gällande planer

De planer som är mest aktuella för varje budgetår - du sorterar dem själv via menyn.

Importer
Under Importer kan du importera olika grunddata i systemet via tabellimport på formatet .csv (stöds av bland annat Excel). Du kan också exportera befintlig data för att få en fil som du kan använda som mall för en import under respektive uppsättningsvy. Behörighetsimport för hela kommunen/organisationen stöds också på det format som skickas från Skolverket.

Intäkter
Planerade intäkter för enheten,  t.ex. Tilläggsbelopp och Statsbidrag.

Justering
Används i budgetfördelningen om en medarbetare har en större avvikelse från den förväntade terminens kostnad eller arbetsinsats.

Klasser/Grupper
Skolans klasser och grupper. Klasserna är de som finns på skolan och skapas separat för terminerna. Grupper kan användas för t.ex. språkval och övriga uppgifter.

Kopiera
När du vill testa en ny plan med liknande grundinformation, men kanske ändra antalet klasser eller bemanningen så kan du kopiera en befintlig plan. Du kan också välja att föra med dig informationen från hösttermin till vårtermin för att lägga grunden till nästa budgetår.

Kostnadsfördelningsgrupp
Kostnadsfördelningsgrupper används för att kunna fördela din personal i olika kategorier, både budgetmässigt och arbetsmässigt. Exempel kan vara "Grundskollärare" och "Administration".

Nyckeltal

Beräknade värden sammanfattade för hela organisationen från planerna i resursplanering. 

Personal
Lista över anställd personal. 

Personalbudget
Resultatet av fördelningen av personalen redovisas i personalbudgeten. 

Plan
En plan är ett förslag på planeringen för ett budgetår och dess inre organisation och all dess data.

PO-kostnader
Ett tal som kommunen använder för uträkning av personalkostnader som inkluderar sociala avgifter med mera. 

Semestertillägg läggs som en egen konstant och skall inte ingå i PO-talet. Du justerar både PO och semestertillägg under Planinställningar.

Schablon undervisningstid
Beräkningsgrund för att timplanen, bemanningsplanen och antal tjänster skall kunna beräknas och beskriver hur många minuter en pedagog i snitt undervisar per vecka. Schablonen anges i minuter per vecka i Planinställningar.

Skolans timplan
I Skolans timplan planeras behovet för organisationen och där utläses också vilka bemanningsbehov enheten har av respektive ämneskategori.

Tillfälliga kostnader
Planeringsyta för kostnader för externa vikarier och annan personal som inte finns med i den personallistan/personalbudgeten. Anges som en summa kronor på hela budgetåret och skall inkludera PO-kostnader och semestertillägg för t.ex. vikariekostnader. Hittas i Intäkter och kostnader.

Uppehållstjänst
En typ av anställning där personalkostnaden beräknas på 92% av helårskostnaden. Anges per person i personallistan.

Verksamhetsanslag
Den av huvudmannen anslagna budgeten för enheten, dvs skolpeng för samtliga skolans elever. Hittas i Intäkter och kostnader.

Ämnen och Uppdrag
Här finns alla typer av ämnen och uppdrag som man vill att medarbetare skall kunna bemannas på alternativt ha som behörighet. Många ämnen är förskapade. Välj om ämnet skall ingå i timplanen eller inte - endast ämnen som ingår i timplanen genererar tjänstebehov.

Ämnesbehörighet
Den kompetens och behörighet som medarbetare har i sin legitimation eller diplom från sin utbildning. Om man vill lägga till behörighet som inte redan finns så skapar du ett nytt ämne under ”Ämnen/Uppdrag” på sammanfattningssidan.