Övriga funktioner

Nyckeltal från Resursplanering

Nyckeltal från Resursplanering låter dig se sammanställd data från de planer som är delade i din organisation.

Allmän information

Dela planer för att se nyckeltalen 

För att nyckeltalen skall visas behöver den aktuella planen för innevarande år delas från Resursplanerings-produkten. Se följande artikel för hur man delar en plan: Dela plan

Perioder

Data hämtas från den delade planen aktuellt år, och från innevarande termin. Data hämtas från vårterminens planering mellan den första januari och den sista juli och från höstterminens planering mellan den första augusti och sista december. Ingen data hämtas alltså från framtida planer, men historisk data sparas i måtten.

Uppdatering av nyckeltal

Nyckeltalen uppdateras varje natt från de planer som är delade. Du ser alltså inte dina ändringar i planeringen direkt i nyckeltalen, utan först följande dag eller i vissa fall efter två dagar. Om det tar längre tid än så, kontakta din administratör, eller supporten om det är du som är administratör.

Nyckeltalsvyerna

Standarduppsättningen består av fyra vyer, med olika typer av nyckeltal: Ekonomi, Undervisning, Tjänster och Behörighetsstaplar. Dessa är i sin tur uppdelade i Områden som grupperar nyckeltalen. Varje område har en förklarande text.

Vy: Ekonomi

Ekonomivyn visar till skillnad från de andra vyerna situationen för hela budgetåret. Observera att både intäkter och kostnader visas som positiva värden, men  "Summa förväntat resultat" visar faktiskt värde (positivt eller negativt).

Kolumnerna visar: 

 • Område
 • Måttnamn
 • Värde föregående budgetår
 • Värde nuvarande budgetår
 • Konsolidering

Vy: Undervisning

Denna vy visar förutom nyckeltalen för undervisning även nyckeltal för "antal elever och klasser" samt bemanningsgrad. 

Observera att måtten för undervisning bygger på att planen är fullständigt bemannad, det vill säga att all undervisning är fördelad på lärare.

Kolumnerna visar: 

 • Område
 • Ämne (se nedan, och även filter)
 • Måttnamn
 • Värde föregående termin
 • Värde  nuvarande termin
 • Konsolidering

Ämnen

Nyckeltalen för undervisning visar följande per ämnen: 

1) Total undervisning i ämnet på vald nivå i tjänster. Detta beräknas utifrån angivet antal minuter i veckan delat med schablonen för undervisning, till exempel 1100 min/vecka.

2) Obehörig undervisning i antal tjänster. Detta baseras på utlagd tid i bemanningsplanen där blocket ligger på en ej behörig lärare. Avsaknad av lärarlicens, avsaknad av ämnesbehörighet samt avsaknad av ämnesbehörighet räknas som obehörig undervisning här,

3) Andel obehörig undervisning beräknas som obehörig/totalt * 100.

Vy: Tjänster

Vyn för tjänster visar budgeterade tjänster inom de olika kategorierna. För undervisning mot timplan visas grundbehov av tjänst och behov inklusive förstärkningar för samtliga ämnen samt ämnesuppdelat. Förstärkningen per ämnen visas även som minuter/vecka per ämne.

Kolumnerna visar: 

 • Område
 • Ämne (se även filter)
 • Måttnamn
 • Värde föregående termin
 • Värde  nuvarande termin
 • Konsolidering

Användning av vyn Tjänster

Vyn tjänster har främst fokus på förstärkningar. Frågeställningar som vyn kan väcka:

 • Hur mycket personal är budgeterad för undervisning jämfört med grundbehov och behov efter förstärkningar?
 • Är förstärkningarna införda för att få större måluppfyllelse för ämnet? 
 • Hur är förstärkningarna fördelade på olika skolområden och skolor?

Vy: Behörighetsstaplar

Vyn visar bemanningsgraden som ett diagram för flera terminer samt Behörighetssituationen för skola/område/organisation. 

Med "Behöriga lärare" avses pedagoger som har behörighet i åtminstone en årskurs i ämnet och är budgeterade mot Timplan (undervisning).

Observera att en pedagog som har behörighet i flera ämnen kommer räknas som en "hel behörig tjänst" för samtliga dessa ämnen - ingen hänsyn tas till vad de faktiskt undervisar i för tillfället.

Då nästan alla lärare har behörighet i flera ämnen kommer de ingå i flera ämnesstaplar - en lärare som har behörighet i alla SO-ämnen kommer alltså rapporteras som totalt fyra behöriga lärare, en i vardera stapel för Samhällskunskap, Historia, Religion och Geografi. Den totala summan för behöriga lärare kommer alltså bli långt större än tillgängliga lärare.

Observera också att pedagogen räknas som en behörig tjänst i "Åk 1-9" så fort denne har någon behörighet i intervallet Åk 1 till 9, exempelvis behörighet för mellanstadiet (Åk 4-6). 

Kolumnerna visar: 

Användning av behörighetsstaplar

Staplarna är tänkta att ge en fingervisning om var man bör göra en översyn av behörigheten. 

 • Om det finns behöriga lärare i ett ämne jämfört med behovet, bör man prioritera behörigheten i sin planering för dessa ämnen. 
 • Om det finns många behöriga lärare i ett ämne jämfört med behovet, finns det goda möjligheter att få helt behörig undervisning i detta ämne.

Funktioner i vyerna

Välj nivå i organisationsträdet

Genom att byta enhet i organisationsträdet väljer du om du vill se nyckeltalen på förvaltningsnivå, skolområdesnivå eller skolnivå - detta kan skilja sig beroende på vilka nivåer ni har i er organisation. 

Nyckeltalen summeras för den nivå du för närvarande befinner dig på. I exemplet nedan kommer du alltså se summan av antalet elever och alla andra nyckeltal för Violskolan, Maskrosskolan och Tulpanskolan om du byter till "Skolområde Väst".

 

 

Jämföra ett nyckeltal för flera enheter (konsolideringsvy)

För att se data för samtliga enheter du har rättighet att se, klickar du på kedjeikonen vilket tar dig till konsolideringsvyn.

I denna vy kan du: 

1) Välja vilka enheter du vill visa

2) Byta period

3) Se mer detaljer i datan för vissa nyckeltal - för detta nyckeltal syns data även stadieindelad.

4) Se vilka enheter som har delat plan - saknas data som för de tre nedersta skolorna betyder det att dessa inte har delat en plan vald period

5) Länken "Tillbaka" tar dig tillbaks till föregående vy.

Du kan även exportera denna typ av vy på samma sätt som de andra vyerna, se nedan.

 

Filtrering 

Du kan filtrera vyerna genom att klicka på filtertratten (pil). Du har möjligheta att 

1) Byta period

2) Välja vilka nyckeltalsområden du vill se

3) Välja ut eller utesluta specifika nyckeltal

4) Filtrera på ett eller flera ämnen, till exempel Svenska, Matematik eller Engelska.

Export

Vyerna kan exporteras till .pdf, Word och Excel-format genom menyn till höger. Vyerna exporteras i filtrerat läge.

Bokmärke

Om du vill spara ett bokmärke till någon av vyerna, eller få en länk som är delbar med en kollega,  använder du funktionen enligt bild. Länken kommer inte ta hänsyn till egen filtrering.