Timplan

Skolans timplan

Gör förstärkningar för att nå måluppfyllelse i timplansämnena i skolans timplan.

Tid från Grundtimplan och ändrad tid

Förstärkningar

Allmänt

Du hittar Skolans timplan under menyn Timplan sedan under fliken Skolans timplan: 

Skolans timplan är uppdelad på vårtermin och hösttermin - se till att rätt termin är vald innan du uppdaterar den.

Skolans timplan definierar hur mycket undervisning varje klass eller grupp skall få i varje timplansämne.

I Skolans timplan gör du de pedagogiska förstärkningar som vare klass eller grupp behöver.  Den summerar också ihop den totala elevtiden och tjänstebehovet för varje ämne.

Samtliga klasser och grupper för terminen visas i Skolans timplan, även de som inte är knutna till en specifik årskurs. De ämnen som visas i  Skolans timplan är de från ämneslistan som är inkluderade i timplanen: 

Tid från Grundtimplan och ändrad tid

Tid som visas med svarta/mörka siffror kommer direkt från Grundtimplanen.  I exemplet nedan har elevtiden för Kemi för Åk 6 angetts med 40 min/v i Grundtimplanen, och med 50 min/v för Åk7. Tiden förs alltså över från Grundtimplan till Skolans timplan till motsvarande årskurs.

Tid som visas med blågröna/ljusare siffror har manuellt ändrats/skrivits över i Skolans timplan. I exemplet nedan har undervisningen i Matematik för både 6A och 6B ändrats med en förstärkning på 100 min/v.  

Tid som är ändrad i Skolans timplan uppdateras inte automatiskt med ändringar i Grundtimplanen. För att ändringar skall slå igenom, måste förstärkningarna plockas bort så tiden återställs till grundtid, varefter tiden från Grundtimplanen åter gäller.  Det kan göras per ämne och klass via krysstecknet. 

Eller så kan du återställa för hela timplanen via menyn (detta går inte att ångra) - välj detta om hela Grundtimplanen är ändrad.

Ibland vill man tvärtom inte att ändringar från grundtimplanen skall uppdatera Skolans timplan. Typfallet är då man ändrar grundtimplanen inför ett nytt läsår utan att man vill påverka vårterminens timplan. Se hur du går till väga i detta fall: Ändra timplan för höstterminen

Förstärkningar

I Skolans timplan kan du lägga in de förstärkningar i ämnen som klasserna och grupperna behöver. Klicka på rutan för ämnet och klassen/gruppen för att kunna editera. Skriv alltid en beskrivande kommentar då du förstärker. 

Förstärkningar visas efter elevtiden med siffror inom parentes. Blågrön färg indikerar att tiden från Grundtimplanen nu är överskriven. En streckad-ikon indikerar att det finns en kommentar: 

Följande typer av förstärkningar är de vanligaste: 

1) Förstärkning på grund av lokaler

Exempel kan vara halvklassundervisning i HKK och slöjd på grund av begränsat antal platser i skolkök/slöjdsal.

I fallet halvklass förstärker du med samma tid som elevtiden, då tjänstebehovet dubbleras: 

2) Förstärkning med extra resurser

Extra stöd/satsningar i ämnen för att nå ökad måluppfyllelse med bibehållen elevtid; exempelvis delvis undervisning i halvklass/grupper eller extra resurser i klassrummet. 

Att tänka på: Det är tjänstebehovet som skall bli korrekt. Om eleverna har 225 min i veckan varav en lektion á 40 minuter är förstärkt med halvklass, skriver du in 40 min som förstärkning. Om du har en extra pedagog i klassrummet i 40 minuter, blir detta också en förstärkning på 40 minuter. 

3) Förstärkning med extra elevtid

Om elevtiden utökas så skriver du in den nya tiden i Elevtid. Detta kan kombineras med andra förstärkningar. Exempel kan vara skolor med profilämnen. 

4) Förstärkning för språkgrupper

Undervisning som sker i grupp, exempelvis moderna språk, behöver förstärkas om språket undervisas i fler än en grupp. Förstärk med elevtiden för varje extra undervisningsgrupp. 

Se även relaterad information: