Uppsättning Grundskolan

Klasser och grupper

Lägg till

Ändra och ta bort

Fördelning av tid

Allmänt

Klasser och grupper hanterar du under menyn Uppsättning (1) och Klasser och grupper (2). 

Dessa hanteras separat för terminerna (3), så se till att du har valt höstterminen om du vill justera klasserna för kommande läsår.

Du kan lägga till klasser och grupper (4), eller ändra och ta bort dessa via tre-pricks-menyn (5).

Lägg till klass eller grupp

Tänk på att klasser och grupper skapas separat för VT och HT. Klicka på Lägg till i vyn.

1) Namn

Namnet kan sättas helt fritt. I bemanningsplanen sorteras dock klasser och grupper i bokstavsordning inom arbetslagen.

2) Årskurs

Valbart är Åk0-Åk9 och "Ej bunden". Välj "Ej bunden" endast om ingen tid från timplanen skall fördelas till gruppen, t.ex. för en grupp för övriga uppdrag (rastvakt, planering mm). Om klassen har elever från flera årskurser, välj den högsta årskursen. 

3) Antal elever

Ange antalet elever i klassen/grupper som heltal.

Endast de elever som anges i klasser kommer summeras i olika uträkningar och nyckeltal. Antal elever i grupp är bara till för er egen information.

För förskoleklass (åk 0) används antal elever för att beräkna hur många tjänster som behövs för förskoleklass. För övriga årskurser är det istället undervisningsbehovet som avgör antalet tjänster. 

Antalet elever i fritidshem anges också på denna sida och används för att beräkna hur många tjänster som behövs för fritidshemmet:

Om ni använder funktionen för Elevintäkter så är det viktigt att antal elever stämmer i samtliga årskurser såväl som för fritidshemmet. 

Tänk på att antalet anges separat för VT och HT!

4) Arbetslag

Välj huvudsakligt arbetslag för klassen/gruppen för terminen (endast ett arbetslag kan anges). Om du inte skapat arbetslag, gör detta innan du lägger till klasser och grupper - se Arbetslag. Det är inte obligatoriskt att använda arbetslag, men rekommenderas för de flesta skolor. 

5) Klass eller grupp

Välj om detta skall vara en klass (standard) eller en grupp (bocka ur bocken i så fall).

Begreppet "grupp" kan betyda olika saker i olika organisationer. I Resursplanering används grupperna primärt för att få rätt elev- och tjänstebehov.  Normalt sett skapar du klasser enligt skolans klassindelning plus en grupp per årskurs där du lägger undervisning med elever från olika klasser, typiskt för språkundervisning. 

För halvklassundervisning behöver du inte skapa grupper, utan använder istället förstärkning i Timplanen för att få rätt tjänstebehov.

Det kan dock vara praktiskt att ha en grupp för övrigt, t.ex. uppdrag som inte är bundna till någon klass eller grupp. Denna grupp är då inte bunden till en årskurs.

Ändra och ta bort klass och grupp

Ändra

Se till att du står på rätt termin. Klicka på trepricksmenyn och sedan på Redigera för den klass/grupp du vill ändra. Följande kan hända när du ändrar egenskaper: 

Namn: Sorteringen i Bemanningsplanen kan påverkas

Årskurs: Den undervisningstid som klassen/gruppen tilldelas kan komma att ändras. Se över detta i Bemanningsplanen.

Antal elever: Olika beräkningar och nyckeltal kan komma att uppdateras.

Arbetslag: Placeringen i Bemanningsplanen påverkas

Klass eller grupp: Den undervisningstid som klassen/gruppen tilldelas kommer att ändras. Se över detta i Timplan och Bemanningsplanen.

Ta bort

Du behöver bekräfta borttagandet. När du tar bort en klass eller grupp försvinner all även all undervisningstid i timplanen samt all fördelad tid i bemanningsplanen som hör till klassen/gruppen, inklusive utlagda uppdrag.

Fördelning av tid för klasser och grupper

I grundtimplanen bestämmer du om ämnet för årskursen skall fördelas till klasser eller grupper. Tiden fördelas till samtliga klasser eller grupper som är märkta med rätt årskurs. På så sätt får du rätt tjänstebehov oavsett hur många parallella klasser du har. 

Om du däremot har flera grupper i samma årskurs, exempelvis en grupp för HKK och en annan för Moderna språk, behöver du ofta ta bort tid i Timplanen då tiden för språken och hemkunskapen kommer fördelas till båda dessa grupper och då hamna dubbelt - det går alltså inte att märka upp vilka ämnen en grupp skall ha, därför rekommenderar vi endast en grupp per årskurs. 

Tiden till klasserna har inte samma problematik, då ju samtliga klasser i årskursen skall ha samma grundtid i de olika ämnena. 

Se grundtimplan [kommer snart] och skolans timplan [kommer snart] för mer information.