Uppsättning

Ämnen

Skolverkets ämnen finns fördefinierade i planen. Välj om ämnen skall ingå i skolans timplan och läs på om specialregler om ämnesbehörigheter.

Lägg till ämne

Ändra ämne

Ta bort ämne 

Ämnesbehörigheter med specialhantering

Allmänt

Ämnen hanterar du under menyn Uppsättning (1) och  Ämnen  (2).

När du börjar arbeta med resursplanering finns det redan en lista med färdiga Ämnen att arbeta med. Samtliga ämnen som är med i Skolverkets timplan är definierade med officiella namn och förkortningar. 

Det går att lägga till nya ämnen, exempelvis om ni arbetar med extra språk eller har en specialinriktning på skolan.

Det går också att ta bort ämnen som ni inte alls arbetar med på skolan. Eventuell tid i timplan eller bemannad tid i dessa tas då också bort. 

De ämnen ni undervisar i skall vara inkluderade i timplanen. Ämnen som är inkluderade i timplanen kommer dyka upp i Grundtimplanen där du kan definiera hur mycket undervisningstid varje årskurs skall ha i ämnet och om undervisningen skall vara klassundervisning (de flesta ämnen) eller gruppundervisning (vanligtvis moderna språk). 

Ämnet visas också i Skolans timplan, där du kan justera tiden för varje klass eller grupp ämnet undervisas i, vanligen förstärkningar i ämnet av olika slag.

Ämnen som skolan inte undervisar i kan exkluderas från timplanen. Då  försvinner ämnet och tiderna från  timplanerna och även eventuellt bemannad tid i bemanningsplanen. 

Lägg till ämne

Det är inte ofta som ett ämne behöver läggas till, då Skolverkets ämnen redan är skapade. Du behöver bara lägga till det om ni skall undervisa i ämnet på skolan. Om du lägger till ett nytt ämne, tänk på att: 

- Använda de officiella namn/förkortningar som Skolverket har definierat, annars kommer undervisningen inte bli behörig även om en behöriga lärare undervisar, då matchningen sker på ämnesnamnet. 

- Inkludera ämnet i timplanen så att du kan sätta undervisningstid på det senare. 

Ändra ett ämne

Du kan ändra namn, förkortning och färg på ett ämne, men vi rekommenderar att ni inte gör det i onödan. En ändring gäller endast din egen plan, och det är rekommenderat att alla i organisationen använder samma begrepp och färger. 

Om namn eller förkortning ändras kan vi inte heller garantera att behörighetsinformation och nyckeltal visar korrekt information.

Däremot går det bra att exkludera ämnet från timplanen om skolan inte undervisar i ämnet. Detta gör att ni slipper onödiga rader i timplanerna. Om ämnet exkluderas försvinner ämnet och tiderna från  timplanerna och även eventuellt bemannad tid i bemanningsplanen. 

Ett exempel kan vara att exkludera NO och SO från timplanerna om ni endast arbetar med de ingående ämnena på er skola.

Ta bort ett ämne

Om ett ämne tas bort tas all information runt ämnet bort, även behörighetsinformation. Ämnet kommer dock automatiskt skapas upp igen om någon av pedagogerna är behörig i detta ämne. 

Var väldigt restriktiv med att ta bort ämnen då detta inte går att ångra, och välj i första hand att exkludera ämnet från timplanen istället - se ovan. 

Ämnesbehörigheter med specialhantering

I grundfallet matchas ämnen i listan mot motsvarande ämnen i Skolverkets information om ämnesbehörighet för den enskilde pedagogen. 

I de fall som en pedagog har behörigheter för ämnen som inte är med i ämneslistan kommer dessa ämnen skapas upp automatiskt i listan så att de kan visas som behörigheter. Dessa får en ljust lila färg och inkluderas inte i timplanen.

Resursplanering har också följande specialbehandling runt behörighet och ämnen - se till att namn och förkortningar matchar nedan exakt, annars fungerar inte dessa.

NO - Naturorienterande ämnen

Behörighet för NO läggs till lärarens behörighet om ämnet finns i planen och pedagogen har behörighet i samtliga ingående ämnena Fysik, Kemi och Biologi (ämnet teknik ingår inte i NO). Årskursvis behörighet ges för de gemensamma årskurserna för alla ämnen. Exempel: Om en pedagog har behörighet FY åk 1-9, KE åk 1-6 och BI åk 1-6 ges behörighet i NO för åk 1-6. 

SO - Samhällsorienterade ämnen

Behörighet för SO läggs till lärarens behörighet om ämnet finns i planen och pedagogen har behörighet i samtliga ingående ämnena Religion, Samhällskunskap, Geografi och Historia. Samma regler för årskursvis behörighet som för NO gäller, se ovan.  

SVE  - Moderna språk / Svenska/Engelska

Denna behörighet läggs på pedagogen om de har en behörighet för Svenska eller Engelska för motsvarande årskurser. 

SV/A - Svenska och Svenska som andraspråk

Detta är en konstruerad kombination av Svenska och Svenska som andraspråk. Om ni önskar använda detta så får ni själva lägga till det i ämneslistan. Ämnet är till för de skolor där undervisning av ämnena sker på samma lektion och behörighet ges om pedagogen har behörighet i bägge dessa ämnen. 

EV - Elevens val

Elevens val blir behörig undervisning om pedagogen har en lärar- eller förskollärarlegitimation