Uppsättning

Kostnadsfördelningsgrupper

Med hjälp av kostnadsfördelningsgrupper delar du upp din budgeterade personal i olika grupper med olika egenskaper.

Kategorier

Reglerad arbetstid

Lägg till

Ändra och ta bort

Exempel

Allmänt

På din skola arbetar olika typer av personal. Resursplanering hjälper till att hålla koll både på din skolas behov av antalet tjänster i olika kategorier och på vad personalen i dessa olika grupper kostar. Det sker genom att personalen budgeteras i olika kostnadsfördelningsgrupper.

Din skola kan ha så många kostnadsfördelningsgrupper som ni själva önskar. Det vanliga är dock att organisationen kommer överens om en uppsättning av kostnadsfördelningsgrupper som samtliga skolor arbetar med. 

Kategorier

Kostnadsfördelningsgrupper som har ett beräknat behov sammanställs per kategori under sidan Plan > Analys, vilket bilden visar ett exempel på:

Kostnadsfördelningsgrupper delas in i följande fem kategorier: 

Timplan:

Välj denna kategori för kostnadsfördelningsgrupper som skall användas för att budgetera personal som undervisar mot timplanen, vanligtvis grundskollärare. 

Den personal som blir budgeterad i denna kategori, beräknas täcka upp tjänstebehovet mot undervisning.

Tjänstebehovet för timplansundervisning beräknas utifrån Skolans timplan samt den schablon för undervisningstid som anges i planinställningarna.

Förskoleklass:

Välj denna kategori för kostnadsfördelningsgrupper som skall användas för att budgetera personal som undervisar i årskurs 0, vanligtvis förskolpedagoger och barnskötare. 

Tjänstebehovet för förskoleklass beräknas utifrån antal elever i klasser i åk 0 samt den schablon som är angiven för "Elever/tjänst, förskoleklass" i planinställningarna. 

Fritidshem:

Välj denna kategori för kostnadsfördelningsgrupper som skall användas för att budgetera personal som arbetar i fritidshem, vanligtvis fritidspedagoger och fritidsledare.

Tjänstebehovet för fritidshem beräknas utifrån antal elever i fritidshem samt den schablon som är angiven för "Elever/tjänst, fritidshem" i planinställningarna. 

Ingen: 

Välj denna kategori för övrig personal som arbetar på skolan, till exempel administrativ personal, elevhälsopersonal och övrig stödpersonal som studiehandledare.

Beräknat behov beräknas INTE för denna kategori.

Kostnadsfri:

Välj denna kategori för personal som är helt eller delvis ledig av olika skäl och därför inte drar någon kostnad, men ändå är anställda på skolan under budgetåret, exempelvis föräldra- eller tjänstledig och sjukskriven personal.

 

Reglerad arbetstid och schablon för undervisningstid

I kostnadsfördelningsgrupper anger du reglerad arbetstid för gruppen.

För kategori "Timplan" visas även den undervisningsschablon som är angiven i - den går inte att ändra här då den är gemensam för hela planen, utan ändras vid behov i planinställningarna.

Ange reglerad arbetstid i minuter/vecka (eller timmar/läsår ifall er organisation arbetar så).

Den reglerade arbetstiden är vanligtvis:

  • 2100 min/v (35 timmar/vecka) för Timplansundervisning och
  • 2400 min/v (40 timmar/vecka) för övriga kategorier.

Dessa schabloner används senare i bemanningsplanen för att bedöma om undervisning och övriga uppdrag ryms inom arbetstiden på ett lämpligt sätt. 

Undervisning mot timplan fyller på tid i båda staplarna, medan uppdragstid endast fyller på stapeln med arbetstid. 

Lägg till en kostnadsfördelningsgrupp

Stäm gärna av med er lokala administratör innan du lägger till en ny grupp, så att ni har en gemensam syn på dessa i er organisation. 

Om er organisation arbetar med en mallplan kommer korrekta grupper redan vara uppsatta i din plan.

Gå till Uppsättning > Kostandsfördelningsgrupper och välj Lägg till: 

Välj ett beskrivande namn för gruppen och en lämplig kategori

För kategori "Timplan" visas även den undervisningsschablon som är angiven i - den går inte att ändra här då den är gemensam för hela planen, utan endast i planinställningarna.

Ange reglerad arbetstid i minuter/vecka (eller timmar/läsår ifall er organisation arbetar så),

Välj "spara". Kostnadsfördelningsgruppen blir nu tillgänglig under menyn "Budget > Fördela personal" och kan användas vid budgetering av personalen.

Ändra eller ta bort en kostnadsfördelningsgrupp

Du kan ändra eller ta bort en kostnadsfördelningsgrupp genom tre-pricks-menyn: 

Byte av namn på gruppen påverkar inte planeringen.

Byte av kategori påverkar beräkningar av budgeterad tjänst i hela planen, vilket du enklast får överblick på under sidan Plan > Analys. 

Ändring av reglerad arbetstid kommer påverka staplarna i Bemanningsplanen, men påverkar inte antalet faktiskt budgeterade tjänster.

Om du tar bort en kostnadsfördelningsgrupp, tas också all budgeterad tid för denna grupp bort samt all bemanning för personalen inom denna grupp.

Ta gärna en kopia på planen och testa förändringar där först, speciellt när det gäller borttagning av utförd planering. 

Exempel

Exempel på en uppsättning grupper i de fem olika kategorierna: