Vyinställningar och nodegenskaper

Periodinställningar i Vyer

Här hittar du information kopplat till perioder som visas i vyer

I artikeln hittar du:

  1. Beskrivning av periodinställningar i vyer
  2. Beskrivning av rapporteringsläge i planeringen
  3. Beskrivning av period och nodegenskaper i vyer

Periodinställningar i vyer

Dessa periodinställningar görs i vyns Inställningar. För att komma till dessa: klicka på Kugghjulet, sedan Ändra och scrolla sedan ned till Period för att välja bland periodalternativen enligt nedan bild:

OBS! Finns eller görs en periodfiltrering manuellt eller i standardfilter styr det alltid över vyns periodinställning, se avsnitt period och nodegenskaper i vyer för mer information. På samma sätt styr nodegenskaper med bestämd period över såväl vyns periodinställning som periodfiltrering.

Måtten visas som standard för sina individuella periodiciteter (ex. månadsmått och delårsmått i samma kolumn). Ifall måttdata och kommentarer visas för olika periodicitet beror det på att ni i Kommentarsinställningarna slagit av inställningen Använd måttens egen periodicitet för måttkommentarer. Det finns även nodegenskaper som används i fall där kommentar och måttdata ej ska lyssna på vyns periodinställningar, t.ex. Senaste kommentar eller periodiserad bestämd period för måttkolumn. Se Nodegenskaper.

Det finns fyra periodinställningsalternativ att välja mellan i vyerna. Det val du gör ska baseras på vad vyn ska användas till:


Rapportering och analys
Används där analys och rapportering görs i samma vy. Vy/nodegenskaper och uppföljningsfönster visar föregående rapporteringsperiod fram till innevarande period är helt slut och rapportering kan påbörjas. Inställningen bryr sig inte om eventuella förskjutningar i periodiciteterna som används eller vilken version du står i. 

Fördelar: Passar för de fall inrapportering sker efter periodens slut. Visar ofta relevant info stor del av perioden. Tar inte hänsyn till versionen utan visar alltid föregående period.

Nackdelar: Hela perioden måste ha passerat för att automatiskt hamna i rätt rapporteringsperiod, t.ex. först när hela T1 har passerat och vi har kommit in i T2 visas T1 osv.

Tips! Det går såklart alltid att justera rapporteringsperiod manuellt i uppföljningsfönstret eller via periodfilter ifall rapportering för perioden önskas göras innan den helt har passerat.


Planering

Används med fördel i planeringsversionen för vyer där framtida målvärden är i fokus. Periodinställningen tar hänsyn till version och visar aktuell rapporteringsperiod utifrån version (oftast årsvis). Detta innebär t.ex. att om T1 2022 är aktuell rapporteringsperiod så visas denna rapporteringsperiod i planeringsversionen, medan aktuell version begränsas till T3 2021 i aktuell version (2021) innan versionshantering. På samma sätt så visar planeringsversionen även T1 2022 när aktuell rapporteringsperiod är T1-T3 2021. Periodinställningen lyssnar på förskjutningar, dock endast inom versionen.

Vy/nodegenskaper visar för kommentarer den senaste kommentaren inom versionen som du står i, finns ingen så visas aktuell rapporteringsperiod utifrån versionen. Data skiljer sig däremot åt mellan versionerna. Står du i aktuell version visas den senaste rapporteringsperioden inom versionen som har genererat en färg utefter färgkolumn, annars visas aktuell rapporteringsperiod för versionen. Står du i planeringsversionen visas senaste rapporteringsperioden inom versionen med ett värde, här tas alltså inte någon hänsyn till färgkolumn utan inställningen letar endast efter senaste värdet för alla måttkolumner. Ex. om senaste utfall som finns är för februari 2022 och senaste målvärde är för april 2022, så är det värdet för april som styr vilken period som kommer att visas i vyn även om färgkolumnen saknar värde i april. Målvärdet för april visas därmed i vyn men inte utfallet för februari (data för rapporteringsperiod april som visas). Finns inget värde inom versionen visas första rapporteringsperioden för planeringsversionen.

Fördelar: Lämpar sig för vyer i planeringsversionen där fokus är på mål snarare än utfall eller där analys av senaste inrapporterade värdet är av intresse.

Nackdelar: Lämpar sig mindre bra för inrapportering då värden och kommentarer ofta redan ser inrapporterade ut. 

Tips! I planeringsversionen fungerar det även att använda ett periodfilter med önskad längd på periodicitet för att visa senaste data inom den filtrerade perioden.


Analys
Används i vyer där analys av senaste värden görs. Periodinställningen tar inte hänsyn till version och visar aktuell rapporteringsperiod utifrån förskjutningar vad gäller  uppföljningsfönstret.

Vy/nodegenskaper visar den senast inrapporterade kommentaren och data och kommentar för perioden som senast genererat en färg utefter färgkolumn för mått (ej manuellt satt). Finns inga perioder med värde baserat på färgkolumn visas aktuell rapporteringsperiod utifrån förskjutning. 

Fördelar: Visar det senaste värdet inrapporterat oavsett när det rapporterades in.

Nackdelar: Undvik vid inrapportering av data. Värden ser ofta inrapporterade ut och kommentarer skrivna ur användarperspektiv.

Tips! Är det oklart för vilken perioden data och färg visas kan det bero på att måttet är inställt på att färgen sätts manuellt vilket alltså inte har någon betydelse för vilken period som data visas för. Skifta i så fall över till Automatisk färginställning (under fliken Inställningar) för att se vilken färgkolumn det är som bakomliggande styr. Rapportering
Används i vyer där ni jobbar i aktuell rapporteringsperiod. Vy/nodegenskaper och uppföljningsfönster visar generellt aktuell rapporteringsperiod. Periodinställningen tar som standard hänsyn till version och förskjutningar inom versionen för text och aktivitetsnoder. Mått tar däremot inte hänsyn till version och tar hänsyn till förskjutning i aktuell version, dock inte i planeringsversionen. Detta resulterar t.ex. i att om vi befinner oss i aktuell rapporteringsperiod kvartal 2 (Q2) 2022 under april med en förskjutning på 30 dagar så visas för mått med denna periodicitet rapporteringsperiod Q1 2022 i aktuell version (2021). I planeringsversionen (2022) visas Q2 2022 förutsatt att där inte finns perioder inom versionen med värde baserat på färgkolumnen - då visas den senaste av dessa. Text och aktivitetsnoder med samma periodicitet resulterar samtidigt i rapporteringsperiod Q4 (2021) i aktuell version (begränsas av versionen) och Q1 (2022) i planeringsversionen.

Detta gäller som standard men det finns här en inställning som gör att planeringsversionen inte längre begränsas av version och lyssnar på förskjutning vilket kan vara användbart i vissa fall, för mer information se avsnitt: Aktivera läge för rapportering av utfallsvärden i planeringen nedan.

Fördelar: I aktuell version visas aktuell rapporteringsperiod utifrån förskjutningar av deadlines oavsett nodtyp, så länge som perioden befinner sig inom versionen. 

Nackdelar: Vyn saknar ofta värden till större delen av tiden för perioden innan det finns något att rapportera. Innan versionshantering kan det i aktuell version upplevas som att värdena för sista perioden för mått "försvinner". Detta eftersom måtten inte är versionskänsliga och när deadline för t.ex. Q4 2021 har passerat så slår aktuell rapporteringsperiod över till Q1 2022, vilken då visas för mått med denna periodicitet och som troligtvis då saknar värden för perioden.

Periodinställningens logik kan även förvirra i planeringsversionen ifall uppföljning önskas påbörjas för information som ligger i denna version innan versionshantering, dels utifrån ovan exempel att förskjutningar för mått då inte tas hänsyn till så att Q1 2022 visas för text och aktivitetsnoder men Q2 för måttnoder med denna periodicitet. Detta kan upplevas som desto större problem för styrmodeller som baseras på brutet räkenskapsår under den första delen av räkenskapsåret ifall det hanteras i planeringsverisonen, som t.ex. oftast är fallet för hantering av skolans kvalitetsarbete utefter läsår. Används periodiciteten läsår som sträcker sig över hela läsåret visas rätt aktuell rapporteringsperiod i förhållande till versionen, men för periodiciteter som inte sträcker sig över kalenderåret visas första perioden som tillhör planeringsversionen vilket t.ex. resulterar i att H2/VT 2021/2022 är den första rapporteringsperioden som visas i versionen, även fast vi tidsmässigt befinner oss i H1/HT 2021/2022 och det tas då ingen hänsyn till förskjutningar. Detta är ett fall där tidigare nämnd inställning för planeringsversionen kan vara användbar, se länkat avsnitt nedan.

Tips! För att undvika ovan "Nackdel" för mått kan ett bestämt periodfilter för aktuell version/år ställas in som standardfilter för vyn, alternativt för nodegenskaperna.


Avancerade inställningar

För respektive period har du även möjlighet att klicka på Visa avancerade inställningar.
Där kan du göra två ytterligare korrigeringar. 

 Aktuell period baserat på filtrets periodicitet
Vyn lyssnar på perioden som är angiven i Standardfiltret eller som är framfiltrerad manuellt av användaren. (vilket alltid styr över periodinställningen oavsett)

 Använd den egna rapporteringsperioden för mått
Detta alternativ är bara tillämpbart för Rapportering och Rapportering och analys. Om alternativet avbockas visas kommentarer och datavärden för styrmodellkolumnernas periodicitet istället för måttens individuella periodiciteter (anges på fliken Inställningar).

Aktivera läge för rapportering av utfallsvärden i planeringen:

Denna inställning påverkar periodinställningen "Rapportering" för vyer i planeringsversionen och har alltså ingen betydelse för aktuell version. Skillnaden blir att periodinställningen inte längre tar hänsyn till version samt lyssnar till förskjutning. Resultat innebär att aktuell rapporteringsperiod, utifrån förskjutning, visas för såväl text, aktivitet som måttnoder i planeringsversionen. Inställningen kan vara användbar för kunder som jobbar med att rapportera in uppföljningsinformation i planeringen innan eller efter årsskiftet innan versionshantering är gjord. Inställningen, se bild nedan, hittas under Planering i administrationen och är som standard inte aktiverad. OBS! Var vänlig ta kontakt med er konsult innan ni aktiverar denna inställning.


 

Period och nodegenskaper i vyer

Periodfilter

Period nedan = rapporteringsperiod i uppföljningsfönster. 

Filtrerar på ett specifikt år bakåt i tiden. Den sista perioden för det året kommer att visas för andra periodiciteter. Exempelvis tertial 3 eller December månad.

Filtrerar på ett specifikt år framåt i tiden. Den första perioden för det året kommer att visas för andra periodiciteter. Exempelvis tertial 1 eller Januari månad.

Filtrerar på innevarande år. Den aktuella rapporteringsperioden utifrån förskjutning kommer att visas för andra periodiciteter. Exempelvis i april (Q2) med 30 dagars förskjutning för kvartal, kommer kvartal 1 (Q1) eller April månad visas.

Vy/nodegenskaper visar för text och aktivitetsnoder senaste kommentaren inom den filtrerade perioden, finns ingen kommentar visas den för samma period utifrån ovan. För mått visas data och kommentar för senaste rapporteringsperioden med värde baserat på färgkolumnen inom den filtrerade perioden, finns inget sådant värde inom perioden visas värdena för samma period utifrån ovan, dock utan hänsyn till förskjutning för innevarande år.

Vid användning av periodfilter (oavsett vid standardfilter eller vid manuell temporär filtrering) styr detta över vyns periodinställning. Används periodiserade nodegenskaper utefter Bestämd period styr dessa i sin tur över såväl vyns periodinställning som eventuell periodfiltrering. 

Relativ period 

Periodiserade nodegenskaper med relativ period kommer att ha olika innebörder beroende på vilken periodinställning som vyn har.

Period (0) innebär aktuell period utefter vyns periodinställningar ovan

I planeringsversionen utgår period (0) från att vara sista perioden i versionen, t.ex. T3 eller December månad för de periodinställningar som tar hänsyn till version, dvs. Planering och Rapportering. Är rapportering av utfallsvärden i planeringen aktiverat gäller dock inte detta längre för periodinställningen Rapportering, vilken enligt inställningen då utgår från aktuell rapporteringsperiod utifrån förskjutning istället. 

När visas period i rubriken för vyn?

Detta sker när alla styrmodellskolumner som visas i en vy har samma periodicitet och då visas den aktuella rapporteringsperioden utefter styrmodellens övergripande periodicitet och vyns periodinställning, dock inte för periodinställningen Analys. Periodinställningen Planering visar perioden år utefter version vilket även gäller för Rapportering i planeringsversionen förutsatt att rapporteringsläget inte är aktiverat. Exempelvis resulterar nedan inställningar i ovan resultat för aktuell version (2022) med periodinställningen Rapportering och 30 dagars förskjutning för periodicitet kvartal när vi befinner oss i April (Q2) 2022. Innan versionshantering hade det resulterat i att där stod Kvartal 4 2021 i aktuell version (2021) för samma periodinställning och tidpunkt.

OBS! Ifall perioden överst i vyn skiljer sig från den i konsolideringsvyn för mått beror det på att perioden i vyn tar hänsyn till förskjutningar av deadline för kommentering medan konsolideringsvyn tar hänsyn till den för rapportering av måttdata.