Noder i vyer och nodegenskaper

Nodegenskaper för checklistor

Här förklaras hur nodegenskapen "Måttkolumn svar" kan användas för att visualisera svar från checklistor i vyer

För att läsa hur du sätter upp en checklista, läs här. För att läsa om övriga nodegenskaper, se här.

I vyer når du nodegenskaperna via pusselbiten till höger om vyn. Ser du inte denna har du inte behörighet att ändra nodegenskaper för vyn.

 

När du klickar på pusselbiten får du sedan välja vilken kolumn du vill konfigurera för  (i detta exempel Frågor). 

Där kan du sedan välja in de nodegenskaper som du vill använda. 

Observera! Nodegenskapen får samma namn som du gett till måttkolumnen som använder svarsalternativet. I detta fall heter måttkolumnen Svar (se nedan).

När du sedan ska välja nodegenskaper kan du antingen klicka dig fram med hjälp av olika kategorier på nodegenskaper eller göra en sökning på egenskaper som gäller för måttkolumnen (Svar i detta exempel).

Välj egenskapen "Måttkolumn, svarsalternativ" när du vill kunna visa även hur underliggande enheter har svarat på ett mått som använder svarsalternativ. Om du endast vill visa svar för aktuell enhet, använd istället nodegenskapen "Måttkolumn":Svar (måttkolumn)

Nodegenskapen "Måttkolumn" visar svaret/resultatet på den enhet du befinner dig på. Svaret/resultatet kan vara ett genomsnitt beroende på konsolideringsformler i kolumnen.  

Svar (måttkolumn, svarsalternativ)

När du väljer in den här nodegenskapen får du upp ett antal alternativ. (*Periodisering beskrivs längst ner i artikeln)

Text och Ikon styr om du vill visa upp svaret med hjälp av text (den betydelsen som svarsalternativet har, i bilden nedan 1, 0, 2) och/eller färgikonen.

Måttkolumn fördelning finns för att välja om du vill visa svaren i antal eller andel - du kan välja detta med eller utan diagram - se nedan. Hur många underliggande enheter som redovisat beror på vilken konsolideringsformel som används för kolumnen - läs mer här

Antal (1) visar hur många underliggande enheter som har valt de olika svarsalternativen.

Andel (2) visar hur stor procent som har valt de olika svarsalternativen.

Observera! Om  nodegenskapen "Svar (måttkolumn, svarsalternativ)" används tillsammans med funktionen "Text när svar saknas" så måste noden vara konsoliderad för att "Text när svar saknas" ska visualiseras i vyn. 

Svar (måttkolumn diagram)

Du kan också för svarsalternativ välja att visa upp svaren i ett diagram genom att bocka i den rutan:

Vad du valt i andel/antal påverkar diagrammet, och likaså om du visar text och ikon. Bilden nedan illustrerar hur det ser ut i vyn om du gjort samma inställningar som i bilden ovan. Den röda markeringen visar hur text och ikon visar svaret på den egna enheten. 

Observera! Diagram visas bara på enheter som inte själva rapporterar in värden, d.v.s. enheter som inte ligger längst ner i konsolideringskedjan. På rapporterande enheter visas enbart valt svarsalternativ och färg.


Periodisering

Bestämd och relativ period 

En svarskolumn med bestämd period kan användas för att skapa en vy eller rapportdel där data från olika perioder ska jämföras intill varandra i olika kolumner. Det kan ex. vara svar för olika år eller olika månader. Klicka på nodegenskapen i listan i höger och ange sen vilken periodicering som ska gälla, ifall du vill välja en bestämd eller en relativ period och vilket år just denna nodegenskap ska visa.

Väljer du relativ period får du välja antal perioder framåt eller bakåt jämfört med vyns eller rapportdelens period.